П О С Т А Н О В А

від 1 серпня 1992 р. № 442

ДНАОП 0.05-8.04-92

Про Порядок проведення атестації

робочих місць за умовами праці

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет

Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації робочих місць за умо-

вами праці /додається/.

2. Установити, що відповідно до статті 13 Закону України "Про

пенсійне забезпечення" пенсії за віком на пільгових умовах за списками

№ 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають пра-

во на пільгове пенсійне забезпечення, затверджуваними Кабінетом

Міністрів України, а також пенсії, що можуть встановлюватися

підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам

інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці, призначаю-

ться за результатами атестації робочих місць.

Результати атестації використовуються підприємствами й

організаціями також для здійснення пільг і компенсацій, передбачених

чинним законодавством.

3. Керівникам підприємств та організацій незалежно від форм

власності й господарювання провести атестацію робочих місць, визначити

за її результатами перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій

і посад з пільговим пенсійним забезпеченням та ознайомити з ним трудя-

щих.

4. Міністерству праці разом з Міністерством охорони здоров'я роз-

робити у місячний строк методичні рекомендації для проведення

атестації робочих місць за умовами праці.

Надати Міністерству праці право давати роз'яснення щодо порядку

атестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров'я здійснювати

методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки умов праці.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА

Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 серпня 1992 р. № 442

П О Р Я Д О К

проведення атестації робочих місць за

умовами праці

1. Атестація робочих місць за умовами праці /надалі - атестація/

проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм

власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване

обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і

небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на

стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в

майбутньому.

2. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між вла-

сником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі

реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне

забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

3. Атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними

рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами

праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.

4. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повнова-

ження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки,

передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5

років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації

покладається на керівника підприємства, організації.

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і

характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу,

профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного орга-

ну, органів Державної експертизи умов праці з участю установ

санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

5. До проведення атестації можуть залучатися проектні та науко-

во-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок,

інспекції Держгідротехнагляду.

6. Атестація робочих місць передбачає:

установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов

праці;

санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища,

важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру

праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки

праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її ха-

рактеру за гігієнічною класифікацією;

обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із

шкідливими /особливо шкідливими/, важкими /особливо важкими/ умовами

праці;

визначення /підтвердження/ права працівників на пільгове пенсійне

забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з

пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих

на оптимізацію рівня гінієни, характеру і безпеки праці.

7. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середо-

вища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями

підприємств і організацій, атестованих органами Держстандарту і МОЗ за

списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці,

а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-

епідеміологічних станцій.

8. Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до

карти умов праці, форма якої затверджується Мінпраці разом з МОЗ.

9. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з

пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з

профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству,

організації і зберігається протягом 50 років.

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників,

професії та посади яких внесено до переліку.

10. Результати атестації використовуються при встановленні пенсій

за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок

підприємств та організацій, обгрунтованні пропозицій про внесення змін

і доповнень до списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і

показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також

для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працю-

ючих.

Клопотання підприємств та організацій про внесення змін і допов-

нень до списків № 1 і 2 після їх попереднього розгляду органами

Державної експертизи умов праці вносяться до Мінпраці, яке готує та

подає пропозиції до Кабінету Міністрів України.

11. Контроль за якістю проведення атестації, правильністю засто-

сування списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій посад і

показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, пільги і

компенсації, покладається на органи Державної експертизи умов праці.