ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Об'єкти будівництва та промислова продукція

будівельного призначення

Основи та фундаменти будинків і споруд

ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД

Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009

зі зміною №1

зі зміною №2

версія актуальна на 1 липня 2012 року

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

1 РОЗРОБЛЕНО:Державне підприємство "Державний Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК) Мін регіон буду України

Виконавці:

І. Матвєєв, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Соловйова, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); О. Петраков, Г. Черний, доктори техн. наук;

І. Розенфельд, Ю. Слюсаренко, В. Абросімов, М. Мар'єнков, В. Шокарєв,

І. Степура, А. Трегуб, кандидати техн. наук; Д. Калінчук, Ю. Іщенко, Ю. Мелашенко, В. Гречко).

Співвиконавці:

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (ОП НДІБВ) Мінрегіонбуду України (В. Снісаренко, д-р техн. наук; С. Романов, A. Баглай, О. Галінський,

М. Писанко, кандидати техн. наук);

Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву (ВАТ КиївЗНДІЕП) Г. Поляков, Б. Гудков, кандидати техн. наук;

В. Селезньов);

Донецький ПромбудНДІпроект (ДПБНДІП) Укрбуду (Г. Афанасьєв, Г. Розенвасер,

В. Жигарєв, Ю. Чернишов, кандидати техн. наук; П. Бережной);

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) Міносвіти України (І. Бойко д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук);

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) Міносвіти України (В .Швець, В. Шаповал, доктори техн. наук; С. Головко, канд. техн. наук);

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ) Міносвіти України (М. Зоценко, Ю. Винников, доктори техн. наук);

Співучасники:

Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

(Д. Барзилович);

Донбаська національна академія будівництва і архітектури (ДНАБА) Міносвіти України (Є. Дружко д-р техн. наук; В. Яркін, Е. Фролов, кандидати техн. наук );

Український державний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу (УкрДІАП) (С. Кушнєр, канд. техн. наук);

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури (ХДТУБА) Міносвіти України (І. Лучковський, д-р техн. наук);

Інститут КримДІІНТР (О. Снєжко, Е. Кільвандер, кандидати техн. наук);

Одеська державна академія будівництва і архітектури (ОДАБА) Міносвіти України

(О. Школа, д-р техн. наук; О. Новський, Ю. Тугаєнко, А. Догадайло, кандидати техн. наук);

Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА) Міносвіти України (В. Банах,

А. Руденко, А. Марков, кандидати техн. наук; А. Банах);

ДВАТСпецтампонажгеологія Мінпалива і енергетики України (Ю. Полозов, д-р техн. наук; О. Лазебнік);

Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) Міносвіти України (О. Жеребятьєв, канд. техн. наук);

Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи (УкрНДМІ) НАНУ (В. Шнеєр, М. Басін, кандидати техн. наук; С. Светницький);

Інститут геологічних наук (ІГН) НАНУ (М. Демчишин, д-р техн. наук);

Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань (УкрНДІІНТВ) Мінрегіонбуду України

(Г. Стрижельчик, канд. геол.-м. наук);

Одеський національний морський університет (М. Дубровський, д-р техн. наук)

2ПОГОДЖЕНО:Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

(Мінжитлокомунгосп) – № 23/11-121 від 05.12.07

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди ) – № 13550/12/10-07 від 18.12.07

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) – № 01/03-09/8886 від 05.12.07

3ВНЕСЕНО:Державне підприємство "Державний Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК) Мінрегіонбуду України

  1. ПІДГОТОВЛЕНОВідділ промислової забудови та проблем ЧАЕС Міністерства регіональногоДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: розвитку та будівництва України
  2. ЗАТВЕРДЖЕНО:наказ Мінрегіонбуду України від 19.01.2009 р. № 5 з наданням чинності з

01.07.09р.

З набуттям чинності ДБН В.2.1-10-2009 на території України втрачають чинність СНиП 2.02.01-83. Додано Зміну №1-2 від 1 липня 2012 року для ДБНУ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Об'єкти будівництва та промисловаДБН В.2.1 -10-2009

продукція будівельного призначення

Основи та фундаменти будинків і споруд

Основи та фундаменти споруд.Введено вперше зі скасуванням

Основні положення проектуванняна території України СНиП 2.02.01-83

Чинні від 2009-07-01

Ці Норми встановлюють основні положення і вимоги щодо проектування основ і фундаментів будівель та споруд (далі - об'єктів). Ці норми ґрунтуються на законодавчих та нормативних актах України, розроблених згідно з вимогами та правилами чинних національних НД України.

Вимоги цих Норм обов'язкові для виконання організаціями різних форм власності та підпорядкованості, юридичних та фізичних осіб (включаючи закордонні), які здійснюють проектування, будівництво, експлуатацію, переобладнання та ліквідацію об'єктів на території України.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для органів управління, контролю та експертизи всіх рівнів.

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми поширюються на об'єкти цивільного та промислового призначення, в тому числі з підземними поверхами, підземні та заглиблені споруди, що проектуються на територіях, вільних від забудови і в умовах щільної забудови.

Норми застосовують при проектуванні основ і фундаментів нових об'єктів, а також при реконструкції та підсиленні таких, що експлуатуються.

Вимоги Норм поширюються на роботи з оцінки несучої здатності і деформативності основ і фундаментів при розробленні заходів щодо забезпечення довговічності пам'яток, використанні частин споруд, що збереглись, та об'єктів незавершеного будівництва.

Норми не поширюються на проектування протизсувних споруд, основ і фундаментів: спеціальних споруд промислових підприємств (газгольдери, копри тощо), гідротехнічних споруд, доріг, аеродромних покриттів і споруд, машин і обладнання з динамічними навантаженнями, спеціальних споруд метрополітену, шахтного, портового і залізничного будівництва, дренажних і систем водопостачання, тунелів, меліоративних, підземних споруд, що влаштовуються закритим способом, а також насипів і кесонів.

2ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Проектування основ і фундаментів будівель та споруд, вибір типу та/чи конструкції фундаментів, способу підготовки основ (за потреби) слід проводити з урахуванням:

  • результатів інженерних вишукувань для будівництва згідно з ДБН А.2.1-1 та розділом 4. Для споруд класу СС3 відповідальності необхідно враховувати наявність геопатогенних зон;
  • даних, що характеризують призначення, конструктивні і технологічні особливості споруди, навантаження, що діють на фундаменти, умови їх експлуатації;
  • техніко-економічного обґрунтування варіантів технічних рішень фундаментно-підвальної частини (ФПЧ) об'єкта.

2.2 Прийнятий проектний варіант повинен забезпечувати найбільш повне використання характеристик міцності і деформативності ґрунтів основи та фізико-механічних властивостей матеріалів фундаментів та підземних конструкцій.

2.3 3 метою запобігання руйнаціям існуючої інфраструктури в проекті повинні бути враховані: ґрунтові умови майданчика будівництва, розташування об'єкта на території (щільна забудова, складний рельєф), особливості об'єкта будівництва і сусідніх споруд, екологічні вимоги, можливості будівельної організації.

2.4 В обґрунтованих випадках допускається прийняття варіанту підвищеної вартості, якщо він забезпечує більш надійну, стабільну роботу об'єкта на весь нормативний строк його служби та збільшення тривалості експлуатації.

2.5 При проектуванні основ і фундаментів слід враховувати місцеві умови будівництва, а також існуючий досвід проектування, будівництва, експлуатації споруд в аналогічних інженерно-геологічних, гірничо-геологічних і гідрогеологічних (далі - інженерно-геологічних) умовах.

2.6 Інженерні вишукування для будівництва необхідно проводити відповідно до вимог ДБН А.2.1-1, розділу 4 та державних стандартів із визначення характеристик ґрунтів (додаток А).

У районах із складними інженерно-геологічними умовами, на територіях щільної забудови, для унікальних споруд та пам'яток інженерні вишукування повинні виконуватись організаціями, яким у встановленому в Україні порядку надано право на проведення певного виду робіт відповідно до завдань вишукувань.

2.7 Результати інженерних вишукувань повинні містити дані щодо умов ділянки будівництва (з урахуванням прогнозу їх можливих змін протягом будівництва й експлуатації), необхідні для: вибору типу, конструкцій, глибини закладання і розмірів фундаментів, визначення необхідності інженерної підготовки природних чи улаштування штучних основ, встановлення виду й обсягу інженерних заходів щодо облаштування ділянки чи захисту території від небезпечних процесів.

Проектування основ і фундаментів без відповідного інженерного обґрунтування або у разі його недостатності не допускається.

2.8 Проектні рішення основ і фундаментів усіх типів повинні задовольняти вимоги: безпеки, експлуатаційної придатності, довговічності (крім спеціально обумовлених випадків для тимчасових споруд), а також додаткові вимоги, встановлені технічним завданням на проектування об'єктів.

2.9 Забезпечення дотримання вимог, встановлених 2.8, повинно здійснюватись шляхом призначення відповідних вихідних параметрів: характеристик матеріалів фундаментів і ґрунтів основи; коефіцієнтів надійності; видів навантажень і впливів; розрахункових схем, що відповідають фактичній роботі основ і фундаментів на різних стадіях будівництва й експлуатації споруди; конструктивних, технологічних і експлуатаційних вимог; граничних значень деформацій (прогинів, максимальних і нерівномірних осідань, кренів).

2.10 Нормативні значення навантажень і впливів, коефіцієнтів надійності за навантаженнями, впливами, призначенню конструкцій і споруд в цілому встановлюють згідно з відповідними нормативними документами (додаток А).

2.11 При проектуванні основ і фундаментів необхідно повністю виключати можливість виникнення деформацій, що можуть призвести до руйнування основи чи споруди.

В окремих випадках у складних інженерно-геологічних умовах для будівель та споруд класу СС2, СС1 згідно з ДБН В.1.2-14 допускається виникнення наднормативних деформацій, які не призводять до загрози здоров'ю і життю громадян, майну і навколишньому середовищу і можуть бути усунуті у подальшому в процесі ремонту об'єкта, у т.ч. шляхом виправлення нерівномірних деформацій споруди або усунення кренів.

Можливість виникнення наднормативних деформацій повинна передбачатись технічним завданням на проектування, проект повинен містити обґрунтування та вказівки стосовно умов експлуатації, включати заходи щодо усунення ушкоджень і кошторис на ремонт об'єкта.

2.12 Проектування основ і фундаментів слід виконувати з урахуванням особливих властивостей грунтів згідно з розділом 9, складних інженерно-геологічних умов згідно з розділом 10, складних умов будівництва згідно з розділом 11 за будь-якого їх сполучення.

2.13 При розрахункових деформаціях основи, складеної грунтами з особливими властивостями (розділ 9), які перевищують граничні, або якщо несуча здатність основи недостатня, необхідно передбачати заходи щодо зменшення негативного впливу цих деформацій згідно з додатком К.

2.14 Проектом основ і фундаментів повинно передбачатись зрізання родючого шару ґрунту з наступним використанням для відновлення (рекультивації) порушених чи малопродуктивних сільськогосподарських земель, озеленення району забудови тощо.

2.15 У проектах слід передбачати проведення натурних спостережень за деформаціями основ і фундаментів для будівельних об'єктів класу СС3 - у всіх випадках, СС2 – за спеціальним завданням, в основному, для об'єктів нової конструктивної системи і таких, що зводяться у складних інженерно-геологічних умовах.

Натурні спостереження можуть проводитись у складі науково-технічного супроводу (розділ 21) чи геомоніторингу (розділ 19).

3 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ТА СЕЙСМОНЕБЕЗПЕЧНІ УМОВИ

3.1 Проектування основ і фундаментів повинно виконуватись з урахуванням особливостей територій (ділянок) будівництва, які слід розрізняти за інженерно-геологічними умовами, наявністю небезпечних фізико-геологічних, техногенних процесів та категорії складності геотехнічного будівництва згідно з ДБН А.2.1-1.

3.2 Інженерно-геологічні умови територій і ділянок будівництва повинні характеризуватись літологічним складом (геологічною будовою), фізико-механічними властивостями порід (ґрунтів), що можуть складати основи будівель або бути середовищем розміщення та існування інженерних об'єктів, та характером протікання геологічних процесів.

Показники, що характеризують інженерно-геологічні умови, повинні визначатись з урахуванням постійних, сезонних і вікових змін внаслідок зовнішніх впливів, господарської діяльності (техногенезу), зміни гідрогеологічного режиму.

3.3 Складність, особливість і ступінь сприятливості умов будівництва на ділянці забудови повинні визначатись за комплексом чинників, зазначених у 3.1 та 3.4, а також видів і методів використання цієї ділянки для конкретного типу будівництва.

3.4 За умовами будівництва та проявами несприятливих фізико-геологічних чи техногенних процесів слід розрізняти: