ДСТУ 4100:2014


ПЕРЕДМОВА

Ц

1 РОЗРОБЛЕНО:

ентр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві г України


РО.ёРО

2 ПРИЙНЯТО Т


. Будник, канд. юрид. наук; Я. Рябець, канд. техн, наук; А. Ткаченко


5-0


З Станд


4 НА ЗАМІНУ Д


АНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. 01


відповідає вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.) що доповнює цю Конвенцію


Н

8

У 4100-2

і Європейсь

і угод


МінекономрозвиткучУкраїнИ;'2015


Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частко на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу забороненої Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвиті

ІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпека дорожнього руху

ЗНАКИ ДОРОЖНІ

ьні технічні умови ила застосування

ДСТУ 4100:2014Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
201

5

ЗМІСТ


с.


ні посилан


я


ення, розміри


Технічні


вимог


зви, з


ра


фера застосуван


Нормат


Групи,


Знаки


ивіду


проектування


25


35


Правила прийм


Методи контролюванн


Маркування, пакування, транспортує ння і зберігання


Додаток В Приклади компонуванн


39


40


41


42


Гарантії виробника


42


10 Правила застосування.


68


Додаток А Зображення зна


94


105


106


Додаток Г Бібліографія


Додаток Б Шрифт на масштаб російської абетки) .


ітці. Попереджувальні знаки


країнської абетки (доповнені літерами


ивідуального проектування
ДСТУ 4100:2014


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИБЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ

Загальні технічні умови
Правила застосування

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ
бщие технические условия
^Правила применения

ROAD SAFETY

TRAFFIC SIGNS

/General technical conditions
Application rules

Чинний від 2015-07-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на дорожні знаки, призначені £ нього руху щодо умов і режимів руху на автомобільних дорога з Правилами дорожнього руху, а також правила їх застосуванн: та будують.


ія інформування учасників дорож- і вулицях (далі — дорогах) згідно на всіх дорогах, що експлуатують


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правов

Закон України «Про дорожній рух»

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету 2001 року № 1306

Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиі користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінетў 1994 року № 198


ів України від 10 жовтня


нормативні документи:


кти


дь, залізничних переїздів, правил
Міністрів України від ЗО березня


ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4241:2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 7721:2009 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования.

Маркировка (Джерела світла для вимірювання кольору. Типи. Технічні вимоги. Маркування)

ДСТУ ГОСТ 17557:2009 Колодки клеммные светотехнические. Общие техн (Колодки клемні світлотехнічні. Загальні технічні вимоги)


Видання офіційне


еские тоебован


/ДСТУ Б В.2.6-133:2010 Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови (ГОСТ 25459-82, MOD)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозна­чения (Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення)

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов (Покриття лакофарбові. Загальні вимоги та методи прискорених випробувань на стійкість до впливу кліматичних чинників)

ГОСТ 515-77 Бўмага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия (Папір пакувальний бітумований та дьогтьовий. Технічні умови)

ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки (Прилади вимірювальні. Шрифти та знаки)

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия (Ящики з листових дерев'яних матеріалів нерозбірні для вантажів масою до 200 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. За­гальні технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (З’єднання контактні електричні. Класифікація. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Обрешітки дощаті для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различых климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів.Жатегорії,умови експлуатації, зберігання та транспор­тування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия (Опори дерев’яні

дорожніх знаків. Технічні умови).

З ГРУПИ, НАЗВИ, ЗОБРАЖЕННЯ, РОЗМІР

3.1 Стандарт установлює сім груп дорожніх знаків:

 1. — попереджувальні;

 2. — пріоритету; / /

 3. — заборонні; / / s' }

 4. — наказові; / / s'

 5. — інформаційно-вказівні;

 6. — сервісу; Л

 7. — доповнювальної інформації (таблички до дорожніх знаків).

Групи, назви, номери та зображення дорожніх знаків наведено в таблицях 1-7.

 1. Номер знака складається з номера групи, порядкового номера знака в групі, порядкового номера різновиду (у разі наявності), розділених між собою крапками.

 2. Зображення знаків, крім знаків індивідуального проектування 5.24^5.24.2^ 5.45—5.48, 5.50—5.56, 5.58.1—5.59, 5.61.1—5.61.3, наведено у додатку А.

 3. Літери, цифри, розділові знаки повинні бути написані шрифтом, наведеним у додатку Б.

 4. Збільшення зображення знаків, літер, цифр і т. ін. щодо встановлених.цим стандартом розмірів, треба виконувати фотографічним методом або за допомогою масштабної сітки.

 5. Значення параметрів, що наносять на знаки 1.6, 1.7, 3.3, 3.15—3.20, 3.29—3.32, 4.16, 4.17, 5.20.2, 5.27, 5.30, 5.51, 5.53, 5.54, 5.59, 6.1—6.24, 7.1.1—7.2.2, 7.2.5, 7.2.6, 7.4.^-7.4.7, 7.19/7.20' потрібно брати з наведених у таблиці 8. XН а знаках 5.16, 5.18, 5.24.1, 5.24.2, 5.25, 5.28.1—5.28.3, 5.51, 5.52, 5.54—5.57.3, 5.61.2, 5.61.3 зображення (положення) стрілок (основного напрямку руху) має відповідати реальному плануванню перехресть, вимогам напрямків або схемі руху.

На табличці 7.8 схематичне зображення перехрестя повинно відповідати його реальній конфі­гурації' при цьому широкими лініями позначають дороги, якими надано право першочергово­го проїзду (головні дороги), а тонкими лініями — дороги, на яких установлені знаки 2.1 чи 2.2 (другорядні дорогй). 7

 1. Допустимо виготовляти знаки 4.1—4.6 інших різновидів, ніж установлено цим стандартом, з конфігурацією стрілок, що відповідає вимогам напрямку руху на конкретному перехресті.

 2. У разі необхідностРна табличках 7.1.3, 7.1.4 допустимо зображати стрілки під кутом 45° до горизонталі.

 3. Зображені стрілками на знаках 5.16, 5.18 напрямки руху повинні чітко відображати дозво­лені напрямки руху за смугами відповідно до конкретної схеми організації дорожнього руху.

 4. Н а знаках 5.16, 5.18, 5.19 допустимо зображати знаки, що забороняють або дозволяють рух окремих видів транспортних засобів.

На знаку 5.20.2 допустимо зображати знак 4.16.

 1. У нижній частині аків 5.41.2, 5.42.2^5.43.2 та 5.44, а також знаків 5.41.1, 5.42.1 та 5.43.1, у разі їх застосування без з іків 5.41.2, 5,42.2 та 5.43.2, потрібно зазначати: назву зупинки, номер маршруту, час початку і закін уху,інтервали руху, кінцеві та основні проміжні зупинки, назви суб’єктів, відповідальних за технічнйй та санітарний стан зупинки, також може бути зазначено іншу інформацію про рух маршрутних Ітнйх засобів. У цьому разі допустимо зміщувати і змен­

ш увати біле тло знаків 5.41.1, 5.42.1, 5.43.1 та 5.44 із зображенням символу транспортного засобу вгору на 50 мм, щоб розмістити потрібну інфор ю у нижній частині знака.

Попереджувальні знакиння та


род-


Назва знака


Розвідний міст


ще


колі


1.20


1.21


1.2


1.22


ІОКОЛІЙНі


залізі


іця


Зображення і номер знака


Залізничний переїзд із шлагбаумом


Прилягання другорядної дороги


Прилягання другорядної дороги


Двосторонній рух


Назва знака


Залізничний з


ІЗД


шлагбаум


1.23.1


1.23.2


1.23.3


1.23.4


1.24


1.25


щення
рівнозначних
доріг


Перехрещення з другоряд дорогою


Прилягання
другорядної
дороги


Прилягання
другорядної
дороги


Світлофорне регулювання


1.28


1.29


1.30


1.31.1


1.31.2


Багатокс залізні


Зображення і номер знака

Назва знакаНаближення до


залізничного


переїзду1.31.3Наближення до


залізничного


переїзду

1.31.4Наближення до


залізничного


переїзду

1.31.5Наближення до


залізничного


переїзду1.31.6Пішохідний

перехід

1.32Діти

^^33Виїзд


велосипедистів

1.34

Поппгіи

2^

„ худоб^^,

1.35


іійна


Наближення до залізничного переїзду


Наближення до залізничного переїзду
іне


•мер знака


Назва знака


Зображення
і номер знака


Назва знака


Зображення
і номер знака


Назва знака


1.37


Таблиця 2


Зображення
і номер знака


STOP


Таблиця З


Зображення
і номер знака


тварини


Дорожні
роботи


Назва знака


Дати
дорогу


Проїзд без
зупинки
заборонено