НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ СТІНОВИХ КАМЕНІВ
Частина 19. Визначення розширення під дією вологи
великоформатних керамічних виробів
з горизонтальними порожнинами
(EN 772-19:2000, IDT)

ДСТУ Б EN 772-19:2013

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2014НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ СТІНОВИХ КАМЕНІВ
Частина 19. Визначення розширення під дією вологи
великоформатних керамічних виробів
з горизонтальними порожнинами
(EN 772-19:2000, IDT)

ДСТУ Б EN 772-19:2013

Київ
Мінрегіон України
2014ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструк­торський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ",ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник)

 1. НАДАННО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2013 р. № 358, чинний з 2014-04-01

 1. Національний стандарт відповідає EN 772-19:2000 Methods of test for masonry units - Part 19: Determination of moisture expansion of large horizontally perforated clay masonry units (Методи випробувань стінових каменів. Частина 19. Визначення розширення під дією вологи великоформатних керамічних виробів з горизонтальними порожнинами)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN.

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

© Мінрегіон України, 2014

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"ЗМІСТ CONTENTS

С. page

IV

V Foreword V

1 1 Scope 1

1 2 Normative references 1

 1. 3 Principle 1

 2. 4 Symbols 2

 3. 5 Apparatus 3

 4. 6 Sampling 4

 5. 7 Procedure 4

8 Expression of results 6

6

7 9 Test report 7

^aцio^aёь^ий встуї

Встуї

 1. Сфера застосувашя

 2. Шрмативы їосташя

 3. Суть методу

 4. їоз^аки

 5. Oбёад^а^^я

 6. Відбір зразків

 7. Метод виїробувашя

 8. Розрахушк та оформёешя

резуёьтатів

їротокоё виїробувашя

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 772-19:2000 Methods of test for masonry units - Part 19: Determination of moisture expansion of large horizontally perforated clay masonry units (Методи випро­бувань стінових каменів. Частина 19. Визначення розширення під дією вологи великоформатних керамічних виробів з горизонтальними порожнинами).

EN 772-19:2000 підготовлено технічним комітетом CEN/TC 125 "Masonry" (Мурування), секре­таріатом якого керує Британський інститут стандартизації.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 772-19:2013 Методи випробувань стінових каменів. Частина 19. Визначення розширення під дією вологи великоформатних керамічних виробів з горизонтальними порожнинами (EN 772-19:2000, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні поло­ження" цей стандарт відноситься до комплексу "В.2.7-Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова "цей міжнародний стандарт" замінено на "цей стандарт".

 • структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • з "Вступу до EN 772-19:2000" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

Копії не прийнятих в Україні як національні нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.ВСТУЇ

Цей ставдарт тдготовёеш техычмм коміте­том CEN/TC 125 "Мурувашя", секретаріат якого керу°ться BSI.

Цьому ставдарту буде ^ада^о статус ^аціо- ^аёь^ого ставдарту тсёя їубёікації іде^тич- шго тексту або його схваёешя ^е їізИ0е груд^я 2000 року, а ^аціо^аёь^і ставдарти, що йому суїеречать, втрачають чишість ^е їіз- жие груд^я 2000 року.

Згідно з в^утрІ0^іми їравиёами CEN/CENELEC цей ставдарт зобов'язав вїровадити ^аціо- ^аёь^і органзації зі ставдартизації ^астуї^их кра'ш: Австрії, Беёьгщ Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Ымеччим, Греції, ІсёандіТ, Ірёавдіі', ІтаёіТ, Ёюксембургу, Ыдерёавдів, ^рвегії, їорту^ії, Іспанії, 0веції, 0вейцарії та Веёи- кої БритаИї.

FOREWORD

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 125 "Masonry", the secretariat of which is held by BSI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by December 2000, and conflicting national stan­dards shall be withdrawn at the latest by Decem­ber 2000.

According to the CEN/CENELEC Internal Regula­tions, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom

.

^AЦIO^AЁЬ^ИЙ СТА^АРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИЇРОБУВАНЬ СТІНОВИХ КАМЕНІВ
Частка 19.Виз^ачe^^я роз0ире^я їід дією воёоги веёикоформатмх
керамічмх виробів з горизо^аёьмми їорож^и^ами

МЕТОДЫ ИСЇЬІТА^Й СТЕ^ВЫХ КАМ^ЕЙ
Часть 19. Оїредеёе^ие рас0иремя їод действием вёаги крушоформа^ых
керамических издеёий с горйзо^аёь^імй їустотами

Methods of test for masonry units -
Part 19: Determination of moisture expansion of large horizontally perforated clay masonry units

Чинний від 2014-04-01 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей ставдарт всташвёю° їрискоремй метод виз^аче^^я роз0ирешя їід ді°ю воёоги веёи- коформатмх керамічмх виробів з горизож таёьмми їoрoж^и^ами розміром ^е ме^0е 400 мм і товщишю зовж0жх стнок ме^0е 12 мм.

 1. НОРМАТИВНІ ЇОСИЛАННЯ

Цей ставдарт містить датоваж та ^едатoва^і тосиёашя ^а ^ші шрмативж дoкуме^ти. Ці тосиёашя ^а шрмативж дoкуме^ти циту­ються у відїовідмх місцях тексту, їх їереёік ^аведе^o мжче. Змни до таких шрматив^х докуме^ів, ^а які ^аведе^o датоваж їоси- лання або їх їеретяд, ° чишими дёя цього ставдарту лёьки їри в^есе^^і до ^ого змн або його їеретяді. Дёя шрматив^х доку- ме^ів, ^а які ^аведе^o ^едатoва^і тосиёашя, чишою ° осташя редакція видашя.

EN 771-1 Технічні умови ^а стнові камеж - Части^а 1: Керамічж стнові камеж

 1. СУТЬ МЕТОДУ

Суть цього методу тоёяга° у виз^аче^^і змни довжин зразків,що виїробовуються жсёя їх обробки в киїёячій воді їротягом 24 г.

 1. SCOPE

This European Standard specifies an accelerated method of determining the moisture expansion of large clay units with horizontal perforations that have one dimension equal to or greater than 400 mm and shell thicknesses less than 12 mm.

 1. NORMATIVE REFERENCES

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publica­tions. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subse­quent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies.

EN 771-1 Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units

 1. PRINCIPLE

This test measures the length change of test specimens caused by subjecting them to boiling water for a 24 h period..

 1. ЇOЗ^AKИ

li - їочаткова довжта окремого зразка

їісля їовторшго виїалу та охолод­ження до кiм^ат^ої темїератури, мм;

Rin - їоказашя дёя ко^рольшго стерж^я з нвару їри застосував ндикатора годишикового тиїу, мм;

ls 1 - їер0е відхилення, яке відїовіда° різ-

різмці між їер0им їоказашям дёя окремого зразка Rо 1 їісля їовторшго виїаёу і охолоджешя до кім^ат^ої темїератури і їоказашям дёя ко^- рольшго стриж^я з нвару Rin , мм;

ls2 - друге відхилення, яке відїовіда°

різмці між другим їоказашям для окремого зразка Rо 2 їісля їовторшго виїалу і охолоджешя до кім^ат^ої темїератури з їодаль0им витриму- вашям (3 год) і їоказашям для ко^- рольшго стриж^я з нвару Rin , мм;

lm 1 - середа їочаткове відхилешя для

окремого зразка, мм;

lsз - трет° вщхилешя, яке відїовіда°

різмці між третім їоказашям для окремого зразка Rо 3 через 1 год охо- лоджешя їісля обробки в киїлячій воді і їоказашям для ко^рольшго стриж^я з нвару Rin , мм;

ls4 - четверте відхилешя, яке відїовіда°

різмці між четвертим їоказашям для окремого зразка Rо 4 через 24 год їісля третього зчитувашя (їоказашя Rо з ) і їоказашям для ко^рольшго стриж^я з нвару Rin , мм;

lm2 - середнє кнцеве вщхилешя для

окремого зразка, мм;

es - роз0ирешя їід ді°ю вологи окремого

зразка, мм/м;

em - середа з^аче^^я роз0ирешя їід

ді°ю вологи, мм/м.

4 SYMBOLS

li is the initial length an individual specimen

after kiln refiring and cooling at ambient temperature, (mm)

Rin is the reading from the invar reference bar

using the direct reading gauge, (mm)

 1. is the first deviation which is the difference

between the first reading from an indivi­dual specimen (Rо 1) after kiln refiring and cooling to ambient temperature and the reading from the invar reference bar (Rin), in (mm)

 1. is the second deviation which is the

difference between the second reading from an individual specimen (Rо2) after kiln refiring, cooling to ambient tempera­ture and subsequent 3 h hold and the reading from the invar reference bar (Rin), (mm)

lm1 is the mean initial deviation of an indivi­

dual specimen, (mm)

 1. is the third deviation which is the diffe­

rence between the third reading from an individual specimen (Rо3) 1h after cool­ing following boiling water treatment and the reading from the invar reference bar (Rin), (mm)

 1. is the fourth deviation which is the diffe­

rence between the fourth reading from an individual specimen (Rо4) 24 h after the third reading (Rо3) and the reading from the invar reference bar (Rin), (mm)

lm2 is the mean final deviation of an individual

specimen, (mm)

es is the moisture expansion of an individual

specimen, (mm/m)

em is the mean value of moisture expansion,

(mm/m

)5 OБЁAД^A^^Я

 1. Контрольні стрижи з нкеёьова^'і' стаёі (Ывару) довжи^ю, що відїовіда° довжин ви- пробуваёь^ого зразка.

 2. їіч, яка забезїечу° темїературу ^агрi- ва^я (600 ± 15) °С зі 0видкістю підвище^я темїератури 50 °С/год.

 3. Bимірюваёь^а рама відповідні контрук- ції, яка ос^аще^а індикатором годиникового тиїу, вимірюваёь^им їеретворювачем або а^аёогіч^им вимірюваёь^им їристро°м з по­хибкою вимірюваня ^е біёЬ0е 0,01 мм (див. рисунк 1).

5 APPARATUS

 1. Reference bars of nickel steel (invar) of the approximate length of the test specimens.

 2. Kiln capable of maintaining a rate of rise of temperature of approximately 50 °C/h and a tem­perature of 600 °C ± 15 °C.

 3. Suitable type of measuring frame fitted with a dial gauge, a transducer or similar device, with an accuracy of at least 0,01 mm, (See example in fig­ure 1)Key:

 1. Dial or digital measuring gauge

 2. Invar reference bar

 3. Support

 4. Specimen

 5. Contact of measuring frame


їoз^aки:

 1. - ндикатор годиникового типу або цифровий вимірюваль^ий приёад;

 2. - контрольний стрижен з ^вару;

 3. - основа;

 4. - зразок;

 5. - ко^акт вимірювальні рами

Рисуик 1 - Схема вимірюваёь^ої рами дёя вимірюваня конроёьнго стриж^я з нвару і зразка

Figure 1 - Measuring frame showing measurement of invar reference bar and of specime

n 1. Розсувай каёібр або Н0ий приёад дёя вимірюваня довжин з похибкою вимірю- вашя 0,1 мм.

 2. Спеціаёьн вихіди мітки дёя вимірюваня та кёей, якщо потрібн.

 3. їристрій дёя кріпёеня зразків у кипёячм воді протягом 24 г.

 4. Ексикатор, в який поміщають усі випро- буваёьи зразки.

 5. Vernier callipers or other suitable apparatus for linear measurement to the nearest 0,1 mm.

 6. Special measurement reference pads and ad­hesive, if necessary.

 7. Apparatus for maintaining the test specimens in boiling water for 24 h.

 8. Desiccator capable of holding all the speci­mens.

 1. ВІДБІР ЗРАЗКІВ

Відбір їроб ^eoбxiд^o вико^увати згідно з від- їовідшю часттою EN 771-1. Кіёькість зразків дёя випробувамя повима бути ^е ме^0е 0ести, аёе у виїадках, коёи в ставдарті ^а виріб всташвлеш біёЬ0у кіёькість зразків, дёя випробувамя використовують кіёькість зразків, заз^аче^у у ставдарті.

 1. МЕТОД ВИЇРОБУВА^Я

  1. їідготовка зразків

Зразки дёя випробувамя вирізують з зовж0- мої частим кожшго керамічшго виробу па- ралельш ^аяв^им в мому їустотам. Довжи^а зразка повима бути за можливості біёь0ою залежш від довжим ко^рольмх стрижжв (див. 5.1) і скёадати від 150 до 250 мм їри мінімальній 0ириж 40 мм. Торцеві поверхж зразків готують так, щоб вимірювальмй при­лад їрилягав до рівної поверхж зразка пер- певдикулярм до його осі.

Примітка. їеред вимірюванням можна робити спе­ціальну підготовку торцевих поверхонь зразків, нап­риклад наклеюванням спеціальних вихідних міток (див. 5.5) при вимірюванні або нарізуванні заглиб­лень на торцях.

 1. їовтормй виїаё

Якщо під час підготовки відбулося зволожемя зразків, то протягом 24 год їх витримують за кім^ат^ої температури.

Повтормй випал зразків проводять в елек- тричжй печі (див. 5.2) зі 0видкістю підвищемя температури 50 °С/год до досяшемя тем­ператури (600 ± 15) °С. За цієї температури зразки зали0ають у печі для охолоджемя. Після зниження температури до 70 °С зразки витягають із печі і витримують ^е ме^0е жж 20 год в ексикаторі (див. 5.7).

 1. їочаткове вимірювамя

  1. їочаткове вимірювамя загаёмоі довжим lj