МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Державний нормативний акт про охорону праці

ДНАОП 0. 00 - 4. 12 - 99

Т и п о в е п о л о ж е н н я

п р о н а в ч а н н я з п и т а н ь о х о р о н и п р а ц і

КИЇВДержавний нормативний акт про охорону праці

Затверджено

наказ Комітету по нагляду за охороною праці України

17.02.99 №27

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

21.04.99 за № 248/3541

ДНАОП 0. 00 - 4. 12 - 99

Т и п о в е п о л о ж е н н я

п р о н а в ч а н н я з п и т а н ь о х о р о н и п р а ц і

КИЇВ

Передмова

Розроблено :

Національним науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП) Держнаглядохоронпраці

Внесено :

Головним управлінням охорони праці Держнаглядохоронпраці

Введено :

замість ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 4 квітня 1994 р. № 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за №95/304

"Передрукування заборонено"

?? Держнаглядохоронпраці України

ЗМІСТ

стор.

1.

Загальні положення..................................................................................

1

2.

Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи...............................................………………...................................

3

2.1.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників............

3

2.2.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

посадових осіб і спеціалістів....................................................................

4

3.

Вивчення питань охорони праці в закладах освіти……………………......

7

4.

Інструктажі з питань охорони праці......... ......................…......................

9

4.1.

Види інструктажів.....................................................…….........................

9

4.2.

Порядок проведення інструктажів для працівників …............................

11

4.3.

Порядок проведення інструктажів для вихованців, учнів, студентів........

12

5.

Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи ..........…....

13

Додаток 1. Зразок протоколу засідання комісії по перевірці знань з питань

охорони праці .………...............................................…………….……...............15

Додаток 2. Рекомендована форма посвідчення про перевірку знань

з питань охорони праці …. .........................................................……….......... 16

Додаток 3. Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і

спеціалістів з питань охорони праці...........……………......................……..... 19

Додаток 4. Перелік категорій посадових осіб і спеціалістів, навчання яких з питань

охорони праці проводиться у навчальних закладах ........…...........……......... 30

Додаток 5. Орієнтовна тематика навчання дітей з питань особистої безпеки і

безпеки оточуючих у дошкільних закладах освіти ..................…...………... 31

Додаток 6. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для

працівників .....………………………………………………………..…....... 32

Додаток 7. Рекомендована форма журналу реєстрації вступного інструктажу

з питань охорони праці ......................................................…………............... 33

Додаток 8. Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу

для працівників....................................................................…………................ 35

Додаток 9. Рекомендована форма журналу реєстрації інструктажів з питань

охорони праці для працівників................................................………............... 36

Додаток 10. Рекомендована форма журналу реєстрації інструктажів з питань

охорони праці для учнів, вихованців, студентів …........................……......... 38

Додаток 11. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для учнів,

вихованців, студентів……..…………………………………….…....……...... 40

Затверджено

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України

17.02.99 №27

ДНАОП 0. 00 - 4. 12 - 99

Типове положення

про навчання з питань охорони праці

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про навчання з питань охорони праці (далі - Типове положення) спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти (далі - ЗО).

1.2. Типове положення встановлює порядок і види навчання, а також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та осіб, які проходять навчання в ЗО.

1.3. Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, асоціаціями, концернами, корпораціями, іншими об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями (далі - підприємства), незалежно від форм власності та видів діяльності.

1.4. На підприємствах на основі цього Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, розроблюються і затверджуються наказами керівників відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

1.5. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

1.6. Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами цього Типового положення. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

1.7. Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка знань можуть проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних технічних засобів навчання: аудіовізуальних засобів, комп’ютерних навчально-контролювальних систем (далі - автоекзаменатори), комп’ютерних тренажерів тощо.

1.8. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими нормативними актами про охорону праці, додержання яких входить до їх службових обов’язків.

1.9. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування або шляхом тестування на автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформлюються протоколом (додаток 1).

Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці виявили задовільні результати, видаються посвідчення (додаток 2). Працівникам, які згідно з цим Типовим положенням проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці безпосередньо на своєму підприємстві, видача посвідчень про перевірку знань є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

1.10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник на протязі одного місяця повинен пройти повторне навчання та повторну перевірку знань.

При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством.

1.11. Особам, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, організаційно-консультативна допомога щодо навчання і перевірки знань з питань охорони праці надається місцевими органами Держнаглядохоронпраці та службою охорони праці місцевих органів виконавчої влади.

1.12. Іноземці та особи без громадянства, які є власниками підприємств або офіційно працюють на підприємствах України у відповідності з чинним в Україні законодавством, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці як громадяни України.

1.13. Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці згідно з вимогами цього Типового положення покладається на керівника підприємства, в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) – на керівників цих підрозділів, а контроль – на службу охорони праці.

1.14. Відповідальність за дотримання навчальних планів і програм навчання з питань охорони праці, використання в повному обсязі відведеного для цього навчального часу, якість навчання в ЗО працівників, студентів, учнів та вихованців несуть керівники відповідних ЗО.

1.15. Контроль за дотриманням вимог цього Типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.

2. Навчання з питань охорони праці при ПРИЙНЯТТІ

на роботу і в процесі роботи

2.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників

2.1.1. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким керівником підприємства доручена організація цієї роботи.

2.1.2. Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється тільки в ЗО /професійно-технічні училища, навчально-курсові комбінати, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів тощо, в т.ч. відповідні підрозділи в організаціях і на підприємствах/, які одержали в установленому порядку ліцензію Міносвіти та дозвіл Держнаглядохоронпраці на провадження такого навчання.

При підготовці працівників для робіт з підвищеною небезпекою дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 30 годин, а специфічні питання охорони праці, пов’язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсах спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

2.1.3. Для решти робіт підготовка, перепідготовка працівників за професіями можуть здійснюватися як в ЗО /професійно-технічні училища, центри підготовки, навчально-курсові комбінати і т.ін./, так і на підприємстві. При цьому дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 20 годин.

2.1.4. Робочі навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників розробляються на підприємстві на основі типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

Навчальні плани та програми підготовки та перепідготовки працівників повинні передбачати теоретичне і практичне /виробниче/ навчання з курсу "Охорона праці".

2.1.5. Працівники, що приймаються на роботи, визначені в ДНАОП 0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою", затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці 30.11.93 №30 і зареєстрованому Міністерством юстиції 23.12.93 за №196, та ДНАОП 0.03-8.06-94 "Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі", затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці та МОЗ 23.09.94 №263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції 25.01.95 за №18/554, проходять на підприємстві (в ЗО, якщо останнє передбачено відповідними нормативними актами) попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть. Попереднє спеціальне навчання і перевірка знань працівників за його результатами проводяться одноразово до початку самостійної роботи, а також у разі перерви в роботі понад один рік.

Періодичні перевірки знань працівників цієї категорії проводяться згідно з пунктами 1.8 ... 1.10, 2.1.6, 2.1.7 цього Типового положення і в строки, встановлені відповідними міжгалузевими і галузевими нормативними актами, але не рідше одного разу на рік.

2.1.6. На підприємствах для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом (розпорядженням) керівника створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються заступники керівників підприємств, в службові обов’язки яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.