ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

---------------------------------


БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА, ОСНАСТКА, ІНВЕНТАР ТА ІНСТРУМЕНТ

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН


ДБН В.2.8-3-95


Видання офіційне


Держкоммістобудування України


Київ 1995


РОЗРОБЛЕНІ: ОП Науково-дослідним інститутом

будівельного виробництва (ОП НДІБВ)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ Управлінням будівельної індустрії,

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: механізації та промисловості

будівельних матеріалів

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування

України від 7 липня 1995 р. N 134

та введені в дію з 1 січня 1996 р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

----------------------------------------------------------------

| Будівельна техніка, оснастка, інвентар |

| та інструмент. |

| Технічна експлуатація будівельних ДБН В.2.8-3-95 |

| машин Вводяться вперше |

----------------------------------------------------------------

Ці норми встановлюють правила технічної експлуатації основних

будівельних машин і вимоги до нормування періодичності,

трудомісткості і тривалості виконання технічного обслуговування та

ремонту.

Вимоги цих норм обов'язкові для всіх власників будівельної

техніки незалежно від форм власності та відомчої належності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 В процесі експлуатації будівельних машин їх деталі та

складальні одиниці зношуються, виникає стан втоми, старіння

металів, порушується взаємне розташування деталей, що призводить до

втрати машиною її початкових характеристик. Підтримання будівельних

машин у працездатному стані залежить від своєчасного проведення

заходів, які забезпечують справність та працездатність машин.

1.2 3 цією метою в будівництві використовується система плано-

во-попереджувального технічного обслуговування та ремонту

будівельної техніки (система ППР), яка є комплексом

організаційно-технічних заходів, що мають попереджувальний харак-

тер, виконуються в плановому порядку та спрямовані на забезпечення

справності та працездатності будівельної техніки, поліпшення її

технічого стану та зниження витрат на експлуатацію.

1.3 Власники будівельних машин розроблюють і здійснюють систе-

му керування якістю експлуатації будівельних машин у відповідності

з ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 і ГОСТ 25646-83, а також заходи

системи ППР, що забезпечують високий рівень технічної готовності

парку машин і попереджують відкази машин в процесі використання за

призначенням.

1.4 Організаційно-технічні заходи системи ППР виконуються з

урахуванням вказівок, що містяться в експлуатаційно-ремонтній

документації, вимог до технічного стану машин і правил безпечної

експлуатації, що встановлені Держнаглядохоронпрацею,

Державтоінспекцією і діючими державними та галузевими стандартами.

1.5 Система ППР на практиці реалізується шляхом:

- розробки планів технічного обслуговування і ремонту;

- розробки та здійснення організаційно-технічних заходів,

що забезпечують своєчасне та якісне виконання робіт по

технічному обслуговуванню і ремонту;

- організації систематичного обліку наробки машин;

- контролю за реалізацією планів технічного обслуговування

і ремонту, якістю виконання робіт.

1.6 Ці ДБН містять у собі дані про види технічного обслугову-

вання і ремонту, періодичності, трудомісткості та тривалості їх ви-

конання, які розроблені на підставі вимог, що містяться в

експлуатаційній і ремонтній документації, а також накопиченого

досвіду експлуатації будівельної техніки в Україні (додаток 1).

1.7 Періодичність технічного обслуговування і ремонту дана в

годинах наробки, трудомісткість -- в людино-годинах, тривалість -

в годинах календарного часу без урахування часу очікування.

1.8 Показники трудомісткості виконання технічного обслуговува-

ння і ремонту є середніми значеннями затрат праці на проведення

всього комплексу підготовчих, основних та заключних робіт, включаю-

чи випробування машин.

Процентне співвідношення трудомісткості виконання основних

видів робіт при проведенні технічного обслуговування і поточного

ремонту наведено у додатку 2.

1.9 Норми та показники, наведені в додатку 1, розроблені з

урахуванням умов експлуатації будівельних машин на місцевості з де-

що горбистою поверхнею до 1000 м, у другій кліматичній зоні, з на-

робкою до 75 відсотків нормативу до капітального ремонту та парку

машин чисельністю до 200 одиниць. В інших умовах періодичність

технічного обслуговування і ремонту може бути перерахована за допо-

могою коефіцієнтів, значення яких наведені в додатках 3, 4, 5, 6.

1.10 Власники будівельних машин вeдуть облік їх наробки в

обсязі, що передбачений експлуатаційною документацією у

відповідності з ГОСТ 2.601-68 (додаток 10).

2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН (СИСТЕМА ППР)

2.1 Принципова схема системи ППР наведена на рис.1. Система

складається з двох основних видів заходів:

- технічного обслуговування;

- ремонту.

-----------------------------------------------------------

|Планово-попереджувальна система технічного обслуговування|

| та ремонту |

-----------------------------------------------------------

|

----------------------------------

| |

--------------------------- ---------------------------

| Технічне обслуговування | | Ремонт |

--------------------------- ---------------------------

| |

-------------------------------- -----------------------------

|Безумовне планування робіт за | |Умовне планування робіт за |

|строками та обсягами, виконан-| |строками та обсягами, вико-|

|ня їх в обов'язковому порядку | | нання їх за потребою |

-------------------------------- -----------------------------

| |

------------------- -------------

------ ------ ------ ----- -----

| ЩО | | ТО | | СО | | П | | К |

------ ------ ------ ----- -----

ЩО - щозмінне технічне обслуговування; ТО - періодичне технічне

обслуговування; СО - сезонне технічне обслуговування; П - пото-

чний ремонт; К - капітальний ремонт.

Рис.1. Принципова схема системи ППР

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

3.1 Технічне обслуговування - це комплекс операцій попереджу-

вального характеру, які спрямовані на підтримання справності та

працездатності будівельних машин і проводяться в процесі їх

експлуатації (використання за призначенням, зберігання, транспорту-

вання).

3.2 Технічне обслуговування включає миття та очистку машин,

змащувальні, заправні, контрольно-діагностичні, кріпильно-регулюва-

льні та допоміжні операції.

3.3 Технічне обслуговування передбачає обов'язковий, завчасно

встановлений обсяг робіт для кожного типу машин і умов їх експлуа-

тації, який виконується згідно з нормативами періодичности і

трудомісткості.

3.4 Операції технічного обслуговування виконуються з

попереднім контролем технічного стану машин і їх складальних оди-

ниць. Основним методом контролю є технічне діагностування як скла-

дова частина технічного обслуговування.

3.5 Мета технічного діагностування полягає у визначенні дій-

сної потреби у виконанні операцій технічного обслуговування, про-

гнозуванні залишкового ресурсу складальних одиниць і деталей.

3.6 В залежності від періодичності, трудомісткості та обсягу

робіт для будівельних машин встановлені такі види технічного обслу-

говування:

- щозмінне технічне обслуговування;

- періодичне технічне обслуговування;

- сезонне технічне обслуговування;

- технічне обслуговування при зберіганні та транспортуванні.

В складних умовах використання будівельних машин (велике запи-

лення, високогір'я, низькі температури та ін.) проводиться

спеціальне технічне обслуговування із зменшеним значенням

періодичності.

3.7 Щозмінне технічне обслуговування повинно забезпечити

працездатність машини ня протязі всієї робочої зміни шляхом контро-

лю технічного стану основних її частин: гальмового обладнання,

ходової частини, органів керування, сигналізації, двигуна та усуне-

ння виявлених несправностей, а також дозаправлення пально-мастиль-

ними матеріалами, робочою та охолоджувальною рідинами.

3.8 Виконання щозмінного технічного обслуговування покладаєть-

ся на машиністів будівельних машин та їх помічників, де вони перед-

бачені.

3.9 Періодичне технічне обслуговування виконується з метою

зниження інтенсивності зносу деталей і складальних одиниць, визна-

чення їх залишкового ресурсу, усунення наявних несправностей;

здійснюється спеціалізованими бригадами (ланками) за участю або без

участі машиністів, за якими закріплені машини.

3.10 Періодичність виконання та обсяг робіт періодичного

технічного обслуговування залежать від типу машини, що обслуговує-

ться. В залежності від обсягу передбачених робіт, послідовності їх

виконання кожному періодичному технічному обслуговуваню надається

порядковий номер (ТО-1, Т0-2, ТО-З).

3.11 До обсягу робіт технічного обслуговування з більш високим

порядковим номером включаються роботи, які передбачені до виконання

при технічних обслуговуваннях з більш низькими порядковими номера-

ми.

3.12 Технічне обслуговування N 3 (ТО-3) проводиться разом з

поточним ремонтом. Трудомісткість поточного ремонту містить і зат-

рати праці технічного обслуговування N 3.

3.13 Сезонне технічне обслуговування виконується двічі на рік

при переведенні машин на експлуатацію в умови весняно-літнього або

осінньо-зимового періоду. Сезонне технічне обслуговування поєднує-

ться з проведенням чергового періодичного технічного обслуговуван-

ня.

3.14 3 метою збереження працездатності будівельних машин при

їх транспортуванні та зберіганні проводяться спеціальні види

технічного обслуговування, які регламентуються вимогами експлуата-

ційної документації.

4. РЕМОНТ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

4.1 Ремонт - це комплекс робіт, що відновлюють ресурс і забе-

зпечують працездатність та справність будівельних машин в процесі

експлуатації. Ремонт включає контрольно-діагностичні, розбірно-

складальні, слюсарні, зварювально-наплавні та інші роботи.

4.2 Встановлюється два види планового ремонту будівельних ма-

шин: поточний і капітальний.

4.3 Поточний ремонт призначений для підтримання працездатності

та справності машин шляхом відновлення або заміни окремих складаль-

них одиниць і деталей, крім базових; їх обсяг визначається

технічним станом машин.

4.4 Капітальний ремонт призначений для відновлення справності

та повного чи близького до нього ресурсу машин шляхом заміни або

відновлення складальних одиниць і деталей, включаючи базові.

4.5 Порядок виконання робіт і контроль якості капітального ре-

монту регламентуються ремонтною документацією.

4.6 Здавання будівельних машин в капітальний ремонт і прийман-

ня їх з ремонту здійснюється у відповідності з ГОСТ 24408-80, а та-

кож окремих типів машин: одноковшових екскаваторів - ГОСТ 24406-80,

стрілових кранів - ГОСТ 24407-80, автогрейдерів - ГОСТ 26679-85,

тракторів - ГОСТ 18524-85, дизельних двигунів - ГОСТ 18523-79,

автомобільних шасі та двигунів - ГОСТ 18506-73 та ГОСТ 18505-73.

4.7 Крім планових ремонтів проводяться непланові ремонти,

необхідність в яких виникає внаслідок відказів у роботі будівельних

машин або аварій.

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

5.1 Контроль технічного стану будівельних машин здійснюється

методами та засобами технічного діагностування, яке є складовою

частиною технічного обслуговування та ремонту.

5.2 Сукупність засобів, об'єктів і виконавців діагностування

складає систему технічного діагностування.

5.3 Діагностування будівельних машин в залежності від призна-

чення, переліку робіт, періодичності і трудомісткості підрозділяє-

ться на загальне та поглиблене.

5.4 Загальне діагностування має за мету визначення технічного

стану складальних одиниць будівельних машин, поглиблене - визначе-

ння несправностей, виявлення їх причин і характеру.

5.5 Технологічний процес технічного діагностуваня будівельних

машин організується з урахуванням взаємозв'язку операцій загального

і поглибленого діагностування з основними роботами технічного об-

слуговування і ремонту.

5.6 Загальне діагностування проводиться в строки, які

встановлені для технічного обслуговування і поточного ремонту; пог-

либлене - за результатами загального діагностування, а також в

разі потреби у випадку виявлення несправностей у процесі

експлуатації машин.

5.7 Технічне діагностування класифікується таким чином:

- за формою організації - на спеціалізоване та суміщене;

- за режимом проведення - на планове і в разі потреби;

- за місцем проведення - на стаціонарних постах і безпосеред-

ньо на місцях роботи машин;

- за обсягом робіт - на повне і часткове.

5.8 Спеціалізоване технічне діагностування виконується на

спеціальних постах і дільницях діагностування, а також пересувними

діагностичними майстернями на місцях роботи машин.

5.9 Суміщене технічне діагностування виконується в процесі

проведення технічного обслуговування і ремонту в стаціонарних умовах

або при допомозі пересувних майстерень технічного обслуговування та

ремонту, які оснащені необхідним діагностичним обладнанням.

5.10 В результаті проведення діагностичних операцій

складається діагностична карта, в якій фіксуються результати

діагнозу, даються рекомендації щодо необхідного обсягу робіт по

технічному обслуговуванню або ремонту та загальна оцінка технічного

стану машин (додаток 7).

6. ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ

МАШИН

6.1 Власники будівельних машин складають річний план і

місячний план-графік технічного обслуговування і ремонту

будівельних машин.

6.2 Річним планом встановлюється кількість технічних обслуго-

вувань і ремонтів для кожної машини, групи однотипних машин і парку