ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Проектування

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ

ДБН А.2.2-3-2011

Видання офіційне

Мінрегіон України

Київ 2011

РОЗРОБЛЕНІ НДІБВ (Брусан А.А., Галінський О.М.)

За участю:

Мінрегіону України

(групи спеціалістів під головуванням канд.екон.наук Беркути А.В.)

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи (Лещенко О.Я.)

Асоціації «Українське об’єднання проектних організацій»

(Антонюк П.Д., Луганов О.Г.)

ВНЕСЕНІ Управлінням технічного регулювання у будівництві

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Мінрегіону України від _____________

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

© Мінрегіон України, 2011

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Проектування ДБН А.2.2-3-2011

Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів На заміну ДБН А.2.2-3-2004

Чинні від ___________

Ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво і реконструкцію будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - об'єктів), а також її розроблення, погодження та затвердження.

Додаткові вимоги галузевої специфіки об'єктів будівництва встановлюються галузевими будівельними нормами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законодавства.

Вимоги щодо складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації на капітальний ремонт, реставрацію пам'яток архітектури, на об'єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її бюджетних інвестицій, при ліквідації наслідків аварій і катастроф, а також на консервацію та розконсервацію об'єктів будівництва встановлюються окремими нормативними актами та нормативними документами з урахуванням положень цих норм.

Перелік нормативно-правових актів, будівельних норм і нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведений у додатку А.

Основні терміни та їх визначення наведені у додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Розроблення проектної документації або її окремих розділів здійснюється юридичними особами незалежно від форм власності та фізичними особами-підприємцями (далі - проектувальник), які мають право на здійснення такого виду діяльності згідно з законодавством.

1.2 При розробленні проектної документації для будівництва враховується чинна містобудівна документація, затверджена за встановленим порядком.

1.3 Проектна документація для будівництва має відповідати положенням законодавства, вимогам будівельних норм та нормативних документів.

1.4 Проектувальники при розробленні проектної документації повинні забезпечувати:

- відповідність архітектурним і містобудівним вимогам, визначеним у містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки;

- відповідність проектних рішень вихідним даним та дозвільним документам;

- відповідність вимогам чинних будівельних норм та нормативних документів, зокрема:

відповідність вимогам інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони);

екологічну безпеку і раціональне використання природних ресурсів;

- відповідність вимогам доступності для маломобільних груп населення;

- відповідність вимогам з охорони праці;

- експлуатаційну надійність;

- ефективність інвестицій;

- патентну чистоту прийнятих технічних рішень;

- дотримання основних вимог до об'єктів:

1) забезпечення механічного опору та стійкості;

2) дотримання вимог пожежної безпеки;

3) забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища;

4) забезпечення безпеки експлуатації;

5) забезпечення захисту від шуму;

6) економії енергії.

Шляхи досягнення основних вимог до об'єктів зазначаються у пояснювальній записці.

1.5 Передана у виробництво проектна документація повинна відповідати обов'язковим вимогам нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів.

1.6 Проектувальник підтверджує відповідність проектної документації обов’язковим вимогам висновком експертизи у випадках передбачених законодавством або на вимогу замовника, або власним бажанням.

1.7 Авторський нагляд за реалізацією проектних рішень при будівництві об'єкта здійснюється на підставі укладеного договору між замовником і генпроектувальником у Порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

1.8 Оформлення проектної документації здійснюється згідно з ДСТУ СПДБ.

ДБН А.2.2-3-2011 С.2

2 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.1 Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів затверджується наказом Мінрегіону, який реєструється Міністерством юстиції України.

2.2 Проектні та вишукувальні роботи виконуються на підставі договорів, укладених між замовниками та виконавцями з дотриманням вимог законодавства у сфері договірних відносин.

Договір може бути укладений на виконання комплексу проектних робіт, вишукувальних робіт, окремих стадій та розділів проекту.

Розробленню проектної документації повинно передувати виконання інженерних вишукувань.

2.3 Проектування об'єктів здійснюється з дотриманням законодавства України на підставі вихідних даних.

Вихідні дані для виконання проектних робіт на відповідній стадії замовник надає до початку виконання проектно-вишукувальних робіт.

До складу вихідних даних належать:

- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта (ТУ);

- завдання на проектування згідно з додатком Д;

- інші вихідні дані згідно з додатком Г.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та ТУ надаються замовникові відповідно до законодавства. Завдання на проектування надає замовник в порядку виконання умов договору з проектувальником.

Місця розташування об'єктів визначаються місцевими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, а також містобудівної документації.

Рекомендації щодо вибору ділянки, викладені у додатку В.

ТУ повинні передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах, які необхідні для здійснення інженерного забезпечення проектованого об'єкта.

2.4 Замовлення на проектування об'єкта надається замовником або за підсумками архітектурного конкурсу чи торгів (тендерів), порядок проведення яких встановлений законодавством.

2.5 Кількість стадій проектування визначають замовник та проектувальник з урахуванням положень 2.5 цих Норм.

Категорії складності об'єктів будівництва визначаються замовником та проектувальником відповідно до будівельних норм та державних стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об'єкту будівництва згідно з додатком П.

Назва проектної документації повинна бути уніфікована і відображати кількість стадій проектування та вид будівництва: одностадійний (двостадійний, тристадійний) проект будівництва об'єкта цивільного (виробничого) призначення.

2.6 Стадії проектування

2.6.1 Для об'єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:

- в одну стадію - робочий проект (РП);

- у дві стадії - для об'єктів цивільного призначення - ескізний проект (ЕП), а для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох - робочий проект (РП).

2.6.2 Для об'єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:

- проект(П);

- робоча документація (Р).

2.6.3 Для об'єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії:

- для об'єктів цивільного призначення – ЕП або за відповідним обґрунтуванням ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічне обгрунтування (ТЕО);

- П;

- Р.

2.7 За необхідності підготовки будівельного майданчика до початку будівельних робіт замовник в завданні на проектування визначає обов’язковість розроблення проекту виконання підготовчих робіт.

2.8 Керівники юридичних осіб-проектувальників призначають своїми рішеннями (наказами чи угодами з авторами) головних архітекторів проектів (ГАП) для об'єктів цивільного призначення та головних інженерів проектів (ГІП) для об'єктів виробничого призначення - на розробку всіх стадій проектування і передпроектних робіт, які є відповідальними особами за архітектурно-технічні, економічні, екологічні, санітарно-гігієнічні якості проекту у цілому.

При проектуванні об'єктів V категорій складності можуть призначатись ГАП, ГІП та головного конструктора. При цьому провідна роль покладається на одного з них.

ДБН А.2.2-3-2011 С.3

2.9 ГАП (ГІП) забезпечує підготовку договорів, координує дії виконавців, веде переговори з замовниками, субпідрядниками-проектувальниками і підрядниками, контролює склад проектної документації.

ГАП (ГІП) є одночасно і автором або одним із авторів проекту, проект створюється під його безпосереднім керівництвом і за безпосередньої участі, які забезпечують якість окремого розділу проекту.

2.10 Окремі розділи або частини проектної документації, які виконані субпідрядними проектувальниками, входять до складу проектної документації як її складові частини, а якість їх розроблення забезпечується, як самими розробниками, так і генпроектувальником.

2.10 Авторське право на проектну документацію охороняється згідно з Законом України "Про авторське право і суміжні права".

У разі використання в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проектів необхідно на них посилатись.

2.11 До передачі проектної документації у виробництво замовники та проектувальники зобов'язані забезпечити внесення у проектну документацію змін, пов'язаних з наданням чинності новим нормативним документам технічного характеру.

Робоча документація на будинки та споруди, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв'язку з введенням нових нормативних документів, за винятком випадків, коли це коригування обумовлене підвищенням у нових нормативних документах вимог щодо електро-, вибухо- та пожежобезпечності об'єкта, для забезпечення яких повинні бути виконані необхідні будівельно-монтажні роботи.

Відповідні зміни проектної документації виконуються проектувальниками за окремим договором з замовником.

2.12 Проектування та будівництво можуть виконуватись по чергах, а також із виділенням пускових комплексів, якщо це передбачено завданням на проектування. В цьому разі стадія, яка затверджується або схвалюється, розробляється у цілому на об'єкт, в тому числі по чергах будівництва, а також з виділенням пускових комплексів. Слідуюча стадія розробляється відповідно до завдання на проектування.

Черги будівництва, крім об'єктів основного виробничого та допоміжного призначення, повинні забезпечувати санітарно-побутові умови, протипожежну безпеку, охорону праці та охорону навколишнього середовища, включаючи очисні споруди, переробку відходів виробництва тощо.

2.13 При розробленні проектної документації для об’єктів, що підлягають науково-технічному супроводу керуються вимогами ДБН В.1.2.-5.

За ініціативою замовника, за необхідності, можуть виконуватися науково-технічний супровід або окремі науково-дослідні роботи, у тому числі історичні і археологічні дослідження при розробленні проектної документації для об’єктів, що не підлягають науково-технічному супроводу.

2.14 ЕП, ТЕО, ТЕР, П та РП повинні мати такі підписи:

2.14.1 Титульний лист пояснювальної записки:

- керівник або головний інженер ( головний архітектор) організації;

- головний архітектор і головний інженер проекту.

2.14.2 Креслення:

- головний архітектор (інженер) проекту;

- керівник проектного підрозділу;

- головний спеціаліст;

- виконавці;

- перевіряючи.

При розробці документації різними фізичними особами кожна з них підписує титульний лист відповідно до укладених між ними контрактів.

Підписи кошторисної документації встановлені правилами визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України.

У пояснювальній записці мають бути відображені прізвища і підписи учасників проектування по кожному розділу проекту, а в разі наявності субпідрядників - назви юридичних або фізичних осіб субпідрядників.

2.15 Проектна документація, розрахунки, вихідні дані для проектування та матеріали державної експертизи підлягають архівному зберіганню проектною організацією згідно з законодавством.

2.16 Для підприємств і споруд зі складною та невідпрацьованою технологією виробництва в проектах в обґрунтованих випадках може передбачатись випереджувальне будівництво та введення в дію дослідних цехів та стендів для виконання досліджень, відпрацювання та випробування експериментальних та нових технологій, обладнання, матеріалів та виробів.

ДБН А.2.2-3-2011 С. 4

З ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ (ЕП)

3.1 ЕП розробляється для принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та функціональних рішень об'єкта, підтвердження можливості створення об'єкта цивільного призначення.