З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про екологічну мережу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 45, ст.502 )

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про екологічну мережу

Відносини, пов'язані з формуванням, збереженням та

раціональним, невиснажливим використанням екологічної мережі

(далі - екомережа), регулюються відповідно до Конституції

України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про Загальнодержавну

програму формування національної екологічної мережі України на

2000-2015 роки" ( 1989-14 ), цього Закону, а також законів

України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до

них, та міжнародних договорів України.

Стаття 2. Завдання законодавства про екомережу

Завданням законодавства про екомережу є регулювання

суспільних відносин у сфері формування, збереження та

раціонального, невиснажливого використання екомережі як однієї з

найважливіших передумов забезпечення сталого, екологічно

збалансованого розвитку України, охорони навколишнього природного

середовища, задоволення сучасних та перспективних економічних,

соціальних, екологічних та інших інтересів суспільства.

Стаття 3. Терміни, що вживаються у цьому Законі

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому

значенні:

екомережа - єдина територіальна система, яка утворюється з

метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля,

підвищення природно-ресурсного потенціалу території України,

збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та

зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного

фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та

об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які

мають особливу цінність для охорони навколишнього природного

середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань

України підлягають особливій охороні;

зведена схема формування екомережі - нормативно-правовий акт,

що визначає на національному рівні пріоритети і концептуальні

основи формування, збереження та невиснажливого використання

екомережі України, розвитку системи територій та об'єктів

природно-заповідного фонду, формування структурних елементів

екомережі;

об'єкт екомережі - окрема складова частина екомережі, що має

ознаки просторового об'єкта - певну площу, межі, характеристики

тощо. До об'єктів екомережі відносяться території та об'єкти

природно-заповідного фонду, водного фонду, лісового фонду,

сільськогосподарські угіддя екстенсивного використання (пасовища,

сіножаті) тощо;

структурні елементи екомережі - території екомережі, що

відрізняються за своїми функціями. До структурних елементів

екомережі відносяться ключові, сполучні, буферні та відновлювані

території. Ключові території забезпечують збереження найбільш

цінних і типових для даного регіону компонентів ландшафтного та

біорізноманіття. Сполучні території (екокоридори) поєднують між

собою ключові території, забезпечують міграцію тварин та обмін

генетичного матеріалу. Буферні території забезпечують захист

ключових та сполучних територій від зовнішніх впливів.

Відновлювані території забезпечують формування просторової

цілісності екомережі, для яких мають бути виконані першочергові

заходи щодо відтворення первинного природного стану.

Стаття 4. Принципи формування, збереження та використання

екомережі

Формування, збереження та використання екомережі здійснюється

відповідно до таких основних принципів:

а) забезпечення цілісності екосистемних функцій складових

елементів екомережі;

б) збереження та екологічно збалансоване використання

природних ресурсів на території екомережі;

в) зупинення втрат природних та напівприродних територій

(зайнятих рослинними угрупованнями природного походження та

комплексами, зміненими в процесі людської діяльності), розширення

площі території екомережі;

г) забезпечення державної підтримки, стимулювання суб'єктів

господарювання при створенні на їх землях територій та об'єктів

природно-заповідного фонду, інших територій, що підлягають

особливій охороні, розвитку екомережі;

ґ) забезпечення участі громадян та їх об'єднань у розробленні

пропозицій і прийнятті рішень щодо формування, збереження та

використання екомережі;

д) забезпечення поєднання національної екомережі з

екомережами суміжних країн, що входять до Всеєвропейської

екомережі, всебічний розвиток міжнародної співпраці у цій сфері;

е) удосконалення складу земель України шляхом забезпечення

науково-обґрунтованого співвідношення між різними категоріями

земель;

є) системне врахування екологічних, соціальних та економічних

інтересів суспільства.

Стаття 5. Складові екомережі

До складових структурних елементів екомережі включаються:

а) території та об'єкти природно-заповідного фонду;

б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні

зони;

в) землі лісового фонду;

г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які

не віднесені до земель лісового фонду;

ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами;

д) землі рекреаційного призначення, які використовуються для

організації масового відпочинку населення і туризму та проведення

спортивних заходів;

е) інші природні території та об'єкти (ділянки степової

рослинності, пасовища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски,

солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що

мають особливу природну цінність);

є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні

угруповання, занесені до Зеленої книги України;

ж) території, які є місцями перебування чи зростання видів

тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги

України;

з) частково землі сільськогосподарського призначення

екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо;

и) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та

підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим статусом.

Стаття 6. Право власності на землю та інші природні ресурси

об'єктів екомережі

1. Включення територій та об'єктів до переліку територій та

об'єктів екомережі не призводить до зміни форми власності і

категорії земель на відповідні земельні ділянки та інші природні

ресурси, їх власника чи користувача.

2. Власники і користувачі територій та об'єктів, включених до

переліків територій та об'єктів екомережі, мають право:

а) звертатися до органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування з пропозиціями щодо надання фінансової

підтримки, направленої на збереження ландшафтного та

біорізноманіття;

б) брати участь в обговоренні та внесенні пропозицій до

проектів відповідних програм розвитку екомережі;

в) готувати та подавати в установленому порядку пропозиції

щодо надання статусу об'єкта природно-заповідного фонду;

г) отримувати інформацію щодо екологічного стану території чи

об'єкта, включеного до екомережі;

ґ) брати участь у міжнародному співробітництві з питань

формування, збереження та використання екомережі.

3. Власники і користувачі територій та об'єктів, включених до

переліків територій та об'єктів екомережі, зобов'язані

забезпечувати їх використання за цільовим призначенням.

Розділ II

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ,

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ

Стаття 7. Організація державного управління у сфері

формування, збереження та використання екомережі

1. Державне управління у сфері формування, збереження та

використання екомережі здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, спеціально уповноважений

центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього

природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а

також гідрометеорологічної діяльності та його територіальні

органи, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах

повноважень, визначених законом.

2. Державне управління у сфері формування, збереження та

використання екомережі здійснюється із залученням громадян та їх

об'єднань і забезпеченням їх широкого доступу до інформації з цих

питань.

Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері

формування, збереження та використання екомережі

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері формування,

збереження та використання екомережі належать:

а) забезпечення реалізації державної політики у сфері

формування, збереження та використання екомережі;

б) забезпечення розроблення Зведеної схеми формування

екомережі України, виконання Загальнодержавної програми формування

національної екомережі України на 2000-2015 роки ( 1989-14 );

в) спрямування і координація роботи міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади у сфері формування,

збереження та використання екомережі;

г) вирішення відповідно до закону питань щодо надання

фінансової та іншої підтримки власникам та користувачам земельних

ділянок, включених до переліків територій та об'єктів екомережі;

ґ) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

Стаття 9. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки

Крим у сфері формування, збереження та використання

екомережі

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у

сфері формування, збереження та використання екомережі належать:

а) участь у розробленні та забезпеченні виконання схеми

формування екомережі Автономної Республіки Крим;

б) координація діяльності органів виконавчої влади Автономної

Республіки Крим - виконавців Загальнодержавної програми формування

національної екомережі України на 2000-2015 роки ( 1989-14 );

в) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять

на реалізацію заходів щодо формування, збереження та використання

екомережі.

Стаття 10. Повноваження спеціально уповноваженого

центрального органу виконавчої влади з питань

охорони навколишнього природного середовища,

екологічної безпеки, заповідної справи, а також

гідрометеорологічної діяльності у сфері

формування, збереження та використання екомережі

До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також

гідрометеорологічної діяльності у сфері формування, збереження та

використання екомережі належать:

а) внесення пропозицій щодо формування державної політики у

цій сфері;

б) забезпечення розвитку відповідних наукових досліджень та

їх координація разом з Національною академією наук України;

в) організація розроблення та затвердження науково-методичних

документів щодо проектування екомережі;

г) виконання функцій державного замовника розроблення

Зведеної схеми формування екомережі України;

ґ) внесення у встановленому порядку пропозицій щодо

фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України заходів,

направлених на формування та збереження екомережі;

д) координація діяльності центральних і місцевих органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері

формування, збереження та раціонального використання екомережі;

е) здійснення державного контролю за формуванням, збереженням

та використанням екомережі, розробленням та виконанням

регіональних і місцевих схем екомережі;

є) здійснення міжнародного співробітництва у сфері

формування, збереження та використання екомережі України.

Стаття 11. Повноваження місцевих органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування у сфері

формування, збереження та використання екомережі

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого

самоврядування у сфері формування, збереження та використання

екомережі в межах своїх повноважень забезпечують:

розроблення та виконання регіональних і місцевих схем та

програм розвитку екомережі, проведення необхідних для цього

наукових досліджень;

надання відповідно до закону фінансової та іншої підтримки

власникам і користувачам земельних ділянок, що знаходяться в межах

територій та об'єктів екомережі.

Розділ III

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ,

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ

Стаття 12. Координаційні ради з питань формування екомережі

1. Координаційні ради з питань формування екомережі є