Державнi будiвельнi норми України

----------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА НОРМ ТА ПРАВИЛ

ЗНИЖЕННЯ РIВНЯ IОНIЗУЮЧИХ ВИПРОМIНЮВАНЬ ПРИРОДНИХ

РАДIОНУКЛIДIВ В БУДIВНИЦТВI

Радiацiйний контроль

будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва

ДБН В.1.4-2.01-97

Видання офiцiйне

Державний комiтет України

у справах мiстобудування та архiтектури

Київ -1997

Розробленi:: Науково-виробничою фiрмою "РОСА" (Горiцький

О.В., к.т.н.; Сабалдир В.П., к.т.н,; Захарчук

М.I., iнж.; Кравченко Л.С., iнж.; Лiхтарьова

Т.М., iнж.),

Науковим центром радiацiйної медицини АМН України

(Лiхтарьов I.А. д.ф.-м.н.; Лось I.П., д.б.н.;

Романенко А.Ю., д.м,н.)

за участю

Мiнохорони здоров'я (Бобильова О.О., к.м.н.),

Держкоммiстобудування (Желудков Г.В., iнж.),

Мiнiстерства з надзвичайних ситуацiй (Пiнчук

В.Я., к.т.н.),

Академiї будiвництва (Величко В.О., к.т.н.;

Злобiн Г.К., iнж.; Лiвiйський О.М., д.т.н.),

НДI будiвельного виробництва Держкоммiстобуду-

вання (Полонська С.О., к.т.н.)

Внесенi i Вiддiлом державних нормативiв, стандартiв та

пiдготовленi до сертифiкацiї Держкоммiстобудування України

затвердження:

Затвердженi: Наказом Держкоммiстобудування України

вiд " 24 " липня 1997 р. 124 та введенi в дiю

----- -------

з " 1 " сiчня 1998 р.

----- -------

З введенням в дiю ДБН В.1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97, ДБН

В.1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97 втрачають чиннiсть РБН 356-91

"Положення про радiацiйний контроль на об'єктах будiвництва та

пiдприємствах будiндустрiї i будматерiалiв України".

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

----------------------------------------------------------------------

Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих ДБН В.1.4-2.04-97

випромiнювань природних радiонуклiдiв в

будiвництвi

Радiацiйний контроль Вводяться вперше

будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва

----------------------------------------------------------------------

1. Галузь застосування

1.1. Данi державнi будiвельнi норми встановлюють вимоги до ме-

тодiв, засобiв та порядку проведення радiацiйного контролю в

будiвництвi, на пiдприємствах будiндустрiї та будматерiалiв, вимоги до

суб'єктiв системи радiацiйного контролю.

1.2. Вимоги цих ДБН поширюються на всi види будiвництва, крiм

зазначених в п. 1.2 ДБН В.1.4-0.01

1.3. Дотримання цих норм є обов'язковим на територiї України для

всiх юридичних i фiзичних осiб, незалежно вiд форм власностi, що прий-

мають участь у проектуваннi, будiвництвi та експлуатацiї будинкiв i

споруд, а також виготовляють або постачають будiвельнi матерiали, ви-

роби та конструкцiї або здiйснюють контроль за будiвництвом та виго-

товленням вищезгаданої продукцiї.

1.4. Виконання вимог цих ДБН не пов'язане з безпекою працi

будiвельникiв, яка регламентується окремими нормами i правилами.

1.5. При розглядi випадкiв порушення вимог дiючих норм i правил

захисту населення вiд iонiзуючих випромiнювань необхiдно керуватись

цим нормативним документом та Нормами радiацiйної безпеки України

(НРБУ).

1.6. Всi вимоги цих ДБН є обов'язковими.

2. Нормативнi посилання

В цьому нормативному документi зробленi посилання на такi норми:

- ДБН В.1.4-0.01-97. Система норм та правил зниження рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi.

Основнi положення;

- ДБН В.1.4-0.02-97. Система норм та правил зниження рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi. Типовi

документи;

- ДБН В.1.4-1.01-97. Система норм та правил зниження рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi. Регла-

ментованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi.

3. Скорочення, термiни та визначення.

3.1. В даних нормах прийнятi такi скорочення:

РК - радiацiйний контроль;

РРО - разовi радiацiйнi обстеження;

С.2 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

СРО - систематичнi радiацiйнi обстеження;

ППД - потужнiсть поглиненої дози;

ЕРОА - середньорiчна еквiвалентна рiвноважна об'ємна

активнiсть радону;

IВ - iонiзуючi випромiнювання;

ПРН - природнi радiонуклiди;

А ефективна сумарна питома активнiсть ПРН;

еф

РП - радiацiйний паспорт.

3.2. Основнi термiни i визначення, якi використовуються у цих

ДБН, регламентованi НРБУ.

3.3. Застосованi в цих ДБН термiни "Разовi радiацiйнi обстеження"

i "Систематичнi радiацiйнi обстеження" мають такi визначення:

3.3.1. "Разовi радiацiйнi обстеження" (РРО). Система, яка перед-

бачає здiйснення радiацiйного контролю окремих об'єктiв (будинкiв,

споруд, партiй сировини та будiвельних матерiалiв) i видачу доку-

ментiв, якi пiдтверджують виконання (невиконання) вимог до норматив-

них рiвнiв радiацiйних параметрiв.

3.3.2. Систематичнi радiацiйнi обстеження" (СРО). Система, яка

передбачає:

а) постiйнi довгостроковi обстеження (об'єктiв одного або

декiлькох замовникiв в межах мiста, району, областi, регiону; об'єктiв

будiвництва, споруджених однiєю органiзацiєю; продукцiї одного

пiдприємства);

б) видачу документiв, якi пiдтверджують виконання (невиконання)

вимог до нормативних або (i) контрольних рiвнiв радiацiйних параметрiв;

в) постiйне ведення банку даних виконання обстежень з використан-

ням ЕОМ або ПЕОМ, їх обробку i аналiз;

г) розробку рекомендацiй замовникам вiдносно встановлення або

змiни контрольних рiвнiв радiацiйних параметрiв.

4. Загальнi положення

4.1. Радiацiйний контроль є однiєю iз ланок дiючого в Українi

контролю якостi будiвельної продукцiї, дотримання вимог до надiйностi

будiвель та споруд пiд час експлуатацiї та вимог до iнженерних дос-

лiджень в будiвництвi.

4.2. Вiдповiдальнiсть за додержання вимог цих ДБН покладається

на керiвникiв будiвельних органiзацiй, пiдприємств будiндустрiї i буд-

матерiалiв всiх форм власностi, незалежно вiд виробничої потужностi та

мiсця розташування (юридичної адреси).

4.3. За поставку будiвельним органiзацiям продукцiї, на яку пос-

тачальником виданi документи про радiацiйну якiсть, але вона не

вiдповiдає вимогам норм, матерiальну вiдповiдальнiсть несе керiвник

(власник) органiзацiї - постачальника, незалежно вiд того, де i як вiн

одержав поставлену продукцiю i якi документи про її радiацiйну якiсть

є в його розпорядженнi.

4.4. За поставку iндивiдуальним забудовникам, на яких не розпов-

сюджуються умови здiйснення радiацiйного контролю, продукцiї, що не

вiдповiдає вимогам норм вiдносно радiацiйних параметрiв i призводить

до перевищення встановлених радiацiйних нормативiв на об'єктi,

керiвник (власник) органiзацiї - постачальника може бути притягнений

до вiдповiдальностi у вiдповiдностi з Законодавством України.

С.3 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

4.5. Загальний нагляд за виконанням вимог цих ДБН здiйснюють

органи Держсаннагляду.

4.6. Об'єкти радiацiйного контролю у вiдповiдностi з вимогами

п.8.3. ДБН В. 1.4-0.01 подiляються на такi категорiї:

I - об'єкти обов'язкового радiацiйного контролю.

II - об'єкти рекомендованого радiацiйного контролю.

4.7. До I-ї категорiї вiдносяться:

4.7.1. Кар'єри сировини та будiвельних матерiалiв.

4.7.2. Територiї пiд забудову объектами 1-ї групи (п.5.1 ДБН

В.1.4-I.01).

4.7.3. Сировина та будiбельнi матерiали у вiдповiдностi з п.

6.1.1. цих ДБН.

4.7.4. Закiнченi будiвництвом об'єкти 1-ї та 3-ї груп (п.5.1.

ДБН В.1.4-1.01).

4.8. До 11-ї категорiї вiдносяться:

4.8.1. Лiсоповали.

4.8.2. Територiї пiд забудову об'єктами 3-ї групи (П.5.1. ДБН

В.1.4-1.01).

4.8.3. Будiвельнi вироби i конструкцiй.

4.8.4. Оздоблювальнi матерiали i вироби .

4.8.5. Iнженерне обладнання об'єктiв.

4.9. З метою пiдвищення рiвня якостi будiвництва необхiдно

здiйснювати експертизу проектної документацiї на виконання вимог норм

радiацiйної безпеки. В обов'язковому порядку експертизi пiдлягають ти-

повi проекти будiвель i споруд житлового, цивiльного та промислового

призначення I-ї групи (п. 5.1 ДБН В.1.4-1.01).

4.10. Цi норми регламентують вимоги до контролю об'єктiв 1-ї ка-

тегорiї.

4.11. До суб'єктiв системи радiацiйного контролю вiдносяться

такi державнi i приватнi юридичнi i фiзичнi особи:

а) дiяльнiсть яких регламентується Державною системою стандарти-

зацiї i нормування в будiвництвi (користувачi);

б) яким Законодавством надане право розробляти новi нормативнi

документи, а також доповнення або змiни до дiючих нормативних доку-

ментiв системи (розробники); в) яким надане право затверджувати норма-

тивнi документи, змiни або доповнення, до них, контролювати виконання

вимог нормативних документiв (органи керування системою).

4.12. Радiацiйний контроль якостi об'єктiв здiйснюють служби

радiацiйного контролю (РК). Вимоги до систем i служб радiацiйного кон-

тролю наведенi в роздiлi 5 i роздiлах 1 i 2 Посiбника до цих ДБН.

4.13. Цей нормативний документ регламентує вимоги до методiв,

засобiв i порядку проведення обов'язкового радiацiйного контролю у

вiдповiдностi до роздiлiв 6.7.8.

5. Системи i служби радiацiйного контролю

5.1. Системи радiацiйного контролю

5.1.1. Радiацiйний контроль в будiвництвi дозволяється здiйснюва-

ти згiдно систем, регламентованих цим нормативним документом

(п.п.З.З.1 та 3.3.2).

С.4 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

5.1.2. Службам радiацiйного контролю дозволяється використовува-

ти одночасно обидвi системи з обов'язковою окремою їх реєстрацiєю в

органах Держсаннагляду i дотриманням вимог нормативних документiв що-

до оплати виконуваних робiт.

5.1.3. При виборi системи радiацiйного контролю службам

радiацiйного контролю рекомендується користуватись критерiями, наведе-

ними в роздiлi 1 Посiбника до цих ДБН.

5.1.4. Системи радiацiйного контролю реєструються органами Дер-

жсаннагляду тiльки при умовi виконання всiх вимог цих ДБН.

5.2. Служби радiацiйного контролю

5.2.1. Радiацiйний контроль в будiвництвi на територiї України

можуть виконувати державнi i приватнi контрольнi служби: лабораторiї,

вiддiли, лабораторнi центри (комплекси) у складi державних i приват-

них органiзацiй i пiдприємств, а також окремi лабораторiї, лабораторнi

центри (комплекси), якi мають статус державного або приватного

пiдприємства i акредитованi Держстандартом або МОЗ України вiдповiдно

дiючому порядку.

5.2.2. Встановлюються такi ранги служб радiацiйного контролю:

5.2.2.1. I - Лабораторiї радiацiйного контролю, якi здiйснюють

систематичнi радiацiйнi обстеження.

5.2.2.2. II - Лабораторiї радiацiйного контролю, якi здiйснюють

разовi радiацiйнi обстеження.

5.2.2.3. III - Пости радiацiйного контролю.

5.2.3. Рекомендацiї щодо створення та функцiонування служб

радiацiйного контролю в будiвництвi наведенi в роздiлi 2 Посiбника до

цих ДБН.

5.2.4. Незалежно вiд Пiдпорядкованостi i рангу всi вимiрюючi сис-

теми служб радiацiйного контролю в обов'язковому порядку повиннi:

- пройти акредитацiю в Держстандартi або МОЗ України вiдповiдно

дiючому законодавству;

- мати протокол зiставлення, який забезпечує єднiсть вимiрiв

регламентованих радiацiйних параметрiв в будiвництвi на територiї

України.

Протокол зiставлення дає право на проведення радiацiйного контро-

лю тiльки в тому випадку, коли результати зiставлення залишаються все-

рединi "iнтервалу допустимостi".

5.2.5. Протоколи зiставлення видають лише органiзацiї, якi мають

дозвiл МОЗ України чи Держстандарту України. Встановлюється наступний

порядок видачi протоколу зiставлення єдностi вимiрiв регламентованих

радiацiйних параметрiв (Додаток 1 до ДБН В, 1.4-0.02):

5.2.5.1. Регiональним лабораторiям 1-го рангу - Науковим центром

радiацiйної медицини (НЦРМ) АМН або Держстандартом України;

5.2.5.2. Лабораторiям I-го та II-го рангiв - регiональними лабо-

раторiями 1-го рангу, яким МОЗ або Держстандартом України надано таке

право;

5.2.5.3 Постам радiацiйного контролю - Лабораторiями I-го i II-го

рангiв.

6. Радiацiйний контроль сировини та будiвельних

матерiалiв

6.1. Загальнi положення

При визначеннi номенклатури сировини i будiвельних

С.5 ДБН В.1.4-2.04-97

----------------------------------------------------------------------

матерiалiв, якi пiдлягають обов'язковому радiацiйному контролю, необ-

хiдно керуватись вимогами п.4.7 цих ДБН.

6.1.1. Обов'язковому радiацiйному контролю в будiвництвi пiдля-

гають такi види сировини i будiвельних матерiалiв:

6.1.1.1. Природного походження - пiски i глини всiх видiв,

гравiй, крейда, сланцi, вода технiчна.

6.1.1.2. Промислового виробництва - штучнi заповнювачi всiх

видiв, в т.ч щебiнь всiх видiв, в'яжучi всiх видiв, арматурна i кон-

струкцiйна сталь.

6.1.1.3. Вiдходи промислового виробництва - шлаки, золи, шлами,

пуста порода та iншi.

6.1.2. Необхiднiсть проведення радiацiйного контролю конкретно-

го виду сировини чи матерiалу може також бути встановлена нормативним