МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.2.10-393-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста розливної машини

Вступ

1 Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2 Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

- признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3 Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4 Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5 Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості робочого часу;

- додаткову оплачувану відпустку;

- пільгову пенсію;

- оплату праці у підвищеному розмірі.

6 На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7 Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що привело до втрати працездатності".

8 В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативн-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу; при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1 Загальні положення

1.1 Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки у феросплавному виробництві, що затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 32 від 19.02.97р. та та набрали чинності з 01.07.1997р.

Інструкція визначає порядок, способи та умови безпечного виконання машиністами розливної машини (РМ) феросплавів плавильних цехів покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці та території підприємства.

1.2 Кожний машиніст розливної машини повинен вивчити, знати і виконувати вимоги і положення даної інструкції в повному обсязі і дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві; виконувати розпорядження і вказівки керівників цеху, якщо вони не суперечать вимогам безпечної організації праці.

1.3 Інструкція з охорони праці за професією отримується працівником під розписку і повинна бути на робочому або спеціально відведеному місці.

1.4 Крім того машиніст розливної машини повинен знати і виконувати вимоги:

- загальних правил безпекидля працівників підприємства;

- технологічної інструкції;

- правил технічної експлуатації обладнання, що обслуговується;

- інструкції з охорони праці для стропальників;

- положення про наряд-допуск;

- інструкції про застосування биркової системи;

- правил безпеки у газовому господарстві;

- інструкції з охорони праці для суміжних професій під час виконання певних робіт;

- правил пожежної безпеки;

- правил електробезпеки.

1.5 До роботи машиністом розливної машини допускаються особи чоловічої статі віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані придатними для даної роботи, навчання за спеціальністю, спеціальне навчання щодо виконання робіт підвищеної небезпеки, пройшли вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, інструктаж на другу групу електробезпеки, склали іспити кваліфікаційній комісії, мають посвідчення за професією.

Крім того, машиніст розливної машини повинен бути навчений і мати посвідчення стропальника-машиніста крана-балки та відмітний знак на право роботи з краном.

1.6 Кожний машиніст, що знов влаштовується на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони прані, інструктаж з пожежної безпеки. Запис про проведення вступного інструктажу заноситься в спеціальний журнал, а також в документ про приймання працівника на роботу.

1.7 Первинний інструктаж проводиться на робочому місці безпосереднім керівником - старшим змінним майстром у формі розмови з показом прийомів безпечного виконання робіт.

1.8 Після проведення первинного інструктажу на робочому місці працівник, який вперше став до роботи, за розпорядженням начальника цеху закріплюється до кваліфікованого працівника для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи на робочому місці терміном, який встановлюється на підприємстві. Працівник переведений з іншої дільниці цеху, який не має кваліфікації (посвідчення) машиніста розливної машини, повинен навчатися згідно з затвердженим на підприємстві тематичним планом; працівник, який має кваліфікацію за даною професією при перерві в роботі більш як 1 рік, проходить стажування від 2-х до 15 змін.

1.9 Після закінчення терміну навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Лише при виявленні достатніх знань технології і безпечних прийомів праці працівник рішенням комісії може бути допущений до роботи за фахом.

1.10 Працівник, який не підтвердив знання інструкції з охорони праці та прийомів безпечного виконання робіт, не допускається до самостійної роботи до проведення додаткового інструктажу і додаткової перевірки знань.

1.11 Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися що

квартально, а чергові перевірки знань - один раз на рік з записом у журналі реєстрації інструктажів.

1.12 Позаплановий та цільовий інструктажі повинні проводитися згідно з вимогами Типового положення про навчання з охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99). Не можна допускати до роботи, а працівникові приступати до неї без перевірки знань правил, норм та інструкцій з охорони праці.

1.13 Машиніст розливної машини повинен проходити періодичні (на протязі трудової діяльності) медичні огляди.

1.14 До обов'язків машиніста розливної машини феросплавів входить: ведення технологічного процесу розливу феросплавів; підготовка до роботи накопичувача, розливного жолоба, оприскувача вузла приготування вапняного розчину; установка ковшів біля розливного жолоба; нагляд за рівномірністю і рівнем наповнення металу, за станом розливного жолоба під час зливу металу, за якістю вапняного розчину, за недопущенням попадання шлаку у метал під час його розливання, за процесом кристалізації зливків і недопущення в них дріб'язку не більш дозволеної величини; своєчасна зміна пошкоджених виливниць і вибивання застряглих виливанців; заправлення жолобів та їх просушення; регулювання подачі води для охолодження іливків; регулювання швидкості руху стрічок конвеєрів і швидкості кантування ковшів; пробивання жолобів; керування гідроприводом кантувального пристрою, механізмами пуску і зупинки конвеєрних стрічок; очищення водостічних канав, вапняних баків, залізничих шляхів на розвантажувальному боці РМ; приготування вапняного розчину і обприскування виливниць; прибирання масла після змащування стрічок, вузлів кантувального пристрою; відбір, приготування, відправлення проб металу на аналіз до лабораторії за допомогою пневмопошти.

1.15 Кожний машиніст розливної машини повинен знати: основи технологічного процесу виплавлення феросплавів, вимоги державних стандартів щодо якості розлитого металу; призначення та хімічний склад різних марок феросплавів; призначення, будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації розливної машини та її обладнання, а також установки по приготовленню вапняного розчину, оприскувача та установки щодо утилізації та подачі відсівів у накопичувач, гідравлічну схему і правила експлуатації привода кантувача; умовну знакову сигналізацію; слюсарну справу.

1.16 По території підприємства і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного руху. Під час пересування необхідно дотримуватися вимог знаків дорожного руху як на території заводу, так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених місцях або по спеціальних переходах.

1.17 Основними небезпечними виробничими факторами на дільниці виконання робіт є:

- електричний струм;

- рідкий розплавлений метал;

- іскри та бризки розплавленого металу;

- робота з вапняним розчином;

- механізми, що рухаються.

1.18 Основними шкідливими виробничими факторами с:

- пил;

- теплове (інфрачервоне) випромінювання;

- підвищена температура;

- шкідливі гази і пари;

- шум.

1.19 Машиніст розливної машини виявивши порушення, яке може призвести до аварії або нещасного випадку, повинен його усунути, а якщо порушення усунути неможливо, треба повідомити про нього безпосередньому керівникові.

1.20 Машиніст розливної машини повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту '.гідно з встановленими нормами і з урахуванням вимог колективного договору:

- курткою і брюками суконними за ГОСТ 12.4.045-87 або за ТУ України 00309335-023-95;

- черевиками шкіряними за ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95) або валянками згідно з ГОСТ 12.4.050-78;

- вачегами, респіраторами.

При цьому необхідно додержуватись правил носіння спецодягу і спецвзуття, а також користуватися захисними касками, окулярами, засобами захисту від шуму.

1.21 При отриманні травми, необхідно звернутися в медпункт і повідомити про це майстра. В разі нещасного випадку потерпілому необхідно надати першу допомогу, повідомити майстра і викликати чергового фельдшера, якщо потерпілий сам не зможе пересуватися. Необхідно забезпечити збереження обставин, при яких стався нещасний випадок, якщо це не може призвести до аварії чи інших небезпечних ситуацій.

1.22 3 метою забезпечення газової безпеки кожен машиніст розливної машини повинен знати властивості газів, що використовуються, газонебезпечні місця, ознаки отруєння газом та способи надання першої допомоги потерпілому. При перших ознаках отруєння необхідно вийти на свіже повітря, попередити майстра та за необхідності звернутися до медпункту.

1.23 В газонебезпечних місцях не дозволяється палити та користуватися відкритим вогнем.

1.24 Машиніст розливної машини повинен виконувати такі вимоги внутрішнього трудового розпорядку:

- перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори і отримати завдання на виконання робіт;

- виконувати тільки ті роботи, які доручені з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці;

- не розпочинати роботу, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці або іншому документу, який регламентує безпечне виконання робіт;

- не допускати на робоче місце осіб, роботи яких не пов'язані з виробництвом;

- утримувати своє робоче місце і устаткування в справному стані і чистоті;

- додержуватися трудової дисципліни, не відлучатися зі свого робочого місця без дозволу майстра або бригадира.

- не розпивати спиртні напої на робочому місці і на території заводу, не з'являтися на роботу в алкогольному та наркотичному стані.

1.25 Машиніст розливної машини повинен знати план ліквідації аварій в частині, яка відноситься до місця його роботи.

1.26 Машиніст розливної машини повинен вміти використовувати засоби пожежогасіння (пісок, вогнегасники) та інші первинні засоби. При виникненні пожежі необхідно повідомити керівництво цеху, викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити всіх заходів щодо ліквідації пожежі своїми силами, діючи відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

1.27 При загорянні електропроводки, електроприладів, електрообладнання їх необхідно вимкнути від мережі і гасити піском або порошковими вогнегасниками.

1.28 При загорянні пально-мастильних речовин гасити полум'я водою не дозволяється. Для цього необхідно використовувати землю, пісок, вогнегасники.

1.29 Палити дозволяється в спеціально відведених для цього місцях, де повинні знаходитися баки з водою або піском.