НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

Зовнішні мережі та споруди

ТРУБОПРОВОДИ СТАЛЕВІ ПІДЗЕМНІ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО І ГАРЯЧОГО

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-30:2006

Київ

МІНБУД УКРАЇНИ

2006

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Проектний і науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню і комплексному благоустрою міст і селищ України" (ВАТ «УкрНДІінжнроект») та Державне підприємство "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій" (ДП "СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ")

РОЗРОБНИКИ: А.Ангелова, Н.Аракелян, С.Осадчук, В.Радченко, А.Сафаров, канд.хім.наук (керівник розробки)

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінбуду України від 22.12.2006 р. № 423

Чинний від 01.06.2007р.

3НА ЗАМІНУ ГОСТ 9.602-89 у частині захисту від корозії підземних сталевих водопроводів

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ6

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ6

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ11

4 СКОРОЧЕННЯ16

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ17

6 ЧИННИКИ ТА КРИТЕРІЇ НЕБЕЗПЕКИ КОРОЗІЇ18

7 ВИМОГИ ДО ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ20

7.1 Захисні покриття для трубопроводів систем холодного водопостачання20

7.2 Захист об'єктів системи гарячого водопостачання від зовнішньої корозії29

7.3 Захист об'єктів систем холодного і гарячого водопостачання від внутрішньої корозії31

8 ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ34

9 ВИМОГИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ СТРУМІВ ВИТОКУ НА ДЖЕРЕЛАХ БЛУКАЮЧИХ СТРУМІВ39

9.1 Електрифікований рейковий транспорт постійного струму39

9.2 Електрифікований рейковий транспорт змінного струму42

9.3 Лінії передачі енергії постійного струму системи "провід-земля"42

9.4 Промислові підприємства, що споживають постійний електричний струм у технологічних процесах43

9.5 Контроль за виконанням заходів щодо обмеження струмів витоку електрифікованого рейкового транспорту43

10 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ44

Додаток А

Визначення питомого електричного опору грунту в польових та лабораторних умовах і опору розтіканню струму анодних та захисних заземлень46

А.1 Визначення питомого електричного опору грунту в польових умовах46

A.2 Визначення питомого електричного опору ґрунту в лабораторних умовах47

А.3 Визначення опору розтіканню струму анодних та захисних заземлень50

Додаток Б

Визначення середньої густини катодного струму52

Б.1 Визначення середньої густини катодного струму в лабораторних умовах52

Б.2 Визначення густини катодного (знакозмінного, анодного) струму на підземних трубопроводах в польових умовах54

Додаток В

Вимірювання поляризаційних потенціалів підземних трубопроводів та різниці потенціалів "трубопровід – земля" і "рейка – земля" та потенціалу трубопроводу канального прокладання при електрохімічному захисті трубопроводів з розташуванням анодного заземлення в каналі58

В.1 Вимірювання поляризаційних потенціалів підземних трубопроводів58

В.2 Вимірювання різниці потенціалів „трубопровід-земля" (сумарного потенціалу підземного трубопроводу)61

В.3 Вимірювання різниці потенціалів „рейка-земля"61

B.4 Вимірювання потенціалу трубопроводу канального прокладання при електрохімічному захисті трубопроводів з розташуванням анодного заземлення в каналі62

Додаток Г

Методики визначення зміщення різниці потенціалів між підземною спорудою та електродом порівняння, необхідної тривалості вимірювань різниці потенціалів та ефективності захисту підземних споруд від корозії65

Г.1 Визначення зміщення різниці потенціалів між підземною спорудою та електродом порівняння65

Г.2 Методика визначення необхідної тривалості вимірювань різниці потенціалів "споруда – земля"66

Г.3 Методика визначення ефективності захисту (рівня захисту) та корозійної небезпеки трубопроводу за діаграмами зміщення потенціалів68

Додаток Д

Визначення небезпечної дії змінного струму70

Д.1 Визначення небезпечної дії змінного струму за зміщенням різниці потенціалів (основний критерій)70

Д.2 Визначення небезпечної дії змінного струму за середньою густиною змінного струму (додатковий критерій)72

Додаток Е

Визначення наявності блукаючих постійних струмів в землі для трубопроводів, що знову споруджуються, та виявлення переважаючого впливу джерела блукаючих струмів на підземну металеву споруду73

Е.1 Визначення наявності блукаючих постійних струмів в землі для трубопроводів, що знову споруджуються73

Е.2 Виявлення переважаючого впливу джерела блукаючих струмів на підземну металеву споруду74

Додаток Ж

Вимоги до ступеня очищення поверхні труб перед нанесенням захисних покриттів77

Додаток И

Контроль адгезії захисних покриттів78

И.1 Метод А. Контроль адгезії захисних покриттів на основі екструдованого поліетилену і полімерних стрічок78

И.2 Метод Б. Контроль адгезії захисних покриттів на основі бітумних мастик80

И.3 Метод В. Контроль адгезії захисних покриттів на основі термореактивних полімерів і лакофарбових матеріалів81

И.4 Метод Г. Визначення адгезії покриття до сталі після витримки у воді83

Додаток К

Контроль захисних покриттів за заданою міцністю при ударі86

Додаток Л

Метод визначення пенетрації (глибини вдавлювання)89

Додаток М

Визначення площі відшаровування захисних покриттів при катодній поляризації92

Додаток Н

Визначення перехідного електричного опору захисного покриття97

Н.1 Визначення перехідного опору захисного покриття методом "мокрого контакту"97

Н.2 Визначення перехідного опору покриття за допомогою комірок з порожнистих циліндрів100

Додаток П

Випробування захисного покриття на діелектричну суцільність105

Додаток Р

Вимоги до установок електрохімічного захисту, обладнання та матеріалів107

Додаток С

Бібліографія111

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБОПРОВОДИ СТАЛЕВІ ПІДЗЕМНІСИСТЕМ ХОЛОДНОГО І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Загальні вимоги до захисту від корозії

ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Общие требования к защите от коррозии

UNDERGROUND STEEL PIPELINES OF THE COLD AND HOT WATER-SUPPLY SYSTEMS

General requirements for corrosion protection

Чинний від 01.06.2007 p.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1Цей стандарт встановлює загальні вимоги до захисту від корозії зовнішньої та внутрішньої поверхні підземних трубопроводів систем холодного і гарячого водопостачання зі сталі вуглецевої конструкційної якісної (марки не вище 60) і звичайної якості при новому будівництві, реконструкції, ремонті і технічній експлуатації трубопроводів.

  1. Стандарт встановлює також вимоги по обмеженню витоків струмів з об'єктів, які є джерелами блукаючих струмів: електрифікованого рейкового транспорту, ліній передач енергії постійного струму за системою "провід-земля", промислових підприємств, які споживають постійний струм в технологічних цілях.
  2. Стандарт не поширюється на захист від корозії теплових мереж систем опалення та вентиляції, залізобетонних і чавунних споруд всіх призначень, а також на комунікації, що прокладають в скельних ґрунтах і водоймищах без заглиблення у дно.

1.4Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2651-94 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3291-95 ЄСЗКС. Методи оцінки біокорозійної активності ґрунтів і виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд

ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ВБН Д.3.1-33-24-01-99 Напірні трубопроводи зрошувальних систем і систем водопостачання. Організація і технологія будівництва

ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні. Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.048-89 ЕСЗКС. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов (Вироби технічні. Методи лабораторних випробувань на стійкість до дії плісневих грибів)

ГОСТ 9.049-91 ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов (Матеріали полімерні і їх компоненти. Методи лабораторних випробувань на стійкість до дії плісневих грибів)

ГОСТ 9.050-75 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов (Покриття лакофарбові. Методи лабораторних випробувань на стійкість до дії плісневих грибів)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (Покриття лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 9.403-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей (Покриття лакофарбові. Методи випробувань на стійкість до статичної дії рідин)

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (Організація навчання безпеки праці. Загальні положення)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарные гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарні гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности (Машини та механізми спеціальні для трубопровідного будівництва. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (Обладнання виробниче. Огородження захисні)

ГОСТ 12.3.005-75 (СТ СЭВ 3951-82) ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности (Виробництво покриттів металевих та неметалевих неорганічних. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности (Будівництво. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88) ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 411-77 Резина и клей. Метод определения прочности связи с металлом при отслаивании (Гума та клей. Метод визначення міцності зв'язку з металом при відшаровуванні)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий калібрований зі спеціальною обробкою поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2583-92 Батарея из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с солевым электролитом. Технические условия (Батарея з циліндричних марганцево-цинкових елементів з солевим електролітом. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4650-80 Пластмассы. Методы определения водопоглощения (Пластмаси. Методи визначення водопоглинання)

ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности пленок при ударе (Матеріали лакофарбові. Метод визначення міцності плівок за удару)

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних характеристик)

ГОСТ 5233-89 Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маятниковому прибору (Матеріали лакофарбові. Метод визначення твердості за маятниковим приладом)

ГОСТ 5346-78 Смазки пластичные. Методы определения пенетрации (Мастила пластичні. Методи визначення пенетрації)

ГОСТ 5494-95 Пудра алюминиевая. Технические условия (Пудра алюмінієва. Технічні умови)