НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

СПОРУДИ ТА ФРАГМЕНТИ БУДІВЕЛЬ

Метод натурних вогневих випробувань

Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-18:2007

Київ

Мінрегіонбуд України 2007

ДСТУ Б В.1.1-18:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНСУкраїни; Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК); Інституттехнічної теплофізики НАН України; Український зональний науково-дослідний і проектнийінститут з цивільного будівництва (ВАТ "КиївЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: О.Абрамов; Ю.Долішній; В.Згуря; П.Круковський, докт. техн. наук; Л.Нефедченко; С.Новак, канд. техн. наук (керівник розробки); В.Поклонський, канд. техн. наук; Г.Поляков, канд. техн. наук; Р.Расюк, В.Тарасюк, канд. техн. наук; О.Фесенко; І.Харченко, канд. техн. наук; Г.Шарапов, канд. техн. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництваУкраїни від 26.10.2007 р. № 286
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ Б В.1.1-18:2007 ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Сутність методу випробувань2
 5. Засоби випробувань2
 6. Перелік засобів випробувань2
 7. Модельне вогнище пожежі2
 8. Обладнання для статичного навантажування4
 9. Засоби вимірювальної техніки4
 10. Обладнання для проведення фото- та відеозйомок4

6Умови випробувань4

 1. Створення температурного режиму4
 2. Навантаження будівельних конструкцій 4
 3. Умови навколишнього середовища5

7Вимоги до фрагмента5

 1. Виготовлення фрагмента5
 2. Перевірка фрагмента на відповідність до технічної документації6

8Підготовка та проведення випробувань6

 1. Установлення термопар6
 2. Установлення пристроїв для вимірювання деформацій7
 3. Установлення пристроїв для вимірювання надлишкового тиску7
 4. Установлення модельного вогнища пожежі7
 5. Завантажування фрагмента статичним навантаженням 7
 6. Початок вогневих випробувань7
 7. Вимірювання та спостереження в процесі випробувань7
 8. Припинення випробувань7
 9. Граничні стани вогнестійкості7
 10. Оцінювання результатів випробувань8
 11. Правила оформлення результатів випробування8
 12. Вимоги безпеки та захисту навколишнього середовища 9

ДСТУ Б В. 1.1-18:200:

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

СПОРУДИ ТА ФРАГМЕНТИ БУДІВЕЛЬ

Метод натурних вогневих випробувань

Загальні вимоги

Защита от пожара

СООРУЖЕНИЯ И ФРАГМЕНТЫ ЗДАНИЙ

Метод натурных огневых испытаний

Общие требования

Fire protection

CONSTRUCTION WORKS AND FRAGMENTS OF BUILDINGS

Natural fire test method

General requirements

Чинний від 2008-04-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до методу натурних вогневих випробувань будівельних об'єктів або їх фрагментів за температурним режимом, наближеним до стандартного за ДСТУ Б В.1.1-4.

Стандарт застосовують для оцінювання вогнестійкості будівельних об'єктів та їх фрагментів, які за результатами лабораторних випробувань на вогнестійкість не можуть бути однозначно класифіковані за певним ступенем вогнестійкості.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3:2004

Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В. 1.1-7-2002

Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДСТУ Б В.1.1-4-98*

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94)

Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості

ДСТУ Б В.2.6-10-96

Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням

ДСТУ 2272:2006

Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3321:2003

Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3868-99

Паливо дизельне. Технічні умови

ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98)

Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 9685-61

Заготовки из древесины хвойных пород. Технические условия (Заготовки з деревини хвойних порід. Технічні умови)

ГОСТ 24104-2001

Весы лабораторные. Общие технические требования (Ваги лабораторні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 29027-91

Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний (Вологоміри твердих і сипких речовин. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)

ДСТУ Б В. 1.1-18:2007

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, визначені в ДСТУ Б В.1.1-4 (вогнестійкість конструкції, стандартний температурний режим, межа вогнестійкості конструкції); в ДСТУ 3321 (технічна документація); в ДБН А.2.2-3 (проектна документація), в ДСТУ 2272 (модельне вогнище пожежі, питоме пожежне навантаження).

4СУТНІСТЬ МЕТОДУ ВИПРОБУВАНЬ

Сутність методу натурних вогневих випробувань полягає у визначенні проміжку часу від моменту запалювання модельного вогнища пожежі, яке розташоване в одному з приміщень будівельного об'єкта, до настання нормованих для будівельних конструкцій граничних станів з вогнестійкості в умовах, що регламентуються цим стандартом.

Для випробувань використовують реальний будівельний об'єкт, який відповідає проектній документації на нього. У випадку, якщо реальний будівельний об'єкт випробувати неможливо через технічні або економічні причини, допускається використання фрагмента будівельного об'єкта, який має бути побудований з урахуванням вимог розділу 7 цього стандарту.

5ЗАСОБИ ВИПРОБУВАНЬ

5.1Перелік засобів випробувань:

 • модельне вогнище пожежі;
 • обладнання для статичного навантаження конструкцій фрагмента;
 • засоби вимірювальної техніки.

5.2Модельне вогнище пожежі

Для створення пожежного навантаження використовують модельне вогнище пожежі, спалювання якого забезпечує створення температурного режиму, наближеного до стандартного за ДСТУ Б В.1.1 -4. Для створення протягом 30 хв температурного режиму, наближеного до стандартного, питоме вогневе навантаження у перерахунку на масу деревини має становити не менше за 25 кг/м2. Відповідно, для створення такого температурного режиму протягом 60 хв питоме вогневе навантаження має бути не менше 50 кг/м2 і т.д.

Модельне вогнище пожежі може бути створено, наприклад, з брусків із деревини хвойних порід за ГОСТ 9685. Вологість брусків має бути не більше 15 %. Бруски складають у вигляді решітчастої кладки за схемою, наведеною на рисунку 1. Кожний штабель встановлюють на бетонних блоках на висоті 200 мм ±10 мм над рівнем підлоги у окремому приміщенні будівельного об'єкта або його фрагмента. Для підпалювання під кожним штабелем розташовують два сталевих дека розміром (1800 мм ± 20 мм) χ (160 мм ± 5 мм) χ (60 мм ±5 мм) з товщиною стінок та дна не менше ніж 3 мм. Перед випробуванням в кожне деко наливають по 3,0 л ± 0,2 л дизельного пального за ДСТУ 3868. Підпалювання кожного штабеля здійснюють електронагрівальним пристроєм з дистанційним керуванням, пульт якого розташований поза небезпечною зоною відповідно до розділу 12 цього стандарту.

Приклад

Для створення протягом 60 хв температурного режиму, наближеного до стандартного, у приміщенні площею 12 м2 використовують штабель, який складається з 18 повних ярусів та одного неповного ярусу, які закріплюють за допомогою цвяхів у вигляді решітчастої кладки. Розміри брусків у перерізі становлять (38 мм ± 2 мм) χ (89 мм ± 2 мм). Масу штабеля визначають шляхом зважування окремих брусків. Маса такого штабеля становить 600 кг ± 5 кг. У поперечних ярусах укладають бруски завдовжки 1,22 м ± 0,02 м; у повздовжніх ярусах - завдовжки 2,44 м ± 0,04 м. У кожному поперечному ярусі - 14 брусків; у кожному повздовжньому - 7 брусків; верхній неповний ярус складається з трьох брусків завдовжки 2,44 м ± 0,04 м.

Для створення модельного пожежного вогнища можуть бути використані такі штабелі, кількість яких визначають залежно від необхідної тривалості випробування та площі приміщення.

2

Рисунок 1 - Схема розташування брусків у штабелі

5.3Обладнання для статичного навантажування

Обладнання для статичного навантажування зразка має забезпечувати умови навантажування відповідно до 6.2 цього стандарту й відповідати вимогам 5.2 ДСТУ Б В.1.1-4.

5.4Засоби вимірювальної техніки

5.4.1Під час випробувань використовують такі засоби вимірювальної техніки:

 • пристрої для вимірювання параметрів навколишнього середовища (температури повітря, вологості повітря та швидкості вітру);
 • систему для вимірювання температури в об'ємі приміщення з модельним пожежним вогнищем, а також на будівельних конструкціях;
 • прилади для вимірювання надлишкового тиску у приміщенні;
 • прилади для вимірювання статичного навантаження;
 • прилади для вимірювання деформацій будівельних конструкцій;
 • прилади для вимірювання вологості дерев'яних брусків;

-прилади для вимірювання розмірів та маси матеріалів для створення модельного вогнища пожежі.

5.4.2Засоби вимірювальної техніки мають забезпечувати вимірювання параметрів навколишнього середовища, температури в об'ємі приміщення з пожежним навантаженням та на будівельних конструкціях, надлишкового тиску у приміщенні, величини статичного навантаження та деформацій з інструментальною похибкою, значення якої не перевищує вказану в 5.3 ДСТУ Б В.1.1-4. Вимоги до конструкцій термопар наведені у додатку Б ДСТУ Б В.1.1-4; засобів вимірювальної техніки для вимірювання величини навантажень на конструкції, деформацій, ширини розкриття тріщин – у ДСТУ Б В.2.6-7.

У разі використання модельного вогнища пожежі зі штабелів з деревини відповідно до 5.2 цього стандарту інструментальна похибка засобів вимірювальної техніки не повинна перевищувати для вимірювання:

 • вологості брусків± 2 %;
 • розмірів брусків у перерізі . . ± 1 мм;
 • довжини брусків± 5 мм;
 • маси ± 10 г;
 • швидкості повітря±0,2 м/с.

Конструкція засобів вимірювальної техніки для вимірювання вологості брусків має відповідати ГОСТ 29027, для вимірювання лінійних розмірів - ДСТУ 4179 та ГОСТ 166, для вимірювання маси -ГОСТ 24104.

5.5 Обладнання для проведення фото- та відеозйомок

Для проведення фото- та відеозйомок можуть застосовуватись відеокамери та фотоапарати.

6 УМОВИ ВИПРОБУВАНЬ

6.1Створення температурного режиму

 1. Під час проведення випробувань у приміщенні створюють температурний режим, наближений до стандартного температурного режиму відповідно до ДСТУ Б В. 1.1-4.
 2. Температурний режим у приміщенні забезпечують спалюванням модельного вогнища пожежі, створеного відповідно до 5.2 цього стандарту.

6.2Навантаження будівельних конструкцій

 1. Статичні навантаження будівельного об'єкта або його фрагмента мають відповідати найбільш невигідним можливим умовам експлуатації згідно з проектною документацією.
 2. Статичні навантаження на конструкції (перекриття, колони, стіни, пілони) фрагмента будівельного об'єкта визначає проектувальник на підставі величин напруг або зусиль у відповідній будівельній конструкції згідно з розрахунками проектної документації та з урахуванням вимог 6.3.3 та 6.3.4 ДСТУ Б В.1.1-4.
 3. Моделювання статичних навантажень на конструкції будівельного об'єкта або його фрагмента мають здійснюватися відповідно до порядку, визначеного у ДСТУ Б В.2.6-7 та ДСТУ Б В.2.6-10.

6.3 Умови навколишнього середовища

 1. Температура та вологість повітря - згідно з ДСТУ Б В.1.1 -4; швидкість вітру - не більше 5 м/с.Випробування має проводитись за відсутності атмосферних опадів.
 2. Температуру та вологість навколишнього середовища, швидкість вітру необхідно вимірю-вати з навітряного боку фрагмента на відстані не менше 5 м від нього.

7 ВИМОГИ ДО ФРАГМЕНТА

7.1 Виготовлення фрагмента

7.1.1 Конструкція та об'ємно-планувальне виконання фрагмента повинні сприяти виявленню найменшої вогнестійкості конструктивної системи будівельного об'єкта. Конструкцію фрагмента, спосіб спирання та конструкцію стиків будівельних конструкцій фрагмента, величину та схему навантаження конструкцій (перекриттів, стін, колон) під час випробувань має визначати замовник випробувань (за участю проектних організацій, базових організацій науково-технічної діяльності центрального органу виконавчої влади з питань будівництва) на основі аналізу роботи фрагмента у складі будівельного об'єкта відповідно до вимог технічної документації на цей об'єкт з урахуванням вимог стандарту до конструкції фрагмента та умов випробування конструкцій фрагмента.

Замовник (за участю проектної організації) розробляє технічну документацію на фрагмент, в якій має бути надано:

 • опис та креслення (конструктивні рішення) будівельного об'єкта, вогнестійкість якого має бутипідтверджена під час випробувань, розрахункові схеми, що прийняті у технічній та проектній доку-ментації, а також величини навантажень і зусиль в елементах фрагмента; клас вогнестійкості кон-струкцій;
 • опис та технічні рисунки фрагмента, який моделює будівельний об'єкт, вогнестійкість якого маєбути підтверджена. В описі та технічних рисунках, зокрема, мають бути обов'язково вказані схемарозташування та характеристики арматури, відстань до осі арматури кожного елемента; харак-теристики бетону та інші дані, які впливають на вогнестійкість конструкції; перелік використанихматеріалів та їх основні характеристики;
 • схеми спирання та опис конструкції вузлових з'єднань будівельних конструкцій фрагмента(граничні умови);
 • розрахунок величини навантаження на конструкції та зусиль, еквівалентних таким, що прийнятіу технічній і проектній документації на об'єкт;
 • схема розташування навантаження на конструкціях фрагмента.