НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація та документація

ВИДАННЯ ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ

00

см

ю

о

о

7

CO

Ш

(ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ) ДСТУ 4861:2007

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» РОЗРОБНИКИ: Н. Петрова (науковий керівник); Г. Плиса
 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 р. № 297 з 2009-01-01
 3. Національний стандарт відповідає ISO 8:1977 «Documentation — Presentation of periodicals», ISO 1086:1991 «Information and documentation — Title leaves of books», ISO 7275:1985 «Documentation — Presentation of title information of series» у частині побудови, викладу та оформлення вихідних відомостей в текстовому, нотному, образотворчому (неперіодичному, періодичному і продовжуваному виданнях)

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.4-86; ГОСТ ЭД 1 7.4-90)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2009

ЗМІСТ

С.

ВступIV

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Загальні положення3
 5. Вихідні відомості в книжковому виданні3
  1. Елементи вихідних відомостей3
  2. Іншомовне видання9
  3. Паралельне, двомовне і багатомовне видання9
  4. Перекладне видання9
  5. Окремо виданий додаток до видання9
  6. Перевидання, передрук, факсимільне і репринтне видання 9
  7. Комплектне видання10
  8. Комбіноване видання10
  9. Видання для дітей10
  10. Видання з поліпшеним оформленням, малого обсягу, малоформатне і мініатюрне 10
  11. Серійне видання10
  12. Багатотомне видання10
 6. Вихідні відомості внотному виданні11
  1. Елементи вихідних відомостей11
  2. Іншомовне видання12
  3. Серійне видання12
  4. Багатотомне видання12
 7. Вихідні відомості вперіодичному і продовжуваному виданнях12
  1. Періодичне видання (крім газетного видання) 12
  2. Продовжуване видання16
  3. Газетне видання17
 8. Вихідні відомості варкушевому виданні17
  1. Аркушеве текстове і аркушеве образотворче видання (крім образотворчої картки)17
  2. Образотворча картка18
  3. Аркушеве комплектне видання19
 9. Вихідні відомості вкалендарі19
 10. Вихідні відомості увиданні, спеціально призначеному на експорт19

Додаток А Правила і приклади оформлювання макета анотованої каталожної картки20

Додаток Б Приклади оформлювання вихідних відомостей у неперіодичних,

періодичних і продовжуваних виданнях23

ВСТУП

Цей стандарт розроблено вперше на заміну чинного в Україні ГОСТ 7.4-86 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения» з метою поповнення національної нормативної бази з видавничої справи, оптимізації та уніфікації положень щодо оформлювання вихідних відомостей у друкованій продукції, забезпечування точності та повноти відомостей для ведення загальноукраїнського банку бібліографічних і статистичних даних, підвищування конкурентоспроможності українських видань на міжнародному книжковому ринку.

Стандарт відповідає положенням міжнародних стандартів ISO 8:1977 «Documentation — Presentation of periodicals», ISO 1086:1991 «Information and documentation — Title leaves of books», ISO 7275:1985 «Documentation — Presentation of title information of series» у частині побудови, викладу та оформлення вихідних відомостей у текстовому, нотному, образотворчому (неперіодичному, періодичному і продовжуваному) виданнях.

ДСТУ 4861:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВИДАННЯ ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИЗДАНИЯ ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

INFORMATION AND DOCUMENTATION

PUBLICATIONS IMPRINT

Чинний від 2009-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює положення щодо складу, послідовності та місця розміщування вихідних відомостей у текстовому, нотному, образотворчому (неперіодичному, періодичному і продовжуваному) виданнях.

Для авторефератів дисертацій і нормативних документів стандарт установлює положення в частині випускних даних.

Стандарт не поширюється на картографічні та електронні видання.

Стандарт призначено суб’єктам видавничої справи незалежно від їхньої форми власності та організаційно-правової форми господарювання.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення

ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення1)

ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення

ДСТУ 3814-98 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг2)

ДСТУ 4515:2006 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISO 3297:1998, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення

 1. На розгляді проект національного стандарту «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення».
 2. На розгляді проект національного стандарту «Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг». Видання офіційне

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.5-88 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Журналы, сборники, информационные издания. Элементы издательского оформления (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Журнали, збірники, інформаційні видання. Елементи видавничого оформлення)

ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Реферат і анотація. Загальні вимоги).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДСТУ 2394, ДСТУ 3017, ДСТУ 3018, а також наведені нижче:

 1. вихідні відомості

Сукупність даних, які характеризують видання та призначені для інформування користувачів, бібліографічного обробляння і статистичного обліку

 1. титульний аркуш

Початковий(-ові) книжковий/журнальний аркуш(і) видання, що містить вихідні відомості, які дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших

 1. титульна сторінка

Лицьовий бік титульного аркуша — сторінка, що є носієм основних вихідних відомостей видання: надзаголовкових даних, імені (імен) автора(-ів), назви, підзаголовкових даних, вихідних даних

 1. зворот титульного аркуша

Зворотний бік титульного аркуша — сторінка, на якій розміщують елементи вихідних відомостей видання: шифр зберігання видання, макет анотованої каталожної картки чи реферат, знак охорони авторського права, ISBN тощо

 1. суміщена титульна сторінка

Перша сторінка видання з текстом, над яким розміщують сукупність вихідних відомостей, що зазвичай наводять на титульній сторінці

 1. надзаголовкові дані

Складова частина вихідних відомостей видання, розміщувана на титульній сторінці над іменем автора(-ів) і назвою

 1. підзаголовкові дані

Складова частина вихідних відомостей видання, розміщувана на титульній сторінці під його назвою

 1. вихідні дані

Складова частина вихідних відомостей видання, розміщувана в нижній частині титульної сторінки

 1. випускні дані

Складова частина вихідних відомостей видання, розміщувана на останній сторінці

 1. надвипускні дані

Складова частина вихідних відомостей видання, розміщувана безпосередньо над випускними даними

 1. паралельне видання

Видання, випущене поряд з іншим, ідентичним за змістом й оформленням, але, на відміну від нього, іншою мовою

 1. повторне видання

Видання, що вже випускалося раніше у світ (перевидання, передрук)

 1. перевидання

Повторне видання зі змінами чи без них, випущене знову тим самим видавцем

 1. передрук

Повторне видання, текст якого надруковано за яким-небудь попереднім виданням, випущеним іншим видавцем

 1. серійне видання

Видання, що є частиною серії; її окремий випуск.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Вихідні відомості видань містять:
 • надзаголовкові дані;
 • відомості про автора(-ів);
 • назву видання;
 • підзаголовкові дані;
 • вихідні дані;
 • шифр зберігання видання;
 • макет анотованої каталожної картки; анотацію; реферат;
 • Міжнародний стандартний номер книги (International Standard Book Number — ISBN);
 • Міжнародний стандартний номер нотного видання (International Standard Music Number — ISMN);
 • Міжнародний стандартний номер серіального видання (International Standard Serial Number — ISSN);
 • знак охорони авторського права;
 • надвипускні дані;
 • випускні дані.
  1. Склад, перелік та розміщення вихідних відомостей у виданні залежать від його виду (див. розділи 5—9).
  2. Основні елементи вихідних відомостей титульної сторінки (ім’я автора(-ів), назву видання; номер тому, книги, частини, випуску (в багатотомному і продовжуваному виданнях); перше і останнє слово чи літеру (в багатотомному довідковому виданні)) треба подавати й на корінці обкладинки чи палітурки, якщо товщина блока понад 9 мм.
  3. За відсутності у виданні титульного аркуша (у невеликих брошурах і журналах, книгах малого обсягу для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку), вихідні відомості розміщують на суміщеній титульній сторінці та на сторінках обкладинки.
  4. Не дозволено міняти у виданні місця розміщення вихідних відомостей, установлені цим стандартом.
  5. Не дозволено розбіжності між однаковими відомостями, розміщеними в різних місцях видання.
  6. Не дозволено розбіжності між елементами вихідних відомостей, загальними для всіх або окремих томів (книг, частин, випусків, номерів) видання.
  7. Наведення додаткових відомостей про видання (зокрема про редакційно-видавничих фахівців та інших осіб, які брали участь у його створенні), крім зазначених у цьому стандарті, не обмежується.
  8. Приклади оформлювання вихідних відомостей у неперіодичних, періодичних і продовжуваних виданнях подано у додатках А, Б.
 1. ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ В КНИЖКОВОМУ ВИДАННІ
  1. Елементи вихідних відомостей

Вихідні відомості книжкового (неперіодичного) видання містять:

 • надзаголовкові дані;
 • відомості про автора(-ів);
 • назву видання;
 • підзаголовкові дані;
 • вихідні дані;
 • шифр зберігання видання (класифікаційні індекси УДК, ББК і авторський знак);
 • макет анотованої каталожної картки; анотацію; реферат;
 • Міжнародний стандартний номер книги (ISBN);
 • знак охорони авторського права;
 • надвипускні дані;
 • випускні дані.
 1. Надзаголовкові дані

Надзаголовкові дані містять:

 • найменування організації, від імені чи за участю якої випускають видання;
 • відомості про серію (назву, номер випуску, рік заснування) та підсерію (назву, номер випуску);
 • відомості про осіб, які брали участь у створенні серії, підсерії.
 1. Найменування організації, від імені чи за участю якої випускають видання, подають в офіційно встановленій формі.

У виданнях матеріалів конференцій, з’їздів, симпозіумів, нарад тощо в надзаголовкових даних зазначають тільки їхніх організаторів.

 1. Відомості про серію та підсерію наводять відповідно до 5.11.
 2. Надзаголовкові дані розміщують у верхній частині титульної сторінки (над ім’ям автора і назвою видання). Дозволено переносити їх на контртитул чи авантитул.
 3. Відомості про автора(-ів)
 4. Ім’я автора (ініціали та прізвище, чи ім’я та прізвище, чи псевдонім) наводять так, як воно подано автором.

Ім’я автора подають у називному відмінку.

Після імені автора дозволено подавати відомості про його вчений ступінь, учену посаду тощо.

У колективній праці імена авторів зазначають у прийнятій ними послідовності.

 1. Імена одного, двох, трьох авторів у моновиданні розміщують на титульній сторінці перед назвою видання.

Якщо авторів чотири і більше, їхні імена розміщують у верхній частині звороту титульного аркуша після слів «Автори» чи «Авторський колектив». Після імен авторів дозволено зазначати, які розділи (параграфи, глави тощо) ними написано.

Ім’я автора повторюють і на інших елементах видання: обкладинці, супер-обкладинці, палітурці та корінці обкладинки чи палітурки (відповідно до 4.3).

 1. Повне ім’я автора (прізвище, ім’я і по батькові) наводять у надвипускних даних (відповідно до 5.1.11).
 2. Відомості про те, громадянином якої країни є автор, треба подавати в анотації (зокрема до макета анотованої каталожної картки) літературно-художнього видання, незалежно від мови тексту, а також в анотації перекладного видання.

Дозволено подавати ці відомості у вступі чи передмові.

 1. У збірнику творів із загальною назвою імена кількох (багатьох) авторів зазначають у змісті.
 2. У збірнику творів кількох авторів без загальної назви ім’я кожного автора наводять на титульній сторінці перед назвою його твору.
 3. Назва видання
 4. Назву видання наводять у тому вигляді, в якому її подано або затверджено автором чи видавцем. Назву треба виокремлювати за допомогою засобів вирізнення (шрифтом, фарбою тощо) серед інших вихідних відомостей.