ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ Основні положення проектування

ДБН В.2.5-74:2013

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2013

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ Основні положення проектування

ДБН В.2.5-74:2013

Видання офіційне

Київ

Мінрегіон України 2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ:

За участю:

Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут "УкрНДІводоканалпроект"

О. Оглобля, д-р техн. наук (науковий керівник), Г. Пархомович, О. Буланий, Г. Чепурна, В. Чванова, О. Гороховська, С. Краток, О. Куколь

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України"

(В. Прокопов, д-р мед. наук; О.Зоріна, канд. біолог. наук);

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

(В. Гончарук, д-р хім. наук; Н. Мєшкова-Клименко, д-р хім. наук; Д. Кучерук,

д-рхім. наук; Л. Мельник, канд. хім. наук; А. Кавицька, канд. техн. наук;

 1. Чернявська, канд. с.-г. наук; І. Єзловецька, канд. с.-г. наук);

Державна інспекція техногенної безпеки України (О. Євсеєнко, О. Гладишко,

 1. Мусійчук, С. Батечко);

ДП "Центр екологічних ініціатив" (О. Картавцев);

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (В. Ніжник, канд. техн. наук; О. Сізіков, канд. техн. наук; Р. Уханський);

ДП "Дніпроцивільпроект" (А. Самойленко, канд. техн. наук; Л. Самойленко, А. Саєнко);

ПАТ "Укрводпроект" (О. Дупляк, канд. техн. наук; С. Величко, канд. техн. наук); МКП "Хмельницькводоканал" (С. Міхалець, Ю.Таран, М. Кравчук);

ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва" (В. Сліпченко, канд. техн. наук);

КП "Вінницяоблводоканал" (А. Якіменко);

КП "Харківводоканал" (І. Корінько, д-р техн. наук; В. Вороненко, канд. техн. наук; А. Черняев, В. Яркін);

 1. ВНЕСЕНО:
 2. ПОГОДЖЕНО:

ТОВ "Торговельний дім "ЄВРОТРУБПЛАСТ" (І. Крупак, Р. Горчак, О. Козак)

Державна служба геології та надр України (лист-погодження № 11229/01/10-12 від 12.12.2012 р.);

Міністерство екології та природних ресурсів України (лист-погодження № 25118/17/10-12 від 24.12.2012 р.);

Державна санітарно-епідеміологічна служба України (лист-погодження № 05.01.16-7075/15-7818/22 від 26.12.2012 р.);

Державна інспекція техногенної безпеки України (лист-погодження № 36/2/9987 від 26.12.2012 р.);

4 ЗАТВЕРДЖЕНО

НАБРАННЯ

ЧИННОСТІ:

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (лист-погодження № 11792/0/6.2-4/6/12 від 26.12.2012 р.) накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 р. № 133 та від 28.08.2013 р.

№ 410

з 01-01-2014 р.

(втрачає чинність на території України СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения")

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

© Мінрегіон України, 2013

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять4
 4. Познаки та скорочення7
 5. Загальні положення7
 6. Розрахункові витрати водиівільні напори9
  1. Розрахункові витрати води 9
  2. Витрати води на пожежогасіння12
  3. Вільні напори18
 7. Джерела водопостачання19
 8. Схеми і системи водопостачання20
 9. Водозабірні споруди24
  1. Споруди для забору підземних вод24
  2. Споруди для забору поверхневих вод31
 10. Водопідготовка37
  1. Загальні положення37
  2. Освітлення та знебарвлення води37
  3. Барабанні сітчасті фільтри та мікрофільтри40
  4. Реагентне господарство40
  5. Змішувальні пристрої44
  6. Повітровідокремлювачі45
  7. Камери утворення пластівців осаду45
  8. Вертикальні відстійники 47
  9. Горизонтальні відстійники 49
  10. Освітлювачі зі зваженим осадом51
  11. Споруди для освітлення висококаламутних вод 53
  12. Швидкі фільтри53
  13. Крупнозернисті фільтри 60
  14. Фільтри з пінополістирольним завантаженням61
  15. Контактні освітлювачі63
  16. Повільні фільтри 66
  17. Контактні префільтри66
  18. Знезараження води67
  19. Видалення органічних речовин, присмаків та запахів 71
  20. Стабілізаційна обробка води72
  21. Знезалізнення води72
  22. Фторування води73
  23. Видалення з води марганцю, фтору, сірководню, бору та нітратів74
  24. Пом’якшення, опріснення та знесолення води 75
  25. Обробка промивних вод фільтрів і осадів споруд водопідготовки80
  26. Допоміжні приміщення споруд водопідготовки80
  27. Склади реагентів та фільтруючих матеріалів81
  28. Висотне розташування споруд водопідготовки84
 11. Насосні станції та установки 84
 12. Водоводи, водопровідні мережі та споруди на них88
 13. Резервуари для зберігання води у системах водопостачання103
  1. Загальні положення103
  2. Обладнання резервуарів ємкісних споруд105
  3. Пожежні резервуари та водойми106
 14. Розміщення обладнання, арматури та трубопроводів107
 15. Зони санітарної охорони109
  1. Загальні положення109
  2. Межі зон санітарної охорони111
  3. Основні водоохоронні та санітарні заходина території ЗСО113
 16. Електроустаткування, технологічний контроль, автоматизація і системи управління . . 116
  1. Загальні положення116
  2. Водозабірні споруди поверхневих і підземнихвод 117
  3. Насосні станції та установки 117
  4. Станції водопідготовки 119
  5. Водоводи і водопровідні мережі. Резервуари для зберігання води120
  6. Системи управління120
 17. Будівельні рішення і конструкції будівель та споруд123
  1. Генеральний план123
  2. Об’ємно-планувальні рішення 124
  3. Конструкції та матеріали125
  4. Розрахунок конструкцій127
  5. Антикорозійний захист будівельних конструкцій129
  6. Опалення і вентиляція 130
 18. Додаткові вимоги до систем водопостачання в особливих природних і

кліматичних умовах132

 1. Сейсмічні райони 132
  1. Підроблювані території134
  2. Просідаючі ґрунти137

Додаток А

Витрати води для благоустрою територій у населених пунктах і на підприємствах виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призначення 143

Додаток Б

Способи буріння та конструкції фільтрів водозабірних свердловин144

Додаток В

Випробування водозабірних свердловин146

Додаток Г

Стабілізаційна обробка води148

Додаток Д

Обробка промивних вод фільтрів і осаду станцій водопідготовки153

Додаток Е

Склад і зміст проекту санітарно-захисних зон водопровідних споруд

централізованого питного водопостачання160

Додаток Ж

Клас відповідальності і ступінь вогнестійкості будівель та споруд водопостачання ... 161 Додаток И

Внутрішнє облаштування приміщень162

Додаток К

Гідравлічний розрахунок трубопроводів165

Додаток Л

Бібліографія168

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ Основні положення проектування

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Основные положения проектирования

WATER SUPPLY. EXTERNAL NETWORKS AND CONSTRUCTIONS

Basic principles designings

Чинні від 2014-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Ці будівельні норми встановлюють основні вимоги до проектування нових систем і схем водопостачання населених пунктів, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішнього водопостачання населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств, будинків, інших об’єктів.
  2. Ці будівельні норми поширюються на проектування централізованих і нецентралізованих зовнішніх систем, мереж та споруд водопостачання населених пунктів, а також виробничих підприємств, для яких не встановлені особливі вимоги з проектування.
  3. Ці будівельні норми не поширюються на протипожежні вимоги до водопроводів підприємств, що виробляють, застосовують або зберігають вибухові речовини, та до водопроводів складів лісових матеріалів місткістю більше ніж 10000 м3, об’єктів нафтогазодобувної та нафтопереробної промисловості.
  4. Ці норми є обов’язковими для органів державного управління, контролю, експертизи, місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ, юридичних та фізичних осіб - суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та відомчої належності.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Нормах є посилання на такі документи:

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996р. №173, зареєстровано в Мін’юсті України 24.07.96 № 379/1404)

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 4631-88 Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения (Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Видання офіційне

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та транспортуванні хлору

НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений (Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд)

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН 360-92** Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН Б.1.1-15:2012 Склад, зміст генерального плану населеного пункту ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень

ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючихґрунтах.

Частина I. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина II.Будинкиіспорудина

просідаючих ґрунтах

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва ДБН В.1.1-12-2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи

ДБН В.2.1-10:2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-24-2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення

ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід і каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб

ДСТУ Б В.2.5-47:2010 (ГОСТ 12586.0-83, MOD) Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-48:2010 (ГОСТ 12586.1-83, MOD) Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Конструкція і розміри