ВРАХОВАНИЙ
ПРИМІРНИК Jft


КОНТРОЛЬНИЙ IНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Терміни та визначення
основних понять

ДСТУ 2272:2006

« Видання офіційн

еБ3№12
Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

Фонд нормативнії документів

ДП фіярад авдіртм гградогіі

»ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МИС України (УкрНДІПБ) за участю Українського Союзу виробників проти пожежної продукції та послуг (УСВППП)

РОЗРОБНИКИ: А» Антонов (керівник розробки), канд, техн, наук; І. Кріся, канд. техн наук, В. Орел, канд, хім. наук; М. Откідач, канд. техн, наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держсложивстандарту України від 9 червня 2006 р. № 162

З Стандарт відповідає ISO 13343:2000 Fire safety. Vocabulary (Пожежна безпека. Словник) у час­тині термінів 4.1.1,4.1.2t 4 1.8, 4.1.10, 4.1,11,4 1 .13, 4.1.14.4.1.16, 4 1.19—4.1.23, 4.1.26—4.1.32, 4.2.5, 4,2.6, 4,3.1, 4.6.6, 4.6.13—4.6.16

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2272-93

Права власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яким носіях інформації баз офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстамдарту України.

Держспожиастакдарт України, 2007

ЗМІСТ

С. 1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

З Загальні пояснення і

4 Терміни та визначення понять 2

 1. Горіння та супутні процеси, їх продукти 2

 2. Горючі речовини та Тхні характеристики 5

 3. Пожежі та їхні характеристики 6

 4. Припинання горіння, засоби гасіння 7

 5. Пожежна безпека, небезпека, небезпечність 8

 6. 6 Вогнезахист 9

 7. Організаційно-технічні протипожежні заходи 12

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів 15

Додаток & Абетковий покажчик німецьких терміні......... - ........... 19

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів 21

Додаток Г Абетковий покажчик французьких термінів 23

Додаток Д Абетковий покажчик російських термінів 25

Додаток Е Загал ьнотехиічні терміни 27

Додаток Ж Бібліографія 28ДСТУ 2272:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Терміни та визначення основних понять

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Термины и определения основных понятий

FIRE SAFETY

Terms and definitions of fundamental conceptions

Чинний від

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять стосовно пожежної безпеки Терміни, встановлені стандартом, застосовують у національних стандартах та в інших нормативних документах національного рівня прийняття (кодексах усталеної практики, техніч­них умовах), у нормативних документах інших видів і рівнів прийняття, а також у технічній і до­відковій літературі. у комп'ютерних інформаційних системах. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни стандарту — рекомендовані.

Вимоги цього стандарту застосовують усі суб’єкти стандартизації та суб’єкти господарю­вання, незалежно від форм власності та виду діяльності, а також громадські організації.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті б посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2155-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

ДСТУ 2439-94 Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних гонять. Умовні позначання.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

Для кожного визначення встановлено один, а в окремих випадках — два застандартизоазні терміни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни, у межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів.

Наявність квадратних дужок у терміні і визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено декілька терміностатей, у яких переважає однаковий текст Першу статтю тре- ба читати, беручи до уваги текст поза дужками з текстом у першій парі квадратних дужок, про­пускаючи текст у інших парах дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квад­ратних дужок текстом другої пари квадратних дужок тощо. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, із посиланням на той самий номер терміностатті.

 1. Будь екдамо

вмддкня Офіційне ★Застандартизовані терміни набрано нал і вг рубим шрифтом. У вузькоспеціалізованих докумен­тах узяту в круглі дужки частину терміна можна не вживати» а використовувати його коротку форму.

Позначка а круглих дужках світлим шрифтам (Нр у нових Нд) біля терміин-синоніма означає, що цей термін використано в чинних нормативних документах! і тому його можна застосовує- ти а звітній документації, розроблюваній на виконання цих нормативних документів, дохи ці документи чинні. Але цей термін не можна застосовувати, розробляючи новий нормативний документ. Цей термін також потрібно замінювати в чинних нормативних документах під час їх перегляду чи перевидання на застандартизований синонім без позначки.

Терміни, встановлені цим стандартом, використані у визначеннях, виділено підкресленням.

Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших Нормативних і ненорма­тивних документах, у разі потреби їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкри­ваючи зміст поняття, зазначаючи об'єкти, що належать обсягові виозначуеаного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.

У випадках, коли термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття, замість визначення поставлено риску.

У стандарті як довідкові подано англійські (on), німецькі (de), французькі (fr) та російські (ги) терміни-відл овід ними застандартизоааних термінів, узяті з відповідних міжнародних та національ­них стандартів і термінологічних словників.

У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки Б—Д).

Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідні для розуміння тексту стандарту, подано в додатку Е, джерела інформації — в додатку Ж.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 1. Горіння та супутні процеси» їх продукти

4.13 горіння

de

Verbrennung [4]

Екзотермічний процес, який охоплює окисно-

ел

combustion [4J

відновні перетворення речовин І (або) мате-

fr

combustion (4]

ріалів і характеризується наявністю летких продуктів і (або) світлового випромінювання. Примітка. горінни с теплове, світлове, ульт­

рафіолетом мпроиіпюввимя. наявність диму, погіршим- на ежлдду газового сарвдеомща те підвищення lore там- nepBYypw

ru

горение {7J

43.2 піролі?

de

Pyrolyse [4]

Незворотний процес термічного розкладам-

en

pyrolysis [4]

ня речовини або матеріалу

fr

pyrolyse [4]


ru

пиролиз pj

4.1.3 звуглювання

de

Verkohlung [51

Утворювання карбонізованого залишку внас-

ел

charring [5]

лідок піоолізу чи неповного згоряння орга-

fr

carbonization [5]

нічної речовини або матеріалу

ru

обугливание p]

4,1.4 вогонь

de

Feur [5]

Об’ємна мінлива композиція розжарених

en

fire (5]

речовин, які перебувають у процесі ГОРІННЯ

fr

feu [5]


ru

огонь [7]

4.1.5 полум'я

de

Fiamme (4]

Вогонь, до складу якого входять аерозольні

en

flame [4J

г (або) газоподібні речовини, що випроменю-

fr

flamma [4]

ють світло

ru

пламя [7]

 1. .Б зона горіння

Простір, у якому відбувається горіння

4.1.7 зона полумєн«ного горіння Простір, у якому відбувається полуменеее горіння

de еп fr

Flammenzone (5) flaming zone [5] zoneenflamee (5]

4.1,8 фронт полум'я

de

Flammenfront [4]

Зовнішня межа зони полумєнєвого_гор!ннЯ

en

flame front [4]


fr

front de flamme [4]

4.1.8 поширювання [поширення] горінняПереміщування (переміщення] ЗОВНІШНЬОЇмежі зони ГОРІННЯ4.1.10 [поширювання] [поширення] полум'я

de

Flammenausbreitung [4]

[Переміщування] [переміщення] Фронту по-

en

flame spread [4]

ДУм‘я

fr

propagation de flammes [4]


ГЦ

распространение пламени [7]

4.1,11 запалювання

de

EntzQndung [4]

Ініціювання горіння

en

ignition [4]


fr

allumage [4]

4Л.12 загоряння

ru

возгорание [3]

Виникнення ГОРІННЯ4.1.13 займання

de

Aufflammen [4]

Виникнення полуманеаого горіння

en

lighting [4]


fr

inflammation [4]


ru

воспламенение [7]

4ЛЛ4 самозагоряния

de

SelbstentzOndung [4]

Загоряння внаслідок самонагрівання

an

self-ignition [4]


fr

airtoallumage (4]


ru

самовозгорание [7]

4Л.15 самозаймання

de

Selbstentflammung [5]

Займання внаслідок самонагрівання

fr

inflammation зропіапёе £5]


ru

самовоспламенение |3]

4Л.15 самонагрівання

de

Bel bsterhftz Ling [4]

Підвищування температури матеріалу вна-

ел

self-healing [4]

слідок екзотермічного процесу всередині ма-

fr

autodchauffement [4]

теріалу4.1.17 дифузійне горіння

de

Dlffusionsflamme [6]

Горіння за умов, коли горюча речовина

en

diffusion flame [5]

і окисник розділені ЗОНОЮ ГОРІННЯ

fr

flamme de diffusion [5]4.1.18 кінетична горіння

Горіння горючого середовища без дифузій­них обмежень.

Примітка. Кінетичне горіння еаавичей супроводжують­ся ійбужомf


4Л.19 дефлаграційне горіння

Кінетичне ГОРІННЯ, за якого швидкість поти- } рюаання. говіння не перевищує швидкості

звуку

de en fr

Deflagration (4] deflagration [4] deflagration [4]

4.1.20 детонаційне горіння

1 Кінетичне горіння, за якого швидкість лоши-

de

Detonation [4J

en

detonation [4£

1 рювання горіння перевищує швидкість звуку

fr

detonation [4J

4-1.21 тління

de

Schwelen £4]

1 Горіння без видимого світлового вилроміню-

ел

smouldering [4]

t ванни

fr

feu ccuvant; feu qui couve [«I

І

ru

тленне [7J

4.1.22 жевріння

de

Glimmen (4]

Горіння зі світловим випромінюванням без

on

glowing combustion [4]

утворення полум'я

fr

combustion incandescente [4]

4.1.23 полуменеве горіння

de

Brenner mit Flammen [4]

-

ел

flaming combustion [4]


fr

combustion avec flamme (4£


ru

пламенное горение [7]

4.1.24 спалах

de

Aufflammung [5]

Короткочасне полуменеве горіння» яке не

en

flash [5]

супроводжується виникненням ударної хвилі

fr

ЙСІ8ІГ [5]


ru

вспышка £9]

4.V25 самостійне горіння

de

unabhflngiges Brannen (5]

Горіння, яке відбувається незалежно від на- явності зовнішнього джерела запалювання

ru

самостоятельное горение £7]

4.1.2В палахкотіння

de

Flash Uber der OberflAche £4]

Попумвневе горіння, яке повторюється про-

ел

flashing [4]

тягом коротких проміжків часу на поверхні матеріалу або над нею

fr

flash [4]