НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ДСТУ 1.5:2003

Видання офіційне

Київ

ДСТУ 1.5:2003

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

NATIONAL STANDARDIZATION. RULES OF LAY-OUT, FORMULATION, PRESENTATION AND REQUIREMENTS FOR CONTENTS OF NORMATIVE DOCUMENTS

(В текст документа внесено зміни згідно з ІПС №8-2004, ІПС №2-2006, ІПС №12-2007, ІПС №5-6-2010.)

Чинний від 2003-07-01

На заміну ДСТУ 1.5-93

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

РОЗРОБНИКИ: І. Аширова; О. Брянська; Є. Козир; Я. Юзьків, канд. техн. наук (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 травня 2003 р. № 85

3 Стандарт в частині правил побудови, викладання та оформлення нормативних документів відповідає: ISO/IEC Directives. Part 2: Rules for the structure and drafting of international Standards, fourth edition, 2001 (ISO/IEC Директиви. Частина 2. Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, четверта редакція, 2001);

ГОСТ 1.5-93 Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов (Правила проведення робіт з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та змісту стандартів). Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 1.5-93

Зміст

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ4

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ4

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ4

4 СТРУКТУРА СТАНДАРТУ6

4.1 Структурні елементи6

4.2 «Титульний аркуш»7

4.3 «Передмова»7

4.4 «Зміст»8

4.5 «Вступ»8

4.6 Назва стандарту9

4.7 «Сфера застосування»9

4.8 «Нормативні посилання»9

4.9 «Терміни та визначення понять»10

4.10 «Познаки та скорочення»10

4.11 «Вимоги до об'єкта стандартизації»11

4.12 «Додатки»11

4.13 «Бібліографічні дані»11

4.14 Поділ стандарту11

4.15 Заголовки та нумерування структурних елементів12

5 ВИКЛАДАННЯ СТАНДАРТУ13

5.1 Загальні положення13

5.2 Переліки14

5.3 Назви організацій і продукції та їх скорочення15

5.4 Таблиці15

5.5 Рисунки21

5.6 Формули21

5.7 Посилання22

5.8 Примітки23

5.9 Приклади24

5.10 Виноски24

5.11 Скорочення24

5.12 Умовні познаки24

5.13 Позначання фізичних величин та одиниць фізичних величин24

5.14 Числові значення25

6 ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ПОПРАВОК ДО СТАНДАРТУ ТА ЙОГО ПЕРЕВИДАННЯ26

6.1 Побудова, викладання й оформлення змін і поправок26

6.2 Оформлення стандарту в разі перевидання27

7 ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАННЯ СТАНДАРТУ27

7.1 Оформлення проекту стандарту27

7.2 Готування стандарту до видання28

7.3 Видання багатотомного стандарту29

7.4 Видання збірника стандартів30

8 ЗМІСТ СТАНДАРТІВ30

8.1 Зміст основоположних стандартів30

8.2 Зміст стандартів на продукцію, послуги31

8.3 Зміст стандартів на методи контролювання35

8.4 Зміст стандартів на процеси та послуги36

9 ПОЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ІНШИХ РІВНІВ ПРИЙМАННЯ37

9.1 Позначення національних стандартів37

9.2 Позначення інших нормативних документів37

ДОДАТОК А. ФОРМА ТИТУЛЬНОГО АРКУША НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ38

ДОДАТОК Б. СКЛАДАННЯ НАЗВИ СТАНДАРТУ40

ДОДАТОК В. ФОРМИ СТОРІНОК НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ42

ДОДАТОК Г. ПРИКЛАД НУМЕРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СТАНДАРТУ АБО ЙОГО ОКРЕМОЇ ЧАСТИНИ43

ДОДАТОК Д. ФОРМИ СТОРІНОК «ЗМІНИ» ДО СТАНДАРТУ Д.144

ДОДАТОК Е .ФОРМА АРКУША УХВАЛЕННЯ СТАНДАРТУ45

ДОДАТОК Ж. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ СТАНДАРТУ НА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИНАХ46

ДОДАТОК И. ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТУ «ПІДПИС» У ДОКУМЕНТАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ48

ДОДАТОК К Бібліографія48

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті визначено правила, як будувати, викладати положення та оформлювати національні стандарти, а також вимоги до їхнього змісту та рекомендації щодо внесення змін до них.

Цих правил треба дотримуватися, розробляючи інші нормативні документи національного рівня прийняття (кодексів усталеної практики, настанов, технічних умов тощо).

1.2 Положення цього стандарту можна поширювати на нормативні докуменіи інших видів і рівнів прийняття (ухвалювання).

1.3 Цей стандарт призначено для органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, які розробляють, експертують, перевіряють чи застосовують стандарти.

1.4 Оформлювати національний стандарт, як впровадження міжнародного (регіонального, національного іншої держави) стандарту потрібно, застосовуючи цей стандарт разом з ДСТУ 1.7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.3:1) Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов

ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів

ДСТУ 1.10: 1) Національна стандартизація. Державні класифікатори соціально-економічної інформації. Основні положення, правила розроблення, ведення та скасування

1) На розгляді.

ДСТУ 2568-94 Метрологія. Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 639-94 Коди назв мов

ДБН А 1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДК 004:2003 Український класифікатор нормативних документів

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (ЄСКД. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкувальних і графічних пристроях виведення ЕОМ)

ГОСТ 7.62-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Знаки для розмічання оригіналів та виправляння корект і пробних відбитків. Загальні вимоги)

ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы (Репрографія. Мікрографія. Документи для знімання. Загальні вимоги та норми)

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 1.1: вимога, міжнародний стандарт, настанова, національний стандарт, нормативний документ, об'єкт стандартизації, основоположний стандарт, перевидання, положення, поправка, проект стандарту, регіональний стандарт, стандарт, стандарт загальних технічних вимог, стандарт на методи випробування, стандарт на послугу, стандарт на продукцію, стандарт на процес, стандартизація, технічні умови.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. Відповідники застандартизованих у цьому розділі термінів англійською мовою наведено на підставі [1, 2].

3.1 комплекс стандартів

Сукупність взаємопов'язаних стандартів, що належать до певної сфери стандартизації та встановлюють взаємно узгоджені положення і (або) вимоги переважно до одного об'єкта стандартизації або до групи взаємопов'язаних об'єктів на підставі спільної призначеності

3.2 багаточастинний стандарт

Стандарт, що складається з двох чи більше частин, кожна з яких має своє позначення, характеризує певну ділянку об'єкта стандартизації і кожну з яких можна застосовувати як самостійний стандарт.

Примітка. Розподіл стандарту на частини визначають на підставі обсягу стандарту та доцільності подання його окремими документами.

3.3 багатотомний стандарт

Стандарт, опублікований у кількох томах (книгах)

3.4 структурний елемент (стандарту) (element, [1]) Складник вмісту стандарту

3.4.1 передній структурний елемент (preliminary element, [1])

Структурний елемент стандарту, який визначає його назву, представляє його зміст, вміст і побудову, пояснює його підґрунтя, розвиток і взаємозв'язки з іншими стандартами

Примітка. До передніх структурних елементів належать «Титульний аркуш», «Передмова». «Зміст» і «Вступ»

3.4.2 нормативний структурний елемент (normative element, [1])

Структурний елемент стандарту, в якому викладено положення чи вимоги щодо об'єкта стандартизації та подано інші відомості, потрібні для підтверджування відповідності об'єкта стандартизації певним нормам.

Примітка. Приклади нормативних структурних елементів див. у таблиці 2

3.4.2.1 загальний нормативний структурний елемент (genera! element, [1]) Структурний елемент, що містить загальні характеристики стандарту, але не містить положень чи

вимог щодо об'єкта стандартизації.

Примітка. До загальних нормативних структурних елементів належать «Назва». «Сфера застосування» та «Нормативні посилання»

3.4.2.2 технічний нормативний структурний елемент (technical element, [1]) Структурний елемент стандарту, у якому викладено положення чи вимоги щодо об'єкта стандартизації

3.4.3 додатковий структурний елемент (supplementary element, [1])

Структурний елемент стандарту, який містить додаткові відомості, що сприяють розумінню чи застосовуванню стандарту

3.4.4 довідковий структурний елемент (informative element, [1])

Структурний елемент стандарту, який містить довідкові відомості про стандарт, про об'єкт стандартизації, унаочнює положення чи вимоги стандарту тощо

3.5 передня частина стандарту

Сукупність передніх структурних елементів стандарту

3.6 основна частина стандарту

Сукупність структурних елементів стандарту, починаючи з «Назви» і закінчуючи «Бібліографічними даними»

3.7 зміст стандарту1 (matter, [2])

Сутність викладених у стандарті положень, вимог, рекомендацій тощо

3.8 зміст стандарту2; óглав стандарту (table of contents, [2])

Перелік заголовків структурних елементів стандарту з вказівками на сторінки їхнього розташовання

3.9 вміст стандарту (contents, [2])

Текстовий, графічний і табличний матеріал, вміщений до стандарту

3.10 рисунок (figure, [1])

Будь-який графічний матеріал (малюнок, кресленик, схема, діаграма тощо), який унаочнює положення чи вимогу стандарту

3.11 зміна до стандарту (amendment,[2])

Сукупність одночасно прийнятих часткових чи повних відмінностей положень і (або) строків дії чинного і зміненого стандартів

3.12 поправка до стандарту (corrigendum, [2])

Сукупність одночасно опублікованих відмінностей виправленого тексту стандарту від виданого з друкарськими помилками

3.13 строк (period, [2])

Установлений, визначений для кого-, чого-небудь проміжок часу

3.14 термін1 (date, [2])

Призначений, установлений момент, час виконання або настання чого-небудь

3.15 термін2 (term, [2])

Слово або словосполука, що означає чітко окреслене спеціальне поняття певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо [3]

3.16 безпека (safety1, [2])

Відсутність загрози життю, здоров'ю та майну людей, тваринам, рослинам, довкіллю, що перевищує допустимий ризик

3.17 безпечність (safety2, [2])

Властивість не становити і не створювати загрози життю, здоров'ю та майну людей, тваринам, рослинам, довкіллю.

4 СТРУКТУРА СТАНДАРТУ

4.1 Структурні елементи

4.1.1 Стандарт звичайно (таблиці 1 і 2) ділять на такі структурні елементи (за найвищим рівнем підпорядкованості):

1) елементи передньої частини:

— титульний аркуш;

— передмова;

— зміст;

— вступ;

2) елементи основної частини:

— назва;

— сфера застосування:

— нормативні посилання;

— терміни та визначення понять;

— познаки та скорочення;

— вимоги до об'єкта стандартизації;

— додатки;

— бібліографічні дані.

4.1.2 Національні стандарти обов'язково повинні мати структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмову», «Назву», «Сферу застосування», «Вимоги до об'єкта стандартизації», «Бібліографічні дані». Наявність решти структурних елементів зумовлює специфіка об'єкта стандартизації.

4.1.3 Структурні елементи «Терміни та визначення понять» і «Познаки та скорочення» можна об'єднувати під загальною назвою «Терміни, визначення понять, познаки та скорочення» тоді, коли обсяг кожного з цих структурних елементів не перевищує десяти позицій.

4.1.4 Назва структурного елемента «Вимоги до об'єкта стандартизації» — умовна. Залежно від виду стандарту (див. розділ 8) його ділять на конкретні структурні елементи (розділи, підрозділи тощо).