1. аварія з [викиданням] [проливанням] ра­діоактивних речовин

Аварія на радіаційно небезпечному об’єкті, яка спричинила [викидання] [проливання] радіоактив­них речовин і/або виникнення іонізувального ви­промінювання поза територією, передбаченою проектом для нормальної експлуатації даного об’єкта, кількістю, що перевищує встановлені норми його безпечної експлуатації

 1. радіаційно небезпечний об’єкт

Об’єкт, на якому зберігають, переробляють, вико­ристовують, захоронюють чи транспортують ра­діоактивні речовини, матеріали чи відходи та на якому, у разі порушення умов експлуатації, може


en zone of [emergency] [man-caused] [9], [10]


en radiation safety [7]

ru радиационная безопасность [7]


en radiation accident [7]

ru радиационная авария [7]


en nuclear-radiation accident [7]

ru радиационно-ядерная авария [5], [7]


en radiation dangerous object [7]

ru радиационно опасный объект [5], [7]









































статися опромінювання іонізувальним випромі- ненням чи радіоактивне забруднення людей і нав­колишнього середовища.

Примітка. До радіаційно небезпечних об’єктів належать також джерела іонізувального випромінювання

 1. радіоактивне забруднення

Забруднення навколишнього середовища радіо­активними речовинами, уміст яких перевищує рівень, установлений згідно зі стандартами, нор­мами І правилами радіаційної безпеки

 1. зона радіактивного забруднення

Територія чи акваторія, у межах якої рівні радіо­активного забруднення перевищують установлені норми радіаційної безпеки.

Примітка. Залежно від ступеня радіоактивного забруднення розрізняють зони помірного, сильного, небезпечного та надзви­чайно небезпечного забруднення

 1. режим протирадіаційного захисту

Порядок дій населення та застосування засобів захисту у зоні радіоактивного забруднення задля зменшення дії іонізувального випромінювання на людей

 1. [радіаційний] [регулювальний] контроль Контроль за дотриманням норм радіаційної без­пеки й основних санітарних правил роботи з ра­діоактивними речовинами та іншими джерелами іонізувального випромінювання, а також отриман­ня інформації щодо рівнів опромінення людей, радіаційного стану об’єкта та навколишнього середовища

 2. [дозиметричний] [радіаційно-дозиметрич­ний] контроль

Система вимірювань і розрахунків, які спрямовані на оцінювання доз опромінення окремих осіб або груп людей і навколишнього природного середо­вища

 1. аварія з [викиданням] [проливанням] не­безпечних хімічних речовин

Аварія на хімічно небезпечному об’єкті, що су­проводжується [викиданням] [проливанням] небез­печних хімічних речовин, які можуть призвести до загибелі чи ураження людей і/або хімічного забруд­нення навколишнього природного середовища

 1. небезпечна хімічна речовина; НХР

Хімічна речовина, безпосередня чи опосередко­вана дія,якої на людину може спричинити заги­бель, гостре або хронічне захворювання людей, завдає шкоди навколишньому середорищу


en radioactive contamination [7]

ги радиоактивное загрязнение [5], [7]


en radioactive contamination zone [9], [10] ru зона радиоактивного загрязнения [5]


en radioactive protection regime [10] ru режим радиационной защиты [5]


en radiation monitoring [8]

ru радиационный контроль [5]


e n [dosimetry] [radiation-dosimetry] control [10]


en dangerous chemical agent [10]

ru химически опасное вещество [5]










































 1. хімічно небезпечний об’єкт

Об’єкт, на якому використовують, переробляють, зберігають або транспортують небезпечні хімічні речовини, у разі аварії на якому чи під час руйну­вання якого можуть загинути чи отримати ушко­дження люди, а також це може призвести до хімічного забруднення навколишнього середовища

 1. хімічне забруднення

Розповсюдження небезпечних хімічних речовин у навколишньому середовищі в концентраціях чи кількостях, що протягом певного часу створюють загрозу життю та здоров’ю людей і/або негативно впливають на навколишнє природне середовище

 1. [викидання] [проливання] небезпечної хімічної речовини

[Викидання] [Проливання] в разі розгерметизації технологічних установок, місткостей для зберіган­ня чи транспортування небезпечної хімічної ре­човини (продукту) за певний проміжок часу і кіль­кістю, що може спричинити техногенну надзви­чайну ситуацію

 1. зона хімічного забруднення

Територія чи акваторія, у межі якої потрапили небезпечні хімічні речовини у концентраціях чи кількостях, що протягом певного часу створюють небезпеку для життя та здоров'я людей і завда­ють шкоди навколишньому природному середо­вищу

 1. аварія з біологічною загрозою

Аварія, за якої поширюються небезпечні біо­логічні речовини чи препарати кількістю, що ство­рює загрозу життю та здоров'ю людей і/або навко­лишньому природному середовищу

 1. небезпечна(-ий) біологічна(-ий) [речови­на] [препарат]

[Біологічна речовина] [Біологічний препарат] при­родного чи штучного походження, безпосередня чи опосередкована дія [якої] [якого] створює заг­розу життю та здоров’ю людей і/або навколишнь­ому природному середовищу

 1. зона біологічного зараження

Територія чи акваторія, у межах якої розповсю­джені чи на яку привнесені ззовні небезпечні біо­логічні речовини чи препарати, біологічні засоби ураження людей чи патогенні мікроорганізми, які створюють загрозу для життя чи здоров’я людей і/або завдають шкоди навколишньому природно­му середовищу


ги химически опасный объект [5]


en chemical contamination [7]

ru химическое загрязнение [5], [7]


ru выброс опасного химического веще­ства [5]


en chemical pollution zone [10]


ru биологическая авария [5]


en hazardous biological substance [10]

ru опасное биологическое вещество [5]


en biologically contaminated area [10] ru зона биологического заражения [5]









































 1. раптове руйнування будівель і споруд

Аварія, пов’язана з раптовим цілковитим або ча­стковим руйнуванням будівель або споруд, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, які там перебувають, і/чи завдає матеріальних збитків

 1. аварія в електроенергетичних системах

Аварія, за якої відбувається часткове або цілко­вите руйнування електричних станцій, мереж і яка призводить до припинення електропостачан­ня, травмування чи загибелі людей г/або завдає матеріальних збитків

 1. аварія в системах життєзабезпечення

Аварія, за якої відбувається часткове або цілко­вите руйнування каналізаційних, теплових і водо­постачальних систем, комунальних газопроводів і яка призводить до викидання забруднювальних речовин, матеріальних збитків, припинення водо-, теплопостачання і яка завдає шкоди здоров’ю людей і/або навколишньому природному середо­вищу

 1. аварія в системах зв’язку та телекомуні- кацій

Аварія, за якої відбувається часткове або цілко­вите руйнування систем зв’язку та телекомуні­кація і яка призводить до порушення чи цілкови­тої втрати зв'язку та матеріальних збитків

 1. аварія на очисних спорудах

Аварія, за якої відбувається часткове або цілко­вите руйнування очисних споруд і яка призводить до забруднення навколишнього природного середо­вища, матеріальних збитків і/або завдає шкоди здоров’ю та життю людей

 1. г

  hydrodinamic accident [7]

  гидродинамическая авария [5], [7]

  ідродинамічна аварія еп

Аварія на гідротехнічній споруді, коли вода поши- ги рюється з великою швидкістю, що створює загро­зу життю та здоров’ю людей, призводить до руй­нування будівель і споруд, матеріальних збитків, затоплення та/чи підтоплення територій

 1. аварія в системах нафтогазового комп­лексу

Аварія, За якої відбувається часткове або цілко­вите руйнування бурових установок і свердловин, нафтобаз, нафто- та газосховищ і яка створює загрозу життю та здоров’ю людей, призводить до забруднення навколишнього природного середо­вища та матеріальних збитків

 1. аварія в підземній споруді

Аварія у шахті, у підземних гірничих виробках, на складі, у сховищі, у транспортному тунелі чи рек­реаційній печері, яка спричиняє цілковите чи часткове руйнування споруд, що створює загро­зу життю та здоров’ю людей, які там перебувають, і/чи завдає матеріальних збитків

 1. транспортна аварія

Аварія транспортних засобів на дорогах, мостах, у тунелях, на залізничних переїздах тощо, що призводить до загибелі людей чи отримання ними тілесних ушкоджень, пошкодження транспортних засобів, шляхів, споруд, вантажів тощо та/або завдає шкоди навколишньому природному середо­вищу.

Примітка. Транспортні аварії поділяють за видами транспорту та небезпечністю вантажів

 1. аварія на залізничному транспорті

Аварія на залізниці, зокрема в метрополітені, що призводить до загибелі людей чи отримання ними тілесних ушкоджень, до пошкодження транспорт­них засобів, шляхів, споруд, вантажів тощо та/або завдає шкоди навколишньому природному середо­вищу

 1. аварія на водному транспорті

Аварія рибальських, рибопромислових, нафтона­ливних, пасажирських суден тощо, що призводить до загибелі людей чи отримання ними тілесних ушкоджень, пошкодження чи до затоплення суден і/або завдає шкоди навколишньому природному середовищу

 1. аварія на автомобільному транспорті

Аварія автомобільного транспорту під час дорож­нього руху, яка призводить до загибелі людей чи отримання ними тілесних ушкоджень, до пошко­дження транспортних засобів, шляхів, споруд, вантажів і/або завдає шкоди навколишньому при­родному середовищу

 1. аварія на трубопроводі

Аварія на трасі трубопроводу, пов’язана з вики­данням (проливанням) небезпечних хімічних або пожежовибухонебезпечних речовин, що призво­дить до загибелі людей чи отримання ними тілес­них ушкоджень і/або завдає шкоди навколишньо­му природному середовищу.

Примітка. Залежно від виду транспортованого продукту розріз­няють аварії на газопроводах, нафтопроводах, продуктопрово- дах та водопроводах


ги авария на подземном сооружении [5]


ги транспортная авария [5]


ru железнодорожная авария [5]


ru авария на трубопроводе [5]








































5.39 аварія на повітряному транспорті

Небезпечна подія на повітряному судні під час польоту чи в аеродромному циклі, що спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, пошкодження чи руйнування повітряного судна, завдає збитки матеріальним цінностям ї/або навколишньому природному середовищу.

6 ПОЖЕЖІ ТА ВИБУХИ

 1. пожежа

Позарегламентний процес знищення або пошко­дження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для життя та здоров’я людей і навколишнього природного середовища (див. також ДСТУ 2272)

 1. пожежна безпека

Відсутність неприпустимого ризику виникнення та розвитку пожежі й пов’язаного з нею можливого завдання шкоди життю та здоров'ю людей, мате­ріальним цінностям і навколишньому природно­му середовищу

(див. також ДСТУ 2272)

 1. пожежне убезпечення

Прийняття та дотримання нормативних і право­вих актів, правил і вимог пожежної безпеки, а також вживання протипожежних заходів

 1. пожежна безпека об’єкта

Стан об’єкта, за якого ймовірність виникнення і розвитку пожежі та ймовірність впливу небезпеч­них чинників пожежі не перевищують унормова­них припустимих значень