ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Терміни та визначення

ДСТУ 3807-98

В

БЗ N11-98/7

идання офіційне

Кйїв
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1999ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Терміни та визначення

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1999ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним Інститутом радіо і телебачення (УНДІРТ) Держкомзв'язку України та Науково-дослідним інститутом телевізійної техніки (НДІТТ) «Електрон»

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від ЗО листопада 1998 р. На 952

 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 4. РОЗРОБНИКИ: О.В. Гофайзен, д-р техн, наук (керівник теми), О.І. Ляхов, канд. техн, наук, Т.Д. Крюкова, Н.О. Платзерова, М.І. Єпіфанов, А.В. Шишкін, канд. техн, наук, О.В. Ошаровська, канд. техн, наук, М.А. Солоп, канд. техн, наук, В.Т. Басій, канд. техн, наук, О.О. Матвеев, ОМ. Войцеховська, С.В. Кошта

©Держстандарт України, 1999

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
І розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту УкраїниЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Основні положення 1

 4. Загальні поняття 2

 5. Системи, служби, мережі та їхні складники 11

 6. Телевізійна апаратура 20

 7. ТВ-сигнали, їх формування та оброблення 24

 8. Розгортка та синхронізація 36

 9. Зображення та його характеристики 41

 10. Основні параметри та види спотворень ТВ-зображень 44

 11. Якість ТВ-зображень 51

 12. Вимірювання та контролювання ТВ-зображень 55

Абетковий покажчик українських термінів 58

Абетковий покажчик німецьких термінів 74

Абетковий покажчик англійських термінів 83

Абетковий покажчик французьких термінів 96

Абетковий покажчик російських термінів 106

Додаток А Загальнотехнічні терміни, які широко використовуються в телебаченні 122ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Терміни та визначення
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Термины и определения
TELEVISION
Terms and definitions

Чинний від 2000-01-01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

  1. Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі телебачення.

  2. Терміни, регламентовані цим стандартом, є обов’язковими для використання в нормативній документації усіх видів, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується сфери діяльності, пов’язаної з розробкою чи експлуатацією телевізійної (ТВ) апаратури, а також для робіт зі стандартизації або в разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ю­терних систем.

  3. Вимоги цього стандарту обов'язкові для використання в роботі підприємств, установ та організацій, що діють в Україні, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та Інженерних товариств, міністерств (відомств).

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти;

— ДСТУ 3308-98 Телебачення. Цифрове оброблення телевізійних зображень.

Терміни та визначення — ДСТУ 3487-96 Система ТЕЛЕТЕКСТ. Терміни та визначення.

З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

 2. Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в до­кументах з стандартизації.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що вона містить два (три) терміни, які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазна­ченням номера тієї ж статті.

 1. Видання офіційнеПодані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, що розкривають значення термінів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсягу змісту понять, визначених у цьому стандарті.

 2. У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні та достатні ознаки понять, замість визна­чення ставиться прочерк.

 3. У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (еп), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних нормативних документів, або переклад українських термінів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стан­дартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

 1. У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчи­ки Іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

 2. Терміни та визначення загальнотехнічних понять, що стосуються також інших галузей знань, але широко використовуються і в телебаченні, наведено в обов'язковому додатку А.

 3. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні короткі форми, подані абревіа­турою, — світлим шрифтом, а синоніми — курсивом.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

de en fr ru

de en fr ru

ru

de
en
fr
ru

de
en
fr

 1. телебачення; ТБ

Передавання, зберігання та відтворювання на відстані зображень рухомих або нерухомих сцен із звуковим супроводом чи без нього, а також пов’язані з цим галузі науки, техніки й культури

 1. мовне телебачення

Телебачення зі звуковим супроводом для масо­вої аудитори' глядачів

 1. прикладне телебачення

Телебачення, яке забезпечує вирішення при­кладних завдань

Примітка. Види прикладного ТБ:

 • медичне:

 • промислове;

 • рентгенівське;

 • теллобачення

 1. чорно-біле [монохромне] телебачення;

ЧБТБ

Телебачення, яке забезпечує передавання, збе­рігання та відтворювання чорно-білих [моно­хромних] зображень

 1. кольорове телебачення

Телебачення, яке забезпечує передавання, збе­рігання та відтворювання кольорових зображень

Femsehen

television; TV television; TV телевидение; ТВ Передача и получение на расстоянии изображе­ний движущихся или неподвижных объектов электрическими средствами со звуковым сопро­вождением или без него

Rundfunkfemsehen broadcasting television television radiodiffusde вещательное телевидение Телевидение со звуковым сопровождением для массовой аудитории зрителей

(прикладное телевидение

Телевидение, обеспечивающее решение при­кладных задач

Примечание, Бывают такие виды прикладного ТВ;

 • медицинское;

 • промышленное;

 • рентгеновское; — тепловидение)

$chwarz-WeiB-[Monochrome-] femsehen black and white [monochrome] television television en noir et blanc [monochromique] (черно-белое [монохромное] телевидение; ЧБТВ Телевидение, обеспечивающее передачу, хра­нение и воспроизведение черно-белых [моно­хромных] изображений)

Farbfernsehen colour television television en couleu

rru (цветное телевидение

Телевидение, обеспечивающее передачу, хране­ние и воспроизведение цветных изображений)


4.6 стереоскопічне телебачення; об’ємне те­лебачення; СТБ

Телебачення, яке забезпечує передавання, збе­рігання та відтворювання стереоскопічних (об'єм­них) зображень


de еп fr ru


4.7 Інтерактивне телебачення; ІТБ

Телебачення з можливим однобічним зворотним або двобічним зв'язком глядача через додатко­вий канал чи канал з джерелом ТВ-лрограм


de en fr ru


4.8 цифрове [аналогове) телебачення

Телебачення, яке забезпечує передавання та зберігання зображень у цифровій [аналоговій] формі

(ДСТУ 3808)


de en fr ru


4.9 голографічне телебачення

Телебачення, яке забезпечує перетворювання на передавальній стороні видимої сцени в голо­граму, а також передавання на відстань, збе­рігання та перетворювання голограм у видиме зображення в разі відтворювання


de en fr ru


4.10 телебачення стандартної чіткості;

ТБСЧ

Телебачення, в якого чіткість забезпечено стан­дартом розгортки 625 рядків


de
en
fr
ru


4.11 телебачення обмеженої чіткості; ТБОЧ Телебачення, в якого чіткість по горизонталі та по вертикалі приблизно вдвічі нижча за чіткість ТБСЧ


de

en
fr

ru


Stereofemsehen stereoscopic television, three-dimensional television stereotelevision

(стереоскопическое телевидение; объемное телевидение; СТВ

Телевидение, обеспечивающее передачу, хра­нение и воспроизведение стереоскопических (объемных) изображений)

Interactivefernsehen interactive television television fnteractif (интерактивное телевидение; ИТВ Телевидение с возможностью односторонней обратной или двухсторонней связи зрителя по дополнительному каналу или каналам с источ­ником ТВ-программ)

Digital- [Analog-] fernselnen digital [analogue] television television numerique; digitale [analogique] цифровое [аналоговое] телевидение Телевидение, обеспечивающее передачу и хра­нение изображений в цифровой [аналоговой] форме

holographisches Fernsehen holographic television television holographique (голографическое телевидение; ГТВ Телевидение, обеспечивающее преобразова­ние на передающей стороне видимой сцены в голограмму, передачу голограмм на расстоя­ние, хранение и преобразование голограмм в видимое изображение при воспроизведении)

Fernsehen der standarte Auflosung standard definition television; SDTV television й definition standard (телевидение стандартной четкости; ТВСЧ Телевидение, у которого четкость обеспечива­ется стандартом развертки 625 строк)

Knappsebarfefemsehen; Beschranktscharfefern- sehen limited definition television; LDTV television 3 definition limits

(телевидение ограниченной четкости; ТВОгЧ Телевидение, у которого четкость по горизонта­ли и по вертикали приблизительно вдвое ниже четкости ТБСЧ)


N

4.12 телебачення звичайної чіткості; ТБЗЧ Телебачення, в якого чіткість відповідає чіткості, яку забезпечують стандартні системи SECAM, PAL і NTSC з урахуванням притаманних їм об­межень

de

еп fr ru

de en fr ru

ormalscharfefernsehen; Gewohnlichscharfefem- sehen conventional definition television; CDTV television a definition ordinaire (телевидение обычной четкости; ТВОбЧ Телевидение, у которого четкость соответству­ет четкости, обеспечиваемой стандартными си­стемами SECAM, PAL и NTSC с учетом прису­щих им ограничений)

F

4.13 телебачення високої чіткості; ТБВЧ Телебачення, в якого чіткість по горизонталі та по вертикалі приблизно вдвічі вища за чіткість ТБСЧ

4.14 телебачення підвищеної чіткості; ТБПЧ Телебачення, в якого чіткість має проміжне зна­чення між чіткістю ТБСЧ та ТБВЧ

de en

fr ru

emsehen der hohe Auflosung high-definition television; HDTV tetevlsion a definition haute телевидение высокой четкости; ТВЧ Телевидение с примерно вдвое увеличенной четкостью по вертикали и горизонтали в срав­нении сдействующими стандартными система­ми и увеличенным форматом кадра

F

4.15 телебачення підвищеної якості; ТБПЯ Телебачення, в якого підвищення показників якості зображення досягається із збереженням стандарту розгортки

de en

fr ru

emsehen der erhohte Auflosung enhanced definition television; EDTV; advanced definition television; ADTV television a definition dlevee телевидение повышенной четкости; ТПЧ Телевидение повышенного качества, достигае­мого увеличением горизонтальной и (или) вер­тикальной четкости изображения

F

4.16 широкоекранне телебачення

Телебачення, в якого формат зображення біль­ше ніж 4:3

de en fr ru

emsehen der erste Giite enhanced television, extended quality television; EQTV tetevlsion arrteliotee телевидение повышенного качества; ТПК Телевидение, в котором повышение качества изображения достигается при сохранении стан­дартных частот строк и полей

B

de
en
fr
ru

reitbildschirmfernsehen wide-screen television tetevlsion a large ecran (широкоэкранное телевидение Телевидение, у которого формат изображения больше чем 4:3)

K

4.17 космічне [сулутникове] телебачення; космобачення

Передавання зображень між двома чи декілько­ма наземними станціями через один чи декіль­ка космічних [супутникових] ретрансляторів Примітка. Під цим терміном звичайно розуміють склад­ник телебачення, який реалізується в космічному [сулут- никовому] сегменті ТВ-тракту

osmovision, Satellitefernsehen space television, satellite television television spatiale, television par satellite (космическое [спутниковое] телевидение; кос­мовидение

Передача изображений между двумя или не­сколькими наземными станциями через один или несколько космических [спутникових] ре­трансляторов

Примечание. Под этим термином обычно понимают со­ставляющую телевидения, которая реализуется в косми­ческом [спутниковом] сегменте ТВ-тракта)

4.18 кабельне телебачення

Передавання зображень кабельними каналами або мережами зв'язку

Примітка. Під цим терміном звичайно розуміють склад­ник телебачення, який реалізується в кабельному сег­менті ТВ-тракту

de en fr ru

4,19 телевізійне мовлення; ТВ-мовлення Формування й розповсюджування програм мов­ного телебачення

Примітка. Залежно від видів каналів зв'язку та від місце- розташування використовуваних технічних засобів розріз­няють. наземне, супутникоае, кабельне та Ін. ТВ-мовлення

 1. безпосереднє телевізійне мовлення;

БТМ

Супутникове телевізійне мовлення з прямим прийманням ТВ-програм на приймальну систе­му глядача

de en fr ru

 1. цифрове [аналогове} телевізійне мовлення