НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛА ДНОСТІ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Видання офіційне

Київ

Мінрегіон України 2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Орендне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ОП «НДІБВ»)

Товариство з обмеженою відповідальністю Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (ТОВ Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського)

Державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» (ДП «Укрдержбудекспертиза»)

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП «НДІБК»)

Національний транспортний університет (НТУ)

Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» (ДП «Укрндіцивільбуд»)

Державне підприємство «Головний територіальний науково-дослідний і проектний інститут «КримНДІпроект» (ДП «КримНДІпроект»)

Мінрегіон України

РОЗРОБНИКИ:

ОП «НДІБВ» (А.Брусан, О.Галінський, канд.техн.наук, М.Захарчук,

 1. Перельмутер, д-р.техн.наук (науковий керівник)

ТОВ Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського (В.Гордеєв, д-р.техн.наук, О.Микитаренко, канд.техн.наук)

ДП «Укрдержбудекспертиза» (О.Берендєєва)

ДП «НДІБК» (М.Марєнков, канд.техн.наук, Ю.Немчинов, д-р.техн.наук,

 1. Тарасюк, канд.техн.наук, О.Хавкін, канд.техн.наук, Я.Червинський, канд.техн.наук, В.Шумінський, канд.техн.наук)

НТУ (А.Лантух-Лященко, д-р.техн.наук)

ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка (О.Воскобійник, канд.техн.наук, А.Махінько, канд.техн.наук, С.Пічугін, д-р.техн.наук, О.Семко, д-р.техн.наук)

ДП «Укрндіцивільбуд» (С.Буравченко, канд.архітектури)

ДП «КримНДІпроект» (В.Кукунаєв, д-р.техн.наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Мінрегіону України (Д.Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А.Беркута, канд.економ.наук)

Наказ Мінрегіону України від 14.05.2013 № 195

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України.

© Мінрегіон України, 2013

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Загальні положення2
 5. Особливості визначення характеристик класу наслідків7 (відповідальності) та категорії складності щодо об’єктів невиробничого призначення
 6. Особливості використання класу наслідків (відповідальності)8 при проектуванні об’єктів, що розташовані у сейсмічних районах

Додаток А (обов’язковий) Визначення категорії складностіоб’єктів10

будівництва з урахуванням класу наслідків (відповідальності)

Додаток Б (довідковий)Прогнозування можливих аварійних12

ситуацій та складання сценарію розвитку аварій

Додаток В (довідковий)Приклади розрахунків класунаслідків15

(відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва Додаток Г (довідковий)Рекомендації щодо віднесеннялінійних35

об’єктівінженерно-транспортної

інфраструктури до загальнодержавного, регіонального або місцевого рівня Додаток Д (довідковий)Бібліографія41

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ПОСЛЕДСТВИЙ (ОТВЕТСТВЕННОСТИ) И КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

DEFINITION OF CONSEQUENCES (RESPONSIBILITY) CLASS AND COMPLICATION

CATEGORY OF BUILDING SITES

Чинний від 2013-09-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт установлює вимоги та рекомендації щодо визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва.
  2. Цей стандарт призначено для застосування замовниками та проектувальниками; розробниками будівельних норм та стандартів; експертними організаціями; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові та нормативні акти і нормативні документи:

Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV «Про архітектурну діяльність»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України 16 травня 2011 року № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.06.11 за №651/193899

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів

ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування

ДБН В. 1.1 -12-2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-24-2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина

ІІ.Будівництво

ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Розділ 2. Передавання електроенергії

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені відповідно до:

 1. проект, завдання на проектування, замовник - Закону України «Про архітектурну діяльність»
  1. проектувальник - Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
  2. проект будівництва - Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи
  3. об'єкт будівництва, будівля, будинок, споруда, об’єкт виробничого призначення, об’єкт невиробничого призначення, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури, комплекс (будова), проектна документація - ДБН А.2.2-3
  4. розрахункова сейсмічна інтенсивність для майданчика - ДБН В. 1.1-12
  5. збитки - ДБН В.1.2-14
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Категорію складності об'єкта будівництва зазначають у завданні на проектування, використовують для визначення стадійності проектування та розраховують під час розроблення проектної документації. Розрахунок наводять у пояснювальній записці проектної документації на будівництво. У разі, якщо розрахована категорія складності не співпадає із зазначеною у завданні на проектування, до завдання вносять відповідні зміни.

Категорію складності об’єкта будівництва на підставі класу наслідків (відповідальності) визначають відповідно до таблиці А.1 Додатку А, якщо об’єктом будівництва є окрема будівля, будинок, споруда, лінійний об’єкт

інженерно-транспортної інфраструктури.

При проведенні капітального ремонту об’єкта, об’єктом будівництва може бути його частина.

 1. Проектування об’єкта будівництва, до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель, споруд або лінійних об’єктів інженерно- транспортної інфраструктури, потрібно здійснювати на підставі вихідних даних, у тому числі містобудівних умов і обмежень, на об’єкт будівництва в цілому. При цьому категорію складності такого об’єкта будівництва визначають за усіма показниками таблиці А.1, розрахованими для об’єкта будівництва в цілому.
  1. Клас наслідків (відповідальності) використовують для забезпечення надійності та конструктивної безпеки будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також будівельних конструкцій та основ.
  2. Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва визначають незалежно за кожною з наведених у таблиці 1 характеристикою можливих наслідків від відмови об’єкту:
 • можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті;
 • можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті;
 • можлива небезпека для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об’єкта;
 • обсяг можливого економічного збитку;
 • можливість втрати об’єктів культурної спадщини;
 • можливість припинення функціонування об’єктів інженерно- транспортної інфраструктури.

Клас наслідків (відповідальності) визначають для кожного будинку, будівлі, споруди або лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури окремо.

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва встановлюють за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків.

Для підвищення безпеки та надійності об’єкта будівництва попередньо визначений клас наслідків (відповідальності) може бути уточнений замовником та проектувальником.

 1. Характеристики можливих наслідків є підставою для класифікації об’єктів будівництва по трьох класах наслідків (відповідальності) - СС1, СС2 та СС3 та п'яти категоріях складності - І, ІІ, ІІІ, ІУ та V.

Характеристики є загальними і обов’язковими для об’єктів будівництва і не залежать від їх функціонального призначення. Якщо для об’єктів будівництва

3

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013

певного функціонального призначення визначення наслідків від відмови потребує використання не тільки характеристик вказаних у таблиці 1, то можуть бути застосовані додаткові характеристики, які регламентуються відповідними будівельними нормами або стандартами, у т.ч. галузевими.

Таблиця 1 - Клас наслідків (відповідальності) будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Клас наслідків (відповідальності)

Характеристики можливих наслідків від відмови будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Можлива небезпека, кількість осіб

Обсяг можливого економічно го збитку, м.р.з.п.

Втрата

об'єктів

культурної

спадщини,

категорії

об'єктів

Припинення функціонуван ня об’єктів інженерно- транспортної інфраструктури, рівень

Для здоров'я і життя людей, які постійно перебувають на об'єкті

Для здоров'я і життя людей, які періодично перебувають на об'єкті

Для життєдіяльності людей, які

перебувають зовні об'єкта

СС3

значні

наслідки

понад

400

понад

1000

понад

50000

понад

150000

національ

ного

значення

загальнодер

жавний

СС2

середні

наслідки

від 50 до 400

від 100 до 1000

від 100 до 50000

від 2000 до 150000

місцевого

значення

регіональний,

місцевий

СС1

незначні

наслідки

до 50

до 100

до 100

до 2000

-

-

Примітка 1. Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) щорічно встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України» [1].

Примітка 2. Віднесення пам’яток культурної спадщини до національного та місцевого значення встановлюються відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» [2].

Примітка 3. Рівень значення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури визначається з використанням Додатку Г цього стандарту.

 1. Під відмовою розуміється стан об’єкту, при якому неможливо використовувати об’єкт або його складову частину за функціональним призначенням.
  1. При визначенні характеристик можливих наслідків від відмови об’єкту враховують також можливі наслідки, які можуть бути заподіяні об'єктам, що знаходяться у зоні його впливу.
  2. При підрахунку кількості осіб, яким може загрожувати небезпека для життя чи здоров’я, вважають, що на об’єкті постійно перебувають люди, якщо вони знаходяться там більше восьми годин на добу та не менше 150 днів на рік (загалом не менше 1200 годин за рік).

Особами, які періодично відвідують об’єкт, вважають тих, які перебувають

4

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013

там не більше восьми годин на добу протягом не більше ніж 150 днів на рік (загалом від 450 до 1200 годин за рік).

Небезпекою для життєдіяльності людей, які перебувають зовні об’єкту, є можливе порушення умов їх життєдіяльності більше ніж на три доби.

 1. Для підрахунку можливих матеріальних збитків і (або) соціальних втрат від відмови об’єкту, пов'язаних з припиненням експлуатації або із втратою його цілісності, проектувальник визначає найбільш імовірні прогнози можливої аварії (наприклад, пошкодження, вихід із ладу, руйнування будинку, будівлі, споруди, лінійного об’єкту інженерно-транспортної інфраструктури або їх частин), що сталася з техногенних або природних причин. Перелік цих прогнозів наводиться у пояснювальній записці проекту у розділі «Забезпечення надійності та безпеки» або «Розрахунок категорії складності».