Farbbalken colour bars barres colorees цветные полосы Электрическая испытательная таблица, состо­ящая из вертикальных и горизонтальных полос основных, дополнительных, черного и белого цветов, расположенных в установленной после­довательности


de en fr ru


 1. (телевізійний) вимірювальний сигнал; ТВ-вимірювальний сигнал; ТВ-аипробуаальний сигнал; ТВ-тест-сигнал

Відеосигнал заданої нормованої форми для ви­мірювання певних параметрів чи характеристик телевізійного обладнання

Fernsehprufsignal television test signal signal de mesure television ТВ-измерительный сигнал; ТВ-испытательный сигнал; ТВ-тест-сигнал

Видеосигнал заданной формы с установленны­ми допусками, предназначенный для измерения определенных параметров или характеристик телевизионного оборудовани

я


 1. вимірювальний сигнал випробувально­го рядка

Телевізійний сигнал рядка, заповнений вимірю­вальною інформацією

 1. контрольний кадр [поле]; тест-кадр

[поле]

Телевізійний кадр [поле], заповнений[е] вимірю­вальною Інформацією

 1. періодичний вимірювальний сигнал

Вимірювальний сигнал, що є послідовністю вип­робувальних рядків незмінного змісту і пере­дається в усіх активних рядках кадру чи поля

 1. 2Т-ІМпульс

Телевізійний вимірювальний сигнал, що має форму синусквадратичної функції за один її пе­ріод між нульовими значеннями та тривалістю 2Т на половині розмаху імпульсу, де Т — півпе- ріод верхньої граничної частоти номінальної смуги частот сигналу яскравості

Примітка. Крім 2Т-імпульсу можуть використовуватися Т- Імпупьс, ЮТ-Імпульс

 1. с

  de en fr ru

  кладений 20Т-імпульс

Телевізійний вимірювальний сигнал, що є моду­льованим синусоїдним коливанням, верхня об­відна якого є синусквадратичний 20Т-імпульс, а нижня — пряма лінія, одержаний підсумовуван­ням синусквадратичного 20Т-імпульса й сину­соїдного коливання, модульованого цим імпуль­сом

Примітка. Крім складеного 20Т4мпульсу може також ви­користовуватися складений ЮТ-імлульс і т. ін.

 1. частотні пакети

Телевізійний вимірювальний сигнал, що скла­дається з групи пакетів синусоїдних коливань заданих частот

 1. [опорний) Імпульс білого

Е

de en

талонний прямокутний Імпульс з розмахом від

v

en ru

de en fr ru

ru

de en fr ru

de en ru

ertical insertion test signal; ViTS (измерительный сигнал испытательной строки Телевизионный сигнал строки, заполненный измерительной информацией)

Test-bild test frame test-image (контрольный кадр [поле]; тест-кадр [поле] Телевизионный кадр [поле], заполненный[ое] измерительной информацией)

(периодический измерительный сигнал Измерительный сигнал в виде последователь­ности испытательных строк неизменного содер­жания, передаваемый во всех активных строках кадра или поля)

2T-lmpuls

2T-pulse

2T-impulsion

2Т-импульс

Телевизионный измерительный сигнал, имею­щий форму синусквадратичной функции за один ее период между нулевыми значениями и дли­тельностью 2Т на половине размаха импульса, где Т — полупериод верхней граничной часто­ты номинальной полосы частот сигнала яркости Примечание. Кроме 2Т-импульса могут использоваться T-импульс, ЮТ-импульс

20T-lmpuls

20T-pulse

20T-impulsion

20Т-импульс

Телевизионный измерительный сигнал в виде модулированного синусоидального колебания, верхняя огибающая которого представляет со­бой синусквадратичный 20Т-импульс, а нижняя — прямую линию, полученный суммированием синусквадратичного 20Т-импульса и синусои­дального колебания, модулированного этим импульсом

Примечание. Кроме составного 20Т-импульса может так­же использоваться составной 1ОТ-импульс и др.

Frequenzpaket frequency bursts (частотные пакеты Телевизионный измерительный сигнал, состо­ящий из группы пакетов синусоидальных коле­баний заданных частот)

Bezugsimpuls їїп Vve'ft reference white pulse

рівня гасіння до номінального рівня білого fr ги


12.13 генератор вимірювальних сигналів; генератор випробувальних сигналів


de
еп
fr
ГЦ


impulsion du blanc de reference опорный импульс белого

Эталонный прямоугольный импульс с размахом от уровня гашения до номинального уровня белого

Testoszillator

test oscillator; pattern generator oscitlateur de test

генератор измерительных сигналов; генератор испытательных сигналов


12.14 генератор кольорових смуг


de еп fr ru


 1. аналізатор спотворень

Пристрій для аналізу спотворень у телевізійно­му тракті за вимірювальними сигналами

 1. секамоскол

Прилад для осцилографічного контролю та ви­мірювання частотних і амплітудних параметрів повного колірного відеосигналу системи SECAM


еп ru


de еп fr ru


12.17 вектороскоп

Прилад для осцилографічного подання в поляр­них координатах та вимірювання фазових І ам­плітудних співвідношень сигналу колірності си­стем PAL та NTSC


de en fr ru


12.16 вимірювач шуму


de en fr ru


12.19 зважувальний фільтр

Електричний фільтр, амплітудно-частотна ха­рактеристика якого моделює вагову функцію флуктуаційної завади


de en fr ru


Farbbaikengenerator color bar generator gendrateur du signal des barres des couleurs генератор цветных полос

distortion analyzer (анализатор искажений

Устройство для анализа искажений в телевизи­онном тракте по измерительным сигналам)

Sekamskop secamscope secamscope секамоскол Прибор для осциллографического контроля и измерения частотных и амплитудных парамет­ров полного цветового видеосигнала системы SECAM

Vektorskop vectorscope vecteurscope вектороскоп Прибор для осциллографического представле­ния в полярных координатах и измерения фазо­вых и амплитудных соотношений сигнала цвет­ности систем PAL и NTSC

Rauschmesser noise meter mesureur de bruit измеритель шума

Bewertungsfilter weighting filter filtre pondgrateur взвешивающий фильтр Электрический фильтр, амплитудно-частотная характеристика которого моделирует весовую функцию флуктуационной помехи


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

АВЖ 4.49

АВЗ 4.48

аналіз зображення 4.26

аналіз зображення телевізійний 4.26

аналізатор спотворень 72.15

апаратна 4.45

апаратна відеожурналістики 4.49

апаратна відеозапису 4.48

апаратна відеомонтажу 4.52

апаратна комутаційно-розподільча 4.51

апаратна озвучування 4.50

апаратна телебачення комутаційно-розподільча 4.51

апаратна телевізійна 4.45

апаратна центральна 4.46

АСБ 4.43

АСК 4.42

аудіомікшер 6.23

бал 11.15

баланс 10.47

баланс колірний 10.47

блок апаратно-програмний 4.44

блок апаратно-студійний 4.43

БПТМ 4.22

БТМ 4.20

вектороскоп 12.17

виключення залишкового погіршення 11.19

виключення залишкового поліпшення 11.19

вимірювач шуму 12.18

випробування суб'єктивні 11 7

відеозапис 5.53

відеокамера 6.3

відеомікшер 6.22

відеомагнітофон 6.6

відеомонітор 6.14

відеонакопичувач 6.25

відеопанель матрична 6.15

Відеопровктор 6.16

відеосигнал композитний 7.12

відеосигнал повний 7Ю

відеосигнал повний колірний 7.11

відеоспецефекти 7.68

відновлювання сталого складника 7.45

Створювання зображення 4.27

відтворювання кольорів телевізійне 4.28

ВМА 4.52

ВСС 7.45

гамма 10.26

гамма-коректор 6.28

гамма-коригування 7.41

гасіння 8.17

генератор вимірювальних сигналів 12.13

генератор випробувальних сигналів 12.13

генератор кольорових смуг 12.14

генератор синхроімпульсів 8.32

градація яскравості 10.25

давач телевізійний 6.1

декодер NTSC 6.18

декодер PAL 6.18

декодер SECAM 6.18

декодер телевізійний цифровий 6.19

декодер телетексту 6.20

декодер цифровий 6.19

декодування колірне 7.54

декодування ТВ-сигналу цифрове 7.55

декодування цифрове 7.55

демодулятор телевізійний 6.21

діапазон контрасту 9.11

діапазон контрасту ТВ-зображення 9.11

діапазон яскравісного контрасту 9.11

діапазон яскравісного контрасту ТВ-зображення 9.11

ділянка міжнародного багатоділянкового ланцюга 5.40

ділянка міжнародного багатоділянкового ТВ-ланцюга 5.40

ділянка нерухома 9.5

ділянка рухома 9.5

ділянка сцени нерухома 9.5

ділянка сцени рухома 9.5

ділянка ТВ-зображення нерухома 9.5

ділянка ТВ-зображення рухома 9.5

експертизи суб’єктивні 11-7

елемент 9-3

елемент зображення 3*3

елемент розгортувальний 3.1

ефект крайовий 11.20

завада фонова 10.31

закон підсумовування спотворень

залишкове погіршення 11.18

залишкове поліпшення 11 -13

залишок несівного коливання 7.22

звукомікшер 0.23

знедіювання відбитих сигналів 7.45

знедіювання луна-сигналів 7.48

знедіювання повторів 7.48

знедіювання повторних зображень 7.48

зображення 9.2

зображення повторне 10.18

зона розмитості 10.10

зубчастість 10.32

імп 11-16

Імпульс білого 12.12

Імпульс білого опорний 12.12

Імпульси зрівнювальні 6.29

імпульси полів синхронізуванні 8.28

Імпульси полів гасівні 7.18

імпульси рядків синхронізуВільні 8.28

Імпульси рядків гасівні 7.16

імпульси централізованої коґ'рної синхронізації 8.27

Індекс кольоропередавання 10.46

Інтервал гасіння кадровий 6.18

Інтервал гасіння польовий 6.18

'інтервал гасіння рядковим %-"■%

інтервал захисний 7.26[ТБ 4.7

кадр 8.6

кадр контрольний 12.7

камера телевізійна 6.2

канал звукового супроводу 4.34

канал зображення 4.34

канал інтерактивний 4.36

канал лівого зображення 4.35

канал правого зображення 4.35

канал стереопари 4.35

канал супутниковий 4.38

канал супутниковий телевізійний 4.38

канал телетексту 4.34

кваліметр телевізійний 11.5

кваліметрія телевізійна 11.4

коефіцієнт черезрядковості 8.15

кодер телевізійний цифровий 6.19

кодер цифровий 6.19

кодер NTSC 6.17

кодер PAL 6.17

кодер SECAM 6.17

кодування адаптивне 7.71

кодування внутрішньокадрове 7.72

кодування внутрішньопольове 7.72

кодування джерела 7.74

кодування канальне 7.75

кодування колірне 7.53

кодування міжкадрове 7.73

кодування міжпольове 7.73

кодування ТВ-сигналу цифрове 7.55

кодування цифрове 7.55

коливання несівне зображення проміжне 7.17

коливання несівне звукового супроводу проміжне 7.17

коливання несівне різницеве 7.18

коливання піднесівне колірне 7.8

колір 9.12

колір білий опрний 9.18

колір білий рівносигнальний 9.19

R1Yколір ТВ-зображення 9.12

колірність 9.13

колірність ТВ-зображення 9.13

кольори відтворювапьного пристрою первинні 9.17

кольори основні 9.17

кольори первинні 9.17

кольорокоригування 7.39

«здмодоздія гаяшшкоздто 1Д Д9

компенсація залишкового поліпшення 11.19

комплекс апаратно-студійний 4.42

компонента колірна 9.4

компонента кольороділена 9.4

компонента яскравісна 9.4

комутування фази 7.52

комутування фази колірного піднесівного коливання 7.52

контраст колірний 9.15

контраст ТВ-зображення колірний 9.15

контури хибні 10.33

коректор апертурний 6.27

коректор напівтоновий 6.28

коректор чіткості 6.27

коригування апертурне 7.40

коригування кольорорізницевого сигналу 7.51

коригування напівтонове 7.41

коригування нерівномірності білого 7.43

коригування нерівномірності чорного 7.43

коригування післясвітіння 7.38

коригування протишумове 7.46

коригування світлорозсіювання 7,37

коригування сигналу колірності 7.51

космобачення 4.17

кратність розгортки 8.15

критерій Інтегральний 11.21

критерій якості ТВ-зображення Інтегральний 11.21

К-фактор 10.13

КЧХ 10.5

ланка тракту 4.33ланка тракту телебачення

4.33

ланцюг гіпотетичний еталонний

5.33

ланцюг керування

5.31

ланцюг міжнародний

5.36

ланцюг міжнародний багатоділ^нковий

5.39

ланцюг національний

5.45

лінія аналого-цифрова гібридна

5.28лінія міжнародна

5.38

лінія міжнародна багатодіпянкова

5.42

лінія телевізійна

10.6

луна-сигнали

10.17

матеріал

11.23

матеріал випробувальний

11.23

матрицювання колірне

7.49

мережа неоднорідна

5.27

мережа опто-коаксіальна гібрирна

5.29

мережа розподілу програм телевізійного мовлення

4.39

метод DSCQS

11.27

метод OSIS

11.28

метод SSCQE

11.29

метод двох стимулів

11.26

метод одного стимулу

11.25

миготіння

10.48

миготіння міжрядкове

10.49

миготіння ТВ-зображення

10.48

мікшер

6.22

мовлення аналогове телевізійні

4.21

мовлення багатопрограмне тел0віз'йне

4.22

мовлення безпосереднє телевізійне

4.20

мовлення Інтерактивне телевізійне

4.23

мовлення телевізійне

4.19

мовлення телевізійне цифрове

4.21

модуляція негативна

7.76

модуляція позитивна

7.76

модчпяція тцп^ COFDM

7.86

модуляція типу КАМ

7.78