Державнi будiвельнi норми України

----------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА НОРМ ТА ПРАВИЛ

ЗНИЖЕННЯ РIВНЯ IОНIЗУЮЧИХ ВИПРОМIНЮВАНЬ

ПРИРОДНИХ РАДIОНУКЛIДIВ В БУДIВНИЦТВI

Типовi документи

ДБН В.1.4-0.02-97

Видання офiцiйне

Державний комiтет України

у справах мiстобудування та архiтектури

Київ -1997

Розробленi:: Науково-виробничою фiрмою "РОСА" (Горiцький О.В.,

к.т.н.; Сабалдир В.П., к.т.н.; Захарчук М.I., iнж.;

Кравченко Л.С., iнж.; Лiхтарьова Т.М., iнж.),

Науковим центром радiацiйної медицини АМН

України (Лiхтарьов I.А д.ф.-м.н.; Лось I.П., д.б.н.;

Романенко А.Ю. д.м.н.)

за участю

Мiнохорони здоров'я (Бобильова О.О., к.м.н.),

ДержкоммiстобуДування (Желудков Г.В., iнж.),

Мiнiстерства з надзвичайних ситуацiй (Пiнчук В.Я.,

к.т.н.),

Академiї будiвництва (Величко В.О. к.т.н.; Лiвiйський

О.М., д.т.н,),

НДI будiвельного виробництва Держкоммiстобуду-

вання (Полонська С.О., к.т.н.)

Внесенi i Вiддiлом державних нормативiв, стандартiв та

пiдготовленi до сертифiкацiї Держкоммiстобудування України

затвердження:

Затвердженi; Наказом Держкоммiстобудування України

вiд " 24 " липня 1997 р. 124 та введенi в дiю

---- ------

з " 1 " сiчня 1998 р.

--- ------

З введенням в дiю ДБН В.1.4-0.01-97, ДБН В. 1.4-0.02-97, ДБН

В.1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97 втрачають чиннiсть РБН 356-91

"Положення про радiацiйний контроль на об'єктах будiвництва та

пiдприємствах будiндустрiї i будматерiалiв України".

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

----------------------------------------------------------------------

Система норм та правил зниження iонiзуючих ДБН В.1.4-0.02-97

випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi

Типовi документи. Вводяться вперше

----------------------------------------------------------------------

1.ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1.Данi державнi будiвельнi норми встановлюють вимоги до

типових документiв, що використовуються в Системi норм та правил

зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в

будiвництвi пiд час проведення радiацiйного контролю сировини,

будiвельних матерiалiв, виробiв, конструкцiй та об'єктiв будiвництва.

1.2. Дотримання цих норм є обов'язковим на територiї України для

всiх юридичних та фiзичних осiб, незалежно вiд форм власностi, що

приймають участь у проектуваннi, будiвництвi та експлуатацiї будинкiв

i споруд, а також виготовляють будiвельнi матерiали, вироби та

конструкцiї або здiйснюють контроль за будiвництвом та виготовленням

вищезгаданої продукцiї.

2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

В цих ДБН наведенi посилання на такi нормативнi документи;

ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм i правил зниження рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi.

Основнi положення.

ДБН В.1.4.-1.01-97 Система норм i правил зниження рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi.

Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi.

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм i правил зниження рiвня

iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi.

Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва.

3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Цi норми встановлюють форму та склад типових документiв, якi

застосовуються в межах, передбачених ДБН В.1.4-0.01. для контролю

регламентованих радiацiйних параметрiв, якi встановленi ДБН

В.1.4-1.01. методами та засобами, визначеними ДБН В.1.4-2.01 (додатки

1-9).

С.2 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 1

Обов"язковий

Штамп

----------------------------------------------------------------------

(Найменування органiзацiї, що проводила зiставлення)

ПРОТОКОЛ ЗIСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ВИМIРЮВАНЬ

по проведенню радiацiйного контролю сировини,

будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва

Виданий ______________________________________________________________

(Найменування органiзацiї, пiдприємства, що проводила

(проводило) радiацiйний контроль)

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

на пiдставi зiставлення результатiв вимiрювань експертною комiсiєю,

протокол ___ вiд "___"__________199 р.

Дата видачi: "___"__________199 р.

----------------------------------------------------------------------

| | Найменування робiт | Використаний |

|п/п| |------------------|

| | | прилад | метод |

|--------------------------------------------------------------------|

|1. |Вимiрювання потужностi поглиненої дози | | |

| |зовнiшнього гамма-випромiнювання (ППД), | | |

| | -1 | | |

| |мкГр х год | | |

|--------------------------------------------------------------------|

|2. |Визначення ефективної питомої активностi | | |

| |(А ) природних радiонуклiдiв (ПРН) в | | |

| | еф -1 | | |

| |будiвельних матерiалах, Бк х кг | | |

|--------------------------------------------------------------------|

|3. |Визначення еквiвалентної рiвноважної об'ємної| | |

| |активностi (ЕРОА) радону-222 (С ) в | | |

| | -3 Rn | | |

| |примiщеннях, Бк х м | | |

----------------------------------------------------------------------

Голова комiсiї

(посада) ________________________(П.I.Б.)

(пiдпис)

Секретар комiсiї

(посада) ________________________(П.I.Б.)

(пiдпис)

М.П.

С.3 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 2

Обов"язковий

Штамп

---------------------------------------------------------

(Найменування територiальної CEC, що видала радiацiй-

ний сертифiкат)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний лiкар

______________СЕС

-----------------

(пiдпис, П.I.Б.)

"__"__________ 199 р.

МП

РАДIАЦIЙНИЙ СЕРТИФIКАТ

Дата видачi

---------------------------------------------------------------

(дiйсний на протязi року з дня видачi)

Виданий

---------------------------------------------------------------

(найменування органiзацiї, що добуває та/або виробляє сировину

та будматерiали)

Дозвiл на постачання споживачам продукцiї в таких обсягах та якостi

----------------------------------------------------------------------

| N | Номенклатура | Обсяг | Клас |

|п/п|сировини та/або/ будматерiалiв* |використання |використання |

| |обов'язкового радiацiйного контролю | в рiк | |

| | (ОРК) | | |

| |згiдно з ДБН В.1.4-2.01-97 | | |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|--------------------------------------------------------------------|

| | | | |

----------------------------------------------------------------------

Клас використання продукцiї визначається з застосуванням методу:

----------------------------------------------------------------------

Тип приладу

----------------------------------------------------------------------

Дата проведення Держповiрки__________________________________

*Список асортименту наводиться пiдприємством, що добуває ( виробляє )

сировину та/або/ будiвельнi матерiали

Керiвник пiдприємства ___________ _____________

(пiдпис) (П.I.Б.)

М.П.

С.4 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 3

Рекомендований

Штамп

---------------------------------------------------------

(Найменування територiальної CEC)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний лiкар

______________СЕС

-----------------

(пiдпис, П.I.Б.)

"__"__________ 199 р.

МП

Реєстрацiйний ________

Номенклатура

сировини та (або) будматерiалiв*

обов'язкового радiацiйного контролю (ОРК)

згiдно з ДБН В.1.4-2.01-97,

що використовуються для виробництва

на пiдприємствi

-------------------------------------------------------------------

(найменування органiзацiї-споаживача)

---------------------------------------------------------------------

| п/п|Найменування сировини та (або) будматерiалу|Мета використання|

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1 | Пiсок | Будiвництво |

| | | об'єктiв |

|-------------------------------------------------------------------|

| 2 | Щебiнь | Конструкцiї |

|-------------------------------------------------------------------|

| | | |

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

* Список асортименту наводиться органiзацiєю-споживачем

Керiвник пiдприємства ___________ _______________

(пiдпис) (П.I.Б.)

М.П.

С.5 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 4

Обов"язковий

Штамп

пiдприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор______________________________

(органiзац. що провод, вимiр.)

______________________________

(пiдпис) (П.I.Б.)

"____"______________19 р.

М.П.

ПАСПОРТ

радiацiйної якостi сировини i будiвельного матерiалу

(дiйсний на протязi ____________ з дня видачi)

Виданий (кому) ___________ (адреса) ___________________________ .

Виданий (ким) ___________ (адреса) ___________________________ .

___________________________________________________________________

( лiцензiї, дата видачi)

Дата видачi _______________ Метод вимiру _______________________ .

Тип приладу ____________ Дата проведення Держповiрки____________ .

----------------------------------------------------------------------

| | Назва | Радiй-226,|Торiй-232,|Калiй-40, |А |Клас |

|п/п|сировини| -1| -1| -1| еф -1| |

| |i будма-| Бк х кг |Бк х кг |Бк х кг |Бк х кг |застосуван-|

| |терiалу | | | | | ня |

|--------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------|

| | Середнє | |

----------------------------------------------------------------------

Класифiкацiя за класами застосування

-1

1 клас (А <370 Бк х кг ) - всi види будiвництва без обмежень.

еф

-1

2 клас (А <740 Бк х кг ) - для об'єктiв промислового,

еф

господарського i дорожнього призначення , де перебування людей

складає менше 1700 год. на рiк.

-1

3 клас (А <1350 Бк х кг ) - для окремих iзольованих об'єктiв

еф

чи споруд, об'єктiв промислового i дорожнього призначення, якi

практично не пов'язанi з перебуванням людей.

Зав. лабораторiєю ____________________ __________________

радiацiйного контролю (пiдпис) (П.I.Б.)

Iнженер- дозиметрист ____________________ ___________________

(пiдпис) (П.I.Б.)

25

С.6 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 5

Рекомендований

Звiт

служби радiацiйного контролю в будiвництвi за _______ рiк.

___________________________________________________________________

(найменування пiдприємства)

1. Звiт за вимiрюваннями ефективної питомої активностi (Аеф)

ПРН в будiвельних матерiалах за ______ рiк.

----------------------------------------------------------------------

| | |Мiсце вiдбору,| Кiлькiсть | Середнє | Кiлькiсть |

| | | | | -1 | |

|п/п |Матерiал |виготовлювач |проб на рiк |А ,Бкхкг | проб з |

| | | | | еф | -1|

| | | | | |Аеф>370 Бкхкг |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|--------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |

----------------------------------------------------------------------

2. Звiт за результатами вимiрювань потужностi поглинутої дози (ППД)

зовнiшнього гамма-випромiнювання на об'єктах будiвництва за_____ рiк.

----------------------------------------------------------------------

| | | Середнє | Кiлькiсть | Кiлькiсть |

| | Мiсце | значення ППД | вимiрювань | вимiрювань |

| п/п | вимiрювання | на об'єктi, | ППД>0,264 | ППД>0,44 |

| | | -1 | -1 | -1|

| | | мкГрхгод | мкГрхгод | мкГрхгод |

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|--------------------------------------------------------------------|

| | | | | |

----------------------------------------------------------------------

3. Звiт за вимiрюваннями еквiвалентної рiвноважної об'ємної

активностi (ЕРОА) радону в примiщеннях за________рiк.

----------------------------------------------------------------------

| |Мiсце | | |Середнє |Кiлькiсть |

| |проведення|Найменування|Кiлькiсть |значення |вимiрювань |

| п/п |вимiрювань| об'єкту |вимiрювань |ЕРОА радону |ЕРОА, що |

| | (адреса) | | | |перевищують |

| | | | | | -3 |

| | | | | |50 Бкхм ,в %|

|--------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|--------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |

----------------------------------------------------------------------

Вимiрювання проведенi приладом ___________. Зав. ___________

(Тип приладу)

Дата проведення Держповiрки "____" ______________ 19 року.

Метод вимiрювання_________________________________________

Керiвник пiдприємства _______________ _____________

(Пiдпис) (П.I.Б.)

М.П.

С.7 ДБН В.1.4-0.02-97

----------------------------------------------------------------------

Додаток 6

Обов"язковий

Штамп

пiдприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор______________________________

(органiзац. що провод, вимiр.)

______________________________

(пiдпис) (П.I.Б.)

"____"______________19 р.

М.П.

АКТ

за результатами вимiрювання потужностi поглинутої

дози (ППД) зовнiшнього гамма-випромiнювання в

примiщеннях на об'єктi

_____________________________________________________________________

(найменування об'єкту обстеження)

_____________________________________________________________________

(найменування органiзацiї, що проводила вимiрювання)

Дата проведения вимiрювань"____"________________19____р.

Тип приладу ___________ Дата проведення Держповiрки _________

----------------------------------------------------------------------