ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності

та безпеки будівельних об'єктів

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ДБН В.1.2-8-2008

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Мінрегіонбуд України

2008

РОЗРОБЛЕНО:

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (П. Кривошеєв, канд.техн. наук;

Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Тарасюк, канд.техн. наук (науковий керівник); Г. Шарапов, канд.техн. наук; Л. Жарко, канд. техн. наук; М. Гакен; Т. Мірошник)

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (О. Галінський, канд. техн. наук; Н. Пісаревич; С. Полонська, канд. техн. наук)

Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім. О.М. Марзеєва

(В. Акіменко, д-р мед. наук; Л. Пелех; А. Яригін)

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Мінрегіонбуду України від 26 січня 2008 р. № 38, чинні з 2008-10-01

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-8-2008

Основні вимоги до будівель і споруд

Безпека життя і здоров'я

людини та захист навколишнього природного середовища

Вводяться вперше

Чинні від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми встановлюють основні положення головної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища, визначеної у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд" (далі - Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764.

1.2 Положення цих норм використовуються при розробленні технічних завдань щодо регламентних технічних умов і будівельних норм.

1.3 Ці норми є основою для оцінювання будівельних виробів у випадках:

- коли виробник не застосовує існуючих нормативних документів або застосував їх лише частково;

- коли відсутні керівні документи, які можуть бути застосовані для розроблення технічного свідоцтва.

1.4 Згідно з Технічним регламентом ці норми розроблені з урахуванням положень тлумачних документів основних вимог до будівель і споруд Директиви Ради 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. щодо зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих нормах застосовані терміни та визначення згідно з ДСТУ-Н А.1.1-81:2008 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС".

3 РІВНІ ТА КЛАСИ ВИМОГ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

3.1 Для забезпечення вільного обігу і використання будівельних виробів по всій території України з урахуванням відмінностей у географічних чи кліматичних умовах та способах життя, що можуть переважати на місцевому рівні, повинні застосовуватись рівні або класи основної вимоги та експлуатаційних властивостей будівельних виробів.

3.2 Рівні технічних характеристик - це кількісне вираження (у відповідних одиницях) характеру поведінки будівельного виробу під впливом прикладеної дії або передбачених умов експлуатації.

3.3 Рівні технічних характеристик можуть бути пов'язані з виробом взагалі або з його конкретними характеристиками чи їх комбінаціями і використовуватися з метою визначення будівельного виробу для конкретно передбачуваного застосування та для встановлення мінімального рівня технічних характеристик, нижче яких виріб за жодних обставин не може вважатись придатним для використання або слугувати основою для встановлення класів технічних характеристик.

3.4 Виражені діапазоном рівнів характеристик виробу відповідно до основних вимог класи технічних характеристик дають кількісне представлення характеру роботи виробу на вплив прикладеної дії або викликаної передбаченими умовами експлуатації.

3.5 Класи можуть стосуватись будівельного виробу в цілому або його конкретних характеристик чи їх комбінацій.

3.6 Розрізняють два типи класів технічних характеристик будівельних виробів: такі, що визначаються як засоби для вираження необхідних рівнів будівельних об'єктів (регулятивні класи характеристик будівельного виробу), і такі, що не є регулятивними (технічні класи характеристик будівельного виробу).

3.7 У випадках, коли класифікація експлуатаційних властивостей будівельного виробу визначається як засіб формування рівнів вимог до будівельних об'єктів, центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання в галузях будівництва та промисловості будівельних матеріалів, може доручити суб'єктам стандартизації запровадити відповідні вимоги до будівельних об'єктів.

3.8 Не ідентифіковані класи (рівні) робочих характеристик будівельних виробів можуть визначатись під час розроблення нормативних документів як засіб для уточнення їх (виробів) експлуатаційних властивостей і передбаченого використання.

3.9 У разі відсутності жодних юридичних вимог у певній сфері при визначенні рівнів або класів вимог до будівельних виробів необхідно запроваджувати клас під назвою "жодної експлуатаційної властивості не визначено".

4 ПОЯСНЕННЯ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА"

4.1 Дані норми визначають аспекти будівельних об'єктів, які стосуються безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища, та ідентифікують вироби (групи виробів) і їх характеристики, які стосуються експлуатаційних якостей, що задовольняють основну вимогу. Будівлі і споруди повинні відповідати вимогам законодавства з питань охорони здоров'я людей та навколишнього природного середовища.

4.2 Будівельні об'єкти задовольняють основну вимогу щодо безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища, якщо вони запроектовані і побудовані так, що не становлять загрози в результаті:

- витоку токсичного газу;

- присутності небезпечних часток чи газів у повітрі;

- небезпечного радіаційного випромінювання;

- забруднення чи отруєння води та ґрунту;

- наявності певної кількості вологи в елементах будівельних об'єктів або на їх поверхнях всередині приміщень.

4.3 Придатність виробів як у цілому для будівельних об'єктів, так і для їх окремих частин або елементів, визначається відповідністю призначенню і здатністю задовольняти основну вимогу.

4.4 Визначені у цьому розділі вимоги стосуються наступних експлуатаційних аспектів будівельних об'єктів:

- середовище в приміщенні;

- водопостачання;

- відведення стічних вод;

- видалення твердих відходів;

- навколишнє середовище.

5 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ОСНОВНОЇ ВИМОГИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА"

5.1 Загальні положення

5.1.1 Принципів щодо підтвердження відповідності основній вимозі "безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища" дотримуються у випадках, коли до будівельних об'єктів застосовуються норми, які містять цю основну вимогу.

5.1.2 Основної вимоги " безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища" в тих межах, в яких вона застосовується, дотримуються з прийнятою ймовірністю протягом економічно обґрунтованого терміну експлуатації будівельного об'єкта та його утилізації.

5.1.3 Відповідність основній вимозі забезпечується взаємопов'язаними заходами, які стосуються:

- планування і проектування будівельних об'єктів та їх технічного обслуговування у відповідності з порядком, передбаченим нормативними документами категорії А;

- використанням будівельних виробів із властивостями і характеристиками, що відповідають вимогам нормативних документів категорії В.

5.1.4 Питання щодо необхідності вжиття заходів із нагляду за плануванням, проектуванням і будівництвом об'єктів, а також стосовно кваліфікації виконавців вирішуються центральними органами виконавчої влади, на які покладені відповідні функції технічного регулювання згідно з чинним законодавством.

5.1.5 У випадках, коли такий нагляд має пряме відношення до властивостей і характеристик виробів, повинні бути сформульовані відповідні положення в контексті технічного завдання на розроблення нормативних документів категорії В стосовно зазначених виробів.

5.2 Фактори впливу

У даних нормах під терміном "фактори впливу" слід розуміти:

- забруднення, що виділяють будівельні матеріали, ґрунт, люди, тварини, рослини;

- забруднення, що надходять з водоймищ, систем водопостачання та з повітря ззовні;

- забруднення, що виділяє устаткування для горіння, інженерні мережі, вентиляційні системи, системи кондиціонування повітря;

- вологість повітря у приміщеннях;

- вологість на поверхнях у приміщеннях та всередині виробів;

- іонізуючі випромінювання;

- шум;

- грибкове ураження будівельних виробів;

- зараження збудниками хвороб систем водопостачання та вентиляції.

5.3 Перевірка дотримання вимоги щодо безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища

5.3.1 Вступ

5.3.1.1 Наведені у цьому розділі вимоги щодо здорового середовища у приміщеннях будівельних об'єктів та характеристик виробів стосуються переважно аспектів безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища. Тому у випадках, коли до того чи іншого виробу підходять декілька характеристик, вони беруться до уваги.

5.3.1.2 При підготовці технічного завдання на розроблення регламентних технічних умов та будівельних норм необхідно враховувати особливості з питань безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища на окремих дільницях будівельних об'єктів (наприклад, зберігання або приготування їжі), які потребують додаткових вимог до характеристик виробів (наприклад, легке очищення).

5.3.2 Середовище в приміщенні

5.3.2.1 Ця вимога стосується забезпечення здорового середовища в приміщеннях щодо тепла, освітлення, якості повітря, вологості, шуму, вібрації, швидкості руху повітря, неіонізуючих і іонізуючих випромінювань тощо (див. додаток А).

5.3.2.2 Сутність вимоги щодо якості повітря полягає у боротьбі з забрудненнями і забруднюючими речовинами.

5.3.2.3 Будівельні об'єкти повинні забезпечити здорове середовище в приміщеннях для мешканців та споживачів від чинників, які можуть спричинити небажані впливи від дискомфорту і неприємних відчуттів до шкідливих впливів на здоров'я людини.

5.3.2.4 До чинників, що можуть вплинути на мешканців і споживачів будівельних об'єктів, належать такі забруднювачі та фактори:

- продукти обміну речовин (водяна пара, діоксид вуглецю, неприємні запахи тощо);

- продукти згоряння (водяна пара, монооксид вуглецю, оксиди азоту тощо);

- тютюновий дим;

- леткі органічні сполуки (формальдегід, розчинники тощо);

- зважені в повітрі аерозолі;

- життєздатні організми, включаючи мікроорганізми (найдрібніші комахи, грибки, бактерії, віруси тощо);

- радон і продукти його розпаду;

- радіоактивні речовини;

- електромагнітне випромінювання електротехнічного та/або електронного устаткування.

5.3.2.5 При розробленні методів контролю якості повітря необхідно враховувати виділення забруднюючих речовин, що надходять з різних джерел (див. додаток А, таблиця А.1). Такими джерелами можуть бути:

- будівельні матеріали;

- інженерне устаткування будівельного об'єкта;

- речі домашнього побуту;

- повітря, що надходить ззовні;

- ґрунт під будівельним об'єктом;

- процеси і діяльність, що здійснюються на будівельному об'єкті (технічне обслуговування, ремонт, очищення, фарбування, шліфування тощо);

- проживання людей, приготування їжі, утримання тварин тощо;

- системи опалення.

5.3.2.6 Боротьба з забрудненнями передбачає:

- виявлення і перевірку джерел забруднення;

- видалення, відмову від застосування або зменшення обсягів використання матеріалів, що виділяють забруднюючі речовини;

- виключення або зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря за допомогою герметизації джерел забруднення, проектування і відповідне технічне обслуговування устаткування для зменшення викидів забруднюючих речовин, застосування виробів зі зменшеною кількістю забруднюючих речовин, застосування фунгіцидів і біоцидів;

- забезпечення якості повітря з застосуванням природної або механічної вентиляції, фільтрації повітря у приміщенні або того, що надходить у приміщення, сорбції забруднюючих речовин із повітря в приміщенні або з припливного повітря.

5.3.2.7 Вимоги щодо наявності забруднюючих речовин у повітрі:

- прийнятні концентрації забруднюючих речовин у повітрі в приміщеннях;

- заборона або обмеження використання забруднюючих речовин;

- обмеження швидкості виділення забруднюючих речовин із будівельних матеріалів або виробів;