КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 серпня 1992 р. N 442

Київ

Про Порядок проведення атестації

робочих місць за умовами праці

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок проведення атестації робочих місць за

умовами праці (додається).

2. Установити, що відповідно до статті 13 Закону України

"Про пенсійне забезпечення" пенсії за віком на

пільгових умовах за списками N 1 і 2 виробництв, робіт, професій,

посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне

забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також

пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями

за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій

та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами

атестації робочих місць.

Результати атестації використовуються підприємствами й

організаціями також для здійснення пільг і компенсацій,

передбачених чинним законодавством.

3. Керівникам підприємств та організацій незалежно від форм

власності й господарювання провести атестацію робочих місць,

визначити за її результатами перелік робочих місць, виробництв,

робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням та

ознайомити з ним трудящих.

4. Міністерству праці разом з Міністерством охорони здоров'я

розробити у місячний строк методичні рекомендації для проведення

атестації робочих місць за умовами праці.

Надати Міністерству праці право давати роз'яснення щодо

порядку атестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров'я

здійснювати методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки

умов праці.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 серпня 1992 р. N 442

ПОРЯДОК

проведення атестації робочих місць за

умовами праці

1. Атестація робочих місць за умовами праці (надалі -

атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно

від форм власності й господарювання, де технологічний процес,

використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними

джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть

несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх

нащадків як тепер, так і в майбутньому.

2. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між

власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі

реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове

пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у

несприятливих умовах.

3. Атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними

рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами

праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.

4. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і

повноваження якої визначається наказом по підприємству,

організації в строки, передбачені колективним договором, але не

рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації

покладається на керівника підприємства, організації.

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни

умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого

ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його

виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю

установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

5. До проведення атестації можуть залучатися проектні та

науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок,

інспекції Держгідротехнагляду.

6. Атестація робочих місць передбачає:

установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов

праці;

санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого

середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому

місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру

праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки

праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її

характеру за гігієнічною класифікацією;

обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із

шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими)

умовами праці;

визначення (підтвердження) права працівників на пільгове

пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

складання переліку робочих місць, виробництв, професій та

посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

аналіз реалізації технічних і організаційних заходів,

спрямованих на оптимізацію рівня гінієни, характеру і безпеки

праці.

7. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого

середовища і трудового процесу проводяться санітарними

лабораторіями підприємств і організацій, атестованих органами

Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами

Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі

лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

8. Відомості про результати атестації робочих місць