ДНАОП 0.00-3.11-94. Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

“13 “ жовтня 1994 р. № 103

 

Про затвердження Орїєнтовних нормативів трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці

 

 

На виконання вимог Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.94, № 19, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці, що додаються.

2. Установити, що зазначені Орієнтовні нормативи набувають чинності з 1 листопада 1994 року.

3. Управлінням і відділам Комітету забезпечити використання Орієнтовних нормативів для визначення вартості робіт при формуванні зведеного плану розроблення ДНАОП на 1995 рік і на перспективу.

4. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці разом з управлінням справами Комітету вжити заходів щодо тиражування та розповсюдження Орієнтовних нормативів у необхідній кількості примірників для забезпечення потреб міністерств, відомств, об’єднань підприємств, базових (головних) організацій з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці та структурних підрозділів Комітету.

5. Редакції журналу “Охорона праці” передбачити включення Орієнтовних нормативів до одного із збірників ДНАОП, що плануються до друку у IV кварталі 1994 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету.

Голова Комітету С.П. Ткачук

——————————

Місце

для герба

України

——————————

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙНОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

 

 

 

О Р І Є Н Т О В Н І Н О Р М А Т И В И

трудомісткості та вартості робіт щодо опрацюваннядержавних нормативних актів про охорону праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

==================================================

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

наказом Державного комітетуУкраїни по нагляду за охороноюпраці

 

від 13 жовтня 1994 р № 103

 

 

ДНАОП 0.00—8.06—94

 

ОРІЄНТОВНІ НОРМАТИВИтрудомісткості та вартості робіт щодо опрацюваннядержавних нормативних актів про охорону праці

 

 

 

 

 

Київ

ДНАОП 0.00-8.06-94

==============

ОРІЄНТОВНІ НОРМАТИВИтрудомісткості та вартості робіт щодо опрацюваннядержавних нормативних актів про охорону праці

==========================================================

Дата введення 01.11.94.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний акт поширюється на міністерства, відомства, концерни, корпорації та інші об’єднання підприємств, створені за галузевим принципом, на науково-дослідні, проектно-конструкторські та інші організації і підприємства, які в установленому порядку визначено базовими організаціями з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці, а також на підрозділи Держнаглядохоронпраці, які займаються опрацюванням державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (далі — ДНАОП).

Нормативний акт встановлює орієнтовні нормативи трудомісткості та методику розрахунку вартості розроблення ДНАОП. Він застосовується як на етапі планування, так і при укладенні договорів на опрацювання нормативних актів.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даному документі використані такі нормативні акти:

2.1. Рекомендації Держстандарту СРСР. Нормативи трудомісткості та вартості робіт з стандартизації. Р 50-601-17-90.

2.2. Державні будівельні норми України. Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів. ДБН Г.1-1-93.

2.3. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. ДНАОП 0.00-4.14-94.

2.4. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. ДНАОП 0.00-8.02-93.

.

Додаток 2

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Приклад 1. Первинне розроблення міжгалузевих правил безпеки... для різних робіт, в т.ч. з підвищеною небезпекою, орієнтовним обсягом 40 сторінок.

Таблиця вихідних даних

Nп/п

Найменування показника, умовне позначення, одиниця вимірювання

Значення

Джерела інформації

1

2

3

4

1.

Середньовиважений місячний фонд оплати праці колективу розробників ДНАОП, Зср [крб./л.]

1000000*

Дані організації-розробника

2.

Базовий норматив трудомісткості розроблення ДНАОП, Тб1 [л.дн.]

260

Додаток 1

3.

Коефіцієнт обсягу, Ко (для n = 40 сторінок)

1,3

п.4.1

4.

Коефіцієнт мов, Км

1,2

п.4.1

5.

Коефіцієнт складності, Кс для 5 робіт з підвищеною небезпекою з 10 викладених в ДНАОП

0,25

п.4.1,формула 2

6.

Коефіцієнт відзивів і погоджень, Квп для 8 організацій, яким проект ДНАОП надсилається на відзив та 2-х погоджуючих організацій

0,12

п.4.1,формула 3

7.

Середня кількість робочих днів місяця в розрахунковому році, Д [дн.]

21,2*

Дані організації-розробника

8.

Коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи, Ксз

0,52*

—”—

9.

Коефіцієнт накладних витрат, Кнв

1,0*

—”—

10.

Коефіцієнт прибутку, Кпр

0,08*

—”—

11.

Прямі матеріальні та інші витрати, М [крб.]

7000000*

—”—

* — значення в прикладі взято умовно.

Трудомісткість первинного розроблення нормативного акта Тр визначається за формулою 1:

Тр=Тб1 x Ко x Км x (1+Кс+Квп)=260 x 1,3 x 1,2 x (1+0,25+0,12)=555,67 [л.дн.].

Вартість розроблення ДНАОП визначається за формулою 8:

С=[Зср x Тр x (1+Ксз+Кнв+Кпр):Д]+М==[1000000 x 555,67 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+7000000=75,15 млн. [крб.].

Приклад 2. Експертиза незалежною компетентною організацією проекту ДНАОП, наведеного в прикладі 1.

Таблиця вихідних даних

1

2

3

4

1.

Середньомісячна заробітна плата експерта, Зсре [крб.]

1500000*

Дані організації, що проводить експертизу

2.

Базовий норматив трудомісткості експертизи ДНАОП, Тб2 [л.дн.]

40

Додаток 1

3.

Показники Ко, Кс, Д, Кнв, Кcз, Кпр мають значення, наведені в прикладі 1

 

Приклад 1

4.

Прямі матеріальні та інші витрати, М [крб.]

1300000*

Дані організації, що проводить експертизу

* — значення в прикладі взято умовно.

Трудомісткість експертизи (Те) визначається за формулою 4:

Те=Тб2 x Ко x (1+Кс)=40 x 1,3 x (1+0,25)=65 [л.дн.].

Нормативна вартість експертизи проекту ДНАОП визначається за формулою 8:

Се=[Зсре x Те x (1+Ксз+Кнв+Кпр):Д]+М==[1500000 x 65 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+1300000 ==13,26 млн. [крб.].

Приклад 3. Перевірка на відповідність чинному законодавству України, рівню розвитку науки і техніки тощо нормативного акта, наведеного в прикладі 1.

Таблиця вихідних даних

1

2

3

4

1.

Базовий норматив трудомісткості перевірки ДНАОП, Тб2, [л.дн.]

40

Додаток 1

2.

Показники Зср, Ко, Кс, Д, Кнз, Кнв, Кпр мають значення, наведені в прикладі 1

 

Приклад 1

3.

Прямі матеріальні та інші витрати, М. [крб.]

1000000*

Дані організації-розробника

* — значення в прикладі взято умовно.

Трудомісткість перевірки Тпер визначається за формулою 4:

Тпер=Тб2 x Ко x (1+Кс)=40 x 1,3 x (1+0,25)=65 [л.дн.].

Вартість перевірки ДНАОП визначається за формулою 8:

Спер=[Зср x Тпер x (1+Ксз+Кнв+Кпр):Д]+М==[1000000 x 65 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+1000000==8,97 млн. [крб.].

Приклад 4. Перегляд ДНАОП, наведеного в прикладі 1, викладеного російською мовою, в якому в 30% пунктів вносяться суттєві зміни та доповнення.

Т Таблиця вихідних даних

1

2

3

4

1.

Показники: Зср, Тб1, Ко, Км, Кс, Кп, Д, Ксз, Кнв, Кпр мають значення, наведені в прикладі 1.

 

Приклад 1

2.

Загальна кількість пунктів в ДНАОП, Пз

100*

п.4.2.3.формула 5

3.

Кількість пунктів ДНАОП, в які вносяться суттєві зміни та доповнення, Пп

30*

—”—

4.

Вартість перевірки Спер [крб.] визначена в прикладі 3

8,97 млн.

Приклад 3

5.

Прямі матеріальні та інші витрати, М [крб.]

2000000*

Дані організації-розробника

* — значення в прикладі взято умовно.

Спочатку визначається трудомісткість робіт щодо розроблення зазначеного нормативного акта Тр за формулою 1. Вона обчислена в прикладі 1 і дорівнює 555,67 [л.дн.].

Потім визначається трудомісткість перегляду Тпрг за формулою 5:

Тпрг=Тр x Пп:Пз=555,67 x 30:100=166,7 [л.дн.].

Вартість основного етапу робіт щодо перегляду нормативного акта Спрг визначається за формулою 8:

Спрг=[Зср x Тпрг x (1+Ксз+Кнв+Кпр):Д]+М==[1000000 x 166,7 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+2000000==22,44 млн. [крб.].

Загальна вартість робіт:

Сз=Спер+Спрг=8,97+22,44=31,41 млн. [крб.].

Приклад 5. Внесення змін тільки в 2 з 100 пунктів чинного ДНАОП, що має дані, наведені у прикладі 1, за винятком значення М. В даному прикладі М=100000.

Трудомісткість внесення змін Тзм визначається за формулою 6:

Тзм=Тр x Пзм:Пз=555,67 x 2:100=11,11 [л.дн.].

Вартість внесення змін Сзм в ДНАОП визначається за формулою 8:

Сзм=[Зср x Тзм x (1+Ксз+Кнв+Кпр):Д]+М==[1000000 x 11,11 x (1+0,52+1+0,8):21,2]+0=1,46 млн. [крб.].

Приклад 6. За результатами перевірки визначена доцільність прямого застосування розробленого в іншій державі нормативного акта, що відповідає даним, наведеним у прикладі 1, за винятком значень Квп та М. В даному прикладі М=1000000 крб., Квп=0,04, бо нормативний акт тільки погоджується з двома організаціями.

Трудомісткість запозичення Тзап визначається за формулою 7:

Тзап=Тб2 x Ко x Км x (1+Кс+Кп)==40 x 1,3 x 1,2 x (1+0,25+0,04)=80,5 [л.дн.].

Вартість запозичення нормативного акта Сзап визначається за формулою 8:

Сзап=[Зср x Тзап x (1+Ксз+Кнв+Кпр):Д]+М==[1000000 x 80,5 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+1000000==10,87 млн. [крб.].