ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

ТИПОВІ НОРМИ ВИТРАТ МОЛОТОГО ШЛАКУ

І ЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА

ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ШЛАКОЛУЖНИХ

БЕТОНІВ, ЗБІРНИХ ТА МОНОЛІТНИХ

БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ

КОНСТРУКЦІЙНИХ ВИРОБІВ

ДБН Г.1-3-95

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

(Держкоммістобудування України)

Київ 1997

РОЗРОБЛЕНІ: Науково-дослідним інститутом в'яжучих речовин

і матеріалів ім. В.Д.Глуховського

(докт. техн. наук Кривенко П.В.,

канд.техн. наук Ростовська Г.С., Ільїн В.П.)

ВНЕСЕНІ ТА Відділом державних нормативів і стандартів

ПІДГОТОВЛЕНІ Держкоммістобудування України

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України

N 129 від 23 червня 1995 р.

та введені в дію з 01.01.96 р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

---------------------------------------------------------------

: Типові норми витрат молотого шлаку ДБН Г.1-3-95 :

: і лужного компонента для виготовлення :

: шлаколужних бетонів, збірних та :

: монолітних бетонних і залізобетонних Вводяться замість :

: конструкційних виробів РСН 344-87 :

---------------------------------------------------------------

I ВСТУП

1.1 Цi "Типовi норми витрат молотого шлаку i лужного компоне-

нта для виготовлення шлаколужних бетонiв, збiрних та монолiтних

бетонних i залiзобетонних конструкцiйних виробiв" призначенi для

оцiнки обгрунтованостi дiючих виробничих норм витрат молотого шла-

ку та лужного компонента для виготовлення важких, легких та дрiб-

нозернистих шлаколужних бетонiв на пiдприємствах по виробництву

збiрних бетонних та залiзобетонних конструкцiйних виробiв при спо-

рудженнi монолiтних конструкцiй, що застосовуються в промисловому,

енергетичному, транспортному, водогосподарському, житлово-цивiль-

ному, сiльськогосподарському та iнших видах будiвництва.

1.2 Типовi норми не повиннi використовуватись для безпосеред-

нього призначення мiсцевих виробничих норм витрат молотого шлаку,

лужного компонента та робочих складiв бетонiв.

1.3 Типовi норми встановлюють вмiст молотого шлаку та лужного

компонента в 1 м3 шлаколужного бетону, що забезпечує йому заданi

експлуатацiйнi властивостi при рацiональному використаннi шлаколу-

жних в'яжучих та заповнювачiв при оптимальних способах бетонування

та тверднення конструкцiйних виробiв.

Типовi норми визначають чистi витрати молотого шлаку та луж-

ного компонента в шлаколужних бетонах i не включають виробничi

втрати шлаку, лужного компонента та бетонної сумiшi, а також втра-

ти молотого шлаку та лужного компонента в процесi транспортування

та зберiгання.

1.4 Типова норма встановлюється шляхом множення табличної ве-

личини витрат молотого шлаку та лужного компонента на коефiцiєнти,

наведенi у вiдповiдних пунктах цих норм, що враховують проектнi

характеристики бетону, якiсть шлаколужного в'яжучого та заповнюва-

чiв, а також особливостi технологiчного процесу виробництва.

Перевищення у виробничих нормах витрат молотого шлаку та луж-

ного компонента за типовими нормами допускається в окремих випад-

ках, викликаних особливими умовами виробництва або якiстю застосо-

вуваних матерiалiв при вiдповiдному технiко-економiчному обгрунту-

ваннi.

До затвердження виробничих норм, що перевищують типовi, пови-

ннi бути розробленi органiзацiйнi заходи по максимальному усуненню

причин завищених втрат молотого шлаку.

Затвердження виробничих норм в цьому випадку здiйснюється за

погодженням вищої органiзацiї.

2 ТИПОВI НОРМИ ВИТРАТ МОЛОТОГО ШЛАКУ I ЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ

ВАЖКИХ ШЛАКОЛУЖНИХ БЕТОНIВ, ЗБIРНИХ БЕТОННИХ ТА ЗАЛIЗО-

БЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙНИХ ВИРОБIВ МАСОВОГО ВИРОБНИЦТВА

2.1 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента поширю-

ються на конструкцiйнi вироби з важких шлаколужних бетонiв, що ви-

готовляються за потоково-агрегатною, конвейєрною, стендовою або

касетною технологiями з застосуванням для ущiльнення бетону та фо-

рмування виробiв усiх видiв вiбрацiйних дiй або центрифугуванням з

наступною експлуатацiєю пiд загальними статичними постiйними чи

змiнними навантаженнями у водному чи повiтряному середовищi.

c.2 ДБН Г.1-3-95

Норми не розповсюджуються на вироби, що виготовляються:

- iз застосуванням способiв ущiльнення бетонної сумiшi пресу-

ванням, вiбропресуванням, прокатом, вiбровакуумуванням;

- iз застосуванням теплової обробки при пiдвищеному (вище ат-

мосферного) тиску;

- iз спецiальних видiв бетону: жаростiйких та жаротривких,

кислотостiйких, декоративних, а також призначених для

радiацiйного захисту тощо.

2.2 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента на 1 м3

важкого шлаколужного бетону збiрних бетонних та залiзобетонних ко-

нструкцiйних виробiв мiстять витрати молотого шлаку та лужного ко-

мпонента, що диференцiюються iз врахуванням:

- проектної марки бетону;

- проектних марок бетону за морозостiйкiстю та водонепро-

никненням;

- виду та марки шлаколужного в'яжучого;

- виду та граничної крупностi зерен заповнювачiв, а також

iнших властивостей цих матерiалiв;

- легкоукладальностi бетонної сумiшi;

- умов тверднення.

2.3 Для конструкцiйних виробiв, запроектованих вiдповiдно до

вимог СНиП 2.03.01-84, норми витрат молотого шлаку та лужного ком-

понента необхiдно приймати стосовно до класiв шлаколужних важких

бетонiв за мiцнiстю на стиск вiдповiдно до встановлених спiввiдно-

шень мiж класом та маркою важких шлаколужних бетонiв за ДСТУ

В.2.7-25-95 "Бетони важкi шлаколужнi. Технiчнi умови" за умови за-

безпечення коефiцiєнта варiацiї не бiльше 0,125.

Норми розробленi для бетонiв, однорiднiсть яких за ГОСТ

18105-86 вiдповiдає середньому рiвню мiцностi, рiвному 100% вiд

нормованої.

Шлаколужнi в'яжучi

2.4 Нормами передбачено використання шлаколужних в'яжучих, що

вiдповiдають вимогам ДСТУ В.2.7-24-95 "В'яжуче шлаколужне. Технiч-

нi умови".

Вид застосовуваного шлаколужного в'яжучого слiд визначати за

таблицею 1 вiдповiдно до типу застосовуваного шлаку та лужного ко-

мпонента i кiлькостi додаткiв портландцементного клiнкеру.

Таблиця 1

Вид шлаколужного в'яжучого

-------------------------------------------------------------------

: Вид в'яжучого :Умовне :Вміст добавок: Модуль основності :

: :позначе-:портланд- : СaO+MgO :

: :ння :цементного : Мо= ----------, :

: :в'яжучо-:клінкеру, : SiO2+Al2O3 :

: :го :мас. % : вид шлаку :

------------------------------------------------------------------:

:Шлаколужне в'яжуче 0 : ЩЛВ О :не вмiщує :>=1,05, доменний :

------------------------------------------------------------------:

:Шлаколужне в'яжуче 2 : ЩЛВ 2 :клiнкер 2+-1 :>=1,05, доменний :

------------------------------------------------------------------:

:Шлаколужне в'яжуче НО : ЩЛВ НО :не вмiщує :нiкелевий :

------------------------------------------------------------------:

:Шлаколужне в'яжуче Н7 : ЩЛВ Н7 :клiнкер 7+-2 :нiкелевий :

------------------------------------------------------------------:

:Шлаколужне в'яжуче СМО: ЩЛВ СМО:не вмiщує :силiкомарганцевий :

------------------------------------------------------------------:

:Шлаколужне в'яжуче СМ6: ЩЛВ СМ6:клiнкер 6+-2 :силiкомарганцевий :

-------------------------------------------------------------------

c.3 ДБН Г.1-3-95

Марку застосовуваного шлаколужного в'яжучого слiд визначати

за таблицями 2-4 iз врахуванням виду в'яжучого та густини розчину

лужного компонента.

Густина розчину лужного компонента в бетоннiй сумiшi є резу-

льтуючою величиною, пов'язаною з витратою розчину лужного компоне-

нта, його вихiдною густиною та природною вологiстю заповнювачiв.

2.5 Типовi норми витрат карбонатних лужних компонентiв (в пе-

рерахунку на суху речовину) наведенi для соди кальцинованої за ТУ

113-03-479.

Типовi норми витрат силiкатних лужних компонентiв (в перера-

хунку на суху речовину) при використаннi шлаколужних в'яжучих до

марки 110 включно наведенi для дисилiкату натрiю, а марки 1200 -

для метасилiкату натрiю.

При використаннi iнших лужних компонентiв для визначення ти-

пових норм необхiдно проводити перерахунок вiдповiдно до додатку 1

до РСН УССР 336 "Изготовление и применение шлакощелочных вяжущих,

бетонов и конструкций".

Таблиця 2

Марка шлаколужного в'яжучого на основi доменних шлакiв

------------------------------------------------------------------------------

:Вид лужного:Марка шлаколужного в'яжучого при густинi розчину луж- :

:компонента :ного компонента, кг/м3 :

: :----------------------------------------------------------------:

: : 1100 : 1150 : 1200 : 1250 : 1300 :

: :----------------------------------------------------------------:

: : : : : : : : : : : :

: : ШЛВ : ШЛВ :ШЛВ :ШЛВ :ШЛВ :ШЛВ :ШЛВ :ШЛВ :ШЛВ :ШЛВ :

: : 0 : 2 : 0 : 2 : 0 : 2 : 0 : 2 : 0 : 2 :

:----------------------------------------------------------------------------:

:Сода : : : : : : : : : : :

:кальцинова-: 300 : 300 :300 : 400* : 400 : 500* : - : - : - : - :

:на : : : : : : : : : : :

:----------------------------------------------------------------------------:

:Плав соди : : : : : : : : : : :

:кальцино- : : : : : : : : : : :

:ваної : 300 : 300 :300 : 400* : 400 : 500* : - : - : - : - :

:----------------------------------------------------------------------------:

:Метасилiкат: : : : : : : : : : :

:натрiю, : : : : : : : : : : :

:Мс= 1 : 300 : 400* :500* : 500* : 600* : 700* : 900 :1000*: : :

:----------------------------------------------------------------------------:

:Дисилiкат : : : : : : : : : : :

:натрiю, : : : : : : : : : : :

:Мс=2 : - : 300 :400 : 500 : 500* : 700* : 700*: 900*: 900*:1000*:

:----------------------------------------------------------------------------:

:Силiкат : : : : : : : : : : :

:натрiю : : : : : : : : : : :

:розчинний : : : : : : : : : : :

:2 < Мс : : : : : : : : : : :

:<= 3,0 : - : - :300 : 400 : 400* : 600* : 606*: 700*:800* : 900*:

------------------------------------------------------------------------------

*Швидкотверднуче в'яжуче

c.4 ДБН Г.1-3-95

Таблиця З

Марка шлаколужного в'яжучого на основi силiкомарганцевих шлакiв

-----------------------------------------------------------------------

: :Марка шлаколужного в'яжучого при густинi розчину луж- :

: :ного компонента, кг/м3 :

:Вид лужного:---------------------------------------------------------:

:компонента : 1150 : 1200 : 1250 : 1300 :

: :---------------------------------------------------------:

: : ШЛВ O : ШЛВ 2 :ШЛВ O :ШЛВ 2 :ШЛВ O :ШЛВ 2 :ШЛВ O :ШЛВ 2 :

: : СМО : СМ6 : СМО : СМ6 : СМО : СМ6 : СМО : СМ6 :

:---------------------------------------------------------------------:

:Сода каль- : : 300 : - : 400 : - : - : - : - :

:цинована : : : : : : : : :

--------------------------------------------------------------------- :

:Плав соди : : : : : : : : :

:кальцино- : : : : : : : : :

:ваної : 300 : 300 :350 : 350 : - : - : - : - :

----------------------------------------------------------------------:

:Метасилiкат: : : : : : : : :

:натрiю,Мс=1: 500 : 500 :600 : 600 : 700 : 700 : - : - :

----------------------------------------------------------------------:

:Дисилiкат : : : : : : : : :

:натрію Мс=2: 500 : 500 :600 : 600 : 700 : 700 : 800 : 900 :

----------------------------------------------------------------------:

:Силiкат : : : : : : : : :

:натрiю : : : : : : : : :

:розчинний : : : : : : : : :

:2 <= Мс<= Мс< 3,0: 300 : 300 : 300 : 400 : 400 : 500 :

-------------------------------------------------------------------

c.5 ДБН Г.1-3-95

2.6 Рекомендованi та допустимi марки шлаколужного в'яжучого

для важких шлаколужних бетонів слід приймати відповідно до

вказівок таблиці 5 з врахуванням проектної міцності бетону та умов

тверднення.

Таблиця 5

Рекомендовані та допустимі марки шлаколужного в'яжучого для

важкого бетону при відпускній міцності, рівній 85% від

проектної

-----------------------------------------------------------------------------

:Проек-: Тверднення в природных умовах : Тверднення в умовах теплової :

:тна : або умовах теплової обробки : обробки :

:марка :--------------------------------------------------------------------:

:бетону: ШЛВ О : ШЛВ 2 : ШЛВ Н7 : ШЛВ НО** : ШЛВ СМО : ШЛВ СМ6 :

: :--------------------------------------------------------------------:

: :Рек.:Доп.:Рек.:Доп. :Рек.:Доп. :Рек. :Доп. :Рек. : Доп. :Рек. : Доп.:

:---------------------------------------------------------------------------:

:М 200 :300 :400 :300 :400 :300 : 400 :300 : 400 :400 : 500 :300 : 400 :

:---------------------------------------------------------------------------:

:М 250 :300 :400 :300 :400 :300 : 400 :300 : 400 :400 : 500 :400 : 500 :

:---------------------------------------------------------------------------:

:М 300 :400 :300 :400 :300 :400 : 300 :400 : 300 :500 : 600 :500 : 600 :

: : :500 : :500 : : 500*: : 500 : : : : :

:---------------------------------------------------------------------------:

:М 400 :500 :400 :500 :400 :500 : 400 :500 : 400 :500 : 600 :500 : 600 :

: : :600 : :500 : : 600 : : 600 : : : : :

:---------------------------------------------------------------------------:

:М 500 :500 :400 :500 :400 :600 : 500 :500 : 600 :600 : 700 :600 : 700 :

: : :600 : :600 : : 700 : : : : : : :

:---------------------------------------------------------------------------:

:М 600 :600 :500 :600 :700*:700 : 600 :600 : 500 : - : - :600 : 700 :

: : :700*: : : : 800 : : 700 : : : : :

:---------------------------------------------------------------------------:

:М 700 :700 :600 :700 :600 :800 : 700 :700 : 600 : - : - :700 : 800 :

: : :800 : :800 : : 900 : : 800 : : : : :

:---------------------------------------------------------------------------:

:М 800 :800 :700 :700 :900 :900 : 800 :800 : - : - : - :800 : - :

: : :900 : : : :1000 : : : : : : :

:---------------------------------------------------------------------------:

:М 900 :800 :900 :900 :1000: - : - : - : - : - : - :800 : - :

:---------------------------------------------------------------------------:

:М 1000:900 :1000:900 :1000: - : - : - : - : - : - :800 : - :

-----------------------------------------------------------------------------

* Починаючи з цiєї марки, шлаколужне в'яжуче - тiльки на силiкатних

лужних компонентах.

** Шлаколужне в'яжуче - тiльки на силiкатних лужних компонентах.

Рекомендованi та допустимi марки шлаколужного в'яжучого для

дрiбнозернистих шлаколужних бетонiв слiд приймати у вiдповiдностi

з вказiвками таблицi 6.

2.7 У нормах передбачено застосування шлаколужного в'яжучого

з нормальною густиною тiста (за водою) в залежностi вiд виду та

густини розчину застосовуваного лужного компонента в межах, що вi-

дповiдають вимогам роздiлу З РСН УССР 336 "Изготовление и примене-

ние шлакощелочных вяжущих, бетонов и конструкций".

Якщо нормальна густина тiста шлаколужного в'яжучого

c.6 ДБН Г.1-3-95

вiдрiзняється вiд необхiдної в той чи iнший бiк, табличнi норми

витрат молотого шлаку та лужного компонента слiд помножити на

коефiцiєнти, наведенi в таблицi 7.

Заповнювачi

2.8 Нормами передбачено застосування крупних заповнювачiв, що

вiдповiдають вимогам: щебiнь - ГОСТ 10268, гравiй - ГОСТ 23254 та