ДСТУ Б В.1.1-4-98*

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ.

Методи випробувань на вогнестійкість.

Загальні вимоги

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

Київ 2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України та Українським зональним науково-дослідним та проектним інститутом з цивільного будівництва (ВАТ КиївЗНДІЕП)

РОЗРОБНИКИ:

І.О. Харченко, канд. техн. наук (керівник розробки); С.В.Новак, канд. техн. наук (відповідальний виконавець розробки); Л.А.Присяжнюк; Л.М.Нефедченко; М.Й.Коляков, д-р техн. наук, проф.

ВНЕСЕНО:

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 247 від 28.10.98 р.

3 Стандарт відповідає EN 1363-1:1999 Fire resistance tests - Part 1: General requirements (Випробування на вогнестійкість - Частина 1: Загальні вимоги) в частині підрозділів 5.5, 6.1, 6.3, 7.2, розділу 9, підпункту Б.1.2, підрозділів Б.4, Б.5; EN 1363-2:1999 Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures (Випробування на вогнестійкість - Частина 2: Альтернативні і додаткові процедури) в частині додатка В

(Змінено, Зміна № 1)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

З наданням чинності цьому стандарту на території України припиняє дію СТ СЭВ 1000-88 та СТ СЭВ 5062-85

ПЕРЕВИДАННЯ 2005 р. з урахуванням Зміни № 1, затвердженої наказом Держбуду України № 108 від 7 липня 2005 p., чинної з 01.01.2006 р.

ЗМІСТ

с.

1 Галузь використання1

2 Нормативні посилання1

3 Визначення1

4 Сутність методів випробувань2

5 Засоби випробувань2

5.1 Випробувальні печі2

5.2 Обладнання для встановлення зразка в печі2

5.3 Засоби вимірювальної техніки2

6 Умови випробувань3

6.1 Створення стандартного температурного режиму3

6.2 Створення надлишкового тиску в печі3

6.3 Навантажування, спирання та кріплення зразків4

6.4 Умови навколишнього середовища4

7 Зразки для випробувань на вогнестійкість4

7.1 Виготовлення зразків4

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації5

8 Підготовка та проведення випробувань5

8.1 Установлення зразків5

8.2 Початок випробувань5

8.3 Вимірювання та спостереження у процесі випробувань5

8.4 Припинення випробувань6

9 Граничні стани та класи будівельних конструкцій з вогнестійкості6

9.1 Граничний стан за ознакою втрати несучої здатності6

9.2 Граничний стан за ознакою втрати цілісності7

9.3 Граничний стан за ознакою втрати теплоізолювальної здатності7

9.4 Класи вогнестійкості будівельних конструкцій7

10 Оцінка результатів випробувань8

11 Правила оформлення результатів випробувань8

12 Техніка безпеки при проведенні випробувань8

Додаток А

Вимоги до конструкції та атестації випробувальних печей10

Додаток Б

Вимоги до конструкції засобів вимірювальної техніки11

Додаток В

Створення додаткових (альтернативних) температурних режимів14

Додаток Г

Визначення похибки випробування

(Змінено, Зміна N3 1)16

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі.

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ.

Методи випробувань на вогнестійкість.

Загальні вимоги

Защита от пожара

СТРОИТЕЛЬНЬІЕ КОНСТРУКЦИИ.

Методы испытаний на огнестойкость.

Общие требования

Fire protection

BUILDING CONSTRUCTIONS.

Fire resistance test methods.

General requirements

Чинний від 1999-03-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо методів випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість за стандартним температурним режимом та/або за додатковими (альтернативними) температурними режимами. Додаткові вимоги до методів випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій конкретних типів регламентуються окремими стандартами.

(Змінено, Зміна № 1).

Стандарт використовується для визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій.

Стандарт розповсюджується на всі види випробувань будівельних конструкцій на вогнестійкість.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

СТ СЭВ 383-87Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ 24555-81Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения

ДСТУ 2837-94Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики

(ГОСТ 3044-84)перетворення

(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.6-7-95Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань

(ГОСТ 8829-94)навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості

(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.6-10-96Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням

(Долучено, Зміна № 1)

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

3.1 Вогнестійкість конструкції - здатність конструкції зберігати несучі і (або) огороджувальні функції за умов пожежі (СТ СЭВ 383-87).

3.2 Стандартний температурний режим - режим змінювання температури в часі при випробуваннях конструкцій на вогнестійкість, що встановлюється стандартом (СТ СЭВ 383-87).

3.3 Межа вогнестійкості конструкції - показник вогнестійкості конструкції, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з нормованих для даної конструкції граничних станів з вогнестійкості (СТ СЭВ 383-87).

3.4 Зразок для випробування на вогнестійкість - будівельна конструкція (або її фрагмент), що виготовлена відповідно до вимог технічної документації на неї та безпосередньо підлягає випробуванню на вогнестійкість.

4 СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ

Сутність методів випробувань полягає у визначенні проміжку часу від початку випробування до настання одного з нормованих для даної конструкції граничних станів з вогнестійкості в умовах, що регламентуються стандартами.

5 ЗАСОБИ ВИПРОБУВАНЬ

Склад засобів випробувань:

 • випробувальні печі;
 • обладнання для встановлення в печі зразка для випробувань на вогнестійкість (далі - зразка);
 • засоби вимірювальної техніки;
 • обладнання для проведення фото- та відеозйомок.

5.1 Випробувальні печі

Випробувальні печі (далі - печі) мають створювати температурний режим та надлишковий тиск у печі відповідно до 6.1, 6.2 і забезпечувати умови кріплення, спирання та навантажування зразка в печі відповідно до 6.3.

Вимоги до конструкції печей та їх атестації наведено в додатку А.

5.2 Обладнання для встановлення зразка в печі

Обладнання для встановлення зразка в печі містить:

 • обладнання для спирання зразка;
 • обладнання для навантажування зразка.

5.2.1 Обладнання для спирання зразка має відтворювати реальні умови роботи конструкції. Це можуть бути спеціально сконструйовані пристрої (наприклад, жорсткі рами).

5.2.2 Обладнання для навантажування зразка має забезпечувати умови навантажування відповідно до 6.3 та підтримувати навантаження у межах ±5 % від необхідної величини без зміни його розподілу по зразку протягом усього часу випробування до моменту втрати зразком несучої здатності.

5.2.3 Обладнання для навантажування зразка повинно відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-7 та ДСТУ Б В.2.6-10 і при цьому не повинно перешкоджати використанню ізолювальних прокладок термопар, вимірюванню деформацій та температури поверхні зразка та спостереженню за поверхнею зразка з боку, протилежного вогневому впливу (далі - необігрівною поверхнею зразка).

(Змінено, Зміна № 1).

Загальна площа контакту обладнання для навантажування з поверхнею зразка не повинна перевищувати 16 % загальної площі поверхні зразка (для плитних конструкцій)

(Змінено, Зміна № 1).

5.3 Засоби вимірювальної техніки

Засоби вимірювальної техніки, що необхідні під час випробувань, містять:

 • системи для вимірювання температури в печі, а також на (в) зразку;
 • прилади для вимірювання надлишкового тиску в печі;
 • прилади для вимірювання навантаження на зразок;
 • прилади для вимірювання деформацій зразка;
 • пристрої для оцінки цілісності зразка.

Засоби вимірювальної техніки мають забезпечувати вимірювання параметрів з інструментальною похибкою, значення якої не перевищує:

а) при вимірюванні температури:

- в печі±15 °С

- необігрівної поверхні зразка± 4 °С

- усередині зразка±10 °С

- навколишнього середовища± 4 °С

б) при вимірюванні надлишкового тиску в печі± 2 Па

в) при вимірюванні навантаження± 5 %

г) при вимірюванні деформацій ±

Вимоги до конструкції засобів вимірювальної техніки наведено в додатку Б.

6 УМОВИ ВИПРОБУВАНЬ

6.1 Створення стандартного температурного режиму

6.1.1 Під час проведення випробування середня температура в печі Tf має змінюватись відповідно до стандартного температурного режиму, який визначається залежністю:

(1)

де t- час, що відраховується від початку випробування, хв;

Ts - температура, яка відповідає часу t, °С.

Значення температури Ts, що розраховані за формулою (1), наведені у таблиці 1. На рисунку 1 наведено графік стандартного температурного режиму.

Таблиця 1 - Значення температури Ts.

Час t, хв

Температура Ts , °С

Рисунок 1 - Стандартний температурний режим

0

20

5

576

10

678

15

739

30

842

45

902

60

945

90

1006

120

1049

150

1082

180

1110

240

1153

360

1214

Середня температура в печі Tf визначається як середнє арифметичне показань термопар, що розміщені в печі відповідно до Б.1.1.

6.1.2 Допустимі відхилення d середньої температури в печі Tf від стандартного температурного режиму не повинні перевищувати таких значень:

а) ± 15 %для 5< t ≤ 10

б) ± 15 - 0,5(t - 10)%для 10 < t ≤ 10 (в оригіналі 0,5(1-10)%)

в) ± 5 - 0,083(t - 30) %для 30 < t ≤ 60

г) ± 2,5 %для t > 60

Відхилення d розраховують за формулою:

(2)

(Змінено, Зміна № 1)

6.1.3 Під час випробувань зразків конструкцій, що виконані з негорючих матеріалів, на окремих термопарах після 10 хв випробування допускаються відхилення температури від стандартного температурного режиму не більше ніж на 100 °С. Для інших конструкцій такі відхилення не повинні перевищувати 200 °С.

6.1.4 Якщо це регламентується стандартами на методи випробувань на вогнестійкість конструкцій конкретних типів, під час проведення випробувань середня температура у печі може змінюватись відповідно до одного з додаткових (альтернативних) температурних режимів, які наведені у додатку В.

(Долучено, Зміна № 1).

6.2 Створення надлишкового тиску в печі

Через 5 хв після початку випробування і до його закінчення надлишковий тиск у печі повинен складати (10 ± 3) Па. Надлишковий тиск необхідно вимірювати та контролювати для горизонтальних конструкцій на відстані від обігрівної поверхні зразка, а для вертикальних конструкцій - на висоті, що дорівнює трьом чвертям висоти зразка.

(Змінено, Зміна № 1).

Допускається проведення випробувань без контролювання надлишкового тиску, якщо це зумовлено стандартами на методи випробувань на вогнестійкість конструкцій конкретних типів.

6.3 Навантажування, спирання та кріплення зразків

6.3.1 Зразки несучих конструкцій повинні випробовуватися під навантаженням. Допускається випробовувати без навантаження зразки металевих конструкцій з вогнезахисними покриттями та облицюваннями, а також зразки залізобетонних конструкцій у разі неможливості відтворення їх напруженого стану, визначеного технічною документацією, через технічні причини.

(Змінено, Зміна № 1).

6.3.2 Розподілення навантаження, умови кріплення та спирання зразків мають відповідати розрахунковим схемам, що прийняті у технічній документації, та вимогам ДСТУ Б В.2.6-7 і ДСТУ Б В.2.6-10.

(Змінено, Зміна № 1).

6.3.3 Навантаження встановлюють, виходячи з умови створення в розрахункових перерізах зразків нормативних величин зусиль або напруг, що відповідають значенням, які наведені у технічній документації.

(Змінено, Зміна № 1).

6.3.4 При визначенні величини та характеру навантажень, якими створюють у розрахункових перерізах зусилля та напруги, що відповідають за величиною значенням, вказаним у технічній документації, треба виходити з нормативних значень сталих та тимчасових тривалих навантажень.

(Змінено, Зміна № 1).

6.3.5 Необхідно забезпечити умови, щоб під час деформації зразка вантажі не зміщувались.

6.4 Умови навколишнього середовища

6.4.1 Приміщення, в якому знаходиться піч, має бути таких розмірів, щоб температура навколишнього середовища під час проведення випробувань не зростала більше ніж на 10 °С по відношенню до температури навколишнього середовища до початку випробувань. У приміщенні не повинно бути протягів. Не допускається під час проведення випробувань тримати відкритими ворота, двері, вікна цього приміщення.