- суконну куртку, брюки і сорочку необхідно носити навипуск для того, щоб гарячі розжарені частки не затримувалися на одязі, а скочувалися на підлогу;

- криси капелюха повинні бути опущені, до капелюха повинні бути прикріплені захисні окуляри;

- під час обробки колошника, шурування шихти з трубожолобів, очищення устя стаканів, шурування похилого газоходу, очищення і підготовки льотки необхідно використовувати захисний щиток з органічного скла для захисту очей і обличчя від випромінювань, бризок розплаву, викиду газу;

- на усіх гарячих роботах працювати в сухих і непошкоджених вачегах, не брати інструмент голими руками (можна отримати опік).

1.29 Плавильник повинен дотримуватися правил особистої гігієни.

1.30 Плавильник повинен вміти надавати першу (долікарняну) допомогу потерпілому від нещасного випадку.

1.31 При отриманні травми, він повинен повідомити про це майстра та звернутися до медпункту.

У разі нещасного випадку з товаришем по роботі необхідно потерпілому надати першу допомогу, повідомити про нещасний випадок майстру, направити потерпілого в медпункт. Необхідно забезпечити збереження обставин, при яких стався нещасний випадок, якщо це не може привести до аварії чи інших небезпечних ситуацій.

1.32 Плавильник повинен знати та виконувати питний режим.

1.33 Особи, винні в порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком роботи (початок зміни або під час зміни перед виконанням нової роботи) перевірити безпечний стан робочого місця та вжити заходів щодо ліквідації виявлених порушень. Якщо порушення не можуть бути ліквідовані силами бригади, необхідно не приступаючи до роботи, доповісти про них майстру.

2.2 Прибути на робоче місце у приведених до ладу необхідних засобах індивідуального захисту.

2.3 Ознайомитися із записами в журналі зауважень попередньої зміни.

2.4 Перевірити на робочому місці:

- наявність видимого заземлення кожухів печі електрообладнання; працювати на обладнанні з несправним заземленням не дозволяються;

- справність і цільність ізоляції на електродній площадці;

- справність обладнання та інструментів;

- відсутність на робочому майданчику сторонніх предметів, обладнання, а також наявність вологи;

2.5 Переконатися, чи не ведуться ремонтні роботи над передбачаємою зоною виконання робіт на кранах, підкранових балках і спеціально установлених площадках.

2.6 Старший плавильник повинен особисто перевірити безпечний стан всіх робочих місць працівників, що йому підпорядковуються, і вжити заходів щодо усунення виявлених порушень.

2.7 Про всі виявлені порушення та несправності обладнання чи відхилення від заданих параметрів режимів картою, плавильник повинен повідомити бригадира печі (старшого плавильника), майстра або начальника зміни.

З Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Вимоги електробезпеки

3.1.1 Електрична напруга більше 12 В і струм більше ЮОмА є небезпечними для життя людини.

3.1.2 Технічні засоби електробезпеки на обладнанні (захисна та сигнальна аппаратура, блокіровки, заземлення, диелектричні підставки і т.інше) повинні бути у справному стані.

3.1.3 Плавильнику не дозволяється виконувати будь-які ремонтні роботи на електропечі при працюючому електроустаткуванні, а також очищення від пилу частин обладнання, що знаходяться під напругою.

3.1.4 Обслуговувати електропіч або електрифіковане устаткування у вологому спецодягу, спецвзутті чи з мокрих підставок, площадок та інше не дозволяється.

3.1.5 Торкатися струмоведучих частин електроапаратури не дозволяється.

3.1.6 Робота поблизу елементів електроустаткування, які знаходяться під напругою, виконуються не менш як двома працівниками з електроізоляційної підставки.

3.1.7 При виявленні будь-яких порушень у електрообладнанні печі необхідно доповісти бригадиру печі (старшому плавильнику), майстру і викликати фахівця з чергового електротехнічного персоналу.

3.1.8 При виникненні під час роботи непередбачених ситуацій припинити виконання робіт та прийняти, якщо дозволяють обставини, самостійне рішення, а також міри по забезпеченню безпеки працюючих, відновлення нормальної робочої обстановки та повідомити про це майстра, старшого майстра, начальника дільниці або зміни.

3.1.9 Під час роботи не допускати виконання робіт несправним інструментом, перевіряти наявність та правильне використання засобів індивідуального захисту, контрольно-вимірювальних приладів та вантажозахватних пристроїв.

3.2 Під час вмикання та вимикання печі

3.2.1 Вмикання і вимикання печі виконується плавильником.

3.2.2 Перед кожним вмиканням та вимиканням печі необхідно повідомляти машиніста газоочищення.

3.2.3 Вимикання печі тривалістю не більше одного часу для виконання робіт удалині від струмоведучих частин (більше 0,7м) здійснює старший плавильник без розбирання схеми; вимикається тільки повітряний вимикач (ПВ).

При вимиканні ПВ необхідно переконатися, що всі три фази вимкнені. При неповнофазному вимиканні (світяться одночасно сигнальні лампи "ввімкнений" та "вимкнений" ПВ) амперметр на контрольному щиту показує навантаження невимкненої фази, в такому разі слід терміново вимкнути ПВ і викликати чергового електромонтера.

3.2.4 Вмикання печі після короткочасного простою виконує старший плавильник, дотримуючись вимог положення про биркову систему.

Перед вмиканням печі старший плавильник повинен оглянути її, попередивши горнових про вмикання, особисто переконатися у відсутності людей поблизу струмоведучих конструкцій печі. Після вмикання треба переконатися що всі три фази ввімкнені.

3.2.5 При зупинці печі для виконання робіт тривалістю більше однієї години, поблизу струмоведучих частин або на струмоведучих частинах, які знаходяться під напругою, при зупинці на ремонт, вимикання печі

здійснюється черговим електромонтером по команді старшого плавильника з повним розбиранням електросхеми.

3.2.6 Робити висновок, що піч вимкнена, за показниками світлового табло не допускається.

3.3 Під час усунення зависання шихтових матеріалів у пічних бункерах і трубожолобах.

3.3.1 Якщо піч працює не дозволяється: знаходження обслуговуючого персоналу на висоті між електродами та хребтовими балками з внутрішньої сторони печі, на хребтових балках, пробивання трубожолобів і бункерів змішувачів з хребтових балок. Ця робота виконується тільки на вимкненій печі.

3.3.2 Пробивання бункерів та трубожолобів на висоті дозволяється виконувати на ввімкненій печі за умови виключення дотику до кожуха електрода або перепускних кілець, а також розташованого поблизу бункера.

3.3.3 Пробивання бункерів виконується після подачі пари.

3.3.4 Роботи, що виконуються на герметичних печах та пов'язані з пробиванням трубожолобів і промбункерів газової відсічки, виконуються за нарядом-допуском другої групи газонебезпечності у газозахисній апаратурі та у присутності газорятівника.

3.3.5 Зависання шихти в бункерах і трубожолобах усуваються шуруванням прутом через шибер чи спеціально вирізані отвори у трубожолобах і бункерах в місцях зависань. Після виконання цієї роботи отвори заварюються.

3.4 Під час обслуговування газового стакана та стакана свічки брудного газу

3.4.1 Очищення щелеп газового стакана виконують за нарядом-допуском не менше двох чоловік у присутності газорятувальника.

Роботу необхідно виконувати на вимкнутій печі і газодувці, при закритій подачі води на похилий газохід, у який повинна подаватися пара.

3.4.2 Кантування клапана стакана свічки брудного газу здійснюється на вимкнутій печі з відсутнім тиском під склепінням при відкритому вибуховому клапані.

3.4.3 Роботи щодо вимикання стакана газоходу механізованим способом виконуються під керівництвом відповідального керівника (майстра-технолога або начальника зміни) на вимкнутій печі.

3.4.4 Відповідальний керівник разом із старшим плавильником перевіряє наявність та справність інструменту і пристосувань для виконання робіт.

3.4.5 За вказівкою відповідального керівника старший плавильник здійснює підготовку до вимикання і вимикає піч згідно з технічною інструкцією.

3.4.6 Газівник закриває засувку і подає пару у похилий газохід згідно з технічною інструкцією.

3.4.7 При кантуванні газового стакана необхідно виконувати наступне:

3.4.7.1 Встановити пневмоциліндр на похилому газоході у робоче положення.

3.4.7.2 Приєднати ланцюг до пневмоциліндра.

3.4.7.3 Приєднати пневматичний шланг до повітряної магістралі і до пневмоциліндра.

3.4.7.4 Відкрити вентиль і подачою повітря у пневмоциліндр підняти газовий стакан у верхнє положення.

3.4.7.5 Після підйому газового стакана в кінцеве положення надійно зафіксувати його стопором, забезпечити ущільнення затвора стакана газоходу піском, від'єднати ланцюг від пневмоциліндра, зняти пневмоциліндр, установити на другий похилий газохід і повторити операцію.

3.4.7.6 Прибрати пристосування і сторонні предмети з місця виконання робіт, вивести людей.

3.4.7.7 Підготувати і вмикнути піч згідно з технологічною інструкцією. Не допускати роботу печі без засипання піску у пісочні затвори вибухових клапанів, стаканів, підстаканів газоочищення.

3.5 Під час очищення похилих газоходів

3.5.1 Ці роботи повинні виконуватися за узгодженням машиніста газоочистки.

3.5.2 Перед початком очищення необхідно створити надлишковий тиск під склепінням (0,3^-0,5 мм рт.ст.) для виключення підсмоктування повітря під склепіння.

3.5.3 Очищення похилих газоходів здійснюють плавильник і горнові на ввімкнутій печі з дозволу майстра-технолога або начальника зміни з оформленням наряду-допуску на виконання газонебезпечних робіт.

3.5.4 Всі роботи щодо очищення і шурування через вріз в похилому газоході у газового стакана здійснюються у присутності чергового газівника і чергового газорятувальника.

3.5.5 Під час очищення черговий газівник повинен регулювати подачу пари в похилий газохід. Тиск пари в системі повинен бути не менше 3 атм; тиск під склепінням печі повинен складати 0,3-Ю,5 мм вод.ст. Подача води на форсунки похилого газоходу не припиняється.

3.5.6 Контроль основних параметрів підсклепінного простору (тиску, температури, складу газів) здійснювати передбаченими пристроями для вимірювань та відбору проб газу, що знаходяться в склепінні.

3.6 Вимоги газової безпеки на ввімкнутій печі

3.6.1 Відповідальність за газову безпеку печі на всіх відмітках (поверхах) несе старший плавильник.

3.6.2 Старший плавильник повинен постійно контролювати вміст оксиду вуглецю (чадного газу) у повітрі робочих приміщень. Концентрація СО не повинна перевищувати 20 мг/м або 0,0016% за об'ємом. Плавильник повинен слідкувати за нормами заповнення воронок і завантажувальних труб шихтою. Відсутність шихти може привести до значних виділень СО.

3.6.3 Плавильник повинен постійно стежити за станом гідрозатворів електродів, не допускати їх роботу без води і в несправному стані, що може

привести до виділення феросплавного газу, який спричиняє важкі отруєння із смертельним наслідком.

3.6.4 Плавильні закриті агрегати і герметичні печі належать до агрегатів підвищеної небезпеки. Процес плавлення в печах здійснюються при високих температурах з виділенням газів (СО і Н2).

При певних концентраціях і умовах може виникнути вибух цих газів в печі. У процесі роботи на печі можливе виникнення різних несправностей з водоохолоджуванням елементів печі, що може призвести до різкого підвищення вмісту водню у підсклепінному просторі близько 8%.

При виявленні течі води з водоохолоджувальних елементів необхідно вжити заходів щоб запобігти попаданню води в піч.

Попадання води у піч характеризується різким підвищенням вмісту водню в колошниковому газі більше 8% при роботі на шихтуванні без газового вугілля.

3.6.5 За наявності цих ознак для запобігання вибуху плавильнику необхідно вжити таких заходів:

- не здійснювати випуск розплаву з печі;

- не маневрувати електродами для запобігання обвалів;

- не допускати проплавлення шихти у трубожолобах;

- підтримувати надлишковий тиск під склепінням печі для запобігання підсмоктування повітря у підсклепінний простір;

при підвищенні вмісту водню у газі на 5% вище встановленого, тиск під склепінням підняти на 2-3 мм вод.ст.;

при підвищенні вмісту водню у газі на 5% вище встановленного дозволяється робота печі на 23 ступені напруги не більше однієї години з моменту підвищення водню у відхідних газах;

- за розпорядженням виробничого майстра викликати газорятувальника і відібрати проби на працюючих апаратах газоочищення з метою визначення місця витоку води.

3.6.6 Після визначення району попадання вологи піч вимикається і виконуються роботи щодо усунення несправностей під безпосереднім наглядом і керівництвом майстра або начальника зміни.

3.6.7 Після вимикання печі плавильник:

- не здійснює випуск розплаву з печі;

не маневрує електродами;

- підтримує тиск під склепінням печі надлишковий;

трубожолоби заповнює шихтою

- вимикає димососи відсмоктування газів з під зонта.

3.6.8 Якщо схема контролю тиску газу під склепінням печі задіяна лише по південному контуру в районі вибухових клапанів, плавильнику необхідно посилити контроль за:

- герметичністю печі;

- станом підсклепінного простору в районі газових стаканів.

3.6.9 При підвищенні кисню більше 1% спільно з газівниками необхідно вжити заходів до його зниження, аж до вимикання печі.

3.6.10 Допуск людей на склепіння вимикненої печі для виконання робіт щодо виявлення витоку води і ремонту водоохолоджувальних елементів здійснює майстер-технолог. Робота вважається аварійною і виконувати її дозволяється без наряду-допуску, але після розробки виробничим майстром необхідних заходів щодо дотримання усіх правил безпеки.