ДСТУ 3017-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИДАННЯ. ОСНОВНІ ВИДИ

Терміни та визначення

ИЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

Термины и определения

EDITIONS. BASIC TYPES

Terms and definitions

Чинний від 1996-01-01

1ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на видавничу продукцію і встановлює терміни та визначення основних видів видань. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для застосування в документації •сіх видів, яка входить у сферу дії державної стандартизації України або використовує результати цієї діяльності.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств, установ і організацій, що діють на території України, а також для громадян-суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

2ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділи стандарту містять стандартизовані терміни та визначення видань, які необхідні для упорядкування і розвитку видавничої справи, а також для забезпечення взаємозв'язків суміжних видів діяльності, гармонізації з міжнародними та національними стандартами інших країн.

Для кожноо поняття встановлено один стандартний термін. Наявність квадратних дужок

у термінологічній статті означає, що до неї включено два терміни, які мають спільні

терміноелементи.

У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr), російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Національним науково-виробничим об'єднанням «Книжкова палата України»

ВНЕСЕНО Міністерством України у справх преси та інформації

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р.

3 СТАНДАРТ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ISO 5127/2 в частині видів видань

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: І. В. Лупандін, Т. В. Пучкова, Г. М. Пліса

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Основні положення

3 Загальні поняття

4 Види видань за цільовим призначенням

5 Види видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації

6 Види видань за інформаційними знаками

7 Види видань за матеріальною конструкцією

8 Види видань за обсягом

9 Види видань за складом основного тексту

10 Види видань за періодичністю

11 Види видань за структурою

12 Види неперіодичних видань за інформаційними ознаками

13 Види періодичних і продовжуваних видань

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Невідповідність російських визначень українським зумовлено вимогами КНД 50-011-93 «Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення».

У круглих дужках подано переклад термінів і визначень російською мовою, які відсутні в чинних державних російськомовних стандартах.

У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

Для збереження цілісності термінологічної системи до стандарту включені вже стандартизовані терміни та визначення.

Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, їхні короткі форми - світлим шрифтом.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

  1. видання

Документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення і поліграфічного виконання

Примітка 1. Під документом слід розуміти матеріальний об'єкт, що містить інформацію, закріплену створеним людиною способом для її передавания в часі та просторі

Примітка 2. Видання, що поряд з друкованим текстом містить записи звуків чи зображення та інших матеріальних носіях (платівках, магнітофонних стрічках, фотоплівках, слайдах, аудіо-та відеокасетах), або таке, що мас супровідну допоміжну інформацію (дискети тощо), зветься комбінованим

de

en

fr

ru

Ausgabe

issue; edition

edition

издание

Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший ре-дакционно-издательскую обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения

Примечание 1. Под документом следует понимать, материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во времени и пространстве

Примечание 2. Издание, включающее наряду с печатным текстом записи зму-кои (пластинки, магнитофонные лепты) и изображения па других материальных носителях (слайды, пленки), называется комбинированным

  1. видавнича продукція

Сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями)

Примітка. Видавцем є юридична особа, що здійснює видавничу діяльність, вступає у правові, майнові, виробничі відносини з суб'єктами інших сфер економіки і культури відповідно до чинного законодавства

de

en

fr

ru

Druckproduktion

publisher's oulput; printed matter

production ediloriale

издательская продукция

Совокупность изданий, намечаемых к выпуску или выпущенных издателем (издателями)

Примечание. Издателем является юридическое лицо, осуществляющее подготовку и выпуск издания

4ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

44.1 офіційне видання

Видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій

de

en

fr

ru

amtliche Veroffentlichung

official edition

edition officielle

официальное издание

Издание, публикуемое от имени государственных органов, учреждений, ведомств или общественных организаций, содержащее материалы нормативного или директивног характера

4.2 наукове видання

Видання результатів теоретичних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів та літературних текстів

de

en

fr

ru

wissenschaftliche Ausgabe

scientific edition

livre scientifique

научное издание

Издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации памятники культуры и исторические документы

4.3 науково-популярне видання

Видання відомостей теоретичних та (чи) експериментальних досліджень в галузі науки, культури і техніки, викладених у формі, зрозумілій читачам - нефахівцям

de

en

fr

ru

popula'rwissenschaftliche Ausgabe

popular non-fiction edition

edition de vulgarisation scientifique

научно-популярное издание

Издание, содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю-неспециалисту

4.4 науково-виробниче видання

Видання відомостей результатів теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх впровадження у практику

ru

научно-производственное издание

Издание, содержащее сведения о результатах теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также конкретные рекомендации относительно их внедрения в практику)

4.5 виробничо-практичне видання

Видання відомостей з технології, техніки й організації виробництва, а також інших галузей суспільної практики, призначене фахівцям певного профілю та відповідної кваліфікації

de

en

fr

ru

Ausgabe fur die Betriebspraxis

trade edition

edition de metier; edition professionnelle

производственно-практическое издание

Издание, содержащее сведения по технологии, технике и организации производства, а также других областей общественной практики, рассчитанное на специалистов различной квалификации

4.6 нормативне виробничо-практнчне видання

Видання норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності

de

en

ru

normative Ausgabe fur die Betritbspraxis

instructional edition

нормативное производственно-практическое издание

Издание, содержащее нормы, правила и требования в разных сферах производственной деятельности

4.7 виробничо-практичие видання для аматорів

Видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, окремих його галузей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям

ru

производственно-практическое издание для любителей

Издание, содержащее сведения по технологии, технике и организации производства, отдельных его отраслей, а также прочих сфер общественной практики, изложенные в форме, доступной читателям-неспециалистам

4.8 навчальне видання

Видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення і викладання формі

de

en

fr

ru

Unterrichtsmittel

educational edition

livre scolaire

учебное издание

Издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и степени обучения

4.9 громадсько-політичне видання

Видання твору громадсько-політичної тематики

de

en

fr

ru

massenpolitische Ausgabe

popular political edition

edition de vulgarisation politique

общественно-политическое издание

Издание произведения общественно-политической тематики

4.10 довідкове видання

Видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, розміщених у порядку, зручному для їх швидкого пошуку, не призначене для суцільного читання

de

en

fr

ru

Nachschlagebuch

reference edition

edition de renseignement; edition de reference aidc-memoire annuaire

справочное издание

Издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения

4.11 видання для організації дозвілля

Видання популярно викладених загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різноманітних форм самодіяльної тнорчості, різних видів захоплень

ru

издание для досуга

Издание, содержащее общедоступные сведения по организации быта, разнообразным формам самодеятельного творчества, различным видам увлечений

4.12 рекламне видання

Видання відомостей щодо виробів, послуг, заходів, культурино-історичиих об'єктів, творчих колективів тощо, у формі, яка привертає увагу, сприяє реалізації товарів і послуг, запрошує до ознайомлення чи відвідування

de

en

fr

ru

Werbungsausgabe

Advertising adition

edition de publicites; publicites

рекламное издание

Издание, содержащее изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них

4.13 літературно-художнє видання

Видання твору художньої літератури

de

en

fr

ru

schune Litcralur

literature fiction

literature

литературно-художественное издание

Издание, содержащее произведение (произведения) художественной литературы

5ВИДИ ВИДАНЬ ЗА АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИМ ПЕРЕРОБЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ

5.1 інформаційне видання

Видання систематизованих чи узагальнених відомостей відносно опублікованих чи неопублікова-ниx даних з першоджерел, випущене друком організаціями, що здійснюють науково-інформаційну діяльність

Примітка. Інформаційні видяння можуть бути неперіодичними, періодичними і продовжуваними

ru

информационное издание

Издание, содержащее систематизированные сведения о документах (опубликованных, неопубликованных, не публикуемых), либо результат анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках, выпускаемое организацией, осуществляющем научно-информационную деятельность, в том числе органами НТИ

5.2 бібліографічне видання

Інформаційне видання упорядкованої сукупності бібліографічних записів

ru

библиографическое издание

Информационное издание, содержащее упорядоченную совокупность библиографических записей

5.3 реферативне видання

Інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами/

Примітка. Реферат - це короткий виклад змісту документа чи його частини, що включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення а документом.

ru

реферативное издание

Информационное издание, содер-жащее упорядоченную совокупность библиографических записей, включающих рефераты

5.4 оглядове видання інформаційне видання публікації одного чи декількох оглядів, які відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей з різних джерел.

ru

обзорное издание

Информационное издание, содер жащее публикации одного или не скольких обзоров, включающих результаты анализа и обобщений представленных в источниках сведений

5.5 дайджест

Видання публікації у вигляді добірки витягів із конкретного тексту, відібра-них і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи добірки найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших видань

Примітка. Дайджести можуть бути неперіодичними, періодичними та продовжуваними

ru

дайджест

Издание, содержащее публикаци в виде подборки извлечений и конкретного текста, отобранных и сгруппированных так, чтобы дать в нем общее представление или под борки наиболее интересных мате риалов, перепечатанных из других изданий.

Примечание. Дайджесты могут быть периодическими, периодическими продолжающимися)