ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА СІЛЬСЬКИХ

ПОСЕЛЕНЬ

ДБН Б.2.4-1-94

Видання офіційне

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

(Мінбудархітектури України)

Київ 1994

УДК 69.568.012.224

РОЗРОБЛЕНІ: УкрНДІцивільсільбуд(ведучий):кандидати арх.:

Г.М. Блінова, О.П.Чижевський-наукові керівники;

кандидати арх. Г.І.Болотов, Г.М.Рогожин,

Ю.В.Самойлович, К.Д.Чхартішвілі; кандидати

техн.наук Н.М.Зайцева, Л.М.Пшенична;

П.П.Добровольський,В.В.Жога,А.С.Забаштансь-

кий, Н.М.Касіна, Л.М.Кликова, Г.В.Комарова,

О.І.Кононець, О.І.Майборода, В.А.Максименко,

О.Ф.Пащенко, Ю.В.Романенко, С.А.Флоре,

Ю.О.Ходаковський, Т.М.Штейнгель.

Український гігієнічний центр: кандидати

мед.наук В.Я.Акименко, М.П.Вашкулат,

С.І.Еппель, Б.С.Селезньов, К.Д.Фещенко,

Г.Я.Чегринець.

Центр радіаційної медицини АМН України:

кандидат біол.наук І.П.Лось.

УкрНДІагропроект: кандидат економ. наук

М.С.Шкурка, О.М.Марченко.

Мінбудархітектури України: В.Ф.Присяжнюк,

О.П.Серков, В.В.Новиков.

ВНЕСЕНІ ТА Головним Управлінням архітектури і містобу-

ПІДГОТОВЛЕНІ дування Мінбудархітектури України.

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України від

05.01.94 N 6 та введені в дію з 01.03.94

З введенням у дію ДБН Б.2.4-194 втрачає силу РСН 175-86.

Видавництво "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

--------------------------------------------------------------

| Планування і забудова сільських поселень ДБН Б.2.4-1-94 |

| замість |

| РСН 175-86 |

--------------------------------------------------------------

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. При розвитку та реконструкції існуючих і проектуванні

нових сільських населених пунктів України належить дотримува-

тись Державних будівельних норм з питань планування і забудови

сільських поселень.

1.2. Ці норми обов'язкові для всіх державних, кооперативних

і громадських підприємств, організацій і установ, незалежно

від форм власності та відомчого підпорядкування, які здійсню-

ють проектування, будіництво і благоустрій на території сіль-

ських населених пунктів, а також для фермерських (селянських)

господарств та індивідуальних забудовників.

1.3. При проектуванні сільських населених пунктів України,

поряд з положеннями цих норм слід керуватись ДБН 360-92*,

СанПіНом по плануванню і забудові населених місць України, а

також вимогами інших діючих нормативно-інструктивних докумен-

тів.

1.4. Реконструкція і розвиток сільських населених пунктів

повинні здійснюватися у відповідності з затвердженими проекта-

ми схемами генеральних планів території сільської Ради (сіль-

ськогосподарського підприємства), генеральними планами сільсь-

ких населених пунктів, проектами детального планування сільсь-

ких населених пунктів, проектами планування і забудови громад-

ського центру або інших фрагментів населених пунктів, що ув'я-

зані з проектами територіального розвитку сільських адміні-

стративних районів.

ПРИМІТКА. Сільський населений пункт (сільські поселення)-

єдине компактне місце проживання людей, зайнятих переважно в

сільському господарстві та інших територіально розосередже-

них галузях, забезпечене об'єктами соціального та виробничо-

го призначення.

1.5. Основним напрямком переулаштування сільських населених

пунктів є їх розвиток і реконструкція. Будівництво нового се-

лища допускається, як виняток через винесення сіл із зон за-

топлення або у зв'язку з промисловою розробкою корисних копа-

лин на його території, а також відселенням із зони екологічних

катастроф та стихійних лих. Заняття нових територій вимагає

відповідних обгрунтувань та оформлення відведення земельних

ділянок за установленим порядком.

ПРИМІТКИ:

1. В особливих випадках, зв'язаних з відведенням земельних

ділянок під нове будівництво у зонах екологічних та стихій-

них лих, термінове рішення приймає Кабінет Міністрів України

(чи призначена ним Надзвичайна комісія).

2. Планувальна організація території сільських Рад, ведення

господарства громадянами чи організаціями, відшкодування

завданого збитку здійснюється у відповідності з діючим зако-

нодавством.

1.6. Сільські населені Таблиця 1.1

пункти за чисельністю на- (довідкова)

селення поділяються на -----------------------------------

групи (табл. 1.1). |Групи |Чисельність, тис.чол. |

1.7. За територіальною |---------------------------------|

ознакою згідно з законодав-|Значні |Від 3.0 до 5.0 і більше |

ством виділяються такі гру-|---------------------------------|

пи: село, селище, хутір. |Великі |Від 0.5 до 3.0 |

Село - сільське поселення, |Середні |Більше 0.2 до 0.5 |

що характеризується усіма |---------------------------------|

або більшістю ознак,указа- |Малі |До 0.2 |

них в примітці до п.1.4 -----------------------------------

- 2 -

Селище - велике або значне сільське поселення, що є адміні-

стративно-господарським центром.

Хутір - відокремлене від села самостійне сільське поселення,

що має назву, в якому проживає сім'я або кілька селянських сі-

мей, які займаються переважно сільським господарством.

1.8. Перспективи розвитку кожного сільського населеного

пункту незалежно від чисельності жителів визначаються місцем,

яке він займає у системі розселення, територіальної організа-

ції виробництва і соціальної інфраструктури.

При цьому враховуються плани розвитку сільськогосподарських

та інших підприємств, їх виробнича спеціалізація, рішення про-

ектів землеустрою, територіального розвитку сільських районів

і іншої містобудівної документації.

1.9. В містобудівній документації для сільських населених

пунктів необхідно передбачати заходи щодо охорони навколишньо-

го природного середовища, поліпшення санітарно-гігієнічних

умов проживання населення, раціонального використання і орга-

нічного включення до забудови пам'яток історії і культури,

садово-паркового мистецтва, територій і об'єктів природно-за-

повідного фонду з упровадженням для них необхідних охоронних

зон, по регулюванню кількості поверхів у будинках і висоти

споруд, враховуючи культурно-етнічні ознаки і прогресивні іс-

торичні традиції формування поселень (за погодженням з орга-

нами санітарно-епідемічного нагляду, охорони пам'яток, навко-

лишнього природного середовища і місцевими Радами, в компетен-

ції яких використана і охорона цих об'єктів).

2. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКИХ РАД

Функціональне зонування території та організація розселення

2.1. Концепція територіального розвитку населених пунктів

та планувальної організації сільських Рад розроблюється в

проекті схеми генерального плану відповідної території, який

в умовах приватизації землі повинен бути первинним і обов'з-

ковим містобудівним документом.

2.2. При вирішенні питань удосконалення розселення на тери-

торії сільської Ради належить вважати її як первинну систему

розселення, а населені пункти, в тому числі хуторські поселен-

ня фермерів, як складові елементи цієї системи.

2.3. В межах сільського адміністративного району розрізняють

системи розселення трьох типів: районну, кущову і первинну

(одиниця сільського розселення).

2.4. Кущова система розселення формується в значних сільсь-

ких адміністративних районах за наявністю на їх території до-

даткових міських поселень або великих сіл з розвинутими про-

мисловими і обслуговуючими функціями.

2.5. Первинні системи розселення формуються на основі спіль-

ності повсякденних виробничих, трудових, культурно-побутових,

транспортних та інших зв'язків між поселеннями. Центром у них

вважаються села-центри сільських або селищних Рад. Межі пер-

винних систем розселення повинні співпадати з межами сільських

Рад.

2.6. Функціональне зонування території сільської Ради здій-

снюється на основі комплексної містобудівної оцінки природних

та інших ресурсів, аналізу перспективної програми, удоскона-

лення виробництва з урахуванням нових форм господарювання, в

тому числі фермерських господарств, та видів власності, в то-

му числі на землю, розвитку перероблюваних галузей і допоміж-

них промислів, а також можливостей організації туризму і масо-

вого відпочинку.

2.7. На території сільської Ради виділяються такі функціо-

нальні зони:

- сільськогосподарського використання (земельні, лісові

угіддя);

- виробнича;

- території комунального призначення;

- сельбищна;

- рекреації, об'єктів природно-заповідного фонду та іс-

торико-культурної спадщини.

- 3 -

ПРИМІТКИ.

1. При наявності на території сільської Ради промислових за-

пасів корисних копалин місця їх залягання виділяються в спе-

ціальну зону.

2. Території, цінні в рекреаційному відношенні, і які мають

районне чи обласне значення, також виділяються в самостійну

зону, для якої розроблюється спеціальна проектна документа-

ція.

2.8. При розміщенні сільськогосподарських виробничих об'єк-

тів, а також фермерських та індивідуальних господарств ("малі

ферми") слід керуватися санітарними вимогами та нормами.

При визначенні території майданчиків сільськогосподарських

комплексів і окремих об'єктів необхідно забезпечувати раціо-

нальне використання землі у відповідності з земельним законо-

давством України.

2.9. При розробці загальної концепції соціального і терито-

ріального розвитку сільських населених пунктів у межах базової

адміністративно-територіальної одиниці-сільської (селищної)

Ради:

- намічаються заходи щодо удосконалення розселення і ор-

ганізації системи культурно-побутового обслуговування,

розвитку транспортних та інженерних комунікацій з роз-

рахунком місткості, потужності і обгрунтуванням розмі-

щення відповідних об'єктів;

- прогнозується проектна кількість населення;

- вносяться пропозиції щодо організації перебудови сіль-

ських населених пунктів, першочергові завдання і необ-

хідні обсяги містобудівної документації на першу чергу

будівництва;

- визначаються перспективи розвитку і раціональне розмі-

щення виробничих підприємств і об'єктів агропромислово-

го комплексу, а також фермерських господарств (на осно-

ві Державного земельного кадастру);

- передбачаються заходи щодо охорони навколишнього сере-

довища, пам'яток історії, культури, а також територій і

об'єктів з особливими природоохоронними, рекреаційними

і заповідними режимами у відповідності з порядком вико-

ристання земель рекреаційного та історико культурного

призначення.

2.10. Чисельність населення, яке прогнозується на перехідний

*

період , повинна визначатися методом експертної оцінки з ура-

хуванням тенденцій розвитку і місця населеного пункту в систе-

мі розселення.

ВИБІР ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

2.11. Територію до розвитку та реконструкції існуючих і бу-

дівництва нових населених пунктів належить вибирати на підставі

Державного земельного кадастру, а також Містобудівного кадастру

населених пунктів. Першочерговому освоєнню підлягають вільні від

забудови землі, що знаходяться у межах населеного пункту,

включаючи ділянки, на яких потрібно провести спеціальні інже-

нерні заходи, а також землі, на яких розташовані старі будів-

лі, у відповідності з відведенням земельних ділянок на підста-

ві діючого законодавства.

ПРИМІТКИ:

1. На перехідний період першочергові задачі розвитку і ре-

конструкції сільських поселень визначаються: інвентаризацією

земель сільських населених пунктів; встановленням меж сільсь-

ких поселень.

2. Фермерські та індивідуальні господарства можуть бути упо-

ряджені на землях сільськогосподарського призначення та сіль-

ських населених пунктів з дотриманням земельного законодав-

ства.

--------------------------------------------------------------

* Перехідний період - до розробки загальної концепції норматив-

ної бази України в галузі містобудування.

- 4 -

2.12. При розміщенні нового будівництва необхідно передбача-

ти:

- максимальне використання існуючого будівельного фон-

ду і зелених насаджень;

- дбайливе використання землі, створення умов, що ви-

ключають забруднення грунту, повітряного басейну,

джерел водопостачання;

- дотримання санітарно-захисних, зооветеринарних і

протипожежних вимог;

- створення умов для раціональної організації сільсь-

когосподарського виробництва, в тому числі фермер-

ських господарств;

- організація зручного зв'язку між сельбищною і вироб-

ничою зонами населеного пункту, а також фермерських

господарств з зовнішніми магістралями;

- можливості раціонального розміщення місць приклада-

ння праці, проживання і відпочинку населення;

- можливість забезпечення населених пунктів, а також

фермерських господарств на перспективу достатньою

кількістю води, що відповідає вимогам ГОСТ "Вода

питьевая. Гигиенические требования и контроль за ка-

чеством".

2.13. Розміщення об'єктів виробничого, житлово-цивільного і

комунального будівництва не допускається:

- на площі промислового залягання корисних копалин без