ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ----------------------------------------------------------------- Конструкцiї будинкiв i споруд ВИРОБИ БУДIВЕЛЬНI БЕТОННI ТА ЗАЛIЗОБЕТОННI ЗБIРНI. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НАВАНТАЖУВАННЯМ. ПРАВИЛА ОЦIНКИ МIЦНОСТI, ЖОРСТКОСТI ТА ТРIЩИНО- СТIЙКОСТI ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Видання офiцiйне Державний комiтет України у справах мiстобудування i архiтектури Київ 1997 ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. II Передмова1 РОЗРОБЛЕНИЙ Науково-дослiдним, проектно-конструкторським та технологiчним iнститутом бетону та залiзобетону (НИИЖБ) Росiйської Федерацiї ВНЕСЕНИЙ Мiнбудом Росiї2 ПРИЙНЯТИЙ Мiждержавною науково-технiчною комiсiєю з стандартизацiї, тех- нiчного нормування та сертифiкацiї в будiвництвi (МНТКБ), про- токол N 6 вiд 17 листопада 1994 року За прийняття проголосували----------------------------------------------------------------- Найменування | Найменування органу держави | державного управлiння | будiвництвом----------------------------------------------------------------- Азербайджанська Республiка | Держбуд----------------------------------------------------------------- Республiка Вiрменiя | Мiнiстерство мiстобудуваня----------------------------------------------------------------- Республiка Бiлорусь | Мiнбудархiтектури----------------------------------------------------------------- Республiка Казахстан | Мiнбуд----------------------------------------------------------------- Киргизька Республiка | Мiнбуд----------------------------------------------------------------- Республiка Молдова | Департамент архiтектури | та будiвництва----------------------------------------------------------------- Росiйська Федерацiя | Мiнбуд----------------------------------------------------------------- Республiка Таджикистан | Держбуд----------------------------------------------------------------- Республiка Узбекистан | Держкомархiтектбуд----------------------------------------------------------------- Україна | Держкоммiстобудування-----------------------------------------------------------------3 НА ЗАМIНУ ГОСТ 8829-85 введений наказом Держкоммiстобудування України вiд 16.11.95 N 224Цей державний стандарт України не може бути повнiстю чи часткововiдтворений, тиражований або розповсюджений як офiцiйне виданнябез дозволу Державного комiтету України у справах мiстобудуванняi архiтектури Укрархбудiнформ ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. III Змiст-----------------------------------------------------------------Вступ1 Галузь застосування ......................................... 12 Нормативнi посилання ........................................ 23 Визначення ...................................................24 Загальнi положення .......................................... 25 Порядок вiдбору виробiв для випробувань ..................... 36 Засоби випробувань та допомiжнi пристрої .................... 47 Порядок пiдготовки до проведення випробувань................. 48 Порядок проведення випробувань............................... 69 Правила оцiнки результатiв випробувань ...................... 910 Правила оформлення результатiв випробувань ................ 13Додаток А Перелiк вiдомостей, необхiдних для проведення випробувань виробiв навантажуванням, якi мають мiститись в проектнiй документацiї....................... 15Додаток Б Вказiвки щодо призначення контрольних навантажень, прогинiв та ширини розкриття трiщин ....................... 16Додаток В Оцiнка придатностi виробiв за мiцнiстю на основi комплексного врахування мiцнiсних характеристик бетону та арматури ........................................ 19Додаток Г Визначення термiнiв, використаних у даному стандартi .... 21Додаток Д Бiблiографiя .............................................. 22 ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. IV Вступ Методи визначення контрольних навантажень, використанi дляоцiнки мiцностi, жорсткостi та трiщиностiйкостi бетонних тазалiзобетонних виробiв за результатами їх випробувань навантажу-ванням, що наведенi у даному стандартi, грунтуються у вимогахнормативних документiв, якi дiють на момент прийняття цього стан-дарту ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ-----------------------------------------------------------------Конструкцiї будинкiв i спорудВИРОБИ БУДIВЕЛЬНI БЕТОННIТА ЗАЛIЗОБЕТОННI ЗБIРНI.МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬНАВАНТАЖУВАННЯМ. ПРАВИЛАОЦIНКИ МIЦНОСТI, ЖОРСТКОСТIТА ТРIЩИНОСТIЙКОСТIКонструкции зданий и сооруженийИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕБЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕСБОРНЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ДСТУ Б В.2.6-7-95НАГРУЖЕНИЕМ. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ (ГОСТ 8829-94)ПРОЧНОСТИ, ЖЕСТКОСТИИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИStructures of buildings and erectionsCONCRETE AND REINFORSEDCONCRETE PREFABRICATED BUIL-DING PRODUCTS. LOADING TESTMETHODS. ASSESSMENT RULESOF STRENGTH, RIGITY ANDCRACK RESISTANCE---------------------------------------------------------------- Чинний вiд 1996-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт розповсюджується на методи контрольних статичнихвипробувань навантажуванням для оцiнки мiцностi, жорсткостi татрiщиностiйкостi бетонних i залiзобетонних будiвельних виробiв(далi виробiв) з ненапружуваною та напружуваною сталевою армату-рою, а також зi змiшаним армуванням, що виготовляються з усiхвидiв бетонiв за ГОСТ 25192, крiм жаростiйких. Методи статичних випробувань та правила оцiнки їх результатiв,наведенi у цьому стандартi, мають застосовуватись для виробiв,запроектованих для експлуатацiї при статичних навантаженнях. До-пускається їх застосовувати також для оцiнки мiцностi, жорсткостiта трiщиностiйкостi виробiв, запроектованих для експлуатацiї приперемiнних багаторазових навантажуваннях (наприклад, пiдкрановiбалки, елементи покриттiв з пiдвiсним транспортом та iн.) Стандарт має застосовуватись лабораторiями, що здiйснюють кон-трольнi статичнi випробування виробiв навантажуванням, а такожпроектними органiзацiями, що розробляють проектну документацiю, уякiй передбачаються такi випробування. Допускається використову-вати методи випробувань та правила оцiнки мiцностi, жорсткостi татрiщиностiйкостi виробiв, встановленi у цьому стандартi, при про-веденнi дослiдницьких випробувань заново проектованих виробiв.-----------------------------------------------------------------Видання офiцiйне ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 2 2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ У цьому стандартi використанi посилання на такi стандарти танормативнi документи:ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия-----------------------------------------------------------------ГОСТ 577-68 | Индикаторы часового типа с ценой деления | 0,01 мм. Технические условия-----------------------------------------------------------------ГОСТ 2405-88 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, | напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. | Общие технические условия-----------------------------------------------------------------ГОСТ 10528-90 | Нивелиры. Общие технические условия-----------------------------------------------------------------ГОСТ 10529-86 | Теодолиты. Общие технические условия-----------------------------------------------------------------ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности-----------------------------------------------------------------ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические | требования-----------------------------------------------------------------ГОСТ 13837-79 | Динамометры общего назначения. Технические | условия-----------------------------------------------------------------ДСТУ | "Конструкцiї будинкiв i споруд.Б В.2.6-2-95 | Вироби бетоннi i залiзобетоннi. | Загальнi технiчнi умови | (в частинi прийняття). | Конструкции зданий и сооружений. | Изделия бетонные и железобетонные. | Общие технические условия | (в части приемки)". З ВИЗНАЧЕННЯ У цьому стандартi застосованi визначення використаних термiнiвза додатком Г. 4 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Випробування навантажуванням виконується з метою комплек-сної перевiрки забезпечення технологiчними процесами виготовлен-ня виробiв з необхiдними показниками їх мiцностi, жорсткостi татрiщиностiйкостi, передбаченими в проектнiй документацiї на цiвироби. В результатi випробувань мають визначатись фактичнi зна-чення руйнiвних навантажень при випробуваннях виробiв на мiцнiсть(перша група граничних станiв) та фактичнi значення прогинiв таширини розкриття трiщин пiд контрольним навантаженням при випро-буваннях на жорсткiсть та трiщиностiйкiсть (друга група гранич-них станiв). 4.2 Оцiнка мiцностi, жорсткостi та трiщиностiйкостi виробуздiйснюється за результатами випробувань на пiдставi спiвставлен-ня фактичних значень руйнiвного навантаження, прогину та ширинирозкриття трiщин пiд контрольним навантаженням з вiдповiднимиконтрольними значеннями, встановленими у проектнiй документацiїна вирiб. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 3 4.3 Контрольнi випробування навантажуванням проводять за схе-мами, передбаченими у проектнiй документацiї, перед початком ма-сового виготовлення виробiв, при внесеннi в них конструктивнихзмiн та при змiнi технологiї виготовлення, виду та якостi засто-совуваних матерiалiв, а також перiодично у процесi виготовленнявиробiв у вiдповiдностi з ДСТУ Б В.2.6-2-95 (в частинi прийняттявиробiв). Проведення передбачених у цьому стандартi контрольних випробу-вань виробiв не звiльняє пiдприємства-виготовлювача вiд виконан-ня у процесi виробництва операцiйного та приймального контролювиробiв за показниками, якi характеризують їх вiдповiднiсть тех-нiчним вимогам, встановленим у стандартах та проектнiй докумен-тацiї на цi вироби. 4.4 Перелiк даних для проведення випробувань, якi повиннiмiститись у проектнiй документацiї на вироби, наведений у додат-ку А. 5 ПОРЯДОК ВIДБОРУ ВИРОБIВ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ 5.1 Вiдбiр виробiв для випробувань слiд проводити увiдповiдностi з вимогами стандартiв чи проектної документацiї навироби конкретних видiв у кiлькостi, встановленiй цими документа-ми, але не менше: - для випробувань, що проводяться перед початком масового ви- готовлення виробiв та в подальшому при внесеннi в них кон- структивних змiн або при змiнi технологiї виготовлення, - 1 шт.; - для перiодичних випробувань (якщо їх проведення передбачено стандартами та технiчними умовами) - у вiдповiдностi з таб- лицею 1.Таблиця 1-----------------------------------------------------------------| Кiлькiсть виробiв. | Число зразкiв виробiв, || що виготовляються протягом | що вiдбирають || перiоду мiж випробуваннями | для випробувань, не менше ||---------------------------------------------------------------|| До 250 | 1 ||---------------------------------------------------------------|| Вiд 251 до 1000 | 2 ||---------------------------------------------------------------|| Вiд 1001 до 3000 | 3 ||---------------------------------------------------------------|| Вiд 3001 i бiльше/более | 4 ||---------------------------------------------------------------|| Примiтка. Перiод мiж випробуваннями приймається згiдно з || стандартом або проектною документацiєю на вироби |----------------------------------------------------------------- 5.2 Як зразки для випробувань слiд вiдбирати вироби однiєїмарки, прийнятої за погодженням з проектною органiзацiєю - авто-ром робочих креслень як представника виробiв даного типу. Прикiлькостi зразкiв бiльше 1 у вибiрку слiд включати вироби однiєїмарки. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 4 6 ЗАСОБИ ВИПРОБУВАНЬ ТА ДОПОМIЖНI ПРИСТРОЇ 6.1 При проведеннi випробувань для навантажування слiд вико-ристовувати обладнання, що забезпечує можливiсть спирання кон-струкцiй та прикладання до них навантаження за заданою схемою татакого, що дозволяє проводити навантажування з похибкою не бiльше+ 5 % вiд величини контрольного навантаження. Рекомендується використовувати для навантажування гiдравлiчнiпреси або стенди з гiдравлiчними домкратами та насосними станцiя-ми, а також механiчнi важiльнi установки, у яких навантажувальнiзусилля одержують за рахунок маси штучних винтажiв, що укладенiна платформу установок або безпосередньо на випробувальний еле-мент, та пневматичнi установки, у яких навантажувальнi зусиллязабезпечуються стиснутим повiтрям. 6.2 При використаннi для навантажування штучних вантажiв (ме-талевих чушок, бетонних блокiв) цi вантажi повиннi бути поперед-ньо зваженi та замаркованi. Похибка зважування не повинна переви-щувати + 0,1 кг. Допускається використовувати для навантажуванняємкостi з водою, ящики з пiском чи iншими сипкими матерiалами. 6.3 Для вимiрювання зусиль слiд застосовувати манометри заГОСТ 2405 та динамометри за ГОСТ 13837. Як динамометри допус-кається застосовувати попередньо проградуйованi за деформацiямирозподiльнi траверси або металевi тяги, що передають навантажу-вальне зусилля на випробувальний вирiб. 6.4 Для вимiрювання прогинiв та перемiщень слiд застосовувативимiрювальнi прилади та iнструменти з цiною подiлки не бiльше0,1 мм. Рекомендується використовувати: - прогиномiри механiчнi та електричнi; - iндикатори годинникового типу за ГОСТ 577; - штангенциркулi за ГОСТ 166; - нiвелiри та теодолiти за ГОСТ 10528, ГОСТ 10529. 6.5 Для вимiрювання ширини розкриття трiщин слiд застосовува-ти вимiрювальнi мiкроскопи чи лупи з цiною подiлки не бiльше0,05 мм. Допускається використовувати металевi щупи. 7 ПОРЯДОК ПIДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ 7.1 Випробування виробiв слiд проводити при плюсовiй темпера-турi повiтря при потрiбнiй мiцностi бетону (встановлюванiй згiдноз ГОСТ 18105), що вiдповiдає його класу за мiцнiстю, прийнятому упроектi. Вироби, що зберiгалися при мiнусовiй температурi, або тi, щонадiйшли на випробування безпосередньо пiсля термовологiсної об-робки, повиннi бути попередньо витриманi не менше однiєї доби упримiщеннi при температурi не нижче за 15 град. С. 7.2 Схема спирання та навантажування 7.2.1 Схеми спирання та навантажування виробiв при випробуван-нях повиннi вiдповiдати встановленим у стандартах або у проектнiйдокументацiї на вироби. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 5 7.2.2 Схему спирання та навантажування виробу слiд вибиратипри проектуваннi таким чином, щоб вона вiдповiдала умовам роботиу конструкцiях будинкiв або споруд на стадiї експлуатацiї та щобпри випробуваннях за цiєю схемою досягались контрольованi гра-ничнi стани. Якщо при випробуваннях за однiєю схемою спирання та навантажу-вання неможливо проконтролювати всi розрахунковi граничнi станивиробу, слiд передбачати рiзнi схеми випробувань для контролюрiзних граничних станiв. При проведеннi випробувань за погодженням з проектною ор-ганiзацiєю-розробником проектної документацiї на вироби допус-кається: - приймати схему спирання та навантажування, яка вiдрiзняється вiд зазначеної у проектнiй документацiї (за умови, що спiввiдношення зусиль у розрахункових перерiзах будуть таки- ми самими, як при розрахунку конструкцiй); - за наявностi у проектнiй документацiї двох схем випробувань для контролю рiзних граничних станiв проводити вiдповiднi випробування на одному виробi при виконаннi необхiдного поси- лення по мiсцю руйнування пiсля випробування за першою схе- мою руйнування. 7.2.3 Випробування виробiв слiд передбачати, як правило, у то-му положеннi, в якому вони будуть експлуатуватися в конструкцiяхбудинкiв чи споруд. При проведеннi випробувань за погодженням з проектною ор-ганiзацiєю-розробником проектної документацiї на вироби допус-кається випробовувати вироби пiд кутом 90 град. або 180 град. доїх робочого положення за умови,що в них не з'являються трiщини донавантажування. При цьому слiд вiдповiдно змiнити напрямок наван-таження, що прикладається, та врахувати вплив навантаження вiдвласної маси виробу та маси завантажувальних пристроїв. 7.2.4 Балки, ферми, плити, зазначенi на схемах випробувань тав поясненнях до них, як однопрольотнi вiльно обпертi, що пра-цюють в одному напрямку, слiд опирати при випробуваннях на двiшарнiрнi лiнiйнi опори, розташованi на кiнцях виробу, одна з якихповинна бути нерухомою, а iнша - рухомою, що допускає перемiщен-ня виробу вздовж прольоту. Вироби, якi на схемах випробувань та в поясненнях до них заз-наченi як консолi або iз защемленням по кiнцях, слiд випробовува-ти iз забезпеченням вiдповiдного защемлення кiнцевих дiлянок ви-робу. Плити, якi на схемах випробувань та в поясненнях до них заза-наченi як вiльно опертi, що працюють у двох напрямках та спи-раються по чотирьох кутах, слiд опирати на чотири шарнiрнi опори,розташованi у кутах виробу. При цьому у двох протилежних по дiа-гоналi кутах виробу встановлюються шарнiрнi шаровi опори, що до-пускають поворот у двох взаємно перпендикулярних напрямках: однарухома опора, друга нерухома, а у двох останнiх кутах виробувстановлюються шарнiрнi лiнiйнi рухомi опори, що допускають пово-рот в одному з взаємно перпендикулярних напрямкiв. Плити, якi на схемах випробувань та в поясненнях до них зазна-чаються як вiльно опертi, що працюють у двох напрямках та спи-раються по чорирьох сторонах, слiд опирати на шарнiрнi опори,розташованi по контуру виробу. При цьому по контуру виробу вста-новлюються шарнiрнi рухомi шаровi опори, а посерединi трьохсторiн виробу - шарнiрнi рухомi лiнiйнi опори, двi з яких, розта-шованi на протилежних сторонах, допускають поворот в одному нап-рямку, а третя, розташована на сторонi, що примикає, допускає по- ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Стр. 6ворот у протилежному напрямку. Плити, якi на схемах випробувань та в поясненнях до них зазна-ченi як такi, що спираються по трьох сторонах, слiд опирати нашарнiрнi шаровi та лiнiйнi опори, розташованi по трьох сторонахвиробу так само,як для плит, опертих по чотирьох сторонах. Ребристi плити, якi на схемах випробувань та в поясненнях доних заначенi як опертi по чотирьох кутах, що працюють у поздов-жньому напрямку, слiд опирати таким чином, щоб забезпечити мож-ливiсть повороту плити на опорах та перемiщення плити у поздов-жньому напрямку, а також з