ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ДБН В.2.3-5-2001

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2001

РОЗРОБЛЕНІ: НДПІ містобудування (канд. техн. наук Христюк М.М.,

Пшенична Л.М.) Держбуду України за участі КНУБА (канд. техн. наук Рейцен Є.0.) та УТУ (канд. техн. наук Гамеляк І.П.)

ВНЕСЕНІ І Управлінням інженерного захисту територій та промислової ПІДГОТОВЛЕНІ забудови Держбуду України

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України від 11 квітня 2001 р. № 89 та

введені в дію з 1 жовтня 2001 р.

З введенням у дію норм втрачають силу абзац четвертий пункту 7.26, другий та третій абзаци пункту 7.27, примітка 5 до таблиці 7.1, таблиці 7.1а та 7.16 з приміткою, пункти 7.29, 7.33, 7.34, 7.35, абзац третій та примітку пункта 7.41, пункт 7.41а (за винятком другого абзацу) ДБН 360-92*, а також пункти 6.27 з таблицею 6.5, 6.28, другий абзац пункту 6.29, пункти 6.33, 6.35, 6.36, 6.42-6.45 та 6.46 з таблицею 6.6 ДБН Б.2.4-1-94.

© Укрархбудінформ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту. ДБН В.2.3-5-2001

Вулиці та дороги населених пунктів Вводяться вперше

Дані норми поширюються на проектування та будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих вулиць і доріг міських і сільських населених пунктів.

Дані норми не поширюються на внутрішньомайданчикові дороги промислових, складських і сільськогосподарських підприємств, позаміські та тимчасові дороги.

Норми є обов'язковими для органів виконавчої влади, контролю та експертизи, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та відомчої належності, громадських об'єднань і фізичних осіб, які мають ліцензію і здійснюють проектування, будівництво та капітальний ремонт вулиць і доріг населених пунктів.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у даних нормах, а також основні терміни та їх визначення наведені в додатках А і Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Склад, порядок розроблення, узгодження і затвердження проектної документації, за якою здійснюється будівництво, реконструкція та капітальний ремонт вулиць і доріг, визначаються ДБН А.2.2-3 та іншими чинними документами з розроблення проектів і кошторисів.

1.2 Рішення проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг повинні прийматися на основі генерального плану населеного пункту, комплексних схем транспорту та організації дорожнього руху, детальних планів та проектів забудови житлових районів, мікрорайонів і кварталів, планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей населеного пункту, категорії вулиці (дороги), експлуатаційних і екологічних вимог, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції та капітального ремонту.

1.3 Норми містять вимоги до проектування основних елементів вулиць, доріг і площ:

- проїзних частин (центральні та місцеві (бічні) проїзди), тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, включаючи конструкції дорожнього одягу, зупинок громадського пасажирського транспорту, вуличних автомобільних стоянок;

- вузлів вулиць і доріг, пішохідних переходів в одному та різних рівнях, штучних споруд;

- озеленення, освітлення та водовідведення;

- заходів щодо організації дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Примітка. Розміщення і будівництво наземних об'єктів житлово-цивільного, промислового призначення та інших капітальних споруд, крім об'єктів транспорту та інженерних мереж, в межах червоних ліній вулиць і доріг забороняється.

1.4. У виняткових випадках, коли прийняття проектного рішення без відхилень від цих норм неможливе, дозвіл на такі відхилення при належному обгрунтуванні надається органом, який їх затвердив.

Класифікація вулиць, доріг і площ та основні

розрахункові показники для їх проектування

1.5 Категорії вулиць і доріг за функціональним призначенням слід приймати відповідно до класифікації ДБН 360, а площ за особливостями їх транспортного обслуговування згідно з таблицею 1.1.

ДБН В.2.3-5-.2

Таблиця 1.1

Площі

Призначення

Під час проектування повинні передбачатися

Головні

Для руху транспорту, що обслуговує адміністративні та громадські будинки і споруди, розташовані в межах площі, а також для проведення свят, народних гулянь, демонстрацій, парадів

Переважно рух пішоходів, вилучення транзитного руху транспорту

Перед значними громадськими спорудами і будинками (виставки, парки, торгові центри), стадіонами, палацами спорту, театрами тощо

Для під'їздів і підходів до громадських будинків і споруд та швидкої евакуації відвідувачів і глядачів, розміщення стоянок легкових автомобілів, зупинок громадського транспорту

Розподіл в одному чи різних рівнях місцевого та транзитного руху транспорту

Транспортні

Зосередження та перерозподіл транспортних потоків у місцях перехрещення або примикання магістральних вулиць і доріг з великою інтенсивністю руху різних видів міського транспорту з пересіканням транспортних і пішохідних потоків в одному та різних рівнях, регулювання руху на під'їздах до мостів при виході до них двох і більше вулиць або доріг

Переважно транзитний

рух транспорту

Вокзальні

Для забезпечення зручних під'їздів і пішохідних підходів до вокзалів залізничного, автомобільного, водного (морського й річкового) транспорту та аеропортів, розміщення автомобільних стоянок і зупинок масового громадського транспорту

Транзитний та під'їзний рух транспорту з чітким перерозподілом за напрямками

Багатофункіональні

Для під'їздів і підходів до значних транспортно-пересадочних вузлів, розміщення споруд приміського та міського транспорту здійснення пересадки пасажирів з одних видів транспорту на інші

Переважно під'їзний рух транспорту та зручний рух пішоходів до зупинок пересадки

Ринкові

Для забезпечення зручних під'їздів і підходів до ринків, розміщення зупинок громадського пасажирського та стоянок автомобільного транспорту

Переважно рух пішоходів, наявність короткочасних автостоянок, виключення транзитного руху транспорту

Передзаводські

Для організації під'їздів, розміщення зупинок громадського пасажирського та стоянок індивідуального автомобільного транспорту, евакуації працюючих

Зручне розміщення зупинок громадського пасажирського транспорту та стоянок для індивідуальних автомобілів

Примітка 1. У сільських населених пунктах, як правило, проектуються головні, вокзальні (пристанські) та

ринкові площі (майдани).

Примітка 2. Розміри площ приймаються у відповідності з проектами планування та забудови населених

пунктів, а їх проектування у плані здійснюється на основі попередньо розроблених комплексних

схем (проектів) організації дорожнього руху з урахуванням характеру, розміру та особливостей

руху транспорту і пішоходів на площі та прилеглих до неї вулиць.

1.6 Розрахункові швидкість та інтенсивність руху транспорту для вулиць і доріг різних категорій, за якими визначаються нормативи їх проектування у плані, поздовжньому та поперечному профілях (розділи 2, 3), слід приймати за таблицею 1.2.

ДБН В.2.3-5-2001 С.3

Таблиця 1.2

Категорії вулиць і доріг

Розрахункова швидкість руху одиничного легкового автомобіля, км/год

Розрахункова інтенсивність руху, прив. од./год на смугу

Міські вулиці та дороги

Магістральні дороги:

безперервного руху

регульованого руху

120

90

1200

800

Магістральні вулиці загальноміського значення:

безперервного руху

регульованого руху

100

90

1200

700

Магістральні вулиці районного значення

80

500

Вулиці та дороги місцевого значення:

житлові вулиці

дороги промислових і комунально-складських зон

проїзди

60

60

30

200

300

150

Селищні та сільські вулиці (дороги)

Селищні дороги

60

500

Головні вулиці

60

500

Житлові вулиці

60

100

Дороги виробничого призначення

30

-

Проїзди

30

25

Примітка 1. Розрахунковою швидкістю руху одиничного легкового автомобіля визначаються

геометричні параметри плану та поздовжнього профілю, а розрахунковою

інтенсивністю руху - кількість смуг руху.

Примітка 2. За розрахункову інтенсивність руху прийнято 80% транспортний потік, під час

якого забезпечується зниження розрахункової швидкості не більше30%.

Примітка 3. Пропускна здатність багатосмугової проїзної частини на перегонах

визначається з урахуванням коефіцієнта багатосмуговості, який залежно від

кількості смуги в одному напрямку, приймається: за однієї смуги – 1,0; двох –

1,9; трьох – 2, 7; чотирьох – 3,5.

1.7 У процесі розрахунків інтенсивності руху різних транспортних засобів їх слід приводити до легкового автомобіля, застосовуючи коефіцієнти: для тролейбуса одиничного - 3,5, зчепленого - 5,0; для інших транспортних засобів - згідно з ДБН В.2.3-4.

1.8 Розрахункові навантаження на дорожній одяг від транспортних засобів, що переважа-ють у потоці на вулицях (дорогах) різних категорій, необхідно приймати за таблицею 1.3.

ДБН В.2.3-5-2001 С. 4

Таблиця 1.3

Категорія вулиць і доріг

Номінальне статичне навантаження на вісь, кН

Навантаження

на колесо,кН

статичне

динамічне

Магістральні вулиці та дороги загальноміського та районного значення, житлові вулиці, дороги в промислово-складських зонах і основні проїзди найзначніших, значних і великих міст

115

57,5

74,75

Вулиці, дороги та проїзди інших міських і сільських населених пунктів

100

50,0

65,0

Пішохідні вулиці, доріжки, тротуари та велосипедні доріжки

60

30,0

39,0

Примітка 1. Розрахунковими можуть прийматися навантаження від конкретних транспортних засобів, проїзд

яких переважає на даній вулиці (дорозі) або окремій їх смузі руху (п. 5.6).

Примітка 2. У разі проектування доріг у промислових і комунально-складських зонах, на яких передбачається

проїзд багатоосьових багатоколісних транспортних засобів (контейнеровози, спеціалізовані

автопоїзди або самохідні великовантажні платформи), а також для перевірки на міцність одягів

існуючих вулиць і доріг за одиничних проїздів таких транспортних засобів, слід проводити

розрахунки на дію колісного навантаження, що замінює вплив групи поряд розташованих коліс.

Організація та безпека дорожнього руху

1.9 Організація руху на вулично-дорожній мережі населених пунктів у цілому визначається відповідним розділом комплексної схеми транспорту та комплексною схемою (проектом) організації дорожнього руху, розроблення яких здійснюється згідно з ДБН 360, ДБН Б. 1-2, тимчасовими нормами проектування комплексних схем організації дорожнього руху в містах України, іншими чинними нормативними документами.

1.10 Проекти окремих вулиць, доріг, площ і розташованих на них штучних споруд повинні мати рішення з їх облаштування технічними засобами організації дорожнього руху, які забезпечували б регульований, безпечний та зручний рух транспортних засобів і пішоходів, простоту візуального орієнтування водіїв і своєчасне сприйняття ними інформації про перестроювання потоків за напрямками руху. Для цього у складі проекту повинна розроблятися масштабна схема організації дорожнього руху.

1.11 Обладнання вулиць і доріг технічними засобами організації дорожнього руху повинне здійснюватись у відповідності з чинними державними стандартами: ДСТУ 2586, ДСТУ 2587, ДСТУ 2734, ДСТУ 2735, ДСТУ 3308, ГОСТ 23453, ГОСТ 25695, РСТ УССР 1966-86.

1.12 Для виділення нерегульованих пішохідних переходів, зупинок громадського пасажирського транспорту, перехідно-швидкісних і додаткових смуг на поворотах, в'їздах-виїздах та інших ділянках, де здійснюється перетин шляхів руху транспортних засобів і пішоходів, а також зміна напрямку та швидкості руху і де необхідна підвищена безпека слід використовувати, за можливості, різнобарвні світлі покриття.