НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГІГІЄНОЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ

Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT) ДСТУ OHSAS 18001:2010

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») Держспоживстандарту України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Бульдович; Н. Дудка; А. Солонинка; В. Хмель (науковий керівник); О. Щербакова

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2010 р. № 594 з 2011-01-01
 2. Національний стандарт відповідає OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems — Requirements (Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

 1. УВЕДЕНО на заміну ДСТУ-П OHSAS 18001:2006

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2011

ЗМІСТ

с.

Національний вступIV

Передмова до OHSAS IV

Вступ до OHSAS 18001 V

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Вимоги до системи управління ГіБП4
  1. Загальні вимоги 4
  2. Політика у сфері ГіБП 4
  3. Планування4
   1. Ідентифікування небезпек, оцінювання ризиків та визначеннязасобів управління 4
   2. Правові та інші вимоги....5
   3. Цілі та програма(-и)5
  4. Запровадження та функціювання6
   1. Ресурси, функційні обов’язки, відповідальність і повноваження6
   2. Компетентність, підготовленість та обізнаність6
   3. Інформування, участь і консультування7
   4. Документація7
   5. Управління документацією7
   6. Управління операціями8
   7. Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них8
  5. Перевіряння8
   1. Моніторинг і вимірювання характеристик діяльності8
   2. Оцінювання дотримання правових вимог9
   3. Розслідування інцидентів, невідповідність, коригувальні тазапобіжні дії9
   4. Управління записами9
   5. Внутрішній аудит10
  6. Аналізування з боку керівництва10

Додаток А Відповідність між OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 та ISO9001:2000 11

Додаток В Відповідність між OHSAS 18001, OHSAS 18002 та ILO-OSH:2001

Загальні вимоги до систем управління гігієною та безпекоюпраці14

Додаток НА Відповідність між OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 таISO 9001:200817

Бібліографія 20

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems — Requirements (Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ-П OHSAS 18001:2006.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «OHSAS Standard» замінено на «цей стандарт», а скорочення «OH&S» замінено на «ГіБП» (гігієна і безпека праці);
 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані», «Терміни та визначення» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
 • у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;
 • долучено національний додаток НА «Відповідність міжОНБАЗ 18001:2007, ISO 14001:2004 та ISO 9001:2008».

Стандарт ISO 9000:2005 прийнято в Україні як ДСТУ ISO 9000:2007 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, ЮТ)».

Стандарт ISO 9001:2000 замінено на ISO 9001:2008, який прийнято в Україні як ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, ЮТ)».

Стандарт ISO 14001:2004 прийнято в Україні як ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2004, ЮТ)».

Стандарт ISO 19011:2002 прийнято в Україні як ДСТУ ISO 19011:2003 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю та (чи) навколишнім середовищем (ISO 19011:2002, ЮТ)».

ПЕРЕДМОВА ДО OHSAS

Цей стандарт сери OHSAS з оцінювання гігієни та безпеки праці й супутній стандарт OHSAS 18002 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001» було розроблено на вимогу споживачів створити визнаний стандарт для системи управління гігієною та безпекою праці, на підставі якого може бути оцінено й сертифіковано їхні системи управління.

OHSAS 18001 розробляли з урахуванням структури стандартів ISO 9001:2000 (система управління якості) та ISO 14001:2004 (система екологічного управління), щоб сприяти інтеграції систем управління якості, екологічного управління й гігієни та безпеки праці в організаціях, якщо у них виникає така потреба.

Цей стандарт OHSAS буде переглянуто або змінено, якщо виникне необхідність. Аналізування буде проведено у разі публікації нових редакцій ISO 9001 чи ISO 14001, щоб забезпечити взаємну відповідність.

Цей стандарт OHSAS буде анульовано після публікації його у складі або як міжнародний стандарт.

Цей стандарт OHSAS розроблено відповідно до правил Директив ISO/IEC, частина 2.

Це друге видання скасовує й заміняє перше видання (OHSAS 18001:1999), що було переглянуто.

Принципові зміни стосовно попередньої редакції:

 • зроблено більший акцент на важливості «здоров’я»;
 • OHSAS 18001 тепер є стандартом, а не специфікацією або документом, як це було в попередніх редакціях. Це відображає тенденцію прийняття OHSAS 18001 як основу для національних стандартів із системи управління гігієною та безпекою праці;
 • схему «Плануй - виконуй - перевіряй - дій» подано в повному обсязі лише у вступі, а не у вигляді розрізнених схем на початку кожного основного розділу;
 • довідкові видання в розділі 2 обмежено лише міжнародними документами;
 • додано нові визначення й переглянуто наявні;
 • значно поліпшено погодженість з ISO 14001:2004 за структурою стандарту, а також сумісність з ISO 9001:2000;
 • термін «допустимий ризик» замінено терміном «прийнятний ризик» (див. 3.1);
 • термін «нещасний випадок» тепер долучено до терміна «інцидент» (див. 3.9);
 • визначення терміна «небезпека» більше не охоплює «завдання збитків власності або виробничому середовищу» (див. 3.6).

Тепер уважають, що такий «збиток» прямо не пов’язаний із системою управління гігієною та безпекою праці, що є предметом цього стандарту OHSAS, і він належить до сфери управління майном. І навпаки, якщо ризик такого «збитку» впливає на гігієну та безпеку праці, його потрібно ідентифікувати через процес оцінювання ризиків організації і ним варто керувати за допомогою відповідних заходів з управління ризиками;

 • пункти 4.3.3 й 4.3.4 об’єднано для погодження з ISO 14001:2004;
 • введено нову вимогу щодо розгляду ієрархії заходів управління в межах планування гігієни та безпеки праці (див. 4.3.1);
 • ідентифікування небезпек, оцінювання ризику та визначення засобів управління, а також операційне контролювання тепер розглянуто докладніше (див. 4.3.1 і 4.4.6);
 • додано новий розділ «Оцінювання дотримання відповідності» (див. 4.5.2);
 • представлено нові вимоги до участі й консультування (див. 4.4.3.2);
 • подано нові вимоги до розслідування інциденту (див. 4.5.3.1).

Дійсна публікація не ставить метою охопити всі необхідні умови угоди.

Відповідальність за правильне застосування положень стандарту несе користувач.

Відповідність цьому стандарту серії OHSAS не звільняє від дотримання вимог законодавства.

ВСТУП ДО OHSAS 18001

Різноманітні організації виявляють усе більшу зацікавленість у досягненні та демонструванні належних результатів у сфері гігієни та безпеки праці за рахунок управління професійними ризиками відповідно до політики й цілей у цій галузі. Вони чинять так за умов щораз більшої суворості законів, розвитку економічної політики та інших заходів, спрямованих на гігієну й безпеку праці, а також за умов зростання стурбованості зацікавлених сторін стосовно питання гігієни та безпеки праці.

Багато організацій проводять «аналізування» чи «аудити» гігієни й безпеки праці, щоб оцінити їх характеристики у сфері ГіБП. Однак самі по собі такі «аналізування» чи «аудити» не можуть бути достатніми, щоб організація впевнилась у тому, що її діяльність не лише відповідає, а й надалі відповідатиме правовим вимогам та її політиці. Щоб бути результативними, такі процеси потрібно виконувати в межах комплексної структурованої системи управління організації.

Стандарти серії OHSAS, що поширюються на управління гігієною та безпекою праці, призначені забезпечити організації елементами дієвої системи управління гігієною та безпекою праці, які може бути інтегровано з іншими вимогами щодо управління, та допомогти організаціям досягти цілей з гігієни й безпеки праці, а також економічних цілей. Ці стандарти, подібно до інших, не призначені створити нетарифні бар’єри у торгівлі або підвищити чи змінити правові зобов’язання організацій.

Цей стандарт установлює вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці, щоб дати організаціям змогу сформулювати і зреалізувати політику та встановити і досягти цілі, які враховують правові вимоги й інформацію про суттєві ризики у сфері ГіБП. Він призначений для застосування організаціями всіх типів і розмірів, а також у різноманітних географічних, культурних і суспільних середовищах. Модель системи показано на рисунку 1.

Успіх системи залежить від зобов’язань, узятих на всіх рівнях і всіма підрозділами організації, особливо від зобов’язань, узятих найвищим керівництвом. Така система дає змогу організації формулювати політику в сфері гігієни та безпеки праці, встановлювати цілі та створювати процеси для досягнення задекларованих у політиці зобов’язань, виконувати необхідні дії для поліпшення її діяльності та демонструвати відповідність системи вимогам цього стандарту.

Загальна призначеність стандарту сприяти належній практиці з гігієни та безпеки праці, зважаючи на соціально-економічні потреби. Треба зазначити, що багато вимог можна розглядати одночасно або до них можна звертатися будь-коли.

Друге видання цього стандарту спрямовано на розвиток першого видання та, за належного врахування положень ISO 9001, ISO 14001, ILO-OSH й інших стандартів з систем управління гігієною та безпекою праці, на підвищення сумісності цих стандартів, допомогу користувачам.

Існують важливі розбіжності між стандартом OHSAS, що описує вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці організації й може бути використаний для сертифікації/реєстрації та/або самодекларації системи управління гігієною та безпекою праці організації, і не призначеними для сертифікації настановами, розробленими для надання загальної допомоги організації у разі встановлення, впровадження або поліпшення системи управління гігієною та безпекою праці. Управління гігієною та безпекою праці охоплює весь діапазон проблем разом з проблемами, що стосуються стратегії й конкурентоспроможності. Демонстрування успішного впровадження цього стандарту може бути використано організацією для того, щоб переконати зацікавлені сторони в наявності в неї належної системи управління.

Організаціям, яким потрібно загальне керівництво з широкого кола питань, що стосуються системи управління гігієни та безпеки праці, варто використовувати OHSAS 18002.

Будь-яке посилання на інші міжнародні стандарти призначено лише для інформації.

Рисунок 1 — Модель системи управління гігієною

та безпекою праці згідно з цим стандартом

Примітка. В основі цього стандарту — методологія, відома як «Плануй — виконуй — перевіряй — дій» (PDCA).

PDCA можна стисло описати так:

Плануй: установлюй цілі та процеси, необхідні для отримання результатів, що відповідають політиці у сфері ГІБП організації.

Виконуй: запроваджуй процеси.

Перевіряй: відстежуй і вимірюй процеси, зважаючи на політику, цілі, завдання, правові та інші вимоги, а також звітуй про результати.

Дій: вживай заходів для постійного поліпшування характеристик системи управління гігієною та безпекою праці.

Багато організацій керуються у своїй діяльності системою процесів та їхніх взаємодій, що можна розглядати як «процесний підхід». ISO 9001 сприяє застосуванню процесного підходу. Оскільки PDCA може бути застосовано до всіх процесів, обидві методології вважають сумісними.

Цей стандарт містить лише ті вимоги, які може бути піддано об’єктивному аудиту; стандарт не встановлює абсолютних вимог до результативності гігієни та безпеки праці, крім зобов’язань політики у сфері гігієни та безпеки праці відповідати застосовним правовим та іншим вимогам, прийнятим організацією, для запобігання травм та погіршення здоров’я й постійного поліпшення. Так, із двох організацій, що займаються аналогічною діяльністю, але мають різну результативність у сфері гігієни та безпеки праці, обидві можуть відповідати вимогам цього стандарту.

Цей стандарт не містить вимог, характерних для інших систем управління, наприклад вимог до управління якістю, екологічного управління, фінансового управління, хоча його елементи може бути узгоджено чи об’єднано з елементами інших систем управління. Організація може доопрацювати свою наявну систему управління, щоб розробити систему управління гігієною та безпекою праці, яка відповідає вимогам цього стандарту. Однак треба зауважити, що застосування різних елементів системи управління може різнитися залежно від їхньої належності та залучених зацікавлених сторін.

Рівень деталізації та складність системи управління гігієною та безпекою праці, обсяг документації й необхідні ресурси залежать від низки чинників, зокрема сфери застосування системи, розміру організації, характеру її діяльності, продукції та послуг, культури. Це може стосуватися, зокрема, малих та середніх підприємств.