Про затвердження Зміни № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000

Наказ від 20 березня 2008 р. № 135

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України та на виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 19.03.08 № 32 «Про затвердження Зміни № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000» наказую:

  1. Затвердити Зміну № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва».
  2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначеної Зміни до відома заінтересованих організацій.
  3. Доручити видання та розповсюдження Зміни № 4 за умови використання коштів, отриманих від її реалізації, на виконання робіт із стандартизації, розвитку науково-технічної бази (ст. 19 Закону України “Про стандартизацію”) Науково-виробничій фірмі “Інпроект”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту.

Міністр

В. Куйбіда

***

Зміна № 4 до «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000

Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20.03. 2008 р. № 135 та введено в дію 20.03.2008 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Абзац четвертий пункту 3.1.19 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва викласти в такій редакції:

«Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1-12 ЗКР по графах 4,5,6,7,8».

Абзац третій пункту 3.1.20 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, викласти в такій редакції:

«Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва із зазначенням в графах 4,5,6,8.».

Додатки А, Б, И та 18 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 викласти в редакції, що додається.

Начальник Управління ціноутворення,

експертизи та контролю вартості у будівництві

П.Губень

Додаток А

Обов’язковий

Форма № 1

_____________________________________________________________

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі __________________ тис.грн.

В тому числі зворотних сум ______________________________ тис.грн.

_____________________________________________________________

(посилання на документ про затвердження)

« ___ » _______________ 200__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА № ___

_____________________________________________________________

(найменування будови)

Складений в поточних цінах станом на « ___ » ____________ 200__ р.

п/п

Номери

Кошто-рисів і кошто-рисних розра-хунків

Найменування

глав, об’єктів, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

Інші витрати, тис.грн.

Загальна кошто-рисна вартість, тис.грн.

будівельних робіт

монтажних робіт

Устат-куван-ня, меблів та інвентарю

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом по главах 1–12

+

+

+

+

+

Кошторисний прибуток (П)

+

+

+

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ)

+

+

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

+

+

+

+

+

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)

+

+

+

-

+

Разом (гл.1–12 + П + АВ + Р + І)

+

+

+

+

+

Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

+

+

Разом

+

+

+

+

+

Податок на додану вартість

+

+

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

+

+

+

+

+

Зворотні суми

+

Директор (або головний інженер)

проектної організації __________________________________________

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту ______________________________________

[підпис (ініціали, прізвище)]

Начальник __________________ відділу __________________________

(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Узгоджено:

Замовник ______________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

______________________________

Примітки:

  1. Приблизну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості

будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку Б.

2.Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 8, складається з кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)

Додаток Б

Обов'язковий

Приблизна номенклатура

зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

№ п/п

Номери кошторисів та кошторисних розрахунків

Найменування глав, об’єктів, робіт та витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

Інші витрати,

тис.

грн.

Загальна кошто-рисна вартість, тис.грн.

будівельних робіт

монтажних робіт

устаткування, меблів та інвентарю

1

2

3

4

5

6

7

8

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Закінчення додатку Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом по главах 1–12

+

+

+

+

+

Кошторисний прибуток (П)

+

+

+

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ)

+

+

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

+

+

+

+

+

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)

+

+

+

-

+

Разом (гл.1–12+П+АВ+Р+І)

+

+

+

+

+

Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

+

+

Разом

+

+

+

+

+

Податок на додану вартість

+

+

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

+

+

+

+

+

Зворотні суми

+

_______________________________

Примітка: За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості

будівництва крім зворотних сум наводяться вартісні показники

(за їх наявності на конкретному будівництві), наведені в пунктах

2.8.18.1 – 2.8.18.5 Розділу 2 цих норм.

Додаток И

Обов'язковий

Форма № 6

_________________________________________

(найменування будови)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ

Найменування об’єктів (будівель і споруд) та

витрат, що включені до

пускового комплексу

Загальна кошторисна вартість об’єктів та витрат по проекту,

тис.грн.

Кошторисна вартість об’єктів та витрат, що включені до пускового комплексу, тис.грн.

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

кошторисна вартість

інші ви-трати

кошторисна вартість

інші ви-трати

буді-вельно-монтаж-них робіт

устаткування

буді-вельно-монтаж-них робіт

устаткування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Об’єкти пускового комплексу (глави 2 – 7):

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

…..…..…..…..…..…

…..

…….

…….

……

…..

Разом

+

+

+

+

+

+

+

+

Кошти, передбачені в главах 1, 8 – 12 зведеного кошторисного роз-рахунку

+

+

+

+

+

+

+

+

Разом по главах 1 – 12

+

+

+

+

+

+

+

+

Кошторисний прибуток (П)

+

+

+

+

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ)

+

+

+

+

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

+

+

+

+

+

+

+

+

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)

+

+

+

-

+

+

+

-

Разом (гл.1–12+П+АВ+Р+І)

+

+

+

+

+

+

+

+

Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

+

+

+

+

Разом

+

+

+

+

+

+

+

+

Податок на додану вартість

+

+

+

+

Всього по пусковому комплексу

+

+

+

+

+

+

+

+

Зворотні суми

+

+