ВБН - СГіП-46-3.94. Сільського господарства та продовольства україни з встановленням їх категорій по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних


ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ,

А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ЗОН ПО ПУЕ*

ВБН - СГіП-46-3.94

РОЗРОБЛЕНІ Українським державно-кооперативним проектно-вишукувальним та науково-дослідним об'єднанням "УкрНДІагропроект";

Київським проектним інститутом "Промзернопроект"; Мінсільгосппродом України.

ПОГОДЖЕНІ Управлінням нормативів і стандартів Мінбудархітектури України;

Головним управлінням пожежної охорони МВС України.

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Об'єднанням "УкрНДІагропроект".

ЗАТВЕРДЖЕНІ Мінсільгосппродом України. Протокол НТР від 10.01.95 р. № 31. ВВЕДЕНІ В ДІЮ з 1.05.95р.

З введенням в дію ВБН - СГіП-46-3-94 втрачають силу всі переліки, які діяли раніше на підприємствах агропромислового комплексу України.

Дані норми розповсюджуються на будівлі, споруди та приміщення підприємств Міністерства сільського господарства та продовольства України.

Норми встановлюють категорії по вибухопожежній небезпеці, а також класи вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. "Перелік" призначається для застосування при проектуванні нових, розширенні, технічному переобладнанні та експлуатації діючих будівель і приміщень виробничого і складського призначення на підприємствах сільського господарства та продовольства.

* Далі по тексту - "Перелік".

1.2.Визначення категорій приміщень по вибухопожежній і пожежній небезпеці проводиться технологами, а класів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон по ПУЕ - технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої об'єкт організації.

1.3.Для окремих технологічних процесів і виробництв, де застосоване унікальне та дороге технологічне облад нання, або які мають інші особливості, категорії буді вель та приміщень визначаються з врахуванням додаткових вимог протипожежного захисту, які повинні бутипередбачені завданням замовника на розробку проекту або технічними умовами на обладнання і погоджені у встановленому порядку.

  1. "Перелік" розроблений з врахуванням можливого утворення перерахованих в ньому приміщеннях та будівлях вибухопожежної небезпеки при нормальних режимах роботи, а також в результаті аварій або несправностей.
  2. Виробництва, в яких тверді, рідкі та газоподібні горючі рідини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, а також виробництва, де технологічний процес протікає з застосуванням відкритого вогню, до категорій виробництва А та Б не відносяться.
  3. Допоміжні будівлі та споруди сільськогосподарських підприємств віднесені до числа, які категорій по вибуховій і пожежній небезпеці не мають (санітарно-побутові, харчування, охорони здоров'я,* культурного обслуговування, управління, конструкторських бюро, учбових занять).
  4. "Перелік" не розповсюджується на будівлі та приміщення, пов'язані з виробництвом, зберіганням і застосуванням вибухових речовин і матеріалів, на підземні споруди.
  5. Категорії будівель і приміщень по вибухопожежній небезпеці приведені в розділі 3 "Переліку" у вигляді таблиці. При користуванні цією таблицею необхідно керуватися такими положеннями:

в графі 2 дається назва приміщень (цехів, відділів, дільниць і будівель, в тому числі і для будівель, в складі яких тільки одне приміщення) насосна станція, дизельна, компресорна і т.п.

в графі 3 приведена назва речовин і матеріалів, їх фізичні властивості (температура спалаху парів), хімічні властивості, їх стан (твердий, рідкий або газоподібний), горючість матеріалів (горючі, трудногорючі, негорючі), а також названі умови ведення технологічного процесу (виділення променевого тепла, іскріння, газовиділення і т.п.);

в графі 4 встановлені категорії будівель і приміщень по вибуховій небезпеці та надається відповідна літера А, Б, В, Г, Д. Таблиця категорій приведена в розділі 2 "Переліку";

в графі 5 даються класи вибухонебезпечних зон у відповідності з вимогами ПУЕ. Прочерк (-) в графі 5 вказує на відсутність вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон;

в графі 6 викладеш примітки. У випадках уточнення вибухонебезпечних категорій (А або Б) в примітці приводиться уточнення: чим підтверджується категорія приміщення,

1.9.Відповідальність за правильність визначення категорій будівель і приміщень несе організація - розробник "Переліку".

  1. В "Переліку" прийняті такі скорочення:

ЛЗР -легкозаймиста рідина;

ГР- горюча рідина,

ТС - температура спалаху;

НКМПП - нижня концентраційна межа поширення полум'я.

  1. Категорії будівель і приміщень встановлені на основі "Общесоюзных норм технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" ОНТП 24-86, класи вибухопожежонебезпечних зон по "Правилам устройства электроустановок" (ПУЭ).

2. КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ

(ВИПИСКА З ОНТП 24-86)

  1. Категорії приміщень по вибухопожежній небезпеці приймаються у відповідності з приведеною таблицею.
  2. Категорії будівель по вибухопожежній небезпеці.

1.Будівля відноситься до категорії А, коли в ній сумарна площа приміщень категорії А перевищує 5% площі всіх приміщень, або 200 м2.

Допускається не відносити будівлю до категорії А, коли сумарна площа приміщень категорії А в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

2.Будівля відноситься до категорії Б, коли одночасновиконані дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А;

б) сумарна площа приміщення категорій А і Б перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень, або 200 м2.

Таблиця 1

Категорії приміщень

Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) в приміщенні

А вибухопожежо-небезпечна

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С в такій кількості, щоможуть утворювати парога-зоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5кПа.

Речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним в такій кількості, що розрахунковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.

Б вибухопожежо-небезпечна

Горючий пил абоволокна, легкозаймисті рідини зтемперату-роюспалахубільше28°С горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибухувприміщенні, який переви-щує 5 кПа.

В пожежонебез-печна

Горючі і трудногорючі рідини, тверді горючі і трудногорючі речовини і матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним тільки горіти, при умовах, що приміщення, в яких вони є наявні або обертаються, не відносяться до кате-горій А або Б.

Г

Негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскоріполум'я; горючі гази, рідини і твердігорючі речовини, які спалюються або утилізуються у вигляді палива.

Д

Негорючі речовини і матеріали в холодному стані.

Додаток

Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолод-женняі гідроприводу обладнання при тиску не вище 0,2 МПа, кабельні електропроводки до устаткування, окремі предмети меблів на робочих місцях.

Допускається не відносити будівлю до категорії Б, коли сумарна площа приміщень А і Б в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

3. Будівля відноситься до категорії В, коли водночас-но виконані дві умови:

а)будівлі не відносяться до категорії А або Б;

б)сумарна площа приміщень категорії А, Б і В перевищує 5% (10%, коли в будівлі відсутні приміщення категорії А і Б) сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії В, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б і В не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 3500 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

4.Будівля відноситься до категорії Г, коли одночасновиконані такі дві умови:

а)будівля не відноситься до категорії А, Б або В;

б)сумарна площа приміщення категорії А, Б і В перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії Г, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б, В і Г в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 5000 м2), і приміщення категорій А, Б і В обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

5.Будівля відноситься до категорії Д, коли вона не відноситься до категорій А, Б, В або Г.

3. ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ МІНСІЛЬГОСППРОДУ УКРАЇНИ З УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ, А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ПО ПУЕ

Таблиця 2

№ п/п

Назва приміщень

(цехи, відділення, дільниці)

і будійель

Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться в приміщенні (а також умови технологічних процесів), по властивостям яких визначаються категорії приміщень і класи зон

Категорія приміщень

Клас зон по

ПУЕ

Примітка

1

2

3

4

5

6

3.6.2.

Цехи і відділення по обробці насіння (крім кукурудзомоло-тильних), силосні і напідлогові сховища насіння

Горючий пил з нижньою концентраційною межею поширення полум'я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об'єму повітря

В

П-ІІ

3.1. Тваринництво (скотарство, свинарство, коневодство, вівчарство), птахівництво, звіроводство, бджільництво

3.1.1.

Приміщення для утримання тварин і птахів на підстілці

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.2.

Приміщення для утримання тварин і птахів без підстілки

Горючі матеріали відсутні

Д

3.1.3.

Приміщення для стриження вівців і пресування вовни, пуху

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.4.

Приміщення для утримання звірів, кролів

Негорючі матеріали

Д

-

3.1.5.

Приміщення для зберігання поточного запасу концентрованих кормів з ємкістю лара до 2 м3

Незначна кількість горючого матеріалу

Д

-

3.1.6.

Омшаники і сотосховища

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.1.7.

Інкубаторії

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.8.

Санпропускники

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.9.

Дезінфікаційний блок

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.10.

Відділення прийому і санітарної обробки тварин, вагова, склад дезінфікуючих і мийних засобів

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.11.

Лабораторії пунктів штучного запліднення

Негорючі матеріали

Д

_

3.1.12.

Апаратні по культивації кліткових бактеріальних та вірусних культур

Негорючі речовини

Д

_

3.1.13.

Відділення сепарування, центрифугування і фільтрування вірусних і бактеріальних суспензій, живильних середовищ і розчинів сироватки

Негорючі речовини

Д

_

3.1.14.

Термальні приміщення і камери для інкубування ембріонів, вирощування вірусних, бактерійних і інших культури скляному посуді, розміщеному на стелажах; для зберігання біопрепаратів, живильних середовищ, суспензій і вірусного матеріалу без упаковки в спалиму тару (температура повітря +2 - +38 °С)

Негорючі речовини

Д

_

3.1.15.

Термостатні для установки термостатів, інкубаторів, сушильних шаф

Негорючі речовини

Д

_

3.1.16.

Приміщення для складання серій вакцин з застосуванням 98-99%-ного розчивугліцерину

Горюча рідина

В

П-І

3.1.17.

Приміщення для інактивації

вакцин з приготуванням 5%-ного розчину формальдегіду в цих же приміщеннях

Горюча рідина

В

П-І

3.1.18.

Приміщення для прийому і стерилізації гліцерину, приготування розчинів з застосуванням 98-99%-ного гліцерину.

Горюча рідина

В

П-І

3.1.19

Приміщення для приготування розчинів оцтової кислоти з застосуванням оцтової кислоти концентрації від 55 до 76%.

Горюча рідина

В

П-І