ДСТУ Б В.1.1-6-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

===============================================================

Захист від пожежі

ДВЕРІ І ВОРОТА.

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2002

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС

України та Українським зональним науково-дослідним та проектним інститутом з

цивільного будівництва (ВАТ КиївЗНДІЕП).

Розробники: І.О. Харченко, к.т.н. (керівник розробки); С.В. Новак, к.т.н.

(відповідальний виконавець розробки); О.О. Абрамов; Л.М. Нефедченко;

М.Й. Коляков, д.т.н., проф.; В.В. Нехаєв

ВНЕСЕНИЙ

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки

(УкрНДІПБ) МВС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

№ 215 від 30.11.2001.

3 Стандарт відповідає європейському стандарту EN 1634-1:2000

"Fire resistance tests for door and shutter assembles - Part 1:

Fire doors and shutters "(Випробування на вогнестійкість дверей та

віконниць - Частина 1: Протипожежні двері і віконниці) в частині

розділів 4, 5, п. 9.1, додатка А

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської мови (en).

4 НА ЗАМІНУ СТ СЕВ 3974-83

ДСТУ Б В.1.1-6-2001

Зміст

1 Галузь використання ........................... 1

2 Нормативні посилання .......................... 1

3 Визначення ................................ 2

4 Сутність методів випробувань...................... 2

5 Засоби випробувань. ........................... 2

5.1 Склад засобів випробувань ..................... 2

5.2 Випробувальна піч .......................... 2

5.3 Обладнання для встановлення зразка в печі 2

5.4 Засоби вимірювальної техніки. ................... 3

5.5 Обладнання для проведення фото- та відеозйомок ........ 3

6 Умови випробувань. ........................... 3

7 Зразки дверей для випробувань на вогнестійкість ........... 3

7.1 Виготовлення зразків 3

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації.... 4

8 Підготовка та проведення випробувань................. 4

8.1 Установлення зразків 4

8.2 Початок випробувань 5

8.3 Вимірювання та спостереження у процесі випробувань ..... 5

8.4 Припинення випробувань ...................... 6

9 Граничні стани дверей з вогнестійкості................. 6

9.1 Граничний стан за ознакою втрати цілісності ........... 6

9.2 Граничний стан за ознакою втрати теплоізолюючої

спроможності............................. 6

10 Оцінка результатів випробувань .................... 6

11 Правила оформлення результатів випробувань ............ 8

12 Вимоги безпеки при проведенні випробувань 9

Додаток А

Вимоги щодо розташування термопар на зразку.................................................................10

ДСТУ Б В.1.1-6-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

=================================================================

Захист від пожежі

Двері і ворота.

Методи випробувань на вогнестійкість

Защита от пожара

Двери и ворота.

Методы испытаний на огнестойкость

Fire protection

Doors and gates.

Fire resistance test methods

_____________________________________________________________________________

Чинний від 2002-04-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги щодо методів випробувань дверей і воріт (далі — дверей) на вогнестійкість за стандартним температурним режимом за ДСТУ Б В.1.1-4.

Стандарт використовується для визначення межі вогнестійкості дверей.

Вимоги цього стандарту не поширюються на двері шахт ліфтів.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ Б В.1.1-4-98

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи

випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ 2837-94

(ГОСТ 3044-94)

Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні

характеристики перетворення

Видання офіційне

ДСТУ Б В.1.1-6-2001 с.2

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використані такі терміни та визначення:

3.1 Двері - конструкція, яка складається з дверної коробки, дверного полотна (полотен) або роликових чи складних жалюзей, приладів та виробів для кріплення, і призначена для заповнення прорізів у огороджувальних конструкціях.

3.2 Вогнестійкість дверей - здатність дверей зберігати огороджувальні функції за умов пожежі.

3.3 Межа вогнестійкості дверей - показник вогнестійкості дверей, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів з вогнестійкості, що нормовані у цьому стандарті.

3.4 Стандартний температурний режим - згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

3.5 Зразок дверей для випробування на вогнестійкість - двері, що виготовлені відповідно до вимог технічної документації на них та безпосередньо підлягають випробуванню на вогнестійкість.

4 СУТНІСТЬ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ

Сутність методів випробувань полягає у визначенні проміжку часу від початку випробування до настання одного з нормованих для дверей граничних станів з вогнестійкості в умовах, що регламентуються цим стандартом.

5 ЗАСОБИ ВИПРОБУВАНЬ

5.1 Склад засобів випробувань:

- випробувальна піч;

- обладнання для встановлення в печі зразка дверей для випробувань на вогнестійкість (далі - зразка);

- засоби вимірювальної техніки;

- обладнання для проведення фото- та відеозйомок.

5.2 Випробувальна піч

5.2.1 Випробувальна піч (далі - піч) має створювати температурний режим та надлишковий тиск у печі відповідно до 6.1, забезпечувати вогневий вплив на зразок з одного боку і умови кріплення зразка у прорізі печі відповідно до 6.2.

5.2.2 Конструкція печі повинна відповідати вимогам, які визначені в ДСТУ Б В. 1.1-4. Висота і ширина вогневої камери печі мають бути такими, щоб відстань від її бокових стін і стелі до коробки дверей, що випробовуються, була не менше ніж .

5.3 Обладнання для встановлення зразка в печі

5.3.1 Для встановлення зразка в печі має застосовуватися конструкція (далі -опорна конструкція), що складається зі сталевої рами та заповнення. Як запов-

ДСТУ Б В.1.1-6-2001 с.3

нення може використовуватися кам'яна або цегляна кладка, або залізобетонні блоки, гіпсокартонні плити тощо. Матеріал заповнення і розміри прорізу в опорній конструкції мають бути такими, щоб забезпечити встановлення зразка так, як це передбачено у технічній документації на двері, що випробовуються.

Межа вогнестійкості опорної конструкції повинна бути не менше межі вогнестійкості дверей, що очікується під час випробувань.

5.4 Засоби вимірювальної техніки

Засоби вимірювальної техніки - згідно з ДСТУ Б В. 1.1 -4.

5.5 Обладнання для проведення фото- та відеозйомок

Для проведення фото- та відеозйомок мають застосовуватися кіно- та відеокамери і фотоапарати.

6 УМОВИ ВИПРОБУВАНЬ

6.1 Температурний режим і надлишковий тиск у печі мають створюватися відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-4.

6.2 Кріплення зразка у печі до опорної конструкції має здійснюватися так, як до огороджувальної конструкції згідно з технічною документацією на двері.

6.3 Умови навколишнього середовища мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.

7 ЗРАЗКИ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

7.1 Виготовлення зразків

7.1.1 Зразки мають бути виготовлені відповідно до вимог технічної документації при дотриманні технології, що застосовується на підприємстві-виготовлювачі.

7.1.2 Зразки повинні мати проектні розміри. Для випробувань дверей, проектні розміри яких більше ніж х , у випадку, якщо зразки таких розмірів випробувати неможливо, слід виготовити зразки, розміри яких зменшено до вказаних значень. При цьому слід зменшувати тільки габаритні розміри у площині зразка, а відстані по вертикалі між механізмами фіксації полотен (петлями, засувками, клямками тощо) у дверній коробці та між собою мають відповідати технічній документації на ці двері. Кількість цих механізмів може бути скорочена, зменшення розмірів скління не допускається.

7.1.3 Для випробування дверей необхідно виготовити два однакових зразки та провести по одному випробуванню за умови вогневого впливу з кожного боку.

У виняткових випадках допускається проведення випробування одного зразка з одного боку. Це може мати місце у таких випадках:

- тільки один бік дверей може підлягати вогневому впливу під час пожежі;

- конструкція дверей, арматура, кріплення та ущільнення повністю симетричні;

ДСТУ Б В.1.1-6-2001 с.4

- бік дверей з меншою вогнестійкістю легко визначається за результатами попередніх випробувань.

Обгрунтування проведення випробування одного зразка з одного боку має бути наведено у звіті або протоколі випробувань.

7.1.4 Вологість зразків повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.1.1-4.

7.2 Перевірка зразків на відповідність технічній документації

7.2.1 Перед випробуваннями замовник повинен подати до випробувальної лабораторії технічний опис зразків, технічні рисунки або схеми головних складових елементів і всіх конструкційних деталей (механізмів замикання, засувок, ручок, доводчиків тощо), а також перелік використаних матеріалів та виробів із зазначенням їх виготовлювачів та торговельних найменувань.

Замовник має надати відомості щодо найменування, марки та призначення виробу; умов кріплення зразка; розмірів дверного полотна, скління, коробки, зазорів, основних вузлів та деталей; значення товщини кожного складового шару (у тому числі ізоляції та облицювання).

Якщо виникають сумніви в тому, що зразки відповідають поданій технічній документації, лабораторія повинна проконтролювати весь процес виготовлення зразків або ж вимагати подання одного або більше додаткових зразків і провести їх детальну перевірку із застосуванням, за необхідності, руйнівних методів.

7.2.2 Якщо неможливо перевірити відповідність усіх деталей конструкції зразків перед випробуваннями та після їх закінчення і виникає необхідність покластися на дані, що подані замовником, то це має бути відмічено у звіті про випробування.

8 ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

8.1 Установлення зразків

8.1.1 До початку випробувань слід підготувати опорну конструкцію для встановлення зразка згідно з вимогами технічної документації на двері і провести з'єднання зразка з цією опорною конструкцією.

Спосіб з'єднання зразка з опорною конструкцією та елементи і матеріали, які створюють це з'єднання, повинні відповідати технічній документації і бути такими, як у реальних умовах експлуатації дверей, а саме з'єднання слід розглядати як частину зразка. Прилягання дверних полотен та щілини між рухомими та нерухомими частинами повинні відповідати вимогам технічної документації. Якщо опорна конструкція у технічній документації на двері не визначена, зразок слід встановлювати в конструкцію з негорючого матеріалу з урахуванням вимоги 5.3.1.

Положення нижнього краю зразка по відношенню до підлоги вогневої камери печі повинно бути таким же, як при положенні дверей за умов експлуатації. Якщо до складу дверей входить пороговий елемент, то його необхідно вмонтувати у проріз опорної конструкції.

ДСТУ Б В.1.1-6-2001 с.5

Допускається встановлювати в опорну конструкцію одночасно два зразки, при цьому відстань між краями зразків має бути не менше ніж .

8.1.2 До початку випробувань слід перевірити роботоздатність дверей шляхом їх відчинення та зачинення.

8.1.3 Полотно дверей слід зафіксувати у коробці з допомогою клямки або засувки, але не ключа, за винятком тих випадків, коли двері зачиняються тільки з допомогою ключа. У будь-якому разі ключ не повинен бути у замку під час випробувань. Під час випробувань дверей, що самі зачиняються, слід встановлювати доводчик полотна з боку, як це передбачено технічною документацією.

8.1.4 Термоелектричні перетворювачі (далі - термопари) для вимірювання температури на необігрівальній поверхні зразка слід встановлювати згідно з вимогами додатка А.

8.2 Початок випробувань

Початком випробування вважається час увімкнення пальників у печі.

Не більше ніж за 5 хв до початку випробування необхідно зареєструвати початкові значення температури в печі та на зразку за показаннями усіх термопар.

Температура зразка до початку випробування має бути від 5 до 40°С і не повинна відрізнятися від температури навколишнього середовища більше ніж на ±5°С.

Середня температура в печі до початку випробування не повинна перевищувати 50°С.

8.3 Вимірювання та спостереження у процесі випробувань

8.3.1 Вимірювання температури

Вимірювання і реєстрування температури у печі та на необігрівальній поверхні зразка необхідно проводити з інтервалом не більше ніж 1 хв.

Вимірювання температури у печі слід проводити за ДСТУ Б В. 1.1-4.

Вимірювання температури на необігрівальній поверхні зразка слід виконувати згідно з додатком А.