РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОКТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХНА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ

2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76)

Київ 1998

РОЗРОБЛЕНІ:

Українським проектним та науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст та селищ України (УкрНДІінжпроект)

УЗГОДЖЕНІ:

Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній та газовій промисловості Держнаглядохоронпраці при Мінпраці України, УДПО МВС України, Київською регіональною державною інспекцією з енергозбереження

ВНЕСЕНІ:

Управлінням архітектури і будівництва житлово-цивільних будинків та споруд

СХВАЛЕНІ:

Науково-технічною Радою Держбуду України (протокол № 64 від 05.11.98 р.)

Відповідальні виконавці:

П.Ю.Зембіцький – керівник, І.П.Бабенко, М.В.Терехов

«Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі» є другим виданням «Рекомендаций по проектированию модульных котельных установок в помещениях, расположенных в верхних частях зданий («крышных» котельных), использующих в качестве топлива природный газ».

Перше видання Рекомендацій, які поширювалися на проектування дахових котельних для житлових і громадських будинків та споруд, було розроблено Українським науково-дослідним та проектним інститутом «УкрНДІінжпроект» за завданням Держкоммістобудування України у 1994 р.

При розробці першого видання були ураховані технічні консультації і пропозиції спеціалістів Головного управління житлово-цивільного будівництва Держкоммістобудування України, Управління комунальної енергетики Держжитлокомунгоспу України, Управління по нагляду в газовій промисловості, житлово-комунальному та побутовому господарстві Держнаглядохоронпраці України, КП «Білоцерковський ДБК».

У другому виданні, розробленому за дорученням Держбуду України від 02.12.97 № 2-569, урахований досвід проектування, відзиви проектних організацій, рекомендації поширені на проектування дахових котельних для промислових будинків, прибудованих котельних для житлових будинків і вбудованих у громадські будинки та споруди. Додатково розглянуто проектування установок з побутовими теплогенераторами.

КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. 2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76)

Вводяться вперше

Рекомендації розроблені у розвиток глави СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки» і у відповідності до затвердженого наказом Держкоммістобудування України від 20.09.94 № 35 доповнення до глави (додаток 2), є тимчасовим керівним документом, діючим до перероблення зазначених норм.

У Рекомендаціях розглядається проектування котельних (домових, цехових) для найнижчої форми централізованого теплопостачання, при який джерело тепла і споживачі, що ними обслуговуються, знаходяться в межах одного будинку чи його частини, чи кількох близько розміщених будинків.

Основним показником при улаштуванні таких котельних повинна бути простота обслуговування та ремонту при умові безвідмовності і надійності роботи, яка дозволяє не порушувати умов нормального функціонування основного будинку.

У Рекомендаціях розглянуті питання проектування водогрійних котельних установок, працюючих на природному газі, які розміщуються на плоских покрівлях і в горищних приміщеннях житлових, громадських та виробничих будинків і споруд («дахових» котельних), вбудованих котельних для громадських будинків і споруд та прибудованих котельних для житлових будинків з автоматизованими водогрійними котлами, малогабаритними газовими водонагрівачами, модулями, що складаються з газових проточних водонагрівачів (блочних котлів) з малою питомою масою, повної заводської готовності, далі – теплогенераторів.

Зазначеними джерелами теплопостачання можуть обладнуватися будинки і споруди, які будуються чи реконструюються при відсутності практичної можливості, чи техніко-економічній недоцільності (підтвердженої відповідним розрахунком) використання централізованого теплопостачання.

При відповідному техніко-економічному обґрунтуванні котельні слід передбачати в комплексі з альтернативними джерелами тепла (наприклад, сонячними колекторами).

Зміна № 1 до СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки», яка передбачає проектування дахових котельних для виробничих будинків, прибудованих котельних для житлових будинків та вбудованих у громадські будинки і споруди, працюючих на природному газі, наведена у додатку 3.

У додатку 4 розглянуто проектування установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів (опалювальних побутових водогрійних котлів, ємких та проточних опалювальних водопідігрівачів, опалювальних модулей, що складаються з проточних газових водопідігрівачів) заводського виготовлення, на які не поширюються вимоги СНиП ІІ-35-76.

Перелік нормативних документів, регламентуючих вимоги пожежної безпеки при проектуванні газифікованих домових, цехових котельних, установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів, наведений у додатку 5.

При розробці Рекомендацій був використаний досвід передових країн по улаштуванню індивідуальних котельних, а також позитивний досвід впровадження модульних котельних установок системи «ФЕГ-ВЕСТАЛ» сумісного Українсько-Угорського виробництва в Україні (СП «Укрінтерм», м.Біла Церква).

Рекомендації призначені для інженерно-технічних працівників проектних, будівельно-монтажних та експлуатаційних організацій.

Відзиви та побажання з приводу Рекомендацій, а також по застосуванню не розглянутих в Рекомендаціях видів палива (зважаючи на недостатній досвід їх використання, а також враховуючи їх санітарно-гігієнічні та вибухопожежнонебезпечні властивості), просимо направляти на адресу: 252054, Київ-54, вул.Тургенєвська, 38, «УкрНДІінжпроект».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дані Рекомендації розроблені у розвиток глави СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки» і поширюються на проектування водогрійних котельних установок, працюючих на природному газі, теплопродуктивністю до 3,75 МВт (3,2 Гкал/год) з температурою води не більше 115 °С, які розміщуються на плоских дахах та в горищних приміщеннях виробничих, житлових та громадських будинків і споруд висотою до (до карнизу чи верха парапету) включно («дахових» котельних), а також котельних прибудованих для житлових будинків та вбудованих для громадських будинків і споруд при застосуванні водогрійних теплогенераторів, що не мають барабанів, з одиночною теплопотужністю до 1,25 МВт (1 Гкал/год).

1.2.Можливість розміщення дахових котельних на відмітці вище за 30 м повинна погоджуватися з територіальними органами державного пожежного нагляду.

1.3.Не допускається розміщення дахових котельних безпосередньо над приміщеннями громадського призначення з масовим перебуванням людей (фойє та залами для глядачів, торговельними приміщеннями магазинів, класами та аудиторіями учбових закладів, залами їдалень, ресторанів, роздягальними і мильними лазень, душовими, залами очікувань, груповими кімнатами дитячих садків і т. ін.), складами спалимих матеріалів і приміщеннями з вибухонебезпечними зонами, а також приміщеннями категорій А та Б по вибуховій, вибухо-пожежній та пожежній безпеці.

 1. Можливість прибудови дахової котельної, розміщеної на плоскій покрівлі до приміщень основного будинку або будинку, прибудованому до основного, повинна визначатися з урахуванням вимог до проектування прибудованих котельних.
 2. Протипожежні відстані від дахової котельної, розміщеної на плоскій покрівлі, до приміщень основного та інших будинків, що підвищуються над цією покрівлею, слід приймати з урахуванням вимог ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».
 3. Обслуговування котельних здійснюється, як правило, без постійного перебування обслуговуючого персоналу.
 4. Проектування котельної допускається при наявності підтвердження від замовника позитивного вирішення питання монтажу, експлуатації та ремонту обладнання котельної та усіх її інженерних мереж.
 5. Проектування котельних повинно виконуватися з урахуванням вимог СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», «Правил безпеки систем газопостачання України», «Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С», «Правил пожежної безпеки в Україні», законодавства, стандартів, норм і нормативів з енергозбереження, технічних вимог виготовлювачів обладнання. При проектуванні прибудованих, вбудованих та дахових котельних повинні виконуватися вимоги нормативних документів на основні будинки і споруди.
 6. Забороняється використання у будівництві котельних матеріалів та речовин, на які відсутні дані відносно їх пожежної безпеки.

2. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

 1. Приміщення дахової котельної приймається одноповерховим.
 2. Дахові котельні відокремлюються від суміжних приміщень негорючими перекриттями і стінами з межею вогнестійкості не менше 0,75 год. Стіни та міжповерхові перекриття, які відокремлюють дахові котельні від інших приміщень, повинні бути парогазонепроникні.

Для дахових котельних, які розміщуються на плоскій покрівлі (не в горищному просторі), допускається застосування легких металевих огороджувальних конструкцій (панелі стін з кількох профільованих або плоских металевих листів з утеплювачем із негорючих матеріалів між ними, настили перекриттів також з профільованих металевих листів, негорючого утеплювача і рулонної покрівлі), інших легких збірних конструкцій, в тому числі блок-модулів заводського виготовлення, які не чинять значних статичних навантажень на конструкції будинку, з межею вогнестійкості не менше 0,25 години.

Відмітка низу отворів в зовнішніх стінах дахової котельної повинна перевищувати рівень прилеглої покрівлі основного будинку не менше ніж на .

2.3.Конструкція покрівлі основного будинку у місці розміщення дахової котельної і на відстані не менше від зовнішніх стін приміщення дахової котельної повинна виконуватися з негорючих матеріалів.

Допускається застосування водоізоляційного килима із горючих матеріалів при умові захисту його від вигоряння залізобетонними плитами або бетонною стяжкою товщиною не менше .

2.4.Із дахової котельної необхідно передбачати не менше двох виходів, розміщених у протилежних сторонах приміщення, один з яких (основний) сполучає котельню зі сходами основного будинку. Основний вихід рекомендується обладнати тамбуром.

При довжині приміщення котельної до допускається улаштування одного (основного) виходу (у відповідності до п.11.6 «Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С»).

При розміщенні котельної на плоскій покрівлі слід передбачати виходи (вихід) із котельної безпосередньо на покрівлю та вихід на покрівлю із основного будинку по маршевих сходах.

 1. Вільна висота проходів до приміщення котельної повинна бути не менше . Ширина проходів – не менше ; дверей – не менше .
 2. Зовнішні площадки і сходинки для проходу по покрівлі до котельної і для її обслуговування повинні виконуватися із просічно-витяжного листа, сотової або полосової (на ребро) сталі з розміром отвору не більше 30x30 мм з поручнями висотою не менше із суцільною обшивкою по низу на висоту не менше .
 3. По вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці приміщення котельного залу відноситься до категорії Г.

В приміщенні котельного залу слід передбачити зовнішні легкоскидні огороджувальні конструкції. Площу легкоскидних конструкцій слід приймати у відповідності з розрахунком, але не менше на об'єму приміщення котельного залу та відповідних вимог технічних умов підприємств-виготовлювачів обладнання.

Конструкція легкоскидних огорож приймається згідно до п.2.42 СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания».

Віконні отвори, при необхідності, слід обладнувати сіткою для захисту від розкидання скла при аваріях.

 1. При роботі котельної рівень звукового тиску та вібрації в суміжних приміщеннях та на прилеглій території не повинен перевищувати допустимих величин.
 2. Ремонтні ділянки або приміщення для проведення ремонту обладнання, арматури, приладів контролю та регулювання в котельних допускається не передбачати.
 3. При розміщенні в котельній теплогенераторів на основі газових проточних водопідігрівачів в шафовому виконанні відстань від фронту обслуговування шаф до протилежних стін котельної або інших частин будинку, а також між фронтами обслуговування шаф, розміщених напроти один одного, допускається приймати з урахуванням умов по експлуатації обладнання, але не менше . При цьому, при відкритих шафових дверцях, висунутих деталях обладнання при обслуговуванні, вільний прохід повинен забезпечуватися не менше .
 4. Підлога котельної повинна мати гідроізоляцію, розраховану на висоту заливу водою до .

3. ОСНОВНЕ ТА ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

3.1.Вибір типу та кількості обладнання котельної проводиться згідно СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки».