: :--------------------------------------:

: :рекомендованi :допустимi :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 200 : 300 : 400 :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 250 : 300 : 400 :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 300 : 400 : 500 :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 400 : 500 : 400, 600 :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 500 : 600 : 500, 700 :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 600 : 700 : 600, 800 :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 700 : 800 : 700, 900 :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 800 : 900 : 900,1000 :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 900 : 1000 : 900, - :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 1000 : 1000 : - - :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 1100 : 1000 : - - :

:-----------------------------------------------------------------:

:М 1200 : 1000 : - - :

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 7

Коефiцiєнти, що враховують змiни витрат шлаку та лужного компонента

------------------------------------------------------------------------------

:Нормальна густина цементного тiста,%:Коефiцiєнти для бетонiв проектних марок:

:----------------------------------------------------------------------------:

:Сода, плав :Мета- та :Силікат нат- : : : : :

: соди :дисилікат :рію розчинний:до 300 : : : :

:кальцинованої: натрію :2 < Мс <= 3 :включно:М400-М600:М600-М800:вище М800:

:----------------------------------------------------------------------------:

:Менше 20 :менше 18 :менше 19 : 0,98 : 0,96 : 0,95 : 0,94 :

:----------------------------------------------------------------------------:

: 20-22 : 18-21 : 19-22 : 1,0 : 1,0 : 1,0 : 1,0 :

:----------------------------------------------------------------------------:

: 22-24 : 21-23 : 22-24 : 1,02 : 1,04 : 1,06 : 1,08 :

:----------------------------------------------------------------------------:

:Бiльше 24 :бiльше 23 : бiльше24 : 1,04 : 1,06 : 1,08 : 1,10 :

------------------------------------------------------------------------------

c.7 ДБН Г.1-3-95

Для важких шлаколужних бетонiв марок М 1000 та вище як круп-

ний заповнювач необхiдно застосовувати тiльки особливо високомiц-

ний щебiнь з магматичних гiрських порiд (гранiтiв, сiєнiтiв,дiори-

тiв, порфiрiв, дiабазiв, габро, лiпаритiв, дацитiв, трахiтiв, ба-

зальтiв) з мiцнiстю на стиск понад 120 МПа.

2.9 Норми, що наведенi в таблицях, визначенi для важких шла-

колужних бетонiв iз застосуванням щебеню. При застосуваннi гравiю

їх необхiдно помножити на коефiцiєнти, вказанi в таблицi 8.

Таблиця 8

Коефiцiєнти, що враховують змiни витрат шлаку та лужного

компонента при переходi з щебеню на гравiй

-------------------------------------------------------------------

:Марка бетону :М 200-300 :М 400-500 :М 600-700 :М 800-1000 :

------------------------------------------------------------------:

:Коефiцiєнт : 0,94 : 0,96 : 0,98 : 1,0 :

-------------------------------------------------------------------

2.10 Гранична крупнiсть зерен крупного заповнювача при визна-

ченнi типової норми витрат молотого шлаку та лужного компонента

повинна бути обгрунтована нормативними документами, стандартами

або технiчними умовами на виробництво конструкцiйних виробiв кон-

кретних видiв та приймається найбiльша iз можливих.

2.11 Нормами, наведеними в таблицях, передбачено застосування

щебеню з найбiльшою крупнiстю зерен 20 мм та пустотнiстю в межах

41-42%.

При застосуваннi заповнювачiв з iншою найбiльшою крупнiстю

зерен 20 мм та пустотностi за рахунок оптимального вмiсту рiзних

його фракцiй необхiдно використовувати коефiцiєнти, вказанi в таб-

лицi 9.

Таблиця 9

Коефiцiєнти, що враховують змiни витрат шлаку та

лужного компонента при змiнi крупностi заповнювача

-------------------------------------------------------------------

: Найбільша крупність : Коефіцієнти для бетонів проектних марок :

: заповнювача, мм : -----------------------------------------:

: : М 200-500 : М 600-700 : М 800 і вище :

:-----------------------------------------------------------------:

: 10 : 1,04 : 1,06 : 0,98 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 20 : 1,00 : 1,00 : 0,96 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 40 : 0,94 : 0,96 : 0,93 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 70 : 0,90 : 1,00 : 1,10 :

-------------------------------------------------------------------

При цьому застосування пiдвищувальних коефiцiєнтiв при вико-

ристаннi заповнювачiв з крупнiстю зерен до 10 мм допускається тi-

льки у випадку, коли застосування такої фракцiї передбачено стан-

дартами або технiчними умовами на конструкцiйнi вироби.

При вiдсутностi необхiдних фракцiй крупного заповнювача для

досягнення нормованої пустотностi сумiшi заповнювачiв в межах

41-42% або при постачаннi нероздiлених на фракцiї заповнювачiв з

пустотнiстю, що вiдрiзняється вiд цiєї величини, до табличних норм

витрат молотого шлаку та лужного компонента необхiдно застосовува-

c.8 ДБН Г.1-3-95

ти коефiцiєнти, вказанi в таблицi 10, незалежно вiд проектної мар-

ки важкого шлаколужного бетону.

Таблиця 10

Коефiцiєнти, що враховують змiни витрат шлаку та

лужного компонента при змiнi пустотностi сумiшi

заповнювача

-------------------------------------------------------------------

:Пустотність : : : : : : :

:щебеневого : Менше 41 : 41-42 : 43 : 44 : 45 : 46 і :

:заповнювача, % : : : : : : більше :

:-----------------------------------------------------------------:

:Коефіцієнт : 0,98 : 1,0 : 1,02 : 1,05 :1,08 : 1,12 :

-------------------------------------------------------------------

2.12 Норми визначенi для щебеню з вмiстом (масою) зерен

пластинчастої (лещадної) та голкоподiбної форми в межах 25%. При

використаннi щебеню з iншим вмiстом таких зерен необхiдно застосо-

вувати коефiцiєнти, вказанi в таблицi 11.

Таблиця 11

Коефiцiєнти, що враховують змiни витрат шлаку та

лужного компонента при змiнi вмiсту зерен

пластинчастої та голкоподiбної форми

-------------------------------------------------------------------

:Вмiст зерен пластинчастої (лещадної) та : Коефіцієнт :

:голкоподiбної форми, %, за масою : :

:-----------------------------------------------------------------:

: менше25 : 0,98 :

:-----------------------------------------------------------------:

: 25 та бiльше : 1,00 :

-------------------------------------------------------------------

2.13 Нормами передбачено використання як дрiбного заповнювача

для шлаколужного бетону пiску природного, що вiдповiдає вимогам

ГОСТ 8736, ГОСТ 10268, ДСТУ Б В.2.7-25-95 "Бетони важкi шлаколуж-

нi. Технiчнi умови."

Для важких шлаколужних бетонiв марок М 1000 та вище та дрiб-

нозернистих марок 1000 та вище як дрiбний заповнювач необхiдно за-

стосовувати пiсок, що вiдповiдає вимогам роздiлу 2 ГОСТ 10268.

2.14 При застосуваннi пiскiв з модулем крупностi нижче 2 нео-

бхiдно застосовувати коефiцiєнти, наведенi в таблицi 12, з враху-

ванням вимог 2.13.

Таблиця 12

Коефiцiєнти, що враховують змiни витрат шлаку та

лужного компонента при змiнi модуля крупностi пiску

------------------------------------------------------------------

: Модуль крупностi пiску : 2 та вище :1,9+1,5 :1,4+1,1 :1,0+0,6 :

-----------------------------------------------------------------:

: : : : : :

:Коефiцiєнт при проектнiй : : : : :

:марцi бетону до 600 : 1,0 : 1,02 : 1,05 : 1,10 :

:----------------------------------------------------------------:

:Коефiцiєнт при проектнiй : : : : :

:марцi бетону вище М600 : 1,0 : 1,05 : 1,10 : 1,15 :

------------------------------------------------------------------

c.9 ДБН Г.1-3-95

Таблиця 1З

Легкоукладальнiсть бетонних сумiшей в залежностi вiд способу фо-

рмування та виду конструкцiйних виробiв

------------------------------------------------------------------------------------------

: :Дiапазон легкоукладальностi шлаколужної бетонної рухомість, см :

: : суміші за ГОСТ 10181,1 -------------- :

: : при способі формування жорсткість, с :

:Конструкційні :----------------------------------------------------------------------:

: вироби : станковому :поверхневому : зовнішньому : внутрішньому :

: :----------------------------------------------------------------------:

: :на ві-:на :на :на :віб- :по- :в :у ві-: : :

: :бропло:вібро- :удар-:удар-:рона-:верх- :касет- :бро- :глибин-:вібро-:

: :щадках:площад- :но- :них :сад- :невими :них та :фор- : ними :вкла- :

: :та ві :каз з :вібра:пло- :ками,:вібра- :об'єм- :мах : вібра-:диша- :

: :броус-:частотою:цій- :щад- :вібро:торами :нофор- : :торами : ми :

: :танов-:25 Гц :них :ках :протя: :муючих : : : :

: :каз з : :пло- : :жним : :устано-: : : :

: :часто-: :щад- : :обла-: :вках : : : :

: :тою :ках : днан-: : : : : :

: :50 Гц : : : :ням : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: 1. Конструкції плоскі :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: : : : : : : : 1 : : : :

:плити перекриття,: 1-4 : 5-9 : 1-4 : 1-4 : 1-4 : 5-9 :5-15 : : : :

:внутрiшнi стiни : ---- : ------ : --- : --- : --- : ----- :------ : - : - : - :

: : 2-4 :менше 2 : 2-4 : 2-4 : 2-4 :менше 2:менше 2: : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:аеродромнi, до- : : : : : : : : : : :

:рожнi плити, : - : : : : :1-4 : : : : :

:елементи пiд- :----- : - : - : - : 1-4 :----- : - : - : 1-4 : - :

:пiрних стiнок : 5-10 : : : : :2-4 : : : : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:панелi зовнiшнiх : : : : : : : : : : :

:стiн, одношаровi : - : : - : 2-4 : : : : : : :

:суцiльнi або з :----- : - :---- : --- : - : - : - : - : - : - :

:вiконними та : 5-10 : :5-10 : - : : : : : : :

:дверними прорi- : : : : : : : : : : :

:зами : : : : : : : : : : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:плити ребристi : : : : : : : : : : :

:та кесоннi, : : : : : : : : : : :

:панелi та iншi : : : : : : 1 : : : : :

:аналогiчнi еле- : 1-4 : 5-9 : 1-4 : 1-4 : : 1-15 : : : : :

:менти з ребрами :----- :------- : --- : --- : - : ----- : - : - : - : - :

:завглибшки не : 2-4 :менше 2 : 2-4 : 2-4 : : - : : : : :

:бiльше 25 см, : : : : : : : : : : :

:прогоном не : : : : : : : : : : :

:бiльше 12 м : : : : : : : : : : :

:(плити перекри- : : : : : : : : : : :

:ття, балконнi : : : : : : : : : : :

:плити тощо) : : : : : : : : : : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:те саме з ребрами: : 1 : : : : 1: : : 1: :

:завглибшки понад : 1-4 : 10-15 : 1-4 : : : 10-15 : : : 10-15 : :

:25 см, прогоном : ---- : ------ :---- : - : - : ----- : - : - : ------: - :

:до 12 м : 2-4 : - : 2-4 : : : - : : : - : :

------------------------------------------------------------------------------------------

c.10 ДБН Г.1-3-95

Продовження таблиці 13

------------------------------------------------------------------------------------------

: :Дiапазон легкоукладальностi шлаколужної бетонної рухомість, см :

: : суміші за ГОСТ 10181,1 -------------- :

: : при способі формування жорсткість, с :

:Конструкційні :----------------------------------------------------------------------:

: вироби : станковому :поверхневому : зовнішньому : внутрішньому :

: :----------------------------------------------------------------------:

: :на ві-:на :на :на :віб- :по- :в :у ві-: : :

: :бропло:вібро- :удар-:удар-:рона-:верх- :касет- :бро- :глибин-:вібро-:

: :щадках:площад- :но- :них :сад- :невими :них та :фор- : ними :вкла- :

: :та ві :каз з :вібра:пло- :ками,:вібра- :об'єм- :мах : вібра-:диша- :

: :броус-:частотою:цій- :щад- :вібро:торами :нофор- : :торами : ми :

: :танов-:25 Гц :них :ках :протя: :муючих : : : :

: :каз з : :пло- : :жним : :устано-: : : :

: :часто-: :щад- : :обла-: :вках : : : :

: :тою :ках : днан-: : : : : :

: :50 Гц : : : :ням : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: : : : : : : 1: : : 1: :

:те саме прогоном : : : : : 1-4 : 10-15 : : 1-4 : 10-15 : :

:понад 12 м : - : - : - : - : --- : ----- : - :---- :-------: - :

: : : : : : 2-4 : - : : 2-4 : - : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:плити пустотнi : - : : : : : : : : : - :

:(перекриття, бло-:----- : - : - : - : - : - : - : - : - :------:

:ки вентиляцiйнi) :11-20 : : : : : : : : : 11-20:

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: 2. Конструкції лінійні :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:просторого профі-: : : : : : : : : : :

:лю (палі, ригелі,: - : 1-4 : - : : : : : : 1-4 : :

:перемички, коло- : --- : ------ :-----: - : - : - : - : - : ----- : - :

:ни, стояки) : 5-10 : 2-4 : 5-10: : : : : : 2-4 : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:cкладного профілю: : : : : : : : : : :

:(балки таврові та: 1-4 : 5-9 : 1-4 : : : : : : 5-9 : :

:двотаврові, ферми: ---- :------- : --- : - : - : - : - : - :-------: - :

:колони двогілкові: 2-4 :менше 2 : 2-4 : : : : : :менше 2: :

:опори ЛЕП, щогли): : : : : : : : : : :

:при висоті бето- : : : : : : : : : : :

:нування менше : : : : : : : : : : :

:80 см : : : : : : : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:те саме, при ви- : : 1 : : : : : : : 1 : :

:соті бетонування : 5-9 : 10-15 : 5-9 : : : : : 5-9 :10-15 : :

:понад 80 см : ---- : ------ :-----: - : - : - : - :-----:-------: - :

: :менше2: - :менше2: : : : :менше2: - : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:шпали : - : : : : : : : : : :

: : ---- : - : - : - : - : - : - : - : - : - :

: :21-30 : : : : : : : : : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:конструкції із : 5-9 : : : : 5-9 : : : : : :

:загальним або :----- : - : - : - :-----: - : - : 5-9 : 5-9 : :

:місцевим насичен-:менше2: : : :менше2: : : ----: ------: - :

:ням арматурою : : : : : : : :менше2:менше2: :

------------------------------------------------------------------------------------------

c.11 ДБН Г.1-3-95

Закінчення таблиці 13

------------------------------------------------------------------------------------------

: :Дiапазон легкоукладальностi шлаколужної бетонної рухомість, см :

: : суміші за ГОСТ 10181,1 -------------- :

: : при способі формування жорсткість, с :

:Конструкційні :----------------------------------------------------------------------:

: вироби : станковому :поверхневому : зовнішньому : внутрішньому :

: :----------------------------------------------------------------------:

: :на ві-:на :на :на :віб- :по- :в :у ві-: : :

: :бропло:вібро- :удар-:удар-:рона-:верх- :касет- :бро- :глибин-:вібро-:

: :щадках:площад- :но- :них :сад- :невими :них та :фор- : ними :вкла- :

: :та ві :каз з :вібра:пло- :ками,:вібра- :об'єм- :мах : вібра-:диша- :

: :броус-:частотою:цій- :щад- :вібро:торами :нофор- : :торами : ми :

: :танов-:25 Гц :них :ках :протя: :муючих : : : :

: :каз з : :пло- : :жним : :устано-: : : :

: :часто-: :щад- : :обла-: :вках : : : :

: :тою :ках : днан-: : : : : :

: :50 Гц : : : :ням : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

3. Конструкції просторові тонкостінні :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

1 :

:панелі-оболонки : - : - : - : - : 1-4 : 5-9 : : 5-9 :10-15 : :

: : : : : :-----:-------: - :-----:------ : - :

: : : : : : 22-4:менше 2: :менше2: - : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:шкаралупи : : : : : : : : : : :

:циліндричні : - : : : - : - : 1-4 : : : : :

:резервуарів, си- :----- : - : - : ----:-----: ------: - : - : - : - :

:лосів, колодязів,: 5-10 : : : 5-10: 5-10: 2-4 : : : : :

:шахтних стволів : : : : : : : : : : :

:та панелей : : : : : : : : : : :

:склепіння-оболо- : : : : : : : : : : :

:нок : : : : : : : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

:елементи лоткові : 5-9 : : : : : : : 5-9 : : :

: :------: - : - : - : - : - : - :-----: - : - :

: :менше2: : : : : : :менше2: : :

-----------------------------------------------------------------------------------------:

:елементи об'ємні : : : : : : : 1 : 1: : :

:(санітарно-тех- : : : : : : :10-15 :10-15 : : :

:нічні кабіни, : - : - : -: - : - : - :-------: -----: - : - :

:шахти ліфтів) : : : : : : : - : - : : :

:----------------------------------------------------------------------------------------:

: 4. Блоки фундаментні та інші подібні вироби простої конфігурації :