4.2.5 Повторюють всі операції починаючи з 4.1.4 по 4.1.31 цих Норм.

5 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1 Перед початком робіт виконують контроль якості кам'яних, гідроізоляційних та в'яжучих матеріалів.

5.2 У процесі виконання робіт контролюється правильність виконання технологічних операцій. Під час виконання робіт контролюють:

  • точність розмітки швів;
  • стан підготовлених поверхонь шва (рівність стінок, відсутність матеріалів руйнування тощо);
  • рівномірність і однорідність нанесення матеріалу ґрунтовки і мастики;
  • якість наплавлення гідроізоляції;
  • температуру нагрівання мастики і щебеневого матеріалу;
  • ступінь заповнення матеріалом шва;
  • якість ущільнення щебеневого матеріалу;
  • рівність поверхні шва.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

6.1 Вимоги безпеки

6.1.1 При приготуванні і використанні сумішей необхідно дотримуватись вимог безпеки згідно з РСТ УССР 1997, РСТ УССР 1998, ДНАОП-5.1.14-1.01.

6.1.2 Суміші і матеріали, які застосовуються для їх приготування, відповідають четвертому класу небезпечності за ступенем впливу на організм людини згідно з ГОСТ 12.1.005 і відносяться до речовин малонебезпечних згідно з ГОСТ 12.1.007. При попаданні на шкіру суміш викликає слабоподразнюючу дію. Канцерогенної та алергенної дії не мають.

6.1.3 При приготуванні та вкладанні суміші вміст шкідливих речовин (насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні) у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій, які регламентовані ГОСТ 12.1.005, контроль згідно з МУ 2568 та МУ 3119. Концентрація пилу не повинна перевищувати 6 мг/м3. Контроль показника проводити згідно з МУ 4436.

6.1.4 Визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі (насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні) проводиться згідно з РД 52.04.186. Гранично допустимі рівні в атмосферному повітрі регламентують згідно з ДСП 201 і ГОСТ 17.2.3.02.

6.1.5 Вихідні матеріали для суміші за показником сумарної питомої активності радіонуклідів повинні відповідати вимогам І-ІII класів відповідно до вимог ДБН В.1.4-0.01 та ДБН В.1.41.01 і мати сертифікат якості (відповідності) на радіаційну активність підприємства-виробника згідно з ДБН В.1.4-0.02. Контроль активності природних радіонуклідів здійснюється згідно з ДБН В.1.4-2.01.

6.1.6 Рівень шуму в робочій зоні повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 і ГОСТ 12.1.003. Його контроль здійснюють згідно з ГОСТ 12.1.050. Працюючі з рівнем шуму, який перевищує допустимий, повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.051.

6.1.7 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039. Контроль еквівалентних коригованих рівнів вібрації здійснюється відповідно до вимог ДСН 3.3.6.039.

6.1.8 При приготуванні і використанні сумішей щебенево-мастикових необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки згідно з ДСТУ 3273, НАПБ А.01.001, НАПБ В.01-048, ГОСТ 12.1.004.

6.1.9 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватись згідно з ДНАОП5.1.141.01 і ГОСТ 12.3.009.

6.1.10 Робітники, які займаються приготуванням і вкладанням сумішей повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26.

6.1.11 При виконанні робіт необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, а саме: приймати їжу лише у спеціальних приміщеннях, користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, приймати душ по закінченні зміни.

6.1.12 Забруднені мастикою руки необхідно протерти технічною ватою, змоченою керосином або дизпаливом, а потім вимити теплою водою з милом.

6.1.13 До самостійної роботи можуть допускатися особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктаж із вимог безпеки праці і навчання за спеціальністю.

6.1.14 Попередні і періодичні огляди персоналу, зайнятого на виробництві і вкладанні сумішей, повинні проводитись згідно з ДНАОП 0.03-4.02.

6.1.15 До початку виконання робіт з влаштування швів необхідно розробити організацію робіт, а для заміни конструкції деформаційних швів на існуючих мостах передбачити комплекс заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху згідно з ІНУВ.3.2-218-051.

6.2 Охорона довкілля

6.2.1 При зберіганні і транспортуванні компонентів сумішей необхідно дотримуватись вимог охорони довкілля згідно з ДСТУ 3868, ДСТУ 4044, ДСТУ 4148, ДСТУ Б В.2.7-32, ДСТУ Б В.2.7-75, ДСТУ Б В.2.7-79.

6.2.2 Накопичення, транспортування, знешкодження і поховання некондиції та інших відходів, які утворюються в процесі роботи, повинно здійснюватись на загальних підставах згідно з ДСанПіН 2.2.7.029.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ЦИХ НОРМАХ

ДБН В.1.4-0.01-97

СРББ. Основні положення

ДБН В.1.4-0.02-97

СРББ. Типові документи

ДБН В.1.4-1.01-97

СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.3-4-2000

Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-14-2006

Мости і труби. Правила проектування

ДСТУ 2735-94

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 3273-95

Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3760-98

Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ 3868-99

Паливо дизельне. Технічні умови

ДСТУ 4044-2001

Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ 4148-2003

Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-30-95

Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих гравійних основ та покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001

Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-74-98

Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98

Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-79-98

Будівельні матеріали. Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумнобутилкаучукові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94)

Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

РСТ УССР 1997-90

Роботи по приготуванню асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки

РСТ УССР 1998-90

Роботи по приготуванню дорожніх емульсій та паст. Вимоги безпеки

ДНАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ Держнаглядохоронпраці України №170 від 29.10.96р.)

ДНАОП 0.00-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

ДНАОП 5.1.14-1.01-96

Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства.

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Державні санітарні норми і правила. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСП 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.01-048-95/510

Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-технічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.050-86

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.051-87

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 103-76

Полоса стальная горячекатаная. Сортамент (Смуга стальна гарячого прокату. Сортамент)

ГОСТ 618-73

Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия (Фольга алюмінієва для технічних цілей. Технічні умови)

ГОСТ 10174-90

Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия (Прокладки для ущільнення пінополіурітанові для вікон і дверей. Технічні умови)

ГОСТ 11955-82

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 14098-91

Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры (З'єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції і розміри)

РД 52.04.186-89

Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Керівництво з контролю забруднення атмосфери)

ІНУВ.3.2-218-051-95

Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах

МУ 2568-82

Методические указания по измерению концентрации первичных алифатических аминов фотометрическим методом (Методичні вказівки по вимірюванню концентрації первинних аліфатичних амінів фотометричним методом)

МУ 3119-84

Методические указания по газохроматографическому определению предельных, непредельных и ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки по газохроматографічному визначенню насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів у повітрі робочої зони)

МУ 4436-87

Методические указания по измерению концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки по вимірюванню концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії)

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Шов деформаційний щебенево-мастиковий - це заповнений деформаційний шов, який влаштовують із суміші щебенево-мастикової гарячої.

ДОДАТОК В

(довідковий)

КОНСТРУКЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ШВА

Рисунок В.1 - Конструкція деформаційного шва

ДОДАТОК Г

(довідковий)

КОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДНОЇ ДЕТАЛІ

Назва марки

МКШ-1

Кількість марок на шви

1

позиції

Переріз, мм

Довжина,

мм

Кількість, шт

Маса, кг

Примітки

на марку

марок

на шви

однієї позиції

на марку

на шви

Ширина

Товщина

1

4200 ГОСТ103-76

1000

1

1

1

6,28

6,28

6,28

2

12А300С ДСТУ3760-98

60

10

10

0,053

0,53

0,53

Разом, кг

6,81

Зварних швів, кг (із розрахунку 1,2 % від маси конструкцій)

0,08

Всього маса марок, кг

6,89