ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів

НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ

Норми проектування

ДБН В.1.2-2:2006

Київ

МІНБУД УКРАЇНИ

2006

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО

Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського» (ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського)

Розробники: В.М. Гордеєв, д.т.н., М.О. Микитаренко, к.т.н., А.В. Перельмутер, д.т.н. (керівник розробки),В.М. Шимановський, чл.-кор. НАН України,О.В. Шимановський, д.т.н.

За участю: Донбаська Національна академія будівництва та архітектури

Є.В. Горохов, д.т.н., С.В. Турбін, к.т.н.

Полтавський Національний технічний університет ім.Ю.Кондратюка

В.А. Пашинський, д.т.н., С.Ф. Пічугін, д.т.н.

Науково-виробниче товариство СКАД СОФТ

B.C. Карпіловський, к.т.н., Е.З. Криксунов, к.т.н.

ПОГОДЖЕНО

МНС України, лист від 18.03.2005 р. № 02-2651/152МНС України Держгідромет, лист від 19.12.2005 р. № 25/1040МНС України Держпромгірнагляд, лист від 03.03.2005 р.№ 06-6а/1221

ВНЕСЕНО

Управління технічного регулювання в будівництві

ПРИЙНЯТО

наказ Мінбуду України від 3 липня 2006 р. № 220

НАДАНО ЧИННОСТІ

з 1 січня 2007 р.

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Визнати такими, що не застосовуються на території України, СНиП 2.01.07-85, крім розділу 10

ЗМІСТ

1СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ4

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ4

3ВИЗНАЧЕННЯ4

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ4

5 ВАГА КОНСТРУКЦІЙ ТА ҐРУНТІВ9

6 НАВАНТАЖЕННЯ ВІД УСТАТКУВАННЯ, ЛЮДЕЙ, ТВАРИН, СКЛАДОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ10

7 КРАНОВІ НАВАНТАЖЕННЯ15

8 СНІГОВІ НАВАНТАЖЕННЯ20

9 ВІТРОВІ НАВАНТАЖЕННЯ24

10 ОЖЕЛЕДНО-ВІТРОВІ НАВАНТАЖЕННЯ33

11 ТЕМПЕРАТУРНІ КЛІМАТИЧНІ ВПЛИВИ39

12 ІНШІ НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ42

Додаток А (довідковий) НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ43

Додаток Б (довідковий) ПОЯСНЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ. ПОЗНАЧЕННЯ44

Додаток В (довідковий) ПРИБЛИЗНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (у роках)46

Додаток Г (довідковий) МОСТОВІ ТА ПІДВІСНІ КРАНИ РІЗНИХ ГРУП (приблизний перелік)47

Додаток Д (обов'язковий) НАВАНТАЖЕННЯ ВІД УДАРУ КРАНА ОБ ТУПИКОВИЙ УПОР48

Додаток Е (довідковий) ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ І ВПЛИВІВ ДЛЯ МІСТ УКРАЇНИ49

Додаток Ж (обов'язковий) СХЕМИ СНІГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОЕФІЦІЄНТИ 55

Додаток І (обов'язковий) СХЕМИ ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ І АЕРОДИНАМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ Саеr63

ДЕРЖАВНІБУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійностіта безпеки будівельних об'єктів

ДБНВ.1.2-2:2006

Навантаження і впливинорми проектування

Замість СНиП 2.01.07-85,за винятком розділу 10

Обов'язкові вимоги цих норм надруковані шрифтом, рекомендовані положення та пояснення – дрібним курсивом.

1СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

  1. Ці норми поширюються на проектування будівельних конструкцій та основ будівель і споруд, що зводяться або реконструюються, і встановлюють основні положення та правила щодо визначення навантажень і впливів, а також їхніх сполучень.
  2. Навантаження і впливи на будівельні конструкції і основи будівель та споруд, що відрізняються від традиційних (об'єкти атомної енергетики, мости, гідротехнічні споруди, опори ПЛ високої напруги і портали ОРП, теплиці та оранжереї тощо), а також ті, що мають спеціальне походження (сейсмічні, хвильові, від транспортних засобів тощо) треба визначати за спеціальними технічними умовами і нормами, які доповнюють та уточнюють положення цих норм.

Примітка 1. Далі за текстом, де це можливо, термін "вплив" замінено терміном "навантаження", а слова "будівлі і споруди" замінено на слово "споруди".

Примітка 2. В необхідних випадках (при розробленні проектів реконструкції, при проектуванні унікальних споруд тощо) значення навантажень та коефіцієнти їхнього сполучення допускається встановлювати шляхом імовірнісного обґрунтування з використанням наявних статистичних даних. При цьому атмосферні навантаження допускається встановлювати за даними Державної метеорологічної служби України, а також даними відомчих метеослужб, атестованих Державною метеорологічною службою України.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах використано посилання на документи, наведені у додатку А.

3ВИЗНАЧЕННЯ

У цих нормах використано терміни та визначення згідно з ГОСТ 27751, а також терміни та визначення, наведені у додатку Б.

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1При проектуванні потрібно враховувати навантаження, що виникають під час зведення та експлуатації споруд, а також при виготовленні, зберіганні та транспортуванні будівельних конструкцій.

Класифікація навантажень

4.2Навантаження та впливи поділяються на механічні та немеханічної природи, які призводять до зниження несучої здатності і експлуатаційної придатності конструкцій.

Механічні впливи, що враховуються в розрахунку безпосередньо, розглядаються як сукупність сил, прикладених до конструкції (навантаження) або як вимушені переміщення і деформації елементів конструкції. Впливи немеханічної природи (наприклад, впливи агресивного середовища), як правило, враховуються в розрахунку опосередковано.

4.3Прийнята класифікація навантажень забезпечує можливість розрахунку будівельних конструкцій з урахуванням необхідних розрахункових ситуацій та граничних станів, а саме:

а) перевірку міцності, стійкості та інших критеріїв несучої здатності при одноразовому навантаженні в екстремальних умовах експлуатації (аварійна розрахункова ситуація або стабільна чи перехідна розрахункова ситуація, що може реалізуватися обмежене число разів за строк служби), що відповідає перевірці граничних станів la, lb, 1c, 1d, le і за 1.4 ГОСТ 27751;

б)перевірку жорсткості та тріщиностійкості в режимі нормальної експлуатації (стабільна розрахункова ситуація), що відповідає перевірці граничних станів 2а, 2b, 2c, 2d і 2е за 1.4 ГОСТ 27751;

в)перевірку витривалості при повторних навантаженнях (стабільна розрахункова ситуація), що відповідає перевірці граничних станів 1а і 2b за 1.4 ГОСТ 27751;

г)урахування повзучості матеріалів та інших реологічних процесів при дії постійних і довготривалих навантажень (стабільна розрахункова ситуація), що відповідає перевірці граничних станів , 2a і 2d за 1.4 ГОСТ 27751.

  1. Залежно від причин виникнення навантаження і впливи поділяються на основні та епізодичні.
  2. Залежно від змінюваності у часі впливи поділяються на постійні та змінні.

Залежно від тривалості неперервної дії змінні навантаження і впливи поділяються на тривалі, короткочасні та епізодичні.

Навантаження, що виникають при виготовленні, зберіганні та перевезенні конструкцій, а також при зведенні споруд, слід враховувати при розрахунках як короткочасні.

  1. Встановлений термін експлуатації конструкції Tef приймається за технічним завданням, а в разі його відсутності може бути прийнятий за додатком В.
  2. Основою для призначення навантажень є їхні характеристичні значення.

При розрахунку несучих конструкцій і основ слід враховувати коефіцієнт надійності за відповідальністю згідно з ГОСТ 27751.

На коефіцієнт надійності за відповідальністю слід множити характеристичні значення навантажень або навантажувальний ефект (внутрішні сили і переміщення конструкцій і основ, що спричиняються навантаженнями і впливами).

Розрахункові значення навантажень визначаються множенням характеристичних значень на коефіцієнт надійності за навантаженням який залежить від виду навантаження.

4.8Залежно від характеру навантажень та мети розрахунку за 4.3 використовуються чотири види розрахункових значень: граничне, експлуатаційне, циклічне, квазіпостійне.

Указані види навантажень слід застосовувати у відповідності із табл. 4.1. Буквами вказано перелічені в 4.3 типи розрахунків, для виконання яких використовуються ті чи інші види розрахункових значень.

4.9Для перевірки граничних станів першої групи використовуються граничні розрахункові значення навантажень.

4.10Для перевірки граничних станів другої групи навантаження встановлюються залежно від умов експлуатації конструкції, яка розглядається, а саме:

якщо вихід за граничний стан може бути допущений у середньому один раз за Тn років, то перевірка виконується з використанням граничного розрахункового значення, що відповідає періоду Тn;

Таблиця 4.1

Розрахункове значення

Використання видів навантажень за типом розрахунку

Основні

Епізодичні

Постійні

Змінні

Тривалі

Короткочасні

Експлуатаційне

б, г

б

б

Граничне

а

а

а

а

Циклічне

в

в

Квазіпостійне

г

якщо вихід за граничний стан другої групи може бути допущений протягом певної частки (0<<1) встановленого терміну служби конструкції Тef то перевірка виконується з використанням експлуатаційного розрахункового значення, що відповідає цій частці встановленого терміну служби (Тef).

Перехід до розрахункових значень виконується множенням на коефіцієнт надійності за навантаженням (Тn) чи (Tef ). Значення приймається за нормами проектування конструкцій залежно від їхнього призначення, відповідальності та наслідків виходу за граничний стан.

Характер перевірки, а також значення Тn і встановлюються нормами проектування конструкцій чи технічним завданням з урахуванням призначення, особливостей роботи та умов експлуатації конструкції. Так, наприклад, періодичність перевищення вимог жорсткості Тn може дорівнювати міжремонтному періоду або іншому відрізку часу, характерному для режиму експлуатації конкретної конструкції. Частка встановленого терміну служби призначається виходячи з експлуатаційних вимог.

Для об'єктів масового будівництва допускається приймати = 0,02.

4.11До постійних навантажень слід відносити:

а)вагу частин споруд, у тому числі вагу несучих та огороджувальних конструкцій;

б)вагу та тиск ґрунтів (насипів, засипок), гірничий тиск.

Зусилля від попереднього напруження, що зберігаються у конструкції чи в основі, слід враховувати при розрахунках як зусилля від постійних навантажень.

4.12До змінних тривалих навантажень слід відносити:

а)вагу тимчасових перегородок, підливок та підбетонок під обладнання;

б)вагу стаціонарного обладнання: верстатів, апаратів, моторів, місткостей, трубопроводів з арматурою, опорними частинами та ізоляцією, стрічкових конвеєрів, постійних підйомних машин з їхніми канатами та напрямними, а також вагу рідких та твердих речовин, що заповнюють обладнання;

в)тиск газів, рідин та сипучих тіл у місткостях та трубопроводах, надлишковий тиск та розрідження повітря, що виникає при вентиляції шахт;

г)навантаження на перекриття від складованих матеріалів і стелажного обладнання у складських приміщеннях, холодильниках, зерносховищах, книгосховищах, архівах та подібних приміщеннях;

д)температурні технологічні впливи від стаціонарного обладнання;

е)вагу шару води на водонаповнених плоских покриттях;

ж)вагу відкладень промислового пилу, якщо його накопичення не виключене відповідними заходами;

з)навантаження від людей, худоби, обладнання на перекриття житлових, громадських та сільськогосподарських будівель з квазіпостійними розрахунковими значеннями;

і) вертикальні навантаження від мостових та підвісних кранів з квазіпостійними розрахунковими значеннями;

к) снігові навантаження з квазіпостійними розрахунковими значеннями;

л) температурні кліматичні впливи з квазіпостійними розрахунковими значеннями;

м) впливи, обумовлені деформаціями основи, які не супроводжуються докорінною зміною структури ґрунту;

н) впливи, обумовлені зміною вологості, компонентів агресивного середовища, усадкою і повзучістю матеріалів.

4.13До змінних короткочасних навантажень слід відносити:

а)навантаження від устаткування, що виникають у пускозупинному, перехідному та випробувальному режимах, а також під час його перестановки чи заміни з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями;

б)вагу людей, ремонтних матеріалів у зонах обслуговування та ремонту устаткування з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями;

в)навантаження від людей, худоби, устаткування на перекриття житлових, громадських та сільськогосподарських будівель з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями, крім навантажень, зазначених у 4.12 а, б, в, г;

г)навантаження від рухомого підйомно-транспортного устаткування (навантажувачів, електрокарів, кранів-штабелерів, тельферів), а також від мостових та підвісних кранів з граничними чи експлуатаційними розрахунковими значеннями;