ДНАОП 0.00-5.28-03. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету

України з нагляду за охороною праці

09.10.2003 № 190

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ

З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ СТРАХУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

1.Загальні положення

1.1. Дія цієї Інструкції поширюється на працівників, які безпосередньо виконують роботу, та керівників усіх видів робіт на висоті - будівельно-монтажних, ремонтно-поновлювальних, робіт з обстеження технічного стану будівель, споруд та інженерних комунікацій тощо.

Інструкція не поширюється на виконання робіт з риштувань, підвісних колисок, автомобільних вишок, стрем’янок та драбин.

1.2. Інструкція є обов’язковою для виконання юридичними і фізичними особами всіх форм власності, які, відповідно до законодавства, використовують найману працю.

1.3. У цьому нормативно-правовому документі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Спеціальні страхувальні засоби ( далі - ССЗ) – запобіжні пояси та приладдя, що використовуються для забезпечення безпеки при виконанні робіт на висоті.

Пояс запобіжний лямковий ( далі - ПЛ) – засіб індивідуального захисту від падіння з висоти, призначений для підтримки усього тіла людини та утримання тіла під час падіння і після зупинки падіння (додатки 1 і 2).

Пояс запобіжний безлямковий ( далі - ПБ) – страхувальний засіб індивідуального захисту від падіння з висоти. (додаток 3).

Приладдя – карабіни, стропи, амортизатори та інші страхувальні засоби, які використовуються як елементи страхувальних систем разом із запобіжними поясами (додаток 4).

Амортизатор – елемент страхувальної системи, що знижує до безпечної величини динамічне навантаження, що діє на тіло людини при зупинці падіння.

Карабін – пристрій, призначений для приєднання елементів ССЗ та (або) безпосереднього закріплення стропа.

Строп – елемент страхувальної системи, призначений для з’єднання запобіжного пояса з точкою кріплення на опорній конструкції.

Роботи на висоті - роботи, при виконанні яких робітник перебуває на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів по висоті понад 1,3 м. Основним засобом індивідуального захисту при виконанні робіт на висоті є пояс ПБ або ПЛ.

Верхолазні роботи – роботи, які виконуються на висоті понад 5 м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, над якими виконуються роботи безпосередньо з конструкцій або обладнання. Єдиним засобом індивідуального захисту при виконанні верхолазних робіт є пояс ПЛ.

1.4. Роботи, які виконуються на висоті, належать до категорії робіт з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.93 за №196.

Керівники робіт та працівники, які виконують такі роботи, повинні проходити професійний добір.

1.5. Роботи на висоті виконуються під час будівельно-монтажних, ремонтно-поновлювальних робіт, при обстеженні, дефектуванні, ремонті будівель, споруд, димових труб, радіомачт, опор повітряних ліній електропередачі та зв¢язку, градирень, мостів, металоконструкцій тощо.

1.6. Роботодавці мають право проводити будівельно-монтажні роботи на висоті з використанням ССЗ за таких умов:

наявності необхідних документів, які регламентують організацію та технологію виконання передбачених робіт;

наявності проектно-технологічної документації відповідно до вимог Організації будівельного виробництва, затвердженого наказом Держкоммістобудування України від 03.04.96 № 49 (ДБН А.3.1-5-96);

наявності інструкцій з охорони праці для видів робіт і професій, затверджених керівником підприємства відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (ДНАОП 0.00-4.15-98);

машини, механізми і пристрої, що використовуються при виконанні робіт на висоті, мають бути технічно справними, укомплектованими технічною документацією, пройти технічний огляд;

запобіжні пояси та приладдя, що використовуються, повинні мати сертифікати відповідності, видані в порядку, встановленому законодавством;

працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, повинні бути забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту.

1.7. До виконання робіт на висоті із застосуванням ССЗ допускаються особи, яким виповнилося 18 років та які пройшли:

професійний добір згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим спільним наказом Міністерства охорони здоров`я України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 №263/121 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554, із змінами та доповненнями;

медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 31.03.94 № 45, зареєстрованого Міністерством юстиції України 21.06.94 за №136/345 (ДНАОП 0.03-4.02-94, із змінами та доповненнями;

навчання безпечним методам та прийомам робіт за затвердженою програмою в атестованих навчальних закладах для виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів) відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за № 248/3541;

навчання та атестацію з протипожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, які затверджені наказом МВС України _________________________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

2. Інструктаж пройшли члени бригади:

Прізвище, ім`я, по батькові

Професія,

розряд

Дата

Підпис особи, що пройшла

інструктаж

3. Робоче місце та умови праці перевірені. Заходи безпеки, зазначені у наряду-допуску, забезпечені, дозволяю стати до роботи__________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові відповідальної особи підприємства, на якому виконуються роботи, дата, підпис)

Керівник робіт____________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

Виконавець робіт___________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

4. Роботу розпочато _____ год._____ хв. "____"________ 200__ р.

Керівник робіт______________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

5. Роботи закінчені, робочі місця перевірені ( матеріали, інструменти, приладдя тощо прибрані), люди виведені із зони виконання робіт.

Наряд закрито ______ год. ______ хв. "___"_________ 200__ р.

Виконавець робіт ___________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

Відповідальна особа підприємства, на якому виконуються роботи __________________________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий

Додаток 6. до п. 2.1.2

Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

ЗРАЗОК

ЖУРНАЛ

огляду елементів спеціальних страхувальних засобів

Підприємство ________________________________________________________________

Виробнича дільниця___________________________________________________________

№ п/п

Назва елементів

Дата і час огляду

Результат огляду

(придатний, не

придатний)

Прізвище особи, яка здійснювала огляд

Підпис

Примітка. Огляд елементів спеціальних страхувальних засобів проводиться керівником і виконавцем робіт щоденно перед початком робіт.

Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(Держнаглядохоронпраці України)

НАКАЗ

09.10.2003м. Київ № 190

Про затвердження Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 № 29/2003,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів, що додається.

  1. Наказ ввести в дію з 1 січня 2004 року.
  2. Скасувати наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 20.06.2003 № 107.

4. Начальнику управління організації нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Дерновому Л.К., директору Головного навчально-методичного центру Баженову О.К., начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України:

  • вжити заходів щодо вивчення вимог Інструкції державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;
  • забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції.

5. Заступнику начальника управління політики охорони праці Нефедченку Л.А:

- включити Інструкцію до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативно-правових актів з охорони праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В.А.

Голова Комітету С.Сторчак