НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД

ПОКВАРТИРНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

З ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛИВІ З ЗАКРИТОЮ

КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ З КОЛЕКТИВНИМИ ДИМОХОДАМИ І ДИМОХІДНИМИ СИСТЕМАМИ

Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007

Київ

МІНРЕГІОНБУД

2007

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: ДП «Вайллант Група Україна»

РОЗРОБНИКИ: О. Потапенко, А. Фрьобіш (керівник розробки)

ЗА УЧАСТІ: ВАТ «УкрНДІінжпроект»: П. Зембицький; Д. Михайлюк

Інституту гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України:

В. Акіменко (д-р мед. наук); Л. Пелех

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ПРИЙНЯТТЯ:

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва України: О. Авдієнко (архітектор); О. Бродко (канд. техн. наук)

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від 20 червня 2007р. №57

ПОГОДЖЕНО:

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (лист від 18.04.2007р. № 01/05-08.01/2399)

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (лист від 15.05.2007р. № 5436/11-5)

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від 30.03.2007р. № 05-3768/324)

Міністерство охорони здоров'я України (лист від 13.04.2007р. № 05.01.03-16/476)

Національне агенство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (лист від 26.04.2007р. № 363-4/2)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

ЗМІСТ

С.

Вступ……………………………………………………………………........

4

1

Сфера застосування………………………………………………….…......

5

2

Нормативні посилання……………………………………………….….....

6

3

Терміни та визначення понять……………………………………….…....

7

4

Загальні положення…………………………………………………...…....

9

4.1 Вимоги до теплогенераторів………………………………...………...

9

4.2 Розміщення теплогенераторів……………………………….…….......

10

5

Правила експлуатації та ремонту………………………………………....

12

5.1 Газопостачання…………………………………………………..…......

12

5.2 Подача повітря для горіння і видалення продуктів згоряння….…....

13

5.3 Електропостачання, автоматизація і диспетчеризація……….……....

17

5.4 Опалення, вентиляція, водопровід і каналізація…………..….….......

18

5.5 Будівництво, монтаж і експлуатація……………………………….....

20

6

Вимоги безпеки та охорони довкілля………………………………….....

23

7

Методи контролювання…………………………………………………....

24

Додаток А Бібліографія...............................................................................

24

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами

Загальні технічні умови

Инженерное оборудование зданий и сооружений.

Поквартирное теплоснабжение жилых домов с теплогенераторами на газовом топливе с закрытой камерой сгорания с коллективными дымоходами и дымоходными системами

Общие технические условия

Engineering equipment of buildings and constructions.

Heat supplying of block of flats with the heat-generators on gas fuel with the closed chamber of combustion with the collective flues and flues systems

General specifications

_____________________________________________________________________

Чинний від

ВСТУП

Цей стандарт розроблено з метою застосування в системах поквартирного теплопостачання теплогенераторів з закритими камерами згоряння на газовому паливі з колективними димоходами і димохідними системами, що забезпечують безпеку, комфортні умови проживання та раціональне використання енергоресурсів, відповідно до СНиП 2.04.05.

При розробленні цього стандарту були використані результати експериментального проектування та будівництва житлових будинків з поквартирними системами теплопостачання в Україні, а також нормативні документи і досвід проектування, будівництва та сервісного обслуговування поквартирних систем теплопостачання в Росії, Молдові та країнах Європейського Союзу.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на проектування, будівництво та експлуатацію поквартирних систем теплопостачання з теплогенераторами, що працюють на газовому паливі з закритими камерами згоряння з колективними димоходами і димохідними системами, при новому будівництві та реконструкції багатоквартирних житлових будинків висотою до 10 поверхів включно (не вище 35 м), у тому числі що мають вбудовані приміщення громадського призначення, в яких нормативними документами дозволено встановлення теплогенераторів на газовому паливі.

1.2 Цей стандарт установлює вимоги до планування та конструктивні рішення місць встановлення теплогенераторів усередині квартир, а також приміщень теплогенераторних, правил проектування газопостачання, систем подачі повітря і видалення продуктів згоряння, опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації та систем електропостачання і автоматизації. Крім того, в стандарті наведені вимоги до виконання монтажних робіт і технічного обслуговування.

Обов’язкові вимоги щодо безпеки поквартирних систем теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами викладено в розділі 6 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.1-7-2002

Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-9-99

Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-20-2001

Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2003

Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДСТУ 4059-2001

Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води

ДСТУ prEN 483:2003

Котли газові централізованого опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

СанПиН 3077-84

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму у приміщеннях жилих і громадських будівель і на території жилої забудови)

СНиП 2.03.11-85

Защита строительных конструкций от коррозии. Коррозийно-стойкие материалы (Захист будівельних конструкцій від корозії. Корозійно-стійкі матеріали)

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

СНиП II-12-77

Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП ІІ-35-76, частина ІІ, глава 35

Котельные установки. Нормы проектирования (Котельне обладнання. Норми проектування)

ПУЕ, 6-е видання

Правила улаштування електроустановок

ДСП-201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами

ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

ДНАОП 0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки України

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче наведені терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 вбудовані нежитлові приміщення громадського призначення – приміщення, розташовані, як правило, на першому, другому або цокольному поверсі житлового будинку, призначені для використання в різних цілях, відповідно до ДБН В. 2.2-15.

3.2 димовідвід - газощільний канал або трубопровід для відведення продуктів згоряння (димових газів) від теплогенератора до димоходу.

3.3 димохід - вертикальний газощільний канал або трубопровід прямокутного або круглого перетину для створення тяги і відведення продуктів згоряння (димових газів) від димовідводів в атмосферу вертикально нагору.

3.4 колективний димохід - єдиний канал відведення димових газів, що забезпечує збір та видалення продуктів згоряння (димових газів) від декількох теплогенераторів, розташованих на різних поверхах.

3.5 димохідна система повітря-газ (ДСПГ) – вертикальна система без уступів і поворотів для транспортування повітря для горіння до джерела тепла ззовні і продуктів згоряння (димових газів) від джерела тепла в атмосферу.

3.6 коаксіально з'єднувальні елементи – система трубопроводів для одночасної подачі повітря до камери згоряння теплогенератора і видалення продуктів згоряння (димових газів).

3.7 конденсаційний газовий котел – котел, у якому за нормальних умов роботи і за визначених робочих температурах води водяна пара в продуктах згоряння (димових газах) частково конденсується для використання прихованої теплоти водяної пари.

3.8 повітропровід - канал або трубопровід, що використовується для транспортування (подання) повітря для горіння.

3.9 поквартирне теплопостачання - забезпечення теплотою систем опалення і гарячого водопостачання квартир. Система складається із джерела теплопостачання - теплогенератора, трубопроводів опалення з опалювальними приладами та регулювальною арматурою, трубопроводів гарячого водопостачання з водорозбірною арматурою та єдиної конструкції для подання повітря для горіння і видалення продуктів згоряння (димових газів).

3.10 теплова потужність - кількість теплоти, що утворюється в результаті спалювання газу, який підводиться до пальника за одиницю часу.

3.11 теплогенератор (котел) - джерело тепла тепловою потужністю до 100 кВт, у якому для нагрівання теплоносія, що надходить до системи опалення і гарячого водопостачання, використовується енергія, утворена при згорянні газового палива.

3.12 теплогенераторна - окреме нежитлове приміщення для розміщення теплогенератора (котла) і допоміжного устаткування до нього.

3.13 теплогенератори типу:

- С42 - теплогенератор із закритою камерою згоряння і вентилятором, установленим за камерою згоряння, приєднаний за допомогою двох патрубків до колективного димоходу. Колективний димохід обслуговує більше одного теплогенератора і має відокремлені канали для подачі повітря для горіння і відведення продуктів згоряння (димових газів), при цьому вихідні отвори цих каналів концентричні або розміщені так близько, що підлягають однаковому вітровому впливу.

- С43 - теплогенератор із закритою камерою згоряння і вентилятором, установленим перед камерою згоряння, приєднаний за допомогою двох патрубків до колективного димоходу. Колективний димохід обслуговує більше одного теплогенератора і має відокремлені канали для подачі повітря для горіння і відведення продуктів згоряння (димових газів), при цьому вихідні отвори цих каналів концентричні або розміщені так близько, що підлягають однаковому вітровому впливу.

- С82 - теплогенератор із закритою камерою згоряння і вентилятором, установленим за камерою згоряння, приєднаний за допомогою одного патрубка до колективного димоходу. Колективний димохід має один канал з природною тягою для відведення продуктів згоряння (димових газів). Теплогенератор другим патрубком приєднаний до трубопроводу, що подає повітря з зовнішньої сторони будівлі.

- С83 - теплогенератор із закритою камерою згоряння і вентилятором установленим перед камерою згоряння, приєднаний за допомогою одного патрубка до колективного димоходу. Колективний димохід має один канал з природною тягою для відведення продуктів згоряння (димових газів). Теплогенератор другим патрубком приєднаний до трубопроводу, що подає повітря з зовнішньої сторони будівлі.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Вимоги до теплогенераторів

4.1.1 Поквартирні системи теплопостачання слід комплектувати теплогенераторами на газовому паливі з герметичними (закритими) камерами згоряння повної заводської готовності, що відповідають вимогам ДСТУ 4059.