Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці України

Державний нормативний акт

про охорону праці

ПРАВИЛА будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

(зі змінами та доповненнями)

Київ 1998

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено

Наказ

Держнаглядохоронпраці

26.05.94 № 51

ДНАОП 0.00-1.08-94

ПРАВИЛА будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

(зі змінами та доповненнями)

Обов’язкові для всіх міністерств, відомств, об’єднань, організацій,

підприємств (незалежно від їх відомчої належності

і форми власності), юридичних і фізичних осіб

Київ 1998

Розроблені:

Комітетом по нагляду за охороною праці України.

Внесені:

Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду.

Введені:

З набуттям чинності даних Правил втрачають силу на території України «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 18 жовтня 1988 року.

Згідно з рішенням наради від 28.11.91 представників технічних наглядів країн СНД і угоди від 19.05.92 про співпрацю і взаємодію між органами державного нагляду країн СНД про необхідність збереження єдності вимог до будови і виготовлення парових та водогрійних котлів, розділи 1–6 даних Правил аналогічні таким самим розділам «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», затверджених Держгіртехнаглядом Росії 28 травня 1993 року.

Редакційна комісія:

Г.О. Мокроусов (голова), О.Д. Ковальчук (заст. голови), Є.В. Лесняк, В.С. Котельников, М.А. Хапонен, Г.В. Мухопад, М.С. Лисяний, С.С. Ройтенберг, А.Л. Кобус, Ю.Г. Щоголєв, В.С. Букін, О.М. Чурилов, М.О. Нетребський

Відповідальні виконавці:

Г.О. Мокроусов, О.Д. Ковальчук, М.С. Лисяний, Ю.Г. Щоголєв, М.І. Петришак, Н.В. Бордуляк

З М І С Т

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування Правил і їх призначення

1.2. Нормативні посилання

1.3. Терміни і визначення

1.4. Відповідальність за порушення Правил

1.5. Котли і напівфабрикати, придбання яких здійснюється за кордоном

1.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

2. ПРОЕКТУВАННЯ

2.1. Розроблення проектів і їх затвердження

2.2. Зміна проектів котлів

3. КОНСТРУКЦІЯ

3.1. Загальні положення

3.2. Положення рівня води

3.3. Лази, лючки, кришки і топочні дверцята

3.4. Запобіжні пристрої топок і газоходів

3.5. Чавунні економайзери

3.6. Днища і трубні решітки

3.7. Зварні з’єднання, розміщення зварних швів і отворів

3.8. Криволінійні елементи

3.9. Вальцьовані з’єднання

3.10. Система продувки, випорожнення і дренажу

4. МАТЕРІАЛИ І НАПІВФАБРИКАТИ

4.1. Загальні положення

4.2. Сталеві напівфабрикати. Загальні вимоги

4.3. Листова сталь

4.4. Сталеві труби

4.5. Сталеві поковки, штамповки і прокат

4.6. Сталеві виливки

4.7. Кріплення

4.8. Чавунні виливки

4.9. Кольорові метали і сплави

4.10. Вимоги до сталей нових марок

5. ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖ, НАЛАГОДЖЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ

5.1. Загальні положення

5.2. Різання та деформування напівфабрикатів

5.3. Зварювання. Загальні положення

Зварювальні матеріали

Підготовка і складання деталей для зварювання

Атестація технології зварювання

Технологія зварювання

5.4. Термічна обробка

5.5. Контроль. Загальні положення

5.6. Візуальний і вимірювальний контроль

5.7. Радіографічний і ультразвуковий контроль

5.8. Капілярний і магнітопорошковий контроль

5.9. Контроль стилоскопіюванням

5.10. Вимірювання твердості

5.11. Контроль прогоном металевої кулі

5.12. Механічні випробування, металографічні дослідження і випробування на міжкристалітну корозію

5.13. Норми оцінки якості

5.14. Гідравлічні випробування

5.15. Виправлення дефектів у зварних з’єднаннях

5.16. Паспорт і маркування

6. АРМАТУРА, ПРИЛАДИ І ЖИВИЛЬНІ ПРИСТРОЇ

6.1. Загальні положення

6.2. Запобіжні пристрої

6.3. Покажчики рівня води

6.4. Манометри

6.5. Прилади для вимірювання температури

6.6. Запірна і регулююча арматура

6.7. Прилади безпеки

6.8. Живильні пристрої

7. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ КОТЛІВ

7.1. Загальні положення

7.2. Освітлення

7.3. Розміщення котлів і допоміжного устаткування

7.4. Площадки і сходи

7.5. Паливоподача і шлакозоловидалення

8. ВОДНО-ХІМІЧНИЙ РЕЖИМ КОТЛІВ

8.1. Загальні вимоги

8.2. Вимоги до якості живильної води

8.3. Вимоги до якості котлової води

9. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ

9.1. Організація безпечної експлуатації

9.2. Обслуговування

9.3. Перевірка контрольно-вимірювальних приладів, автоматичних захистів, арматури і живильних пристроїв

9.4. Аварійна зупинка котла

9.5. Організація ремонту

10. РЕЄСТРАЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ ОПОСВІДЧЕННЯ І ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

10.1. Реєстрація

10.2. Технічне опосвідчення

10.3. Дозвіл на експлуатацію нововстановлених котлів

11. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО КОТЛІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ТЕПЛОНОСІЯМИ

11.1. Загальні положення

11.2. Конструкція

11.3. Арматура

11.4. Покажчики рівня рідини

11.5. Манометри

11.6. Прилади для вимірювання температури

11.7. Запобіжні пристрої

11.8. Розширювальні посудини

11.9. Автоматичний захист

11.10. Насоси

11.11. Встановлення і експлуатація

12. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО СОДОРЕГЕНЕРАЦІЙНИХ КОТЛІВ

12.1. Загальні положення

12.2. Конструкція, оснащення і контроль

12.3. Встановлення і експлуатація

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ДАНИХ ПРАВИЛ

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

ДНАОП 0.00-1.08-94*

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОВИХ ТА ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ

Дата набуття чинності 01.03.95

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування Правил і їх призначення

1.1.1. Дані Правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту і експлуатації парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском (тут і далі за текстом – надлишковим) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115°С.

Вимоги до монтажу і ремонту аналогічні вимогам до виготовлення.

1.1.2. Дані Правила поширюються на:

а) парові котли, в тому числі котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;

б) водогрійні і пароводогрійні котли;

в) енерготехнологічні котли: парові і водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли (СРК);

г) котли-утилізатори: парові і водогрійні;

д) котли пересувних і транспортабельних установок і енергопоїздів;

е) котли парові і рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями (ВОТ);

ж) трубопроводи пари і гарячої води в межах котла.

1.1.3. Дані Правила не поширюються на:

а) котли, автономні пароперегрівачі і економайзери, які встановлюються на морських і річкових суднах, на інших плавучих засобах (окрім драг) та об’єктах підводного використання;

б) котли і пароперегрівачі паровозів і опалювальні котли залізничного рухомого транспорту;

в) котли з електричним обігрівом;

г) котли з об’ємом парового і водяного простору 0,01 м3 (10 л) і менше, в яких добуток робочого тиску в МПа (кгс/см2) на об’єм в м3 (л) не перевищує 0,02 (200);

д) теплоенергетичне устаткування, виготовлене відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій;

е) пароперегрівачі трубних печей підприємств хімічної, нафтогазопереробної і нафтохімічної промисловості.

1.1.4*. Відповідність котлів або їх елементів (складальних одиниць) вимогам цих Правил повинна бути підтверджена виготовлювачем (постачальником) сертифікатом відповідності, виданим органом з сертифікації, акредитованим Держстандартом України. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта котла.

1.1.5*. Відхилення від цих Правил можуть бути допущені тільки у виняткових випадках з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для отримання дозволу необхідно подати Держнаглядохоронпраці України відповідне обгрунтування, а при необхідності – висновок експертно-технічного центру (далі – ЕТЦ) або головної (додаток 1) чи спеціалізованої організації, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку. Копія дозволу на відхилення від цих Правил додається до паспорта котла.

1.2. Нормативні посилання

В даних Правилах використовуються діючі в Україні такі нормативні документи по котлобудуванню та безпеці праці при експлуатації котлів:

п/п

Позначення

Назва НД

Номер статті або таблиці Правил

1

2

3

4

1.2.1

ГОСТ 2.101-68

ЕСКД. Виды изделий.

1.3.47

1.2.2

ГОСТ 2.601-68

ЕСКД. Эксплуатационные документы.

3.3.1; 5.14.3; 5.14.4; 5.16.1; 5.16.2

_________________________________

* Зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці 11.07.97 № 182.

1

2

3

4

1.2.3

ГОСТ 12.0.004-90

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

9.1.1; 9.2.1; 9.2.5

1.2.4

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования

безопасности.

7.1.1

1.2.5

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

7.1.1

1.2.6

ГОСТ 12.2.003-91

Оборудование производственное.

Общие требования.

3.1.1; 3.1.2

1.2.7

ГОСТ 12.2.064-81

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности.

6.1.1; 6.7

1.2.8

ГОСТ 12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки

безопасности.

1.2.9

ГОСТ 15.001-88

Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения.

2.1.2

1.2.10

ГОСТ 15.005-86

Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации.

2.1.2

1.2.11

ГОСТ 356-80

Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды.

4.6.4; 4.8.4; 4.9.2

1.2.12

ГОСТ 380-80

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

4.3.1; додаток 4

табл. 1, 3, 4, 6

1.2.13

ГОСТ 550-75

Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия.

4.4; додаток 4

табл. 2

1.2.14

ГОСТ 977-88

Отливки стальные. Общие технические условия.

4.6; додаток 4

табл. 5

1.2.15

ГОСТ 1050-88

Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

4.3.1; 4.3.2; додаток 4 табл. 1, 2, 3, 4, 6

1.2.16

ГОСТ 1215-79

Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия.

4.8.6; додаток 4 табл. 7

1.2.17

ГОСТ 1412-85

Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

4.8; додаток 4 табл. 7

1.2.18

ГОСТ 1577-81

Прокат листовой и широкополосный универсальный из конструкционной качественной стали. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 1

1.2.19

ГОСТ 1759.0-87

Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.20

ГОСТ 1759.4-87

Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.21

ГОСТ 1759.5-87

Гайки. Механические свойства и методы испытаний.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.22

ГОСТ 2246-70

Проволока стальная сварочная.

Технические условия.

5.3.9

1.2.23

ГОСТ 2601-84

Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.

9.2

1.2.24

ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества.

5.1.4

1.2.25

ГОСТ 3619-89

Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры.

5.16.4

1.2.26

ГОСТ 4543-71

Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия.

4.5; додаток 4

табл. 4, 6

1

2

3

4

1.2.27

ГОСТ 5520-79

Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия.

4.3; додаток 4

табл. 1

1.2.28

ГОСТ 5632-72

Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

4.3; додаток 4

табл. 1, 2, 6

1.2.29

ГОСТ 5949-75

Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические требования.

4.3; додаток 4

табл. 6

1.2.30

ГОСТ 6032-89

Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии.

5.12.1

1.2.31

ГОСТ 6996-66

Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

5.12.1; 7.1;

додаток 9

1.2.32

ГОСТ 7293-85

Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки.

4.8.6; додаток 4

табл. 7

1.2.33

ГОСТ 7350-77

Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия.

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.34

ГОСТ 7512-82

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

5.5.2; 5.7.2

1.2.35

ГОСТ 8479-70

Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 4

1.2.36

ГОСТ 8731-87

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия.

4.4; 4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.37

ГОСТ 8733-87

Трубы стальные бесшовные холодно- и теплодеформированные. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.38

ГОСТ 9466-75

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.

5.3.9

1.2.39

ГОСТ 9941-81

Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.40

ГОСТ 10702-78

Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 6

1.2.41

ГОСТ 10705-80

Трубы стальные электросварные. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.42

ГОСТ 10706-76

Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.43

ГОСТ 14162-79

Трубки стальные малых размеров (капиллярные). Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.44

ГОСТ 14637-89

Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 1

1.2.45

ГОСТ 14782-86

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

5.7.2; 5.7.3; 5.7.4; 5.7.8; 5.7.9; 5.7.12

1.2.46

ГОСТ 15895-77

Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

1.3.49

1.2.47

ГОСТ 18442-80

Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

5.8.2

1.2.48

ГОСТ 18968-73

Прутки и полосы из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали для лопаток паровых турбин. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 6