ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(Держнаглядохоронпраці України)

Н А К А З

30. 03. 2004 м. Київ № 92

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1074/ 9673

Про затвердження Положення про

порядок організації державного нагляду

за охороною праці та гірничого нагляду

в системі Держнаглядохоронпраці України

З метою забезпечення єдиного підходу щодо організації і здійснення державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду у різних галузях суспільного виробництва, на виконання Закону України “Про охорону праці” та Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року № 29,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України (далі – Положення), що додається.

2. Начальникам управлінь і відділів центрального апарату Комітету, територіальних управлінь та державних інспекцій охорони праці, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці України забезпечити здійснення нагляду за охороною праці згідно з цим Положенням.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31.05.95 № 82 “Про затвердження Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохорон-праці”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.07.95 за № 211/747.

(із змінами і доповненнями).

4. Управлінню організації державного нагляду та обліку травматизму (Толмачов В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Журналу “Охорона праці” (Яковенко М.Г.) опублікувати Положення у черговому номері журналу після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держ-наглядохоронпраці України Семка О.П.

Голова Комітету С.Сторчак

ВНЕСЕНО:

Управління організації державного

нагляду та обліку травматизму В.Толмачов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови В.Радченко

Заступник Голови В.Плетньов

Заступник Голови О.Семко

Начальник юридичного відділу І.Калиновська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з нагляду за охороною праці

30.03.2004 № 92

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1074/ 9673

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі

Держнаглядохоронпраці України

Розділ 1. Загальні положення

Це Положення встановлює єдині вимоги щодо організації і здійснення державного нагляду за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Положення поширюється на центральний апарат Держнаглядохоронпраці України та його територіальні органи; на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів економічної діяльності; на фізичних осіб, які використовують найману працю.

Державний нагляд – діяльність структурних підрозділів і посадових осіб Держнаглядохоронпраці України, що спрямована на забезпечення виконання органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання і працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання промислової безпеки і безпеки праці в процесі трудової діяльності та додержання трудових прав працівників з питань охорони праці.

Розділ 2. Галузь застосування

Держнаглядохоронпраці України здійснює державний нагляд за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та державний гірничий нагляд згідно пунктів 7, 8, 9, 11 Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України 16.01.2003 № 29.

Розділ 3. Порядок проведення державного нагляду

Додаток 5

до Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України

Державний комітет України з нагляду за охороною праці

(Держнаглядохоронпраці України)

__________________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

_________________________________________________________________________________

(адреса, тел., факс)

АКТ

комплексної перевірки

№____“___”______200_ р.

_________________________________________________________________________________________

(назва підприємства /об’єкта/, установи, організації, адміністративного району, міста тощо; адреса, код основного виду економічної діяльності)

Комісією на чолі _________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали , посада особи Держнаглядохоронпраці України)

разом з:__________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали членів комісії, фахівців)

у присутності ____________________________________________________________________________

( прізвище, ініціали роботодавця, уповноваженої особи )

у період з ”_____” _________ 200_ р. по “_____” __________ 200_ р.

проведена комплексна перевірка щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці ( охорони надр ):

Продовження додатка 5

  1. Характеристика підприємства (організації, установи)
    1. Наявність об’єктів підвищеної небезпеки
    2. Наявність машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
    3. Наявність робіт підвищеної небезпеки

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Констатуюча частини акту перевірки:

2.1. Стан виробничого травматизму

2.2. Організація роботи та функціонування системи управління охороною праці

2.3. Стан охорони праці в структурних підрозділах

2.4. Експлуатація будівель і споруд

2.5. Експлуатація енергетичних об’єктів

2.6. Стан безпеки в підрозділах виробництва, де використовується природній газ

2.7. Експлуатація об’єктів котлонагляду та підйомних споруд

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Висновки членів комісії – представників інших органів, які брали участь у перевірці. ___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Результати перевірки структурним підрозділом Держнаглядохоронпраці України:

з/п

Назва показників

Дата

Кіль

кість

1

Виконання раніше виданих приписів (не виконано пунктів)

2

Перевірено робіт, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

3

Виявлено прихованих нещасних випадків

4

Видано в установленому порядку обов'язкові для виконання приписи , щодо усунення виявлених порушень законів та інших нормативних актів про охорону праці (охорону надр)

5

Видано в установленому порядку обов'язкові для виконання приписи по результатах вивчення і перевірки матеріалів нещасних випадків (форма Н-9)

6

Заборонено, зупинено, припинено, обмежено експлуатацію об’єктів

7

Притягнуто до адміністративної відповідальності, винних у порушенні законодавства про охорону праці в частині безпечного ведення робіт та охорони надр:

8

- посадових осіб

9

- працівників

10

Надіслано роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді

11

Передано матеріалів органам прокуратури для притягнення окремих посадових осіб до відповідальності згідно із законом

12

Інше (участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію об’єктів, комплексних та цільових перевірок тощо)

13

За результатами перевірки накладено штраф на підприємство (підприємства)

14

Інші питання

Продовження додатка 5

5. Висновок комісії:

Голова комісії (посадова особа Держнаглядохоронпраці України) :

_______________________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії (учасники перевірки):

______________________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

______________________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Акт перевірки отримав:

_______________________________ ______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

“____” ________________200_ р.

Начальник управління

організації державного нагляду

та обліку травматизму В.Толмачов