ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

N 220 від 15.08.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

29 жовтня 1997 р.

за N 514/2318

Про затвердження Порядку сертифікації

персоналу з неруйнівного контролю

З метою забезпечення впровадження Правил атестації фахівців з

неруйнівного контролю, затверджених наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною праці від 06.05.97 р. N 118

, державний реєстр від 02.09.97 за N 374/2178,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного

контролю, що додається.

2. Зазначений Порядок набуває чинності з 10 листопада 1997

року і є обов'язковим до виконання всіма підприємствами,

установами і організаціями незалежно від форми власності.

3. Управлінням та відділам Комітету разом з відповідними

міністерствами та відомствами:

3.1. До 10 листопада 1997 року визначити потреби міністерств,

підприємств, установ і організацій у зазначеному Порядку.

3.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Порядку державними

інспекторами, експертами експертно-технічних центрів та іншими

посадовими особами Комітету по нагляду за охороною праці,

працівниками підприємств, установ, організацій, апарату

міністерств і відомств.

3.3. Встановити постійний контроль за виконанням вимог

Порядку власниками, посадовими особами і працівниками.

4. Технічному управлінню після реєстрації в Міністерстві

юстиції України подати управлінню нормативно-правового

забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для

включення Порядку до банку даних автоматизованого інформаційного

фонду.

5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці

Комітету подати замовлення на видання Порядку необхідним тиражем.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого

заступника Голови Комітету Сторчака С.О.

Голова Комітету С.П.Ткачук

Затверджено

наказом Комітету по нагляду

за охороною праці від

15.08.97 N 220

Порядок

сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

1. Галузь застосування

Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю (далі

- Порядок) встановлює правила і процедуру проведення сертифікації

персоналу з неруйнівного контролю на відповідність Правилам

атестації фахівців з неруйнівного контролю (далі - Правила ДНАОП

0.00-1.27-97), затвердженим наказом Державного комітету України по

нагляду за охороною праці від 06.05.97 N 118 ,

держреєстр від 02.09.97 за N 374/2178 і ГОСТ 30489-97

"Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного

контролю. Загальні принципи".

Правила є обов'язковими для організацій, що розташовані на

території України і виконують роботи з атестації і сертифікації

персоналу з неруйнівного контролю (далі - НК) об'єктів,

підконтрольних Комітету по нагляду за охороною праці.

2. Визначення

В Порядку застосовують наступні терміни:

Сертифікація - процедура, що використовується для визначення

кваліфікації персоналу з певного методу НК у певному виробничому

секторі з наступною видачею сертифіката.

Кваліфікація - підтвердження наявності підготовки,

професійних знань, майстерності і досвіду, а також відповідного

стану здоров'я, що дають можливість персоналу належним чином

виконувати завдання по НК.

Орган із сертифікації персоналу (далі - ОСП) - орган,

уповноважений Комітетом по нагляду за охороною праці, відповідає

вимогам стандарту ГОСТ 30488-97 і здійснює сертифікацію персоналу

з НК відповідно до вимог цього положення.

Атестаційний (екзаменаційний) центр (далі - АЦ) - центр,

визначений ОСП, в якому будуть проводитися роботи із сертифікації

персоналу, прийматись кваліфікаційні іспити. АЦ може

розташовуватися на виробничих площах роботодавця.

Сертифікат - документ, що видається відповідно з вимогами

даного Положення, і який засвідчує компетентність спеціаліста у

здійсненні певного виду діяльності.

Кандидат на сертифікацію по неруйнівному контролю - це

особа, що претендує на підтвердження своєї кваліфікації і

проходження сертифікації, працює під наглядом сертифікованого

персоналу, накопичуючи відповідний досвід. Кандидат може бути

приватним підприємцем (роботодавцем), але при цьому він повинний

подати документи, що підтверджують досвід, набутий під наглядом

сертифікованого персоналу.

Виробничий сектор - певна галузь виробництва або технології,

де використовуються спеціалізовані технічні прийоми, у тому числі

й НК, що вимагають спеціальних знань, майстерності, устаткування

або підготовки, орієнтованих на контрольовану продукцію. Термін

"виробничий сектор" може відноситися як до продукції (зварювальні

шви, відливки), так і до цілої галузі виробництва (авіація,

нафтохімія і т. д.).

Базовий іспит - іспит на III рівень кваліфікації, у ході

якого демонструються знання матеріалознавства і технології

стосовно до галузі діяльності фахівця III рівня, системи

кваліфікації і сертифікації, а також основних принципів і методів

НК, як це потрібно для фахівця II рівня.

Іспит з основного методу неруйнівного контролю - іспит на III

рівень, у ході якого демонструються загальні і спеціальні знання

кандидата на III рівень з основного методу НК, вміння письмово

викласти методики НК.

Виробничий стаж в галузі НК - досвід роботи з методу НК в

галузі застосування цього методу, що сприяє набуттю необхідної

майстерності і знань.

Кваліфікаційний іспит - іспит, проведений екзаменаційною

комісією, на якому виявляються загальні і спеціальні знання, а

також практичні навички кандидата в галузі НК.

3. Загальні положення

3.1. Діяльність щодо сертифікації персоналу з НК проводиться

ОСП під керівництвом Комітету по нагляду за охороною праці.

Науково-методичне забезпечення сертифікації персоналу

здійснює Комітет по нагляду за охороною праці разом з Товариством

неруйнівного контролю і технічної діагностики України.

3.2. Сертифікація персоналу по НК проводиться по

вихрострумовому (ET), радіографічному (RT), магнітному (MT),

ультразвуковому (UT), а також методу акустичної емісії,

візуальному-оптичному (VТ) методам контролю, контролю проникаючими

речовинами (PT) і у виробничих секторах, регламентованих правилами

ДНАОП 0.00-1.27-97.

3.3. За результатами сертифікації фахівцю з НК присвоюється

I, II або III рівень кваліфікації з конкретного методу контролю в

конкретному виробничому секторі.

3.4. Сертифікацію може пройти будь-який фахівець, незалежно

від місця роботи і проживання, якщо рівень його кваліфікації

відповідає мінімальним вимогам до підготовки і практичного досвіду

в галузі НК, встановлених діючими нормативними документами (далі -

НД), і підтверджений відповідними документами.

3.5. Сертифікат, виданий фахівцю, дійсний тільки для того

методу контролю і у тому виробничому секторі, що зазначені у

ньому. При переході в інший виробничий сектор необхідно здати

додатково спеціальний іспит по новому виробничому сектору.

4. Організація робіт

4.1. Сертифікацію персоналу з НК здійснює ОСП, що відповідає

вимогам ГОСТ 304488-97.

4.2. Рішення про сертифікацію виносить ОСП на підставі

протоколів кваліфікаційних іспитів і експертизи поданих кандидатом

документів.

4.3. Іспити на I та II рівні кваліфікації приймають АЦ,

визначені ОСП; на III (а також I та II) рівні кваліфікації - АЦ,

що входить до складу ОСП.

4.4. Оцінку результатів кваліфікаційних іспитів здійснює АЦ.

4.5. Професійне навчання, підвищення кваліфікації,

перепідготовка і придбання практичних навиків здійснюються у

визначених навчальних центрах.

4.6. Процедура визнання атестаційних і навчальних центрів

встановлюється внутрішніми документами ОСП, погодженим з

Товариством неруйнівного контролю і технічної діагностики

України.

5. Порядок проведення сертифікації персоналу

5.1. Сертифікація персоналу здійснюється за схемою проведення

сертифікації персоналу, що наведена у додатку N 1.

5.2. Процедура сертифікації починається з подачі заявки в

ОСП. Заявка може бути як від власника кандидата, так і від самого

кандидата, якщо кандидат і роботодавець - одна особа.

5.3. До ОСП подається заявка на проведення сертифікації

фахівця з неруйнівного контролю за формою згідно з додатком N 2 і

необхідні для сертифікації документи:

документ про освіту;

документ про проходження відповідного курсу навчання;

інформація про стаж виробничої діяльності за заявленим

методом контролю;

медична довідка про гостроту зору (для радіографічного методу

- також про можливість роботи в сфері дії іонізуючого

випромінювання);

три фотокартки розміром 3 х 4 см.

5.4. ОСП проводить експертизу поданих документів і, після

усунення усіх зауважень (якщо вони були), спрямовує кандидата в АЦ

для здачі кваліфікаційних іспитів.

5.5. До початку кваліфікаційних іспитів із кандидатом

^ ^ ^ ^ : ----- ----- : |

| | | | : V : |

...|..|...|..|........: ----------- : |

: | | | | | Реєстрація| : |

: | | | | | заявки | : |

: | | | | ----- ----- : |

: | | | | V : |

: | | | --------------- ----------- :.........|........

: | | | | Направлення на |<--| Експертиза| :: | :

: | | | |складання іспиту| | документів| :: | :

: | | | ---------------- -- -- ----- :: V :

: | | -- ------------------ | | :: -------------- :

: | || Зауваження за |<----- | ::| Проведення |:

: | ||підсумками експертизи| | ::| іспиту |:

: | | --------------------- | :: ------- ------ :

: | | ----------------- | :: -------V------ :

: | | |Прийняття рішення|<--- ::|Оформлення і |:

: | | |про сертифікацію |<-------------|видача прото- |:

: | | -------- -------- ::|колу |:

: | | | :: ----------- -- :

: | | | :: |АЦ :

: | | | ::............|...:

: | | V :.............|

: | | ----------- ---------------- :|

: | | | Оформлення|------>| Оформлення |<---

: | | |сертифіката| |особистої справи| :

: | | ----- ----- ---------------- :

: | | | ^ :

: | | V | :

: | - -------- ----------- | :

: ||Занесення |<-- |Реєстрація | | :

: ||до Реєстру| | і видача | | :

: | ---------- |сертифіката| | :

: | ^ ---- ------ | :

: | | | | :

: | | V | :

: | | ------------ | :

: | | |Інспекційний|-------------- :

: | | | контроль | :

: | | ----- ------ :

: | | | :

: | | V :

: ---- ----- ------------ :

: |Анулювання |<---| Прийняття | :

: |сертифіката| | рішення за | :

: ----------- |результатами| :

: | контролю | :

: ------------ :

: ОСП :

:...........................................................:

Додаток N 2

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю

Заявка

на проведення сертифікації фахівця

з неруйнівного контролю

__________________________________________________________________

(заявник - підприємство, приватна особа)

просить орган із сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

провести сертифікацію компетентності фахівця _____________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

з ________________________________________________ методу контролю

на _______________________________________ кваліфікаційний рівень.

Виробничий сектор, тип продукції: _______________________________

Стаж практичної роботи з даного методу: __________________________

років у виробничому секторі ______________________________________

Додатки:

1. Документ про освіту (посвідчена копія).

2. Документ про спеціальне навчання, виданий визнаним центром

навчання з вказівкою обсягу підготовки в годинах і завірений

печаткою.

3. Довідка про стан зору (для радіографічного методу - про

можливість роботи в сфері дії іонізуючого випромінювання).

4. Три фотокартки розміром 3 х 4 см.

Роботодавець гарантує оплату витрат по сертифікації фахівця

та інспекційному контролю за його діяльністю протягом терміну дії

сертифіката.

Керівник організації ____________________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Головний бухгалтер ____________________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Кандидат на сертифікацію ____________________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

Примітки: 1. Якщо кандидат може контролювати усі види продукції,

що застосовуються в даному виробничому секторі, то

вказується основний метал і зварні з'єднання.

2. Якщо кандидат може контролювати окремі види

продукції, що застосовуються в даному виробничому

секторі, то перераховуються ці види продукції

(наприклад: литво, труби і т.п.).

Додаток N 3

до Порядку сертифікації персоналу

з неруйнівного контролю

Комітет по нагляду за охороною праці

Орган із сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

___________________________________________________

(назва атестаційного центру)

___________________________________________________

(номер і назва дозвільного документа)

Сертифікат

N_________

Даний сертифікат засвідчує, що ___________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________ ________________________ ____________________

(дата народження) (місце народження) (особистий підпис)

відповідно до Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю

ДНАОП 0.00-1.27-97 з урахуванням вимог EN473 атестований як

фахівець з _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________