НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

Система норм та правил зниження іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві.

Типові документи.

 

ДБН В. 1.4-0.02-97

Вводяться     вперше

 

Розроблені:

Науково-виробничою фірмою "РОСА" (Горіцький О. В,, к.т.н.; Сабалдир В. П., к.т.н.; Захарчук М.І., інж.; Кравченко Л.С., інж.; Ліхтарьова Т.М., інж.), Науковим центром радіаційної медицини АМН України (Ліхтарьов І.А., д,ф.-м.н.; Лось Т.П., д.б.н.; Романенко А.Ю., д.м.н.) за участю Мінохорони здоров'я (Бобильова О. О., к.м.н.), Держкоммістобудування (Желудков Г.В., інж.), Міністерства з надзвичайних ситуацій (Пінчук В.Я., К.Т.Н.),

Академії будівництва (Величко В. О., к.т.н.; Лівінський О.М., д.т.н,), НДІ будівельного виробництва Держкоммістобудування (Полонська С.О., к.т.н,)

Внесені і підготовлені до затвердження :

Відділом державних нормативів, стандартів та сертифікації Держкоммістобудування України

Затверджені:

Наказом Держкоммістобудування України

від " 24   "       липня    1997 р. № 124 та введені в дію з    "   1   "      січня          1998 р.

З введенням в дію ДБН В. 1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97, ДБН В. 1.4-1.01-97, ДБН В. 1.4-2.01-97 втрачають чинність РБН 356-91 "Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України".

ЗМІСТ

1.   ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2.   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Додаток 1. Протокол зіставлення результатів вимірювань

Додаток  2.    Радіаційний   сертифікат  служби  радіаційного контролю вбудівництві.

Додаток 3.  Реєстрація номенклатури видів сировини та  (або)  будматеріалів

обов'язкового радіаційного контролю

Додаток 4. Паспорт радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу.

Додаток 5. Звіт служби радіаційного контролю в будівництві

Додаток 6. Акт за результатами вимірювання потужності поглинутої дози(ППД) в приміщеннях

Додаток   7.   Акт   за   результатами   вимірювань   еквівалентної   рівноважної

об'ємної активності (ЕРОА) радону в повітрі приміщеннь

Додаток   8.   Акт   за   результатами   проведення   позавідомчого   вибіркового

контролю (ПВК) органами Держнагляду,

Додаток 9. Дозвіл на поставку споживачам сировини та/або/ будматеріалів.

 

1.   ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1,1..Дані державні будівельні норми встановлюють вимоги до типових документів, що використовуються в Системі норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві під час проведення радіаційного контролю сировини, будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та об'єктів будівництва.

1.2. Дотримання цих норм є обов'язковим на території України для всіх юридичних та фізичних осіб, незалежно від форм власності, що приймають участь у проектуванні, будівництві та експлуатації будинків і споруд, а також виготовляють будівельні матеріали, вироби та конструкції або здійснюють контроль за будівництвом та виготовленням вищезгаданої продукції.

 

2.   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих ДБН наведені посилання на такі нормативні документи:

ДБН В. 1.4-0.01-97 Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві, Основні положення.

ДБН В.1.4.-1.01-97 Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві, Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні,

ДБН В. 1.4-2.01-97 Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва,

 

3.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці норми встановлюють форму та склад типових документів, які застосовуються в межах, передбачених ДБН В.1.4-0.01, для контролю регламентованих радіаційних параметрів, які встановлені ДБН В. 1.4-1.01, методами та засобами, визначеними ДБН В. 1.4-2.01 (додатки 1-9).

 Додаток 1 Обов'язковий

Штамп

(Найменування організації, що проводила зіставлення)

ПРОТОКОЛ ЗІСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

по проведенню радіаційного контролю сировини, будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

Виданий      ____________________________________________________________________

(Найменування організації, підприємства, що проводила (проводило) радіаційний контроль)

на підставі зіставлення результатів вимірювань експертною комісією, протокол №_   _ від "_  _"_                                   _199    р,

Дата видачі: "      "                 199    р,

 

№. п/п

Найменування робіт

Використаний

 

 

прилад

метод

1,

Вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання (ППД), мкГр х год-1

 

 

2.

Визначення ефективної питомої активності (Аеф) природних радіонуклідів (ПРН) в будівельних матеріалах, Бк х кг-1

 

 

3.

Визначення еквівалентної рівноважної об'ємної активності (ЕРОА) радону-222 (СRn) в приміщеннях, Бк х м-3

 

 

Голова комісії

(посада)                                                                                                       (П.І.Б.)

(підпис)

Секретар комісії (посада)___________________________________________________ (П.І.Б.)

(підпис) М.П.

 

Додаток 2 Обов'язковий

Штамп

(Найменування територіальної CEС, що видала радіаційний сертифікат)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний  лікар

___________________ СЕС

__________________         (підпис П.І.Б.)

"     "                          199  p.

                                            МП

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Дата видачі

(дійсний на протязі року з дня видачі)

Виданий

(Найменування організації, що добуває:та/або виробляє сировину та будматеріали)

Дозвіл на постачання споживачам продукції в таких обсягах та якості

 

№ п/п

Номенклатура сировини та/або/ будматеріалів* обов'язкового радіаційного контролю (ОРК)

згідно з ДБН В, 1.4-2, 01-97

Обсяг використання в рік

Клас використання

І

2

3

4

 

 

 

 

Клас використання продукції визначається з застосуванням методу:

Тип приладу Дата проведення Держповірки

* Список асортименту наводиться підприємством, що добуває (виробляє) сировину та/або/ будівельні матеріали

Керівник підприємства

(підпис)                                                (П.І.Б.)

М.П.

Додаток 3 Рекомендований

Штамп

{Найменування територіальної СЕС)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний  лікар

                                  СЕС

(підпис)                           (П.І.Б.)

"         "        199  р.

 

МП

Реєстраційний №

Номенклатура

сировини та (або) будматеріалів* обов'язкового радіаційного контролю (ОРК)

згідно з ДБН В. 1.4-2.01-97, що використовуються для виробництва

на підприємстві

(найменування організації-споживача)

 

№ п/п

Найменування сировини та (або)

будматеріалу

Мета використання

1

2

3

1

Пісок

Будівництво об'єктів

2

Щебінь

Конструкції

 

 

 

Список асортименту наводиться організацією-споживачем

Керівник підприємства                                                                                                  

(підпис)                                              (П.І.Б.)

М.П.

 

Додаток 4 Обов'язковий

Штамп підприємства

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор

(організац. що провод, вимір.)

(підпис)                          (п.і.б.)

"__ ".___________ 19       р.

М.П.

ПАСПОРТ

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу (дійсний на протязі________________ з дня видачі)

Виданий (кому)_________________ (адреса)________________________________

Виданий (ким) _________________ (адреса)_________________________________

(№ ліцензії, дата видачі)

. Дата видачі__________________ Метод виміру________________________________

Тип приладу_______________ Дата проведення Держповірки_______________________

 

№ п/п

Назва сировини і будматеріалу

Радій-226, Бк х кг-1

Торій-232, Бк х кг-1

Калій- 40, Бк х кг-1

Аеф, Бк х кг-1

Клас застосування

 

 

 

 

 

 

 

 

Середнє

 

Класифікація за класами застосування

1 клас (Аеф≤370 Бк х кг-1) - всі види будівництва без обмежень.

2- клас (Аеф≤740 Бк х кг-1) для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення , де перебування людей складає менше 1700 год. на рік.

З клас (Аеф≤1350 Бк х кг-1) - для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей,

Зав. лабораторією

радіаційного контролю                       (підпис)                                                         (п.і.б.)

Інженер-дозиметрист    _________________________________                                                                             ___________________________

(підпис)                                                         (п.і.б.)

 

Додаток 5 Рекомендований

Звіт служби радіаційного контролю в будівництві за__________________ рік.

(найменування підприємства)

1. Звіт за вимірюваннями ефективної питомої активності (Аеф)  ПРН в будівельних матеріалах за                         рік.

 

№ п/п

Матеріал

Місце відбору, виготовлювач

Кількість проб на рік

Середнє Аеф, Бк х кг-1

Кількість проб з

Аеф>370 Бк х кг-1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

2. Звіт за результатами вимірювань потужності поглинутої дози (ППД) зовнішнього гамма-випромінювання на об'єктах будівництва за__________________ рік.

 

№ п/п

Місце вимірювання

Середнє значення ППД на об'єкті, мкГр х год-1

Кількість вимірювань ППД>0,264 мкГр х год-1

Кількість вимірювань ППД>0,44 мкГр х год-1

І

2

3

4

5

 

 

 

 

 

3. Звіт за вимірюваннями еквівалентної рівноважної об'ємної активності (ЕРОА) радону в приміщеннях за______________ рік.

№ п/п

Місце проведення вимірювань

(адреса)

Найменування об'єкту

Кількість вимірювань

Середнє значення

ЕРОА радону

Кількість вимірювань ЕРОА, що перевищують

50 Бк х м -3, в %

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Вимірювання проведені приладом                                           . Зав. №

(Тип приладу)

Дата проведення Держповірки                                                                             19     року.

Метод вимірювання

Керівник підприємства

(Підпис)                                                                (П.І.Б.)

м.п.

Додаток 6 Обов'язковий

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

(організац. що провод, вимір.)

(підпис)                           (П.І.Б.)

"___ "___________ 19     р.

М.П.

АКТ

за результатами вимірювання потужності поглинутої дози (ППД) зовнішнього гамма-випромінювання в

приміщеннях на об'єкті

(найменування об'єкту обстеження) (найменування організації, що проводила вимірювання)

Дата проведення вимірювань   "_"                                                  19   р

Тип  приладу                                       Дата проведення Держповірки

 

№ з/п

Місце вимірювання

ППД , мкГр х год-1

Примітка

1

2

3

4