НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація та документація

ВИДАННЯ
МІЖНАРОДНА СТАНДАРТНА НУМЕРАЦІЯ
СЕРІАЛЬНИХ ВИДАНЬ

(ISO 3297:1998, NEQ)

Д

БЗ № 11-2005/857

СТУ 4515:2006

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Книжкова палата України імені Івана Федорова

РОЗРОБНИКИ: Н. Петрова (науковий керівник); Г. Плиса; Т. Жигун

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 січня 2006 р. № 13 з 2007-01-01

З Національний стандарт відповідає ISO 3297:1998 Information and documentation — International v Standard Serial Number (ISSN) (Інформація та документація. Міжнародний стандартний серіальний номер (ISSN)) у частині побудови, використання та розміщення номера ISSN у серіальному виданні <

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.56-89)ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Загальні положення 2

 5. Надання ISSN 2

 6. Використання ISBN у серіальних виданнях 2

 7. Структура і розміщення ISSN З

  1. Структура ISSN З

  2. Розміщення ISSN у виданнях З

 8. ISSN і ключова назва серіального видання З

 9. Елементи даних, використовуваних у мережі ISSN 4

Додаток А Перелік елементів даних, використовуваних у мережі ISSN 4ВСТУП

В умовах сучасного рівня розвитку видавничої справи та інформаційної діяльності в Україні, розширення міжнародних зв’язків у цих галузях набула актуальності потреба в однозначній міжна­родній ідентифікації вітчизняних видань, зокрема серіальних, на основі використовування міжна­родних ідентифікаційних кодів (номерів).

Для ідентифікації серіальних видань використовують Міжнародний стандартний номер се­ріального видання — ISSN, застосування якого сприяє спрощенню обміну інформацією про ви­дання в автоматизованих системах на національному і міжнародному рівнях.

Міжнародною інформаційною системою стандартної нумерації серіальних видань керує Міжнародний центр ISSN (Франція, м. Париж), який реєструє та передає блоки номерів ISSN національним центрам ISSN, що є його членами й у своїх країнах надають ці номери серіаль­ним виданням і контролюють їх використовування.

Національний стандарт України «Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань» розроблено на основі Міжнародного стандарту ISO 3297:1998 Information and documentation — International Standart Serial Number (ISSN).

У розділі 3 «Терміни та визначення понять» подано використані в стандарті терміни, а в круглих дужках — позначення нормативних документів, які містять визначення відповідних понять.ДСТУ 4515:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВИДАННЯ
МІЖНАРОДНА СТАНДАРТНА НУМЕРАЦІЯ
СЕРІАЛЬНИХ ВИДАНЬ

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИЗДАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ НУМЕРАЦИЯ
СЕРИАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ

INFORMATION AND DOCUMENTATION

PUBLICATION
INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBERING

Чинний від 2007-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт поширюється на спосіб ідентифікування серіальних видань, виданих на паперовому чи інших носіях інформації на основі застосовування Міжнародної стандартної нуме­рації серіальних видань (International Standard Serial Numbering).

  2. Стандарт установлює вимоги до структури, форми подання, розміщення у серіальних ви­даннях Міжнародного стандартного номера серіального видання (International Standard Serial Number — ISSN) і утворення ключової назви.

  3. Положення цього стандарту призначено суб’єктам видавничої справи та іншим виготівни- кам документів незалежно від їхнього відомчого підпорядкування та організаційно-правової фор­ми господарювання, а також для фахівців інформаційної, бібліотечної й архівної сфери.

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення

ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення*

ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення

ДСТУ 3814-98 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг

ГОСТ 7.4-86 Система стандартов по информации, библиотеи юму и издательскому делу. Из­дания. Выходные сведения** (Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Видання. Вихідні відомості)

‘На розгляді проект ДСТУ 3017 «Інформація і документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення».

“На розгляді проект ДСТУ «Інформація і документація. Видання. Вихідні відомості».

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни:

 1. ISSN (ДСТУ 2394);

 2. ISBN (ДСТУ 2394);

 3. ключова назва (ДСТУ 2394);

 4. додаток (ДСТУ 3018);

 5. періодичне видання (ДСТУ 3017);

 6. продовжуване видання (ДСТУ 3017);

 7. серіальне видання (ДСТУ 3017);

 8. серія (ДСТУ 3017);

 9. серійне видання

Видання, що є частиною серії; один із випусків серії.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) є унікальний ідентифікатор кожного серіального видання (до серіальних належать періодичні, продовжувані та серійні видання).

  2. Міжнародній стандартній нумерації серіальних видань підлягають такі види тиражованих документів:

 • газети (крім газет місцевого розповсюдження);

 • журнали, бюлетені, періодичні та продовжувані альманахи, збірники;

 • щорічники;

 • серії (крім ненумерованих книжкових серій);

 • доповіді, звіти, збірники статей, матеріали наукових та інших заходів (конференцій, конг­ресів, симпозиумів тощо), які видають періодично чи в міру накопичення матеріалу;

 • серіальні електронні видання.

  1. Блоки ISSN установлює та розподіляє Міжнародний центр ISSN.

  2. На основі ISSN формують штрихкодові позначки серіальних видань.

  3. На використання ISSN і ключової назви немає авторського права.

 1. НАДАННЯ ISSN

  1. Надання і реєстрацію ISSN в Україні здійснює організація, що виконує функції національ­ного центру ISSN.

  2. Кожному серіальному виданню надають тільки один ISSN. ISSN, наданий одному серіаль­ному виданню, не може бути наданий іншому.

  3. У разі зміни назви серіального видання йому надають новий ISSN.

  4. Якщо серіальне видання випускають на різних носіях інформації з тією самою назвою, їм надають різні ISSN.

 2. ВИКОРИСТАННЯ ISBN У СЕРІАЛЬНИХ ВИДАННЯХ

  1. У серіальних виданнях крім ISSN може використовуватись Міжнародний стандартний но­мер книги (International Standard Book Number) — ISBN (згідно з ДСТУ 3814).

   1. ISBN надають виданню монографічного характеру з власною назвою, яке виходить ок­ремим випуском (томом) продовжуваного видання, що має ISSN.ISBN надають кожному серійному виданню, що входить до складу періодичної чи про­довжуваної серії.

  2. ISBN у серіальних виданнях розміщують відповідно до 7.2.6

 3. СТРУКТУРА І РОЗМІЩЕННЯ ISSN

  1. Структура ISSN

   1. Міжнародний стандартний номер серіального видання містить вісім цифр, які утворюють дві чотиризначні цифрові групи.

   2. Цифрові групи відокремлюють одну від одної дефісом.

   3. Для позначання цифрової частини ISSN використовують арабські цифри від 0 до 9. Ос­тання цифра ISSN (контрольна) може бути римською цифрою X, якою позначають число 10. Кон­трольну цифру використовують для перевіряння правильності складення цифрової частини ISSN.

   4. Міжнародному стандартному номеру серіального видання передує латинське ініціальне скорочення ISSN, яке відокремлюють від цифрової частини проміжком.

Без ініціального скорочення ISSN Міжнародний стандартний номер серіального видання не­дійсний.

Приклади

ISSN 0204-3599

ISSN 0130-917Х

 1. Розміщення ISSN у виданнях

  1. У друкованих виданнях (крім газетних) ISSN розміщують у верхньому правому куті пер­шої сторінки обкладинки чи переднього боку палітурки, в разі їх відсутності — у верхньому правому куті титульної чи суміщеної титульної сторінки кожного випуску періодичного чи продовжуваного видання.

У газетних виданнях ISSN наводять у правому верхньому куті першої сторінки чи в нижній частині останньої сторінки кожного випуску.

 1. Якщо ISSN надано загальній назві та назві розділу (серії) періодичного чи продовжува­ного видання, то спочатку надають ISSN загальної назви, а під ним — ISSN назви розділу (серії).

 2. Якщо серійне видання має два ISSN — ISSN серії та підсерії, ISSN підсерії розміщують під ISSN серії на звороті титульного аркуша (відповідно до 7.2.6). Для того, щоб їх розрізняти, після відповідних ISSN у дужках наводять слова «серія», «підсерія».

 3. Якщо серіальне видання має окремо видаваний періодичний чи продовжуваний дода­ток із самостійною назвою, то на основному виданні і на додатку наводять власні ISSN.

 4. ISSN наводять також у складі бібліографічної смужки (згідно з ГОСТ 7.4), яку розміщу­ють вертикально вздовж корінця видання на четвертій сторінці обкладинки чи на задньому боці палітурки.

 5. Якщо серіальному виданню надано ISSN та ISBN (відповідно до розділу 6), обидва но­мери наводять на звороті титульного аркуша в лівому нижньому куті. ISSN розміщують під ISBN.

У цьому разі ISSN подають (крім серійних видань) і на першій сторінці обкладинки чи передньому боці палітурки (відповідно до 7.2.1).

 1. У серіальних електронних виданнях місцем розміщуванню ISSN є титульний екран — еквівалент титульної сторінки друкованого видання.

ISSN треба також розміщувати на зовнішньому і внутрішньому паксванні, ярлику, у супровідному документі на паперовому носії.

  1. Шрифт ISSN має відрізнятися від шрифту основного тексту видання.

 1. ISSN І КЛЮЧОВА НАЗВА СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ

  1. Ключову назву для ідентифікації та реєстрації серіального видання в Україні встановлює організація, що виконує функції національного центру ISSN, під час надання серіальному виданню ISSN.Кожному ISSN відповідає своя ключова назва і кожній ключонй назві відповідає свій ISSN.

  2. У разі змінення назви видання змінюють і ключову назву.

 2. ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ, ВИКОРИСТОВУВАНИХ У МЕРЕЖ; ISSN

Файли ISSN у міжнародному і національних центрах містять ряд спільних елементів, необхід­них і достатніх для ідентифікації будь-якого серіального видання, та можуть бути доповнені еле­ментами, що відображають національну специфіку.

Перелік елементів даних, використовуваних у мережі ISSN, наведено в додатку А.

ДОДАТОК А (довідковий)

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ ДАНИХ,
ВИКОРИСТОВУВАНИХ У МЕРЕЖІ ISSN

ISSN.

Ключова назва.

Назва країни, що випускає видання.

Вихідні відомості.

Скорочена ключова назва.

Варіанти назви (назв).

Основна назва.

Статус видання (видається, не видається, невідомо).

Дата початку випуску видання.

Періодичність.

Вид видання.

Вид носія інформації.

Мова видання.

Алфавіт оригінальної назви.

Індекс (УДК або Дьюї).

Код національного центру ISSN.

Назва видавця за формою, зазначеною у виданні.

Назва видавця за формою, прийнятою в практиці національної каталогізації.

Знак CODEN або інші коди видання.

Назва служби, що здійснює реферування або бібліографічне оброблення видання.

Назва видання, іншомовним варіантом якого є заявлене видання.

Назва видання, що є іншомовним варіантом заявленого видання.

Відомості про наявність іншого(-их) матеріального(-их) носія(-їв).

Відомості про попередню назву видання.

Відомості про нову назву видання.

Назва вклейки (вкладки) або додатка до заявленого видання.

Назва видання, вклейкою (вкладкою) або додатком до якого є заявлене видання.

Назва видання, підсерією якого є заявлене видання.

Назва підсерії заявленого видання.

Споріднена(-і) назва(-и).

УКНД 01.140.20

Ключові слова: серіальне видання, міжнародний стандартний номер серіального видання, ідентифікація серіального видання, елементи даних в мережі ISSN, контрольна цифра, ключова назва.