ДНАОП 0.00-6.01-04. Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці України

від 12.07.2004 № 171

Порядок побудови, викладу та оформленнянормативно-правових актів з охорони праці

1. Загальні вимоги

1.1. Цей Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці (далі - Порядок) поширюються на правила, норми, регламенти, положення та інші нормативно-правові акти з охорони праці (далі – НПАОП), які затверджуються Держнаглядохоронпраці України. НПАОП, які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, також повинні відповідати вимогам, визначеним у Порядку проведення Державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 25.11.2002 № 102/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 25.11.2002 за № 915/7203.

При виданні до них додаються титульний аркуш, інформаційні дані та зміст, які оформлюються відповідно до розділів 2–4 цього Порядку.

1.2. Порядок побудови, викладу та оформлення інструкцій з охорони праці визначається Держнаглядохоронпраці України.

1.3. НПАОП мають складатись з таких структурних елементів:

титульний аркуш (включається до НПАОП при виданні);

інформаційні дані (включається до НПАОП при виданні);

зміст (включається до НПАОП при виданні);

загальні положення;

визначення термінів (за потреби);

позначення та скорочення (за потреби);

основна частина;

нормативні посилання (за потреби);

додатки (за потреби).

2. Титульний аркуш НПАОП

2.1. Титульний аркуш має містити такі реквізити:

Герб України;

назву спеціально уповноваженого центрального органу з нагляду за охороною праці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці);

слова „нормативно-правовий акт з охорони праці”;

позначення (шифр) НПАОП;

повну назву НПАОП;

назву міста та рік затвердження НПАОП.

2.2. Форма титульного аркуша наведена у додатку 1.

3. Інформаційні дані про НПАОП

3.1. При виданні НПАОП інформаційні дані розміщують, як правило, на звороті титульного аркуша (додаток 2).

3.2. Інформаційні данні повинні містити:

інформацію про організацію – розробника НПАОП;

назву управління або відділу Держнаглядохоронпраці України, яким внесено НПАОП на розгляд та затвердження;

інформацію про реєстрацію НПАОП в Мін'юсті України (у разі такої реєстрації);

перелік центральних органів виконавчої влади, з якими погоджено НПАОП;

відомості про НПАОП, замість яких розроблений цей нормативно-правовий акт і які втрачають чинність на території України, або зазначення "введено вперше", якщо цей документ розроблений вперше;

дату введення в дію НПАОП.

3.3. У нижньому правому куті на цій самій сторінці розміщуються гриф “Передрукування заборонено” та знак авторського захисту - © .

4. Зміст НПАОП

4.1. У змісті НПАОП мають бути наведені порядкові номери (позначення) та заголовки розділів, підрозділів, а також додатків із зазначенням нумерації сторінок.

4.2. Якщо НПАОП складається менше ніж з десяти сторінок, зміст може не подаватись.

5. Загальні положення НПАОП

У розділі "Загальні положення" визначаються галузь застосування та призначення (поширення) НПАОП, об'єкти розробки, сфера дії. Розділ розміщують на першій сторінці НПАОП і позначають цифрою "1".

Для визначення понять "галузь поширення", "об'єкт розробки", "сфера дії" використовуються формулювання, наведені в ДСТУ 1.5:2003.

6. Визначення термінів в НПАОП

Розділ "Визначення термінів" має містити в собі визначення, необхідні для уточнення або тлумачення нових термінів, що використані в НПАОП.

7. Позначення та скорочення

7.1. Розділ НПАОП "Позначення та скорочення" повинен містити в собі перелік позначень і скорочень, що застосовуються в НПАОП, і необхідні для розуміння НПАОП пояснення до наведених позначень та скорочень.

7.2. Позначення та скорочення з поясненнями розміщують у порядку подання їх за текстом НПАОП.

8. Основна частина НПАОП

8.1. В основній частині НПАОП повинні бути викладені як обов'язкові, так і рекомендовані вимоги з питань охорони праці залежно від об'єкта нормативного регулювання.

державний комітет україни з нагляду за охороною праці

нормативно-правовий акт з охорони праці

НПАОП 0.00–Х.ХХ–ХХ

(позначення (шифр) НПАОП)

___________________________________________________

(повна назва НПАОП)

___________________________________________________

Київ

рік затвердження

Додаток 2 до п. 3.1 Порядку побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці

Обов’язковий

Зразок оформлення інформаційних даних

1. розроблено:

(інформація про організацію-розробника)

2. ВНЕСЕНО:

(назва управління або відділу Держнаглядохоронпраці України, яким внесено НПАОП на розгляд та затвердження)

3. ЗАРЕЄСТРОВАНО:

(інформацію про реєстрацію в Мін'юсті (у разі такої реєстрації)

4. ПОГОДЖЕНО:

(перелік центральних органів виконавчої влади з якими погоджено НПАОП)

5. ВВЕДЕНО:

(відомості про НПАОП, замість яких розробляється цей нормативно-правовий акт і які втрачають чинність, або зазначення "введено вперше", якщо цей документ розробляється вперше)

6. ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ:

Додаток 3 до п. 11.1 Порядку побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці

Обов’язковий

Форма першої сторінки НПАОП

затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці України

Вільне місце (6??10 см) для запису

про реєстрацію

(повна назва НПАОП)

(текст НПАОП)