Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

«Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

Методичні рекомендації з впровадження

Львів 2008

Ухвалено Науково-методичною радою Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 7 від 21 листопада 2008 р.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклали: Галевич О. К., Штогрин І. М. - Львів, 2008. - 20 с.

Рецензенти:

БУТИНЕЦЬ Т. М. - голова предметної комісії бібліотечних дисциплін, викладач вищої категорії Львівського державного училища культури і мистецтв,

ЦВІРКУН І. О. - заступник директора Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Відповідальний редактор:

КМЕТЬ В. Ф. - директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Уклали:

ГАЛЕВИЧ О. К. - завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка,

ШТОГРИН І. М. - завідувач сектора опрацювання навчальної літератури Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Згідно з Указом Держкомітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 10.11.2006 р. № 322 з 1 липня 2007 року в Україні діє міждержавний стандарт ДСТУ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Нововведений стандарт відповідає ГОСТові 7.1-2003 і є базовим для складання бібліографічного опису всіх видів документів.

Цей стандарт вводиться замість п’яти попередніх стандартів опису нотних, картографічних та образотворчих видань, аудіовізуальних матеріалів, друкованих та електронних видів документів (ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82).

Пропоновані рекомендації, розроблені на основі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, мають фрагментарний характер: розглядають лише суттєві відмінності між діючим і вищезгаданими стандартами.

Основні відмінності у новому стандарті стосуються зони назви і відомостей про відповідальність, зокрема, загального позначення матеріалу, зони видання, зони специфічних відомостей та деяких елементів інших зон опису.

За новими правилами для розрізнення граматичної і приписаної пунктуації (тобто розділових знаків між зонами бібліографічного опису та їх елементами) застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписаного знака. Виняток становлять: крапка і кома - проміжки ставлять тільки після них, а також квадратні і круглі дужки, які виділяються проміжками лише ззовні, напр.:

[та ін.]

(Життя славетних)

У новому стандарті змінено правила вживання великої та малої літер. Їхнє вживання визначається не лише граматичними нормами, а й розділенням зон бібліографічного опису. Перші слова відомостей, що відносяться до зони назви та відомостей про відповідальність, записуються з малої літери, якщо вони не є

власними назвами, першими словами назви чи цитатами. Винятком є загальне позначення матеріалу та будь-які назви у всіх зонах опису, напр.:

Українські Січові Стрільці [Текст] / [Наук. т-во ім. Шевченка у Львові]. - [Репр. вид. за оригіналом ювіл. вид. 1935 р. / ред. нового вид. Олег Романів]. - Львів : НТШ, 2005. - 160 с. : фотогр. - ISBN 9067155-95-4.

З великої літери розпочинається кожна зона опису, яка виділяється крапкою й тире. Перед елементами всередині зони зазначається відповідний їм приписаний знак. У разі повторення окремих елементів він також повторюється, за винятком знака “навскісна лінія”, який застосовується в аналітичному описі. В кінці бібліографічного опису ставиться крапка.

У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 розширився набір обов’язкових елементів бібліографічного опису. Статусу обов’язкових набули:

 • перші відомості про відповідальність в усіх зонах (зоні назви та відомостей про відповідальність, зоні видання, серії);
 • додаткові відомості про видання;
 • ім’я видавця, розповсюджувача тощо;
 • основна назва серії та підсерії;
 • міжнародний стандартний номер серійного видання, що був наданий серії чи підсерії (ISSN);
 • номер випуску серії чи підсерії;
 • окремі примітки в описі певних видів документів (в описі електронних ресурсів - примітки про джерело основної назви).

Джерелом інформації для складання бібліографічного опису є документ в цілому. Головним джерелом інформації є елемент документа, який уміщує основні вихідні відомості - титульний аркуш, титульний екран, етикетка, наклейка тощо.

Необхідність застосування та набір факультативних елементів визначається установою, яка здійснює бібліографічні записи.

До зони назви і відомостей про відповідальність уперше введено новий факультативний елемент - загальне позначення

матеріалу, який доцільно подавати в описі документів різних видів, напр.:

[Електронний ресурс], [Рукопис], [Образотворчий матеріал], [Ноти], [Карти].

Якщо в конкретному інформаційному масиві переважають документи одного виду, загальне позначення матеріалу може бути випущеним, напр.:

[Текст] - в описах текстових видань.

Особливу увагу слід звернути на зміни у відомостях про відповідальність. У новому стандарті, за міжнародною практикою бібліографічних записів, у заголовках творів одного, двох і трьох авторів зазначається ім’я першої особи без слів “та ін.” Причому, воно обов’язково повторюється у зоні відповідальності за видання у точності до форми запису на титульному аркуші. Бібліографічний опис повинен відображати повну інформацію про авторів і вказувати на ступінь їхньої відповідальності за документ.

У відповідності до ISBD заголовок запису - факультативний елемент, а відомості про відповідальність - обов’ язковий елемент опису.

У зоні видання відомості про видання надаються у формулюванні і послідовності, зазначеній у джерелі інформації: порядковий номер не виноситься на перше місце, а додаткові відомості про видання (репринтне, стереотипне, доповнене, виправлене тощо) та перші відомості про відповідальність, що відносяться до конкретного зміненого видання, є обов’язковими елементами, напр.:

. - Вид. 3-тє, випр. / О. А. Юркевич

. - 2-ге вид. допов.

. - Репр. вид. 1925 р.

Відомості, не зазначені на титулі, наводяться у квадратних дужках (крім зони ISBN), напр.:

/ [голов. ред. В. Пилипенко]

[б. м.] (без місця)

Квадратні дужки застосовуються у межах однієї зони. Якщо суміжні елементи відносяться до різних зон, кожен елемент береться в квадратні дужки, напр.:

Соціологія : підручник / [В. М. Васильченко, О. В. Федорчук]. - [2-ге вид. переробл., допов.].

Наступна зона специфічних відомостей є новою у переліку зон. Вона застосовується під час опису особливих видів документів (нотних, картографічних, серіальних* документів, стандартних і технічних умов, патентів, а також електронних ресурсів).

За правилами нового стандарту у вихідних відомостях подається ім’я видавця (якщо такий елемент наведений у джерелі інформації) та відтворюється в описі у тій же формі та відмінку, напр.:

Львів : ПП Циганчук

К. : Основи / Соломії Павличко

Рік видання наводиться обов’язково, навіть тоді, коли відомості про нього відсутні. У такому випадку встановлюють приблизну дату і зазначають її в квадратних дужках зі знаком запитання, напр.:

[1951?]

Кількісну характеристику подають тими цифрами (римськими чи арабськими), які використані у документі. Невраховані аркуші перераховують і записують арабськими цифрами у квадратних дужках після сторінок через кому, напр.:

. - ХХУ, 190, [2] с. : іл.

У зоні серії обов’язковими є назва серії та підсерії, Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN), номер випуску серії та підсерії. За наявності декількох серій кожну з них беруть у круглі дужки і відокремлюють проміжком.

Інформацію про документ, яка не була наведена в інших елементах опису, подають у зоні приміток. Бібліограф формулює її самостійно або запозичує з іншого джерела інформації. У зоні приміток квадратні дужки не застосовуються.

До серіальних видань належать серії, періодичні видання (газети і журнали) та видання, що продовжуються (Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Знання, 2004. - С. 73-74).

Порядок наведення бібліографічних відомостей

(з врахуванням вживання великої та малої літер)

Заголовок опису.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, які відносяться до назви / відомості про Авторство чи Відповідальність ; про інших Осіб. - Відомості про повторність видання / Відповідальність за видання. - Зона специфічних відомостей. - Місце видання : Вид-во, рік. - Фізична (кількісна) характеристика. - (Серія і підсерія ; №, т.). - Примітки (додаткова інформація від бібліографа, напр.: системні вимоги до електрон. ресурсів). - ISBN.

Аналітичний бібліографічний опис

Об’єктом аналітичного бібліографічного опису є складова частина документа, для її ідентифікації та пошуку необхідні відомості про документ, в якому вона розміщена. До складових частин документа відносяться: самостійні твори; частина твору, що має самостійну назву; частина твору, що не має назви, але виділена для бібліографічної ідентифікації.

Джерелами інформації про складову частину документа є перша, остання та інші сторінки складової частини, якщо вони містять відомості про заголовок основної частини, її авторів, інших осіб та (чи) організацій, які брали участь у створенні, публікації, виготовленні складової частини документа; колонтитул, який відноситься до основної частини; зміст ідентифікуючого документа, якщо він містить відомості про складову частину; наклейки, вставки та інші супроводжуючі матеріали.

Аналітичний бібліографічний опис складається із зон та елементів, зазначених у такій послідовності:

Відомості про складову частину документа // Відомості про ідентифікуючий документ. - Відомості про місцезнаходження складової частини в документі. - Примітки.

На складову частину, опубліковану як самостійний документ, складають однорівневий бібліографічний опис.

При описі частини документа, що не має назви, основна назва може бути сформована на основі аналізу документа і наведена у квадратних дужках.

Якщо відомості про відповідальність складової частини документа збігаються із заголовком запису, їх можна не повторювати у зоні назви і відомостей про відповідальність. Серію видання також можна не зазначати, якщо вона не є необхідною для ідентифікації документа.

Якщо складова частина вміщена у двох і більше томах (випусках, номерах) серіального (багатотомного чи серійного) документа, тоді відомості про її місцезнаходження у кожному із томів (випусків, номерів) відділяють крапкою з комою (;).

Приклади бібліографічного запису

За назвою

 1. З фольклорної криниці Франкового села. Народні пісні, перекази, спогади / записи Олекси Ошур- кевича ; розшифр. і нотація мелодій Мирослава Стефанишина, Юрія Рибака. - Луцьк : Волин. книга, 2007. - 167 с. : ноти. - ISBN 978-966-361-187-7. - ISBN 978-966-361-128-8.
 2. Володимир Винниченко - художник = yolody- myr Vynnychenko the Artist : альбом / [упорядкув. та комент. : Гальченко С., Маслянчук Т.]. - К. : Мистецтво, 2007. - 224 с. : іл. - Переднє слово і текст парал. англ., резюме і перелік іл. рос. та фр. - ISBN 978-966-577-073-2.
 3. “Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор. - Львів : Піраміда, 2006. - 344 с. : іл. - (Українська

Літературна Спадщина). - До 750-ліття Львова. - Видавничий проект “Приватна колекція”. - ISBN 966-8522-70-2.

збірник без загальної назви

4. Зразки процесуальних документів зовні заяви, скарги, клопотання)

(заяви, по/ уклад.:

М. М. Лядецький, М. І. Хавронюк. Стратегія і тактика цивільного процесу :практ. посіб./

В.М. Кравчук. - К. : Атіка, 2007. - 352 с. - ISBN 966-326-076-9.

 1. Новітня українська суспільна географія : хрестоматія для студ. геогр., екон. і фак. міжн. відн. / упоряд. Олег Шаблій. - Львів :ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 1008 с. : іл. - Парал. тит. арк. англ. - ISBN 978-966-613-542-4.
 2. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. - М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. - 768 с. : ил. - ISBN 5-699-07260-8.

багаторівневий

опис

 1. Апокрифи і легенди з українських рукописів : [у 5 т.] / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко ; [передм. Я. Мельник]. - Репр. вид. - Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2006-. - До 150-ліття від дня народження Івана Франка. - На обкл. : Апокріфи і лєґенди з українських рукописів. - ISBN 966-613- 411-Х.

Т. 1 : Апокрифи старозавітні. - Репр. вид. 1896 р. - 2006. - 512 с. - ISBN 966-613-421-7.

Т. 2 : Апокрифи новозавітні. А. Апокрифічні євангелія. - Репр. вид. 1899 р. - 2006. - 532 с. - ISBN 966-613-439-Х.

однорівневий

опис

 1. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 120 с. - ISBN 978-966-613-552-3.
 2. Nierownosci spoieczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka oparta na wiedzy / [red. Michai Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. - Rzeszow : [b. w.], 2007. - 626 s. - ISBN 978-83-7338-309-8.

1 автор

 1. Барабаш Юрій Якович. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш ; передм. Панченка Володимира. - К. : ВД “Києво-Могилян. акад.”, 2007. - 744 с. : покажч. імен с. 723-741. - (Б-ка Шевченків. комітету / [Загребельний П. А. (голова вид. ради), Дзюба І. М., Лубків- ський Р. М.]. - ISBN 966-01-0320-4 (серія). - ISBN 966-518-382-6.
 2. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / Гарольд Блум ; [заг. ред. Ростислава Семківа]. - К. : Факт, 2007. - 720 с. - (“Висока полиця”). - ISBN 978-966-359-205-3. - ISBN 966-359-091-0 (серія).
 3. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробни- чих системах : монографія / В. М. Вовк. - Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 584 с. - ISBN 979966-613-532-5.
 4. Еко Умберто. Роль читача : дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко ; пер. з англ. Мар’яна Гірняк ; [наук. ред. Марія Зубрицька ; ред. Ірина Фаріон]. - Львів : Літопис, 2004. - 384 с. - ISBN 966-7007-107-3.
 5. Кондратович Олександра Павлівна. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... / Олександра Кондратович. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. - 240 с. : ноти. - ISBN 978-966-361-220-1.
 6. Шевченко Тарас. Усі твори в одному томі / Тарас Шевченко ; [вступ. ст. І. Франка, квітень 1914 р.]. - К. : Ірпінь, 2007. - 824 с. : іл. - (Літературні класики України) (Поетична поличка “Перуна” / вид. В’ячеслав Бусел). - ISBN 966-569-218-6.