Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних

радіонуклідів в будівництві Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В. 1.4-1.01-97

Вводяться вперше

Розроблені:Науково-виробничою фірмою "РОСА" (Горіцький O. В., к. т.н.; Сабалдир

В. П., к.т.н.), Науковим центром радіаційної медицини АМН України (Ліхтарьов LA. д.ф.-м.н,; Лось І. П., д.б.н.; Романенко А.Ю., д.м.н.) за участю Мінохорони здоров'я (Бобильова O. О., к.м.н.), Держкоммістобудування (Желудков Г. В., інж.), Міністерства з надзвичайних ситуацій (Пінчук В.Я., к.т.н.), Академії будівництва (Величко В. O. к.т.н.; Лівійський О.М., Д.Т.Н.),

НДІ будівельного виробництва Держкоммістобудування (Полонська C. О., к.т.н,)

Внесені і підготовлені до затвердження : Затверджені:

Відділом державних нормативів, стандартів та сертифікації Держкоммістобудування України

Наказом Держкоммістобудування Українивід " 24" липня 1997 р. № 124 та введені в дію з "1" січня 1998 р.

З введенням в дію ДБН В. 1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97, ДБН В. 1.4-1.01-97, ДБН В. 1.4-2.0197 втрачають чинність РБН 356-91 "Положення про радіаційний контроль на об’єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України".

ЗМІСТ

 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 3. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ДОПУСТИМІ РІВНІ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ
 6. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Дані державні будівельні норми встановлюють допустимі рівні радіаційних параметрів (ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів в сировині і будівельних матеріалах - A^; потужність поглиненої дози в повітрі приміщень - III ІД; середньорічна еквівалентна рівноважна

об'ємна активність радону 222Ялв повітрі приміщень - EPOA) в галузі будівництва,

 1. Вимоги цих норм розповсюджується на джерела іонізуючого випромінювання (даліДІВ)природних радіонуклідів при будівництві, капітальному ремонті,

реконструкції та експлуатації об'єктів житлово-цивільного, промислового та інших призначень, крім зазначених в п.1.2 ДБН В. 1.4-0.01.

 1. Вимоги цих ДБН не розповсюджуються на:
 • Дів, які використовуються в медицині для діагностики і терапії;
 • опромінення, яке пов'язане з природним радіаційним фоном.
  1. ДБН регламентує вимоги радіаційної безпеки на всі будівельні об'єкти, які вводяться в експлуатацію після надання чинності цьому документу.
  2. . Дотримання цих норм є обов'язковим на території України для всіх

юридичних та фізичних осіб, незалежно від форм власності, що приймають участь у проектуванні, будівництві та експлуатації будинків і споруд, а також виготовляють будівельні матеріали, вироби та конструкції або здійснюють контроль за будівництвом та виготовленням вищезгаданої продукції.

 1. Всі вимоги цих ДБН є обов'язковими.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих ДБН наведені посилання на ДБН В. 1.4-2.01-97 "Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінюваннь природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва".

 1. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  1. В даних нормах прийняті такі скорочення:

IB- іонізуючі випромінювання;

ДІВ - джерело іонізуючого випромінювання;

ПРН - природні радіонукліди;

PK- радіаційний контроль;

BPK- вхідний радіаційний контроль;

РРП - регламентовані радіаційні параметри;

ДР - допустимі рівні;

Аеф - ефективна сумарна питома активність ПРН;

ППД - потужність поглиненої дози;

EPOA- середньорічна еквівалентна рівноважна об'ємна активність радону;

РКПВ - радіаційний контроль в процесі виробництва; OPKO-

остаточний радіаційний контроль об'єкту.

 1. Основні терміни та визначення, які використовуються в цих ДБН, регламентовані в Нормах радіаційної безпеки України (НРБУ).
  1. Застосований в цих ДБН термін "Контрольні рівні радіаційних параметрів" має таке визначення - "рівні, які нижче нормативних значень. Вони встановлюються органами місцевого самоврядування за узгодженням з місцевими органами Держсаннагляду з метою покращення радіаційної якості об'єктів житлово-цивільного призначення",
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. Ці ДБН розроблені у відповідності до вимог НРБУ та ДБН В.1.4-2.01. Вони

встановлюють такі об'єкти нормування в будівництві:

 • регламентовані радіаційні параметри (РРП), загальну їх характеристику (вид і характер випромінювань, інші фізичні і хімічні властивості);
 • допустимі рівні (ДР) регламентованих радіаційних параметрів сировини, будівельних матеріалів та всередині об'єктів, які вводяться в експлуатацію.
  1. Регламентованими радіаційними параметрами в будівництві є:
   1. Ефективна сумарна питома активність (Аеф) природних радіонуклідів (ПРН) радію-226(226Ra), торію-232(232Th), калію-40(40K) в сировині та будівельних

матеріалах, яка вимірюється в Бкхкг" (Беккерель на кілограм) і визначається із виразу:

Аеф = ARa+ 1.31 Ать + 0,085 Ак ,Бк х кг-1,

де ARa, ATh, AK- питома активність 226Ra, 232гІЬі ^^^повідно;

1.31 і 0.085 -- вагові коефіцієнти по відношенню до 226Raдля 232гІЬі 40K, відповідно.

Аеф обмежує застосування сировини та будівельних матеріалів з підвищеним складом ПРН і використовується при вхідному радіаційному контролі (BPK).,

 1. Потужність поглиненої дози (I II ІД) в повітрі приміщень, яка вимірюється

в мкГр х год-1 (мікроГрей за годину).

ППД використовується при радіаційному контролі в процесі виробництва

(РКПВ) і при остаточному радіаційному контролі об'єкту (OPKO).

 1. Середньорічна еквівалентна рівноважна об'ємна активність (EPOA) радону - 222

(CRn), яка вимірюється в Бкхм-3 (Беккерель в кубічному метрі повітря приміщень). CRnвикористовується при остаточному радіаційному контролі об"єкту (OPKO),

 1. ДОПУСТИМІ РІВНІ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ
  1. Будівельні об'єкти на території У країни поділяються на такі групи:

—Група 1. Побудовані, реконструйовані та капітально відремонтовані об'єкти житлово-цивільного та промислового або іншого призначення при введенні їх в експлуатацію.

 • Група 2. Об'єкти житлово-цивільного та промислового або іншого призначення, які введені в експлуатацію до 01.01.1992 року.
 • Група 3. Об'єкти промислового та дорожнього призначення, де виключено тривале перебування людей, та будівництво шляхів в межах територій населених пунктів та зон перспективної забудови.
 • Група 4, Окремі ізольовані об'єкти або конструктиви об'єктів закриті

та відкриті промислового, господарського та дорожнього призначення (основи доріг, греблі, підземні споруди і т.д.), експлуатація яких практично не пов'язана з перебуванням людей, або які в межах населених пунктів вкриті шаром грунту або іншого матеріалу товщиною не менше, ніж 0,5 м.

 1. З урахуванням класифікації об'єктів, наведеної в п.5.1. допустимі рівні регламентованих радіаційних параметрів не повинні перевищувати величин, зазначених в таблиці 1.

Таблиця 1

Встановлюються такі допустимі числові значення (класи) A^ ПРН в будівельних матеріалах:

Аеф< 370 Бкхкг-1 (1клас) - будівельний матеріал може використовуватися для усіх видів будівництва без обмежень;

Аеф < 740 Бк х кг-1 (2клас) - будівельний матеріал може використовуватися для дорожнього та промислового будівництва;

Аеф < 1350 Бк х кг-1 (3клас) - будівельний матеріал може використовуватися для таких об'єктів:

 • промислового призначення, де виключається перебування людей;
 • дорожнього призначення поза населеними пунктами;

дорожнього призначення в межах населених пунктів за умовою покриття шаром грунту або іншого матеріалу товщиною не менше, ніж 0,5 м,

Для використання будівельних матеріалів з Аеф > 1350 Бк х кг-1 у всіх випадках необхідно одержати дозвіл Мінохоронздоров'я України.

 1. Допустимі рівні іонізуючого випромінювання на робочих місцях будівельників та робітників промисловості будівельних матеріалів (в неаварійному режимі роботи) не нормуються,

Якщо за технологією передбачається використання джерел іонізуючого випромінювання, на працюючих в робочій зоні розповсюджується дія Норм радіаційної безпеки України. В тих випадках, коли вплив джерела іонізуючого випромінювання повністю ліквідується технічними засобами і його рівні в робочій зоні не змінюються, допустимі рівні IB на робочих місцях не регламентуються.

 1. Контрольні рівні радіаційних параметрів встановлюються з метою зниження рівнів IB ПРН до показника нижче нормативного (таблиця 1), з урахуванням економічних та соціальних факторів.
 2. Контрольні рівні можуть бути встановлені, коли всі учасники будівництва (замовник, генпідрядник) мають можливість і бажання покращити радіаційну якість об'єктів.
 3. Контрольні рівні, можуть призначатись на основі довгострокового систематичного радіаційного моніторингу і аналізу його результатів,