ДНАОП 0.00-7.03-94. Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

/Держнаглядохоронпраці/

 

Н А К А З

 

30 вересня 1994 р.

 

№ 95

 

 

 

Про затвердження Методики проведення державної експертизи /перевірки/

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

проектної документації на будівництво /реконструкцію, технічне переоснащення/

 

 

“20” лютого 1995 р.

виробничих об”єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх

 

за № 44/580

нормативним актам про охорону праці

 

Керівник реєструючого органу ______________

 

 

(підпис)

 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. № 431

 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Методику проведення державної експертизи /перевірки/ проектної документації на будівництво /реконструкцію, технічне переоснащення/ виробничих об”єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці /додається/.

2. Начальникам територоіальних управлінь:

2.1. Забезпечити вивчення Методики технічними експертами експертно-технічних центрів та спеціалістами, які залучаються до проведення державної експертизи /перевірки/ проектно-конструкторської документації.

2.2. Створити комісії і провести атестацію технічних експертів експертно-технічних центрів та спеціалістів інших організацій, які будуть здійснювати експертизу проектно-конструкторської документації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на технічне управління Комітету /Кириленко В.М./

 

Голова Комітету

 

С.П. Ткачук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комiтету України по нагляду за охороною працi

вiд 30 вересня 1994 р. № 95

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“20” лютого 1995 р.

за №44/580

Керівник реєструючогооргану _________________

(підпис)

 

 

МЕТОДИКАпроведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi

1. 3АГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Методика визначає порядок проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв, виготовлення i впровадження нових технологiй, засобiв колективного та iндивiдуального захисту працюючих на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi i встановлює взаємовiдношення власникiв з експертно-технiчними центрами Держнаглядохоронпрацi (надалi ЕТЦ).

1.2. Експертиза проектної документацiї з питань охорони працi провадиться в обов’язковому порядку щодо всiх проектiв на будiвництво та реконструкцiю виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва незалежно вiд форм власностi та джерел фiнансування.

1.3. Вимоги Методики є обов’язковими для всiх власникiв, якi розробляють або застосовують проектну документацiю, а також для органiв, що здiйснюють експертизу цiєї документацiї на вiдповiднiсть її нормативним актам про охорону працi.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

2.1. Експертиза проводиться вiдповiдно до Положення про порядок проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво та реконструкцiю виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.06.94 № 431, Положення про експертно-технiчний центр (госпрозрахунковий пiдроздiл) Держнаглядохоронпрацi України, затвердженого наказом Комiтету вiд 21.11.94 № 116 та цiєї методики на пiдставi укладеного з власником договору.

2.2. Проектна документацiя на виробничi об’єкти, будiвництво або реконструкцiя яких починається пiсля прийняття постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.06.94 № 431, а також на впровадження нових технологiй, виготовлення засобiв виробництва, колективного та iндивiдуального захисту працюючих з вказаного термiну повинна обов’язково пройти експертизу на їх вiдповiднiсть нормативним актам про охорону працi.

2.3. Експертиза виконується експертно-технiчними центрами Держнаглядохоронпрацi (додаток № 1).

2.4. Основним завданням експертизи є:

оцiнка вiдповiдностi проектних рiшень з питань охорони працi сучасному технiчному рiвню, а також досягненням вiтчизняної й iноземної науки i практики;

оцiнка достатностi та якостi прийнятих проектних рiшень щодо забезпечення безпечних i нешкiдливих умов працi, в тому числi засобiв колективного та iндивiдуального захисту працюючих вiд несприятливих та шкiдливих виробничих умов працi, захисних засобiв щодо запобiгання нещасним випадкам та аварiям;

визначення наявностi захисту вiд небезпечних геологiчних, гiдрогеологiчних та сейсмiчних процесiв;

перевiрка наявностi дозволiв органiв державного нагляду за охороною працi на виготовлення засобiв виробництва та застосування нових технологiй, що передбаченi у проектi, а також сертифiкатiв, що засвiдчують безпеку їх використання.

2.5. Для одержання експертного висновку власник або уповноважений ним орган подає до експертно-технiчного центру територiального органу Держнаглядохоронпрацi заяву та загальну пояснювальну записку до проекту.

Роботи з експертизи проекту проводяться за договором ЕТЦ з власником, в якому обумовлюються обсяги робiт (конкретнi роздiли проекту i проектна документацiя, що пiдлягають експертизi з питань охорони працi), а також термiн виконання та їх вартiсть.

виробничий корпус, зблокований з АПК;

склад барвникiв i тари;

склад розчинiв;

склад готової продукцiї;

насосна автоматичного пожежогасiння;

ремонтно-механiчнi майстернi.

Основнi стадiї виробництва:

приймання та зберiгання сировини;

пiдготовка сировини (барвникiв) до переробки;

диспергування фарбникiв та здобування продукту;

зберiгання продукту та вiдправка споживачам;

вузол утилiзацiї розчинникiв.

Барвники на пiддонах електрокарами подаються в виробничий корпус, а потiм ручним вiзком подаються до апарату поз.601. Мiшок механiчним захватом подається на стiл розтарки. З апарату поз.601 барвник поступає через терези-дозатори на перетирочний устрiй. Пiдготовлена композицiя подається на iнтегратор, потiм в ємність з мiшалкою, готова фарба насосом подається в промiжну ємність. З ємності самопливом фарба поступає в вiддiлення розливу в агрегат розфасовки фарби в тару. Готова продукцiя складається на пiддони i електрокарами подається на склад готової продукцiї, де за допомогою штабелерiв розставляється по площi складу i зберiгається в два яруси. Вiддiлення приготування, розливу i зберiгання фарб забезпеченi системами автоматичного пожежогасiння.

У всiх примiщеннях передбачена припливно-витяжна вентиляцiя.

Виробництво безвiдходне — розсипи i розливи продукту переробляються в рiзнi марки шпакльовок.

II. Оцiнка проектних рiшень з питань охорони працi.

Пiд час перевiрки поданих матерiалiв фахiвцями Подiльського ЕТЦ Iвановим А.В., Панькиним I.Г. та Вiнницького полiтехнiчного iнституту Поливодой I.С. i Заваровим С.I. виявлено такi порушення нормативних актiв з питань охорони працi:

1. Загальна пояснювальна записка.

1.1. Устаткування, транспортнi засоби не мають сертифiкатiв — порушення Закону “Про охорону працi”, ст.24.

1.2. Не передбачена служба охорони працi в штатному розкладi (розпису) — порушення Закону “Про охорону працi”, ст.23.

1.3. Вiдсутня оцiнка (розрахунок) енергетичного рiвня технологiчної системи — порушення ОПВХП-88, п.1.1.4.

1.4. Не зазначенi критичнi значення параметрiв, що контролюються в ємкостях, якi вмiщують легкозаймистi речовини — порушення ОПВХП-88, п.5.3.6.

2. Технологiчна схема приймання розчинника i зберiгання (креслення 3551-68).

2.1. Вiдсутнiй резервний насос позицiя 3 на вiдкачуваннi розчинника — порушення ОПВХП-88, п.4.4.1.

2.2. Не передбачено пiддон пiд ємкiсть з толуолом — порушення СНiП 2.09.02, п.2.45.

III. Загальний висновок з проекту

На пiдставi вивчення поданих матерiалiв Подiльський ЕТЦ вважає, що проектна документацiя по виробництву нiтрофарб на Вiнницькому хiмзаводi не вiдповiдає вимогам нормативних актiв про охорону працi.

Будiвництво за цим проектом забороняється. Проект переопрацювати i подати на повторну експертизу.

Начальник ЕТЦ Ф.П.Побiгайло

Печатка

 

 

Додаток № 3

 

до Методики проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi

 

СИСТЕМАнумерацiї експертних висновкiв

94. 0. № 00. 0000. 000

порядковий номер експертного висновку по реєстру ЕТЦ, що його видав

шифр галузi промисловостi (за класифiкацiєю Мiнстату)

шифр ЕТЦ (порядковий № згідно додатку 1)

В – вiдповiдає вимогам з охорони працi

шифр

Н — не вiдповiдає вимогам охорони працi

рiк видачi висновку — двi останнi значущi цифри року 94 — 1994 рiк (00 — 2000 рiк; 01 — 2001 рiк тощо)

 

 

Додаток № 4

 

до Методики проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi

 

Титульний лист

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ 3А ОХОРОНОЮ ПРАЦI_______________________________________експертно-технiчний центр

КНИГА-РЕЄСТРоблiку експертних висновкiв щодо вiдповiдностi проектноїдокументацiї нормативним актам про охорону працi

Форма книги-реєстру

№п/п

Найменування проекту

Коротка характеристика проекту пiдприємства (форма власностi)

Розробник проекту, його адреса

Номер і дата висновку

Примiтка

1

2

3

4

5

6